PDA

View Full Version : Đề cương môn học Giáo dục quốc phòng


cqhung
03-04-2008, 11:31 AM
HỌC PHẦN I: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG
I. GIỚI THIỆU CHUNG1. Tên học phần :Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng.2. Hệ đào tạo : Đại học.3. Ngành : CNTT.4. Mã học phần :411GOP120.5. Loại môn học : Đại cương bắt buộc6. Khoa : Cơ bản.7.Thời lượng: : 45 tiết 8.Yêu cầu kiến thức :9. Giới thiệu học phần: Giới thiệu một số nội dung về đường lối quân sự của Đảng: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Phòng chống ”Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ; Nghệ thuật quân sự Việt Nam.II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
(Theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo 12/2000)


Bài 1: Giáo dục quốc phòng cho thế hệ trẻ học sinh sinh viênsẵn sàng làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

I - Mục đích, yêu cầu:1: Mục đích: Giới thiệu cho sinh viên hiểu được ý nghĩa to lớn của công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên trong sự nghiệp giáo dục quốc phong toàn dân, đồng thời xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học để sinh viên có cái nhìn tổng thể, xác lập phương pháp nghiên cứu, học tập đạt kết quả cao.2: Yêu cầu: Trong nghiên cứu cần có tính hệ thống, đặt môn học giáo dục quốc phòng trong mối quan hệ với các môn học khác, từ đó xác định tinh thần trách nhiệm và có thái độ nghiên cứu nghiêm túc đối với môn học.II – Nội dung (3 tiết lý thuyết):1. Giáo dục quốc phòng là một nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học.3. Giới thiệu môn họcBài 2: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc.

I – Mục đích, yêu cầu.1. Mục đích:Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được một số quan điểm, tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc, từ đó góp phần xây dựng niềm tin, trách nhiệm và tích cực đấu tranh để bảo vệ quan điểm tư tưởng đó trong tình hình hiện nay.2. Yêu cầu: Hiểu đúng, đủ nội dung của bài, phát huy trí sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực hoạt động, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.II – Nội dung (8 tiết lí thuyết)1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và quân đội.2. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.Bài 3: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

I – Mục đích, yêu cầu1. Mục đích: Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được đúng mục đích, tính chất, quan điểm nội dung cơ bản và những biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD, từ đó góp phần xây dựng niềm tin và có quyết tâm cao bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.2. Yêu cầu: Đề cao trách nhiệm hiểu đúng, đủ nội dung của bài pháp huy tính sáng tạo của tuổi trẻ tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD.II – Nội dung (6 tiết lí thuyết)1. Mục đích, tính chất, quan điểm xây dựng nền QPTD.2. Nội dung, biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân.Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

I – Mục đích, yêu cầu1. Mục đích:Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được mục đích, tính chất, đối tượng, đặc điểm, những quan điểm cơ bản và nội dung chủ yếu của CTND bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN,từ đó góp phần xây dựng niềm tin, trách nhiệm trong bảo vệ tổ quốc.2. Yêu cầu:Có thái độ nghiêm túc trong học tập, hiểu đúng đủ các nội dung của bài, đề cao trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần cùng toàn dân thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc.II – Nội dung (6 tiết lí thuyết)1. Mục đích, đối tượng, tính chất, đặc điểm của CTND bảo vệ tổ quốc2. Những quan điểm về chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc3. Nội dung và phương thức tiến hành CTND bảo vệ Tổ quốc.Bài 5: Xây dựng lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

I – Mục đích yêu cầu1. Mục đích: Bồi dưỡng cho sinh viên nắm được những đặc điểm, quan điểm và nguyên tắc, phương hướng cơ bản và những biện pháp chủ yếu xay dựng LLVT nhân dân trong tình hình mới, từ đó góp phần xây dựng tình cảm,trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng LLVT vững mạnh.2. Yêu cầu: Có thái độ nghiêm túc trong học học tập, hiểu đúng đủ các nội dung của bài, bước đầu vận dụng góp phần xây dựng LLVT ngay mình đang học tập.II – Nội dung (6 tiết lí thuyết)1. Đặc diểm, những quan điểm, nguyên tắc, cơ bản xây dựng LLVT nhân dân trong tình hình mới.2. Phương hướng và những biện pháp chủ yếu xây dựng LLVT nhân dân trong thời kỳ mới. Bài 6: Chống chiến lược ” Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

