PDA

View Full Version : Đề cương môn học Quản trị chiến lược


cqhung
03-03-2008, 10:12 AM
I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Management Strategy)

2. Hệ đào tạo : Đại học

3. Ngành : QTKD

4. Mã học phần : 417QCL470

5. Loại môn học : Kiến thức ngành, Bắt buộc

6. Khoa : QTKD

7. Thời lượng : 4 đvht
- Lý thuyết : 54 tiết

- Bài tập: 4 tiết

- Kiểm tra : 2 tiết
8. Yêu cầu kiến thức : Kinh tế vi mô I, Kinh tế vĩ mô I, các học phần cơ sở ngành

9. Giới thiệu học phần: Là học phần thuộc kiến thức ngành Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp những kiến thức căn bản về những nguyên lý quản trị chiến lược và sự vận dụng thực tiễn doanh nghiệp của nó như: Những khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược các mô hình quản trị chiến lược, nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm: Hoạch định chiến lược; tổ chức thực hiện chhiến lược; đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh, thay đổi chiến lược của doanh nghiệp dưới những điều kiện môi trường, thị trường và nguồn nhân lực xác định của doanh nghiệp

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1. Tổng quan về quản trị chiến lược

1.1. Mục đích, đối tượng, nội dung của môn học quản trị chiến lược
1.1.1. Mục đích

1.1.2. Đối tượng

1.1.3. Nội dung môn học
1.2. Khái niệm, vai trò và phân loại trong quản trị chiến lược
1.2.1. Các khái niệm về quản trị chiến lược

1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược

1.2.3. Phân loại quản trị chiến lược theo các cách tiếp cận
1.3. Các cấp quản trị chiến lược
1.3. 1. Chiến lược toàn doanh nghiệp

1.3. 2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

1.3. 3. Chiến lược cấp chức năng.
1.4. Mô hình quản trị chiến lược

Chương 2. Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

2.1. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô

2.1.2. Phân tích môi trường ngành

2.1.3. Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp
2.2.Tạo lập hệ thống thông tin phục vụ phân tích và dự báo môi trường kinh doanh
2.2.1. Xác lập nhu cầu thông tin

2.2.2. Xác lập nguồn thông tin

2.2.3. Xây dựng hệ thống thu thập và xử lý thông tin

2.2.4. Dự báo diễn biến môi trường kinh doanh

2.2.5. Lập bảng tổng hợp môi trường kinh doanh

2.2.6. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ

2.2.7. Đề ra phản ứng chiến lược
Chương 3 – Sứ mạng, mục tiêu của doanh nghiệp

3.1. Sứ mạng của doanh nhiệp
3.1.1- Khái quát

3.1.2- Vai trò của bản tuyên bố sứ mạng của doanh nghiệp

3.1.3. Nội dung của bản tuyên bố sứ mạng của doanh nghiệp
3.2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
3.2.1. Khái quát về hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

3.2.2. Vai trò của mục tiêu

3.2.3. Các yêu cầu đối với hệ thống mục tiêu chiến lược

3.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành hệ thống mục tiêu chiến lược

3.2.5. Lựa chọn mục tiêu chiến lược
Chương 4. Lợi thế cạnh tranh

4.1. Khái niệm và các phương thức cạnh tranh
4.1.1. Cạnh tranh và quan điểm tạo lợi thế cạnh tranh

4.1.2. Các phương thức cạnh tranh.
4.2. Tạo dựng lợi thế cạnh tranh
4.2. 1. Các loại lợi thế trong cạnh tranh

4.2. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo dựng lợi thế cạnh tranh

4.2. 3. Xây dựng lợi thế cạnh tranh

4.2. 4. Lựa chọn và sử dụng lợi thế cạnh tranh.
4.3. Một số mô hình tạo lợi thế cạnh tranh
4.3.1. Tạo lợi thế bằng nỗ lực marketing

4.3.2. Tạo lợi thế bằng nỗ lực công nghệ - kỹ thuật

4.3.3. Tạo lợi thế về kinh tế và tài chính.
Chương 5. Chiến lược cấp doanh nghiệp

5.1. Phân đoạn chiến lược
5.1.1. Quy trình phân đoạn chiến lược tổng quát

5.1.2. Các mô hình phân tích chiến lược
5.2. Các Chiến lược tăng trưởng
5.2.1. Các Chiến lược tăng trưởng tập trung

5.2.2. Các chiến lược hội nhập

5.2.3. Chiến lược đa dạng hóa.
5.3. Các chiến lược suy giảm
5.3.1. Chiến lược cắt giảm chi phí

5.3.2. Chiến lược thu hồi vốn đầu tư

5.3.3. Chiến lược thu hoạch

5.3.4. Chiến lược rút lui
5.4. Chiến lược đổi mới

Chương 6. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng

6.1. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
6.1.1. Khái niệm và đặc trưng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

6.1.2. Mối quan hệ chiến lược cấp đơn vị kinh doanh với chiến lược doanh nghiệp

6.1.3. Các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
6.2. Chiến lược cấp bộ phận chức năng
6.2. 1. Chiến lược marketing

6.2. 2. Chiến lược sản xuất tác nghiệp

6.2. 3. Chiến lược cung ứng

6.2. 4. Chiến lược nhân sự

6.2. 5. Chiến lược nghiên cứu phát triển

6.2. 6. Chiến lược tài chính
Chương 7: Lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược

7.1. Lựa chọn chiến lược:
7.1. 1. Căn cứ lựa chọn

7.1. 2. Yêu cầu khi lựa chọn chiến lược

7.1. 3. Các mô hình lựa chọn chiến lược

7.1. 4. Phương pháp lựa chọn chiến lược.
7.2. Thực hiện chiến lược
7.2.1. Thực chất và vai trò của tổ chức thực hiện chiến lược

7.2.2. Nội dung tổ chức thực hiện chiến lược

7.2.3. Quản trị thay đổi trong thực hiện chiến lược

7.2.4. Tạo môi trường văn hoá hỗ trợ thực hiện chiến lược
Chương 8: Đánh giá và điều chỉnh chiến lược

8.1 Thực chất đánh giá chiến lược
8.1 .1. Mục tiêu đánh giá chiến lược

8.1 .2. Các yêu cầu

8.1 .3. Sơ đồ định lượng trong đánh giá chiến lược.
8.2. Quy trình đánh giá chiến lược
8.2.1. Xác lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá

8.2.2. Các phương pháp đánh giá chiến lược

8.2.3. Tổ chức thực hiện điều chỉnh chiến lược.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS lê Văn Tâm - Giáo trình Quản trị chiến lược. NXB Thống kê 2000

2. PGS.TS Nguyễn Thành Độ - Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. NXB Lao động – Xã hội 2002

3. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp - Chiến lược và chính sách kinh doanh. NXB Lao động – Xã hội 2006

4. PGS.TS Bùi Xuân Phong - Chiến lược kinh doanh BCVT . NXB Thống kê 2002