Câu lạc bộ sinh viên

Câu lạc bộ sinh viên (http://open.ptit.edu.vn/clbsv/index.php)
-   Phần mềm (http://open.ptit.edu.vn/clbsv/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Tổng hợp phần mềm ! (http://open.ptit.edu.vn/clbsv/showthread.php?t=9943)

binhvt107cn0277 12-25-2009 09:31 PM


Corel VideoStudio 12.098.1 portable | 1 GB

This is a portable assembly. Installed the latest patch update, taken at ofsayte. Added additional transitions from the "Burger", "Adorazh" and other pleasant veshchichki as flushes, ramochek, objects and sounds.
Extract the working folder is not on the system drive and run Corel VideoStudio 12. When you first start the program creates its own "sandbox" - three working folder, which will be "play" in the future. To return to the original settings - just kill these folders. At win7 and vista prog will not start. Tested on several XP.
This is software for video editing and recording copyright DVD-ROM drive, distinguished as powerful functionality and ease of use. Using this program you can create professional videos, slide shows and DVD-discs, and in standard formats, and in the new high-definition format. Supports Blu-rayDisc Movie Video (BDMV). Users can import files with personally BDMV Blu-ray-video cameras, to work with HD-video, add animiqovannye menu and record prozhekt discs Blu-ray, including double layer. VideoStudio Pro X2 supports the capture, editing, authoring and sohqanenie video formats HDV. AVCHD, TOD (cameras JVC HD) and BDMV.


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix & FileFactory & Extabit)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21791052/56ad25d/CVdSt12.098.1_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/dc4895m2/CVdSt12.098.1%2B%2Blinks.txt/

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/325673108/CVdSt12.098.1__links.txt

Đây là một hội đồng cầm tay. Cài đặt bản cập nhật bản vá mới nhất, chụp tại ofsayte. Nhập thêm chuyển tiếp từ "Burger", "Adorazh" và veshchichki dễ chịu khác như flushes, ramochek, các đối tượng và âm thanh.
Giải nén vào thư mục làm việc không có trong ổ đĩa hệ thống và chạy Corel VideoStudio 12. Khi bạn lần đầu tiên khởi động chương trình tạo ra "riêng của mình chỗ thử" - ba thư mục làm việc, mà sẽ được "chơi" trong tương lai. Để trở về cài đặt ban đầu - chỉ giết các thư mục này. Tại Win7 và ăn xin vista sẽ không bắt đầu. Thử nghiệm trên một số XP.
Đây là phần mềm biên tập video và ghi âm bản quyền ổ DVD-ROM, phân biệt như chức năng mạnh mẽ và dễ sử dụng. Sử dụng chương trình này bạn có thể tạo video chuyên nghiệp, slide show và đĩa DVD-, và trong các định dạng chuẩn, và ở định dạng chất lượng cao mới. Hỗ trợ đĩa Blu-Movie Video rayDisc (BDMV). Người dùng có thể nhập khẩu các tệp tin với cá nhân BDMV Blu-ray, máy quay video, để làm việc với HD-video, thêm vào trình đơn animiqovannye và ghi đĩa Blu-ray prozhekt, bao gồm lớp kép. VideoStudio Pro X2 hỗ trợ chụp, chỉnh sửa, soạn thảo và định dạng video sohqanenie HDV. AVCHD, Chiến lược kinh doanh (máy ảnh JVC HD) và BDMV.PMI PianonMagic Bundle 24BiT MULTiFORMAT DVDR D2-DYNAMiCS | 829MB

OLD LADY
This library brings you an amazing Model 1923 Steinway D grand piano. Sampled with 10 recorded velocity layers with 10 separate sustain pedal down layers and release triggered samples.