I - Mục đích, yêu cầu1. Mục đích:Bồi dưỡng cho sinh viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn ” DBHB” BLLĐ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nắm được các biện pháp chủ yếu phòng chống chiến lược ”DBHB”, BLLĐ, từ đó xây dựng lòng tin, quyết tâm cùng toàn dân làm thất bại chiến lược ”DBHB” BLLĐ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.2 Yêu cầu:Nắm vững các nội dung của bài, từ đó đề cao cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của thế hệ trẻ, tích cực tham gia hoạt động góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn ”DBHB” BLLĐ của kẻ thù.II – Nội dung (8 tiết lí thuyết)1. Chiến lược ”DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. 2. Những biện pháp chủ yếu góp phần làm thất bại Chiến lược ”DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bài 7: Nghệ thuật quân sự Việt Nam

I - Mục đích, yêu cầu1. Mục đích:Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu đwowcj nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên và NTQS Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, từ đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của mỗi người.2. Yêu cầu: Đề cao trách nhiệm trong học tập, phát huy sức sáng tạo của tưổi trẻ, tích cực hoạt động góp phần giữ gin kế thừa và phát triển các nọi dung đó trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.II – Nội dung (8 tiết lí thuyết)1. Nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo.III. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu tham khảo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng tập I nhà xuất bản giáo dục tháng 12/ 2002

cqhung
03-04-2008, 11:37 AM
HỌC PHẦN II
MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG


I. GIỚI THIỆU CHUNG1. Tên học phần : Một số nội dung về công tác Quốc phòng.

2. Hệ đào tạo : Đại học.

3. Ngành : CNTT.

4. Mã học phần :411GOP121.

5. Loại môn học : Đại cương bắt buộc

6. Khoa : Cơ bản.

7.Thời lượng: : 45 tiết

8.Yêu cầu kiến thức :

9. Giới thiệu học phần: Giới thiệu một số nội dung về Công tác quốc phòng của Đảng và Nhà nước: Kết hợp xây dựng phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế quốc phòng an ninh với đối ngoại; Công tác quốc phòng ở các bộ ngành, địa phương; Xây dựng lực lương dự bị động viên và đông viên công nghiệp; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố); Tác động của thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quân sự.
II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo 12/2000


Bài 8: Kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh và đối ngoại

I – Mục đích, yêu cầu

1.Mục đích:

Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được cơ sở lí luận và thực tiễn, quan điểm, nội dung cơ bản, và biện pháp chủ yếu kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế quốc phòng với an ninh và đối ngoại. Góp phần quán triệt và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược.

1. Yêu cầu:

Nhận thức đúng đủ các nội dung của bài, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ tích cực hoạt động góp phần kết hợp kinh tế với quốc phòng theo cương vị chức trách.

II – Nội dung (6 tiết lí thuyết)

1. Những vấn đề chung về sự kết hợp giữa XDKT với củng cố quốc phòng.

2. Nội dung, biện pháp kết hợp xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng.
Bài 9: Công tác quốc phòng ở các bộ ngành, địa phương

I - Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được đặc điểm, vai trò, những nhiệm vụ cơ bản của công tác quốc phòng (CTQP) ở các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn mới, giúp họ định hướng học tập, tham gia hoạt động CTQP tại nhà trường và nơi sinh hoạt

2. Yêu cầu: Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu đúng đủ các nội dung của bài, phát huy trí sáng tạo của tuổi trẻ tham gia CTQP ở nhà trường và nơi sinh hoạt.

II – Nội dung (6 tiết lí thuyết)

1. Những vấn đề chung về CTQP ở bộ, ngành, địa phương.

2. Nhiệm vụ cơ bản về công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành, địa phương
Bài 10: Xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp

I – Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Bồi dữơng cho sinh viên hiểu được vị trí tác dụng, quan điểm, nội dung và biện pháp xây dựng LLDBĐV và động viên công nghiệp (ĐVCN). Giúp họ hiểu về luật LLDBĐV và ĐVCN.

2. Yêu cầu:

Hiểu đúng, đủ các nội dung của bài,đề cao trách nhiêm của tưổi trẻ, góp phần thực hiện tốt luật DBĐV và ĐVCN theo vị trí công tác.

II – Nội dung (6 tiết lí thuyết)

1. Xây dựng LLDBĐV.

2. Động viên công nghiệp.
Bài 11: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

I- Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được vị trí, chức năng, đặc điểm, nhiệm vụ, quan điểm, và những nội dung cơ bản, những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (LLDQTV) trong tình hình mới. Giúp họ hiểu về luật DQTV.

2. Yêu cầu:

Có thái độ học tập nghiêm túc, hiểu đúng đủ các nội dung của bài, phát huy trí sáng tạo của tuổi trẻ tham gia tham gia xây dựng LLDQTV vững mạnh.

