PDA

View Full Version : Đề cương môn học Kinh tế vi mô


cqhung
03-03-2008, 01:37 PM
I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần: KINH TẾ VI MÔ (Microeconomics)

2. Hệ đào tạo : Đại học

3. Ngành : QTKD

4. Mã học phần : 417MIC240

5. Loại môn học : Cơ sở khối ngành , Bắt buộc

6. Khoa : QTKD

7. Thời lượng : 4 đvht
- Lý thuyết: 54 tiết

- Bài tập: 4 tiết

- Kiểm tra : 2 tiết
8. Yêu cầu kiến thức : Toán cao cấp

9. Giới thiệu học phần: Học phần kinh tế vi mô có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở cho sinh viên về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh... Học phần này đề cập đến hành vi của các thành viên của một nền kinh tế đó là người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Học phần này sẽ trang bị công cụ phân tích để sinh viên nắm bắt và áp dụng cho các môn học sau này.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1 : Tổng quan về kinh tế học vi mô

1.1. Giới thiệu về kinh tế học
1.1.1. Các khái niệm thường gặp về kinh tế học

1.1.2. Các khái niệm về kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô. Phân biệt đối tượng nội
dung nghiên cứu của hai môn học này.

1.1.3 Giới thiệu về sơ đồ của một nền kinh tế

1.1.4 Giới thiệu về cách thức hoạt động của một nền kinh tế và các thành viên
kinh tế.

1.1.5 Các vấn đề cơ bản của một nền kinh tế

1.1.6 Giới thiệu về các mục tiêu cần đạt được của một nền kinh tế

1.1.7 Giới thiệu về mô hình kinh tế và lý thuyết kinh tế.
1. 2. Các mô hình kinh tế
1.2.1. Mô hình kinh tế thị trường: Bản chất của mô hình, ưu điểm và nhược điểm của mô hình.

1.2.2. Mô hình kinh tế hỗn hợp: Bản chất của mô hình, ưu điểm và nhược điểm của mô hình.
1.3. Lý thuyết lựa chọn tối ưu.
1.3.1 Bản chất của sự lựa chọn kinh tế

1.3.2 Nguyên tắc tối ưu hóa trong lựa chọn kinh tế.
Chương 2 : Cung – cầu

2.1. Khái niệm, quy luật, các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, phân biệt sự vận động dọc theo các sự dịch chuyển của đường cầu.

2. 2. Khái niệm, quy luật, các nhân tố ảnh hưởng đến cầu, phân biệt sự vận động dọc theo và sự dịch chuyển của đường cung.

2.3. Cân bằng cung cầu và sự can thiệp của Chính phủ.

2. 4. Co dãn của cầu.

Chương 3 : Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

3. 1. Lý thuyết lợi ích (các khái niệm cơ bản và quy luật lợi ích cận biên giảm dần).

3. 2. Lý thuyết bàng quang ngân sách.

Chương 4 : Lý thuyết doanh nghiệp

4. 1. Những vấn đề chung về doanh nghiệp (khái niệm, mục tiêu).

4. 2. Lý thuyết sản xuất
4.2.1 Sản xuất ngắn hạn

4.2.2 Sản xuất dài hạn
4. 3. Lý thuyết chi phí
4.3.1 Chi phí ngắn hạn

4.3.2 Chi phí dài hạn.
4. 4. Lý thuyết lợi nhuận (khái niệm, công thức, nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận) và quyết định cung cấp của doanh nghiệp.

Chương 5 : Cơ cấu thị trường

5. 1. Cạnh tranh hoàn hảo
5. 1.1. Đặc điểm

5. 1.2. Cân bằng ngắn hạn
1. Cân bằng ngắn hạn của hãng

2. Đường cung của hãng và đường cung thị trường

3. Cân bằng ngắn hạn của ngành
5. 1.3. Ưu, nhược điểm.
5. 2. Độc quyền
5. 2.1. Đặc điểm

5. 2.2. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền

5. 2.3. Đường cầu và doanh thu cận biên

5. 2.4. Chi phí

5. 2.5. Cân bằng của nhà độc quyền
5. 3. Cạnh tranh độc quyền
5. 3.1. Đặc điểm

5. 3.2. Chi phí

5. 3.3. Cân bằng
5. 4. Độc quyền tập đàn
5. 4.1. Đặc điểm

5. 4.2. Mô hình đường cầu gẫy khúc

5. 4.3. Các mô hình khác.
Chương 6 : Lý thuyết thị trường yếu tố sản xuất

6.1. Thị trường lao động
6.1.1 Cầu lao động

6.1.2 Cung lao động

6.1.3 Cân bằng thị trường lao động
6. 2. Thị trường vốn
6.2.1 Cầu vốn

6.2.2 Vốn

6.2.3 Cân bằng cung cầu.
6. 3. Thị trường đất đai
6.3.1 Cung

6.3.2 Cầu

6.3.3 Cân bằng cung cầu.
Chương 7 : Cân bằng tổng thể

7. 1. Cân bằng tổng thể

7. 2. Hiệu quả trong trao đổi

7. 3. Công bằng và hiệu quả

7. 4. Hiệu quả trong sản xuất

7. 5. Lợi ích thương mại tự do.

Chương 8 : Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế

8.1. Những thất bại của thị trường
8.1.1. Khái niệm

8.1.2. Hàng hóa công cộng

8.1.3. Các ảnh hưởng hướng ra bên ngoài (Exterrnalities).

8.1.4. Cạnh tranh không hoàn hảo.
8.2. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.
8.2.1. Các chức năng kinh tế chủ yếu của chính phủ.

8.2.2. Các công cụ chủ yếu của chính phủ.

8.2.3. Các phương pháp điều tiết của chính phủ (điều tiết độc quyền tự nhiên).
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS Vũ Kim Dũng - Giáo trình Kinh tế vi mô . NXB Giáo dục 2004

2. TS. Vũ Kim Dũng – Bài tập và trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô . NXB Lao động xã hội 2005

3. TS. Vũ Kim Dũng – Tài liệu hướng dẫn học tập môn Kinh tế vi mô – NXB Thống kê 2004.