The recorded pianos for OLD LADY and EMPEROR were equipped with an advanced computer operated playback mechanism that was designed by mathematician, scientist and inventor Wayne Stahnke. The mechanism actually operates the piano keys and pedals with over 1.000 steps accuracy for inverse hammer velocity. The Stancke computer system enabled Amsterdam based sample library producer Michiel Post to capture each velocity layer for this library with absolute velocity levels. These levels guarantee a totally even response across the whole keyboard for all velocities. The programming of this piano is designed to take full advantage of the possibilities of the new GigaStudio 3 software. This results in more programmed velocity layers. The Emperor has 24 recordings for each key. These recordings were further divided in 64 velocity groups, each a slight variation of the underlying velocity layer sample. These libraries use a new programming to create the sustain pedal effect. Traditionally, conventional piano libraries use the sustain pedal as an ON-OFF switch, which has to be pressed before a note is played. These libraries lacked the possibility to re-pedal as in a real concert grand piano. Now this barrier has been broken. The PMI EMPEROR & OLD LADY libraries allow the user to press the sustain pedal at any time while playing notes or chords to start the sympathic resonance of the non-struck strings. There is a choice of convolution using the impulse response of the body resonance of the actual piano and a programming technique that adds the recorded resonance as an extra layer. GigaPulse (the convolution engine in GigaStudio 3) is also used for recreation of the original acoustics of the piano hall where the pianos were recorded.

Special features for GigaStudio 3 and Kontakt 2: Body resonance for reproduction of the true body resonance upon sustain pedal use, Hall resonance, true re-pedalling, sustain pedal triggered pedal noise etc.

Unique features of PMI piano libraries
- Sympathetic resonance; the singing of the non-struck resonating strings
- Sostenuto and softpedal;
- IR-based ambience and stereo imaging;
- IR-based body resonance;
- Seemingly unlimited dynamic range and responsiveness;
- 24bit samples for pristine audio quality;
- Total freedom of tuning;
- Surround Sound Mixing

DVD2: The OLD LADY an incredible Model 1923 Steinway D

- iNSTALL NOTES -
1. Unrar
2. Burn or mount the image

Homepage: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGICDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix & FileFactory)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21791487/5542b71/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD2_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/c86875a2/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD2%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/325674680/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD2__links.txt

OLD LADY
Thư viện này mang đến cho bạn một Mẫu tuyệt vời 1923 Steinway D grand piano. Lấy mẫu với 10 lớp với 10 vận tốc ghi riêng biệt duy trì đạp xuống lớp và phát hành mẫu được kích hoạt.

Các Pianos thu âm cho OLD LADY và EMPEROR được trang bị một máy tính tiên tiến vận hành cơ chế phát lại được thiết kế bởi nhà toán học, nhà khoa học và phát minh Wayne Stahnke. Các cơ chế thực sự hoạt động các phím piano và bàn đạp với độ chính xác các bước trên 1,000 cho vận tốc búa nghịch đảo. Hệ thống máy tính Stancke bật Amsterdam sản xuất dựa trên mẫu thư viện Michiel Đăng để nắm bắt mỗi lớp vận tốc cho các thư viện này với các cấp vận tốc tuyệt đối. Những đảm bảo một mức độ hoàn toàn thậm chí phản ứng trên bàn phím toàn cho tất cả các vận tốc. Các chương trình của piano này được thiết kế để tận dụng những khả năng của GigaStudio mới 3 phần mềm. Điều này dẫn đến lớp vận tốc thêm lập trình. Hoàng đế có 24 bản thu âm cho mỗi khóa. Những bản thu được chia tiếp trong 64 nhóm vận tốc, mỗi biến thể một chút của mẫu tầng lớp dưới vận tốc. Các thư viện sử dụng một chương trình mới để tạo bàn đạp duy trì hiệu lực. Theo truyền thống, thư viện piano thường sử dụng duy trì đạp như là một chuyển đổi OFF-ON, mà đã được ép trước khi lưu ý là chơi. Các thư viện thiếu khả năng tái đạp như trong một buổi hòa nhạc thực grand piano. Bây giờ trở ngại này đã bị phá vỡ. Các EMPEROR PMI & OLD LADY thư viện cho phép người dùng nhấn pedal duy trì bất cứ lúc nào trong khi chơi ghi chú hoặc Chords để bắt đầu cộng hưởng sympathic của phi-struck dây. Có một sự lựa chọn của convolution sử dụng đáp ứng xung của cộng hưởng cơ thể của đàn piano thực tế và kỹ thuật cho biết thêm một chương trình mà các cộng hưởng ghi nhận như một lớp bổ sung. GigaPulse (động cơ convolution trong GigaStudio 3) cũng được sử dụng cho việc giải trí của các dây âm thanh ban đầu của hội trường piano nơi Pianos đã được ghi lại.