II - Nội dung (6 tiết lí thuyết)

1. Những vấn đề chung về xây dựng DQTV: 4 mục, 3 tiết (trọng tâm)

2. Nội dung biện pháp xây dựng lực lượng DQTV: 2 mục, 3 tiết.
Bài 12: Xây dựng khu vực tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

I - Mục đích, yêu cầu:

1.Mục đích:

Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được vị trí tác dụng, nhiệm vụ và những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh (thành phố (TP)).Góp phần xây dựng niềm tin, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN

2. Yêu cầu:

Hiểu đúng đủ các nội dung của bài, pháp huy trách nhiệm, trí sáng tạo của tuổi trẻ vận dụng kiến thức đã học xây dựng khu vực phòng thủ theo chức trách được giao.

II - Nội dung (7 tiết lí thuyết)

1. Những vấn đề chung về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh

2. Nội dung, biện pháp chủ yếu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh
Bài 13: Tác động của thành tựu KHCN hiện đại trong quân sự

I - Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Bồi dưỡng cho sinh viên hiểu được mức độ tác động của các thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) hiện đại trong quân sự. Góp phàn xây dựng lòng tin, khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao (CNC), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2. Yêu cầu:

Hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, phát huy khả năng của tuổi trẻ vận dụng góp phần làm thất bại thủ đoạn của địch sử dụng vũ khí CNC phá hoại ta.

II - Nội dung (8 tiết lí thuyết)

1.Tác động của thành tựu KHCN hiện đại trong quân sự

2.Khả năng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao.
III. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu tham khảo: Giáo trình Giáo dục quốc phòng tập I nhà xuất bản giáo dục tháng 12/ 2002.

cqhung
03-04-2008, 11:45 AM
PHẦN III: MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ KỸ THUẬT VÀ CHIẾN THUẬT BỘ BINH


I. GIỚI THIỆU CHUNG1. Tên học phần : Một số nội dung về kỹ thuật và chiến thuật bộ binh.

2. Hệ đào tạo : Đại học.

3. Ngành : CNTT.

4. Mã học phần :411GOP122.

5. Loại môn học : Đại cương bắt buộc

6. Khoa : Cơ bản.

7.Thời lượng :75 tiết. - 22 tiết lý thuyết.

- 53 tiết lên lớp ngoài trời và thực hành.
8.Yêu cầu kiến thức :


9. Giới thiệu học phần : Giới thiệu một số kỹ năng quân sự cần thiết cho sinh viên nhằm phục vụ cho huấn luyện và chiến đấu khi cần thiết như: Một số loại vũ khí bộ binh; Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK; Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ; Sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Băng bó chuyển thương, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh; Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn; Từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự; Ba môn quân sự phối hợp.
II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo 12/2000
Bài 1: Giới thiệu một số loại súng bộ binh

I- Mục đích, yêu cầu1. Mục đích:

Nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, tính năng chiến đấu, kỹ thuật, cấu tạo, cách tháo, lắp một số loại súng bộ binh, giữ gìn chuẩn bị súng đạn để bắn. Biết vận dụng vào trong học tập, chiến đấu.

2. Yêu cầu:

Hiểu rõ tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo các bộ phận, thành thạo động tác tháo và lắp các loại súng; Sử dụng thành thạo động tác bắn các loại súng; Biết bảo quản, giữ gìn súng, đạn; Chấp hành nghiêm qui tắc an toàn khi sử dụng súng.
II- Nội dung (4 tiết lí thuyết).


I. Súng trung liên RPĐ1. Tác dụng, tính năng chiến đấu

2. Cấu tạo các bộ phận của súng

3. Sơ lược chuyển động của súng

4. Tháo và lắp thông thường

5. Giữ gìn súng, đạn, chuẩn bị súng, đạn để bắn

6. Cách dùng súng .

II. Súng diệt tăng B401. Tác dụng, tính năng chiến đấu

2. Cấu tạo các bộ phận của súng, đạn

3.Cấu tạo các bộ phận của súng.

4. Cấu tạo các bộ phận của đạn.

5. Giữ gìn súng, đạn, chuẩn bị súng, đạn để bắn.

6. Cách dùng súng

III. Súng diệt tăng B411. Tác dụng, tính năng chiến đấu

2. Cấu tạo các bộ phận của súng, đạn

1. Cấu tạo các bộ phận của súng.

2. Cấu tạo các bộ phận của đạn.

5. Giữ gìn súng, đạn, chuẩn bị súng, đạn để bắn.

6. Cách dùng súng

IV. Súng trường CKC 1. Tác dụng, tính năng chiến đấu

2. Cấu tạo các bộ phận của súng

3. Sơ lược chuyển động của súng

4. Tháo và lắp thông thường

5. Giữ gìn súng, đạn, chuẩn bị súng, đạn để bắn

6. Cách dùng súng .

V. Súng tiểu liên AK1. Tác dụng, tính năng chiến đấu

2. Cấu tạo các bộ phận của súng

3. Sơ lược chuyển động của súng

4. Tháo và lắp thông thường

5. Giữ gìn súng, đạn, chuẩn bị súng, đạn để bắn

6. Cách dùng súng .

Bài 2: Kỹ thuật sử dụng súng tiểu liên AK

I - Mục đích, Yêucầu

1. Mục đích:

Giới thiệu cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về lí thuyến bắn, cách thực hành ngắn trúng chụm, động tác bắn.

2. Yêu cầu:

- Hiểu rõ thế nào là hiện tượng bắn, sức giật và góc nẩy, hình dáng đường đạn và ý nghĩa thực tiễn của đường đạn trong chiến đấu.

- Thành thạo động tác ngắm trúng và ngắm chụm.

- Nắm chắc điều kiện bài bắn, tích cực luyện tập, bình tĩnh tự tin khi kiểm tra, bắn đạn thật đạt kết quả tốt.

- Chấp hành nghiêm qui tắt kiểm tra, bảo đảm an toàn trong luyện tập, kiểm tra.

II - Nội dung (24 tiết)

1. Một số nội dung về lí thuyết bắn (3 tiết lí thuyết).

2. Luyện tập (15 tiết)

3. Kiểm tra bắn mục tiêu cố định ban ngày (6 tiết)
Bài 3: Kỹ thuật sử dụng thuốc nổ

I – Mục đích yêu cầu.

1. Mục đích:

Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sử dụng thuốcnổ, làm cơ sở cho việc giữ gìn, bảo quản, vận chuyển và sử dụng trong chiến đấu.

2. Yêu cầu:

- Nắm được tính năng đặc điểm của thuốc nổ; tính năng, cấu tạo và cách chắp nối đồ dùng gây nổ.

- Nắm được cách gói buộc lượng nổ, các phương pháp gây nổ, cách mang vácvà chọn điểm đặt lượng nổ.

- Chấp hành nghiêm kỉ luât và các qui định, bao đảm an toàn tuyệt đối trong quá học tập.

II – Nội dung (6 tiết)

1. Tính năng, đặc điểm thuốc nổ.

2.Cách chắp nối đồ dùng gây nổ

3.Tính toán gói buộc các lượng nổ

4.Các phương pháp gây nổ.

5.Cách mang vác và chọn điểm đặt lượng nổ.

6. Luyện tập (2 tiết)
Bài 4: Bản đồ địa hình quân sự

I – Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thực cơ bản về cấu tạo, cách sử dụng bản đồ địa hình và một số kí hiệu thường sử dụng trên bản đồ quân sự làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập và sử dụng bản đồ khi cần thiết.

2. Yêu cầu:

- Nắm được khái niệm, cấu tạo và các nội dung thể hiện trên bản đồ địa hình.

- Nắm được cách sử dụng bản đồ và các kí hiệu thông thường trên bản đồ QS

- Nắm được khái niệm, tính chất và khả năng ứng dụng của bản đồ số trong lĩnh vực quân sự.

- Xác định tốt trách nhiệm, tích cực học tập, kiểm tra đạt loại khá trở lên.

II. Nội dung (8 tiết)

1. Bản đồ:

- Khái niệm và tác dụng của bản đồ.

- Cấu tạo của bản đồ

2. Bản đồ số:

- Khái niệm về bản đồ số

- Tính chất của bản đồ số.

- Cơ sở dữ liệu bản đồ số và khả năng ứng dụng.

3. Thực hành (3 tiết)
Bài 5: Băng bó, chuyển thương, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

I – Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích:

Giúp sinh viên nắn lại những kiến thực cơ bản vềkĩ thuật băng bó và chuyển thương. Trên cơ sở đó có nhận thức ban đầu về vết thương trong chiến tranh. Nâng cao chất lượng kĩ thuật và thành thạo động tác băng bó, cấp cứu. sử trí và vận dụng

2. Yêu cầu:

- Năm chắc các nguyên tắc trong băng bó, đặc điểm của các vết thương trong chiến tranh.