Tính năng đặc biệt cho GigaStudio 3 và Liên 2: Thân cộng hưởng cho sinh sản của cộng hưởng cơ thể duy trì sự thật khi sử dụng bàn đạp, Hall cộng hưởng, thật sự tái pedalling, duy trì kích hoạt pedal đạp tiếng ồn vv

Tính năng độc đáo của thư viện piano PMI
- Sympathetic cộng hưởng; việc ca hát của phi-struck vang chuỗi
- Sostenuto và softpedal;
- IR dựa trên khung cảnh và hình ảnh âm thanh nổi;
- IR dựa trên cộng hưởng cơ thể;
- Xem ra không giới hạn phạm vi và năng động đáp ứng;
- 24bit mẫu cho chất lượng âm thanh nguyên sơ;
- Tổng số quyền tự do chỉnh;
- Surround Sound Mixing

DVD2: The Old Lady một Mẫu incredible 1923 Steinway D

- INSTALL LƯU Ý --
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh

Trang chủ: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGICPMI PianonMagic Bundle 24BiT MULTiFORMAT DVDR D3-DYNAMiCS | 2.61GB

EMPEROR
This library brings you an incredible Bosendorfer 290 SE as the most realistic sample library available today. The piano has a huge dynamic range, with very subtle pianissimo and thunderous fortissimi. 12 recorded velocity layers, with 12 separate sustain pedal down layers and release triggered samples.

The recorded pianos for OLD LADY and EMPEROR were equipped with an advanced computer operated playback mechanism that was designed by mathematician, scientist and inventor Wayne Stahnke. The mechanism actually operates the piano keys and pedals with over 1.000 steps accuracy for inverse hammer velocity. The Stancke computer system enabled Amsterdam based sample library producer Michiel Post to capture each velocity layer for this library with absolute velocity levels. These levels guarantee a totally even response across the whole keyboard for all velocities. The programming of this piano is designed to take full advantage of the possibilities of the new GigaStudio 3 software. This results in more programmed velocity layers. The Emperor has 24 recordings for each key. These recordings were further divided in 64 velocity groups, each a slight variation of the underlying velocity layer sample.
These libraries use a new programming to create the sustain pedal effect. Traditionally, conventional piano libraries use the sustain pedal as an ON-OFF switch, which has to be pressed before a note is played. These libraries lacked the possibility to re-pedal as in a real concert grand piano. Now this barrier has been broken. The PMI EMPEROR & OLD LADY libraries allow the user to press the sustain pedal at any time while playing notes or chords to start the sympathic resonance of the non-struck strings. There is a choice of convolution using the impulse response of the body resonance of the actual piano and a programming technique that adds the recorded resonance as an extra layer. GigaPulse (the convolution engine in GigaStudio 3) is also used for recreation of the original acoustics of the piano hall where the pianos were recorded.

Special features for GigaStudio 3 and Kontakt 2: Body resonance for reproduction of the true body resonance upon sustain pedal use, Hall resonance, true re-pedalling, sustain pedal triggered pedal noise etc.