- Thành thạo các động tác kĩ thuật về băng bó và chuyển người bị thương, bị nạn.

- Tích cực luyện tập, vận dụng linh hoạt vào trong thực tế cuộc sống hiện tại và sau này.

II - Nội dung (5 tiết)

1. Hệ thống những kiến thức cơ bản về bang bó, chuyển thương.

2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh.

3. Lên lớp thực hành (4 tiết)
Bài 6: Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn

I – Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, vũ khí lửa và biết cách phòng chống đơn giản các loại vũ khí này bằng các phương tiện sẵn có.

2. Yêu cầu:

- Nắm được một cách đại cương về vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học và vũ khí lửa.

- Biết cách phòng chống đơn giản các loại vũ khí này bằng các phương tiện chế sẵn và phương tiện ứng dụng.

- Tích cực nghiên cứu để nắm chắc nội dung vận dụng linh hoạt vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày.

II – Nội dung (6 tiết)

1. Vũ khí hạt nhân.

2. Vũ khí hoá học.

3. Vũ khí sinh học.

4. Vũ khi lửa.

5. Thực hành (2 tiết).
Bài 7: Từng người trong chiến đấu tiến công

I – Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Nhằn giới thiệu cho sinh viên những vấn đề cơ bản về đặc điểm mục tiêu, thủ đoạn của địch ở một số mục tiêu thường gặp trong và ngoài công sự; về đặc điểm, cách đánh và hành động của từng người khi đánh chiếm từng loại mục tiêu.

2. Yêu cầu:

- Nắm được nội dung nguyên tắc, biết vận dụng trong luyện tập.

- Biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào chuẩn bị và thực hành đánh chiếm mục tiêu.

- Hành động chiến đấu thực sự, thực tế.

II – Nội dung (7 tiết)

1. Giới thiệu nguyên tắc chung.

2. Thực hành đánh chiếm các mục tiêu.

3. Tổng kết.
Bài 8: Từng người trong chiến đấu phòng ngự

I – Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Nhằn giới thiệu cho sinh viên những vấn đề cơ bản về đặc điểm, thủ đoạn của địch thường gặp trong tấn công; về đặc điểm, cách đánh và hành động của từng người khi phòng ngự.

2. Yêu cầu:

- Nắm được nội dung nguyên tắc, biết vận dụng trong luyện tập.

- Biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào chuẩn bị và thực hành phòng ngự.

- Hành động chiến đấu thực sự, thực tế.

II – Nội dung (7 tiết)

1. Giới thiệu nguyên tắc chung.

2. Thực hành phòng ngự.

3. Tổng kết.
Bài 9: Ba môn quân sự phối hợp

I – Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Trang bi cho sinh viên những nội dung cơ bản về qui tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp nhằm tăng cường sức khoẻ, góp phần hoàn thiện các tố chất về thể lực như: nhanh, mạnh, bền, khéo làm cơ sở cho sinh viên khi tham gia vào các lực lượng vũ trang để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

- Nắm được cách tổ chức, phương pháp luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối hợp.

- Tích cực luyện tập, kiểm tra , thi đấu đạt kết quả tốt.

- Bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu.

II – Nội dung (4 tiết)

1. Điều lệ chung.

2. Qui tắc thi đấu.

3. Luyện tập (3 tiết)
Bài 10: Điều lệnh đội ngũ: 4 tiết.

I – Mục đích yêu cầu

1. Mục đích:

Nhằm trang bị cho sinh viên những động tác cơ bản về đội ngũ có súng và thứ tự các bước tập hợp đội hình, làm cơ sở cho việc hoàn thành chương trình môn học GDQP và huấn luyện khi cần thiết.

2. Yêu cầu:

Nắm chắc các động tác đội ngũ có súng và thứ tự các bước tập hợp đội hình trung đội, động tác đúng.

II – Nội dung (4 tiết thực hành)

2.1 Đội ngũ có súng:

- Động tác mang súng, xuống súng.

- Động tác đeo súng, xuống súng.

- Động tác treo súng, xuống súng.

- Động tác khám súng, khám súng xong.

- Các động tác quay khi có súng.

2.2 Đội hình đội ngũ:

- Thứ tự các bước tập hợp đội hình. ( 4 bước)

- Đội hình trung đội:

+ Đội hình trung đội 1 hàng.

+ Đội hình trung đội 2 hàng.

+Đội hình trung đội 3 hàng.
III. TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Tài liệu tham khảo : Giáo trình Giáo dục quốc phòng tập II nhà xuất bản giáo dục tháng 12/ 2002
- Tài liệu bài giảng ĐHTX