Unique features of PMI piano libraries
- Sympathetic resonance; the singing of the non-struck resonating strings
- Sostenuto and softpedal;
- IR-based ambience and stereo imaging;
- IR-based body resonance;
- Seemingly unlimited dynamic range and responsiveness;
- 24bit samples for pristine audio quality;
- Total freedom of tuning;
- Surround Sound Mixing

DVD3: PMI EMPEROR a Model 290SE Imperial Grand Bosendorfer

- iNSTALL NOTES -
1. Unrar
2. Burn or mount the image

Homepage: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGIC
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading & FileFactory)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21791830/9f0db2b/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD3_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/354cf78c/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD3%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325676191/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD3__links.txt

EMPEROR
Thư viện này mang đến cho bạn một Bosendorfer incredible 290 SE như thư viện mẫu thực tế nhất hiện nay. Piano này có một phạm vi rộng lớn năng động, với thong thả rất tinh tế và fortissimi giông tố. 12 ghi vận tốc lớp, với 12 riêng duy trì đạp xuống lớp và phát hành mẫu được kích hoạt.

Các Pianos thu âm cho OLD LADY và EMPEROR được trang bị một máy tính tiên tiến vận hành cơ chế phát lại được thiết kế bởi nhà toán học, nhà khoa học và phát minh Wayne Stahnke. Các cơ chế thực sự hoạt động các phím piano và bàn đạp với độ chính xác các bước trên 1,000 cho vận tốc búa nghịch đảo. Hệ thống máy tính Stancke bật Amsterdam sản xuất dựa trên mẫu thư viện Michiel Đăng để nắm bắt mỗi lớp vận tốc cho các thư viện này với các cấp vận tốc tuyệt đối. Những đảm bảo một mức độ hoàn toàn thậm chí phản ứng trên bàn phím toàn cho tất cả các vận tốc. Các chương trình của piano này được thiết kế để tận dụng những khả năng của GigaStudio mới 3 phần mềm. Điều này dẫn đến lớp vận tốc thêm lập trình. Hoàng đế có 24 bản thu âm cho mỗi khóa. Những bản thu được chia tiếp trong 64 nhóm vận tốc, mỗi biến thể một chút của mẫu tầng lớp dưới vận tốc.
Các thư viện sử dụng một chương trình mới để tạo bàn đạp duy trì hiệu lực. Theo truyền thống, thư viện piano thường sử dụng duy trì đạp như là một chuyển đổi OFF-ON, mà đã được ép trước khi lưu ý là chơi. Các thư viện thiếu khả năng tái đạp như trong một buổi hòa nhạc thực grand piano. Bây giờ trở ngại này đã bị phá vỡ. Các EMPEROR PMI & OLD LADY thư viện cho phép người dùng nhấn pedal duy trì bất cứ lúc nào trong khi chơi ghi chú hoặc Chords để bắt đầu cộng hưởng sympathic của phi-struck dây. Có một sự lựa chọn của convolution sử dụng đáp ứng xung của cộng hưởng cơ thể của đàn piano thực tế và kỹ thuật cho biết thêm một chương trình mà các cộng hưởng ghi nhận như một lớp bổ sung. GigaPulse (động cơ convolution trong GigaStudio 3) cũng được sử dụng cho việc giải trí của các dây âm thanh ban đầu của hội trường piano nơi Pianos đã được ghi lại.

Tính năng đặc biệt cho GigaStudio 3 và Liên 2: Thân cộng hưởng cho sinh sản của cộng hưởng cơ thể duy trì sự thật khi sử dụng bàn đạp, Hall cộng hưởng, thật sự tái pedalling, duy trì kích hoạt pedal đạp tiếng ồn vv

Tính năng độc đáo của thư viện piano PMI
- Sympathetic cộng hưởng; việc ca hát của phi-struck vang chuỗi
- Sostenuto và softpedal;
- IR dựa trên khung cảnh và hình ảnh âm thanh nổi;
- IR dựa trên cộng hưởng cơ thể;
- Xem ra không giới hạn phạm vi và năng động đáp ứng;
- 24bit mẫu cho chất lượng âm thanh nguyên sơ;
- Tổng số quyền tự do chỉnh;
- Surround Sound Mixing

DVD3: PMI EMPEROR một Bosendorfer Model 290SE Grand Imperial

- INSTALL LƯU Ý --
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh

Trang chủ: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGICPMI PianonMagic Bundle 24BiT MULTiFORMAT DVDR D4-DYNAMiCS | 2.19GB

Bosendorfer 290
This Bosendorfer library provides the greatest possible control during the softest pianissimo, through crescendos to the reserves of power needed for the loudest fortissimo. By utilizing new technology to optimise the mechanical performance of the action, Post Musical Instruments has created a product which leaves the pianist in total control of dynamic response, timbre and touch. PMI has finally captured a grand piano with "breath". They recorded both dry samples and ambient samples. The dry samples are recorded fairly close to the piano strings.

The wet samples are recorded at a distance so that the hall acoustic is captured. You can experience a concert hall type of sound and control the amount of ambience until you play it absolutely dry. Several Gigabytes of samples, up to 16 recorded layers of velocity, separate sustain pedal up and down samples, multiple release samples... separate "dry" and "wet" samples that can be mixed for ultimate ambience control. 24 bit samples, real-time sustain pedal, increased dynamics, smoother velocity response and GigaPulse body resonance make this library your ultimate sampled piano!

PLEASE NOTE: You will need at least 1 GB of free RAM when playing the GRANDIOSO libraries from a RAM-based soft-sampler platform. When operating the samples on a disk streaming sampler (Giga, Kontakt with DFD, EXS24 with Virtual memory on and HALION) you need 512 MB.

Unique features of PMI piano libraries
- Sympathetic resonance; the singing of the non-struck resonating strings
- Sostenuto and softpedal;
- IR-based ambience and stereo imaging;
- IR-based body resonance;
- Seemingly unlimited dynamic range and responsiveness;
- 24bit samples for pristine audio quality;
- Total freedom of tuning;
- Surround Sound Mixing

DVD4: PMI GRANDIOSO BOSENDORFER 290 (full version), the 5 stars awarded superb PMI piano library

- iNSTALL NOTES -
1. Unrar
2. Burn or mount the image

Homepage: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGIC
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix & FileFactory)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21792083/dfe1d8c/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD4_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/7975a8be/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD4%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325677286/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD4__links.txt

Bosendorfer 290
Bosendorfer thư viện này cung cấp sự kiểm soát lớn nhất có thể có trong thong thả mềm nhất, thông qua crescendos với trữ lượng năng lượng cần thiết cho Fortissimo loudest. Bằng cách tận dụng công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu suất cơ học của hành động đó, Post Nhạc cụ đã tạo ra một sản phẩm mà các nghệ sĩ dương cầm lá trong kiểm soát tổng phản động, âm sắc và liên lạc. PMI cuối cùng đã chiếm được một piano lớn với "hơi thở". Họ ghi cả hai mẫu khô và mẫu môi trường xung quanh. Các mẫu khô được ghi khá gần với dây đàn piano.

Các mẫu ướt được ghi ở một khoảng cách để âm thanh hội trường là bị bắt. Bạn có thể trải nghiệm một loại phòng hoà nhạc của âm thanh và kiểm soát số lượng không khí cho đến khi bạn chơi nó hoàn toàn khô. Gigabyte Một vài mẫu, lên đến 16 lớp thu âm của vận tốc, riêng biệt duy trì đạp lên và xuống mẫu, mẫu phát hành nhiều ... mẫu riêng biệt "khô" và "ướt" mà có thể được trộn lẫn để kiểm soát khí tối thượng. 24 mẫu chút, thời gian thực duy trì đạp, động lực tăng lên, mượt mà vận tốc phản ứng và cộng hưởng GigaPulse làm cho cơ thể thư viện này cuối cùng piano mẫu của bạn!

XIN LƯU Ý: Bạn sẽ cần ít nhất 1 GB RAM miễn phí khi chơi các thư viện GRANDIOSO từ RAM một dựa trên nền tảng mềm sampler. Khi điều hành các mẫu trên đĩa streaming sampler (Giga, Liên lạc với DFD, EXS24 với bộ nhớ ảo trên và HALION) bạn cần 512 MB.

Tính năng độc đáo của thư viện piano PMI
- Sympathetic cộng hưởng; việc ca hát của phi-struck vang chuỗi
- Sostenuto và softpedal;
- IR dựa trên khung cảnh và hình ảnh âm thanh nổi;
- IR dựa trên cộng hưởng cơ thể;
- Xem ra không giới hạn phạm vi và năng động đáp ứng;
- 24bit mẫu cho chất lượng âm thanh nguyên sơ;
- Tổng số quyền tự do chỉnh;
- Surround Sound Mixing

DVD4: PMI GRANDIOSO BOSENDORFER 290 (phiên bản đầy đủ), trong 5 sao trao thư viện tuyệt vời piano PMI

- INSTALL LƯU Ý --
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh

Trang chủ: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGIC
PMI PianonMagic Bundle 24BiT MULTiFORMAT DVDR D5-DYNAMiCS | 4.29GB

Steinway D
We recorded the best grand piano we could find. This particular instrument is in premium condition, a Steinway model D3 with serial number 393210 which was built in 1965. It was fully refurbished by Steinway Hamburg in 1999. This piano served the Rotterdam 'DOELEN' concert hall for several decades, where hundreds of famous musicians, from Claudio Arrau to the Rolling Stones, performed for live audiences and broadcast concerts.

We captured up to 6 articulations (PPP, PP, P, MF, F, FF and FFF) for sustain pedal up, sustain pedal down and 4 articulations for the release triggered samples. We recorded the samples using the finest digital equipment available. Prism Sound, a 24-bit ProTools TDM Mix+ system and Waves processing was used. We have mapped up to 16 levels of velocity, true multiple velocity release layers, ultimate staccato, and sustained pedal-down samples with a carefully chosen amount of resonance. The library has 5 GB of samples. The end result was tested by several concert pianists, who helped us develop a sampled instrument which could meet their highest expectations. There is no doubt in our minds that this is the best sampled piano ever.

Unique features of PMI piano libraries
- Sympathetic resonance; the singing of the non-struck resonating strings
- Sostenuto and softpedal;
- IR-based ambience and stereo imaging;
- IR-based body resonance;
- Seemingly unlimited dynamic range and responsiveness;
- 24bit samples for pristine audio quality;
- Total freedom of tuning;
- Surround Sound Mixing

DVD5: PMI GRANDIOSO STEINWAY D (Classic version).

- iNSTALL NOTES -
1. Unrar
2. Burn or mount the image

Homepage: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGICDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix & FileFactory)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/37ed4dee/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD5%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/21792419/27bf93a/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD5_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325678620/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD5__links.txt

Steinway D
Chúng tôi ghi grand piano tốt nhất chúng tôi có thể tìm thấy. Đây là văn kiện cụ thể trong điều kiện phí bảo hiểm, một mô hình Steinway D3 với số lượng 393.210 nối tiếp được xây dựng vào năm 1965. Nó đã được tân trang đầy đủ của Steinway Hamburg vào năm 1999. Điều này đã phục vụ phòng hoà nhạc piano của Rotterdam DOELEN 'trong nhiều thập kỷ, nơi hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng, từ Claudio Arrau đến Rolling Stones, biểu diễn cho khán giả và các buổi phát sóng trực tiếp.

Chúng tôi bị bắt lên đến 6 articulations (PPP, PP, P, MF, F, FF và FFF) để duy trì đạp lên, đạp xuống và duy trì 4 articulations cho phát hành các mẫu được kích hoạt. Chúng tôi ghi lại các mẫu bằng cách sử dụng các thiết bị kỹ thuật số tốt nhất có sẵn. Prism Sound, a 24-bit ProTools TDM Mix + hệ thống và chế biến sóng đã được sử dụng. Chúng ta có ánh xạ lên đến 16 độ của vận tốc, nhiều lớp thực hành vận tốc, cuối cùng staccato, và duy trì đạp xuống mẫu với một số tiền cẩn thận lựa chọn của cộng hưởng. Thư viện có 5 GB của mẫu. Kết quả cuối cùng đã được thử nghiệm một số buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano, người đã giúp chúng tôi phát triển một công cụ mẫu nào có thể đáp ứng mong đợi của họ cao nhất. Không nghi ngờ gì trong tâm trí của chúng tôi rằng điều này là tốt nhất lấy mẫu piano bao giờ hết.

Tính năng độc đáo của thư viện piano PMI
- Sympathetic cộng hưởng; việc ca hát của phi-struck vang chuỗi
- Sostenuto và softpedal;
- IR dựa trên khung cảnh và hình ảnh âm thanh nổi;
- IR dựa trên cộng hưởng cơ thể;
- Xem ra không giới hạn phạm vi và năng động đáp ứng;
- 24bit mẫu cho chất lượng âm thanh nguyên sơ;
- Tổng số quyền tự do chỉnh;
- Surround Sound Mixing

DVD5: PMI GRANDIOSO Steinway D (Classic phiên bản).

- INSTALL LƯU Ý --
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh

Trang chủ: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGICPMI PianonMagic Bundle 24BiT MULTiFORMAT DVDR D6-DYNAMiCS | 3.14GB

YAMAHA C7
This Yamaha C7 library provides the greatest possible control during the softest pianissimo, through crescendos to the reserves of power needed for the loudest fortissimo. By utilizing new technology to optimise the mechanical performance of the action, Post Musical Instruments has created a product which leaves the pianist in total control of dynamic response, timbre and touch. PMI has captured the final pop grand piano. We recorded both dry samples and ambient samples. 8 GB of 24 bits samples, up to 16 recorded layers of velocity, separate sustain pedal up and down samples, multiple release samples... and best: dry and wet samples that can be mixed for absolute ambience control.

Unique features of PMI piano libraries
- Sympathetic resonance; the singing of the non-struck resonating strings
- Sostenuto and softpedal;
- IR-based ambience and stereo imaging;
- IR-based body resonance;
- Seemingly unlimited dynamic range and responsiveness;
- 24bit samples for pristine audio quality;
- Total freedom of tuning;
- Surround Sound Mixing

DVD6: PMI POP/ROCK YAMAHA C7 CONCERT PIANO (Ambient).

- iNSTALL NOTES -
1. Unrar
2. Burn or mount the image

Homepage: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGIC
Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading & FileFactory)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/1e4af2b6/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD6%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/21792638/70a77a7/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD6_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/325679485/PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD6__links.txt

Yamaha C7
Yamaha C7 thư viện này cung cấp sự kiểm soát lớn nhất có thể có trong thong thả mềm nhất, thông qua crescendos với trữ lượng năng lượng cần thiết cho Fortissimo loudest. Bằng cách tận dụng công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu suất cơ học của hành động đó, Post Nhạc cụ đã tạo ra một sản phẩm mà các nghệ sĩ dương cầm lá trong kiểm soát tổng phản động, âm sắc và liên lạc. PMI đã chiếm được cửa sổ pop cuối cùng grand piano. Chúng tôi ghi cả hai mẫu khô và mẫu môi trường xung quanh. 8 GB của 24 mẫu bit, lên đến 16 ghi lớp vận tốc, riêng biệt duy trì đạp lên và xuống mẫu, mẫu phát hành nhiều ... và tốt nhất: khô và ướt mẫu có thể được trộn lẫn để kiểm soát khí tuyệt đối.

Tính năng độc đáo của thư viện piano PMI
- Sympathetic cộng hưởng; việc ca hát của phi-struck vang chuỗi
- Sostenuto và softpedal;
- IR dựa trên khung cảnh và hình ảnh âm thanh nổi;
- IR dựa trên cộng hưởng cơ thể;
- Xem ra không giới hạn phạm vi và năng động đáp ứng;
- 24bit mẫu cho chất lượng âm thanh nguyên sơ;
- Tổng số quyền tự do chỉnh;
- Surround Sound Mixing

DVD6: PMI POP / Rock Yamaha C7 Concert Piano (Ambient).

- INSTALL LƯU Ý --
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh

Trang chủ: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGIC

binhvt107cn0277 12-27-2009 12:25 AM


Adobe Encore CS4 Content 4.0.1.048 [Multi] | 18.68 Gb

Adobe Encore CS4 - software for authoring DVD and Blu-Ray (bringing together audio, video, subtitles and menus) and the subsequent recording of the finished material on the disc. The program will suit both amateurs and professionals.
In the assembly includes: Encore 4.0.1.048 mul AdobeUpdate, Adobe Encore CS4 Functional Content, Tastedigitalmedia - Wedding DVD Templates
When creating a DVD is supported by many national languages, interactive menus, multiple audio tracks and subtitles. The program has a built-in search module errors, and automatic creation of multi-level menu, you can also click of a button to create SWF versions of your DVD and Blu-Ray projects in the Internet. Adobe Encore recognizes the markers created in Adobe After Effects and Adobe Premiere Pro, that enables you to convert these markers are placed in the files, AVI and MPEG-2, in isolated episodes of your DVD-project.
Number of tracks may reach 8, and the number of independent sets of subtitles - 32. The program automatically converts source files to MPEG-2 or H.264 and Dolby ® Digital Audio, also has a manual optimization of the compression parameters of your DVD and Blu-Ray video. A sound project management system allows you to keep in order archive of materials and constantly monitor the structure of the project. In addition, Adobe Encore CS4 package ensures compatibility with the various standards used in the manufacture of DVD and Blu-Ray discs. It supports all formats of recordable and rewritable discs.

Adobe Encore CS4 Functional Content
Basic Content for Adobe Encore CS4, available in the disk version, but often missing in the "boot" versions, especially in the Master Collection. Contains DVD menus, buttons and other basic elements. Without this Library Content tab in the bottom right corner of the absolutely empty, ie without additional content the average user to create a disc menu is impossible.

Taste Digital Media - Wedding DVD Templates
Address official website: Taste Digital Media (http://www.tastedigitalmedia.com/sto..._type=Wedding% 20DVD% 20Templates)
Footage (mov) + templates for creating DVD menus in Adobe Encore (m2v, psd).
Encore DVD menu templates, animated mattes (lower thirds and sider overlays) with alpha channels and motion loops for wedding videos and dvds.
Results from distributing 65 sets.
Each set consists of:
1. Background, Lower Thirds & Alpha Mattes in format. Mov (PAL 720x576, 25fps)
2. Background to the format. M2v
3. PSD files for Adobe Encore (2 pal + 2 ntsc)

Setting
1. Updated Adobe Encore CS4 - Encore-4.0.1-mul-AdobeUpdate - Setup.exe
2. Add the basic content - Adobe Encore CS4 Functional Content - Setup.exe
3. Add the templates to create a DVD menu - run Adobe Encore CS4 - in the bottom right corner click the program icon - New Item
Explorer opens the window - shows the way - add
Image

Program Title: Adobe Encore CS4 Content
Program Version: 4.0.1.048
Address official site: adobe
Language: Multi
Tablet: Not required
System Requirements: Installed Adobe Encore CS4
Size: 18.68 Gb
Information for recovery: 5%

Screenshot:


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit & FileFactory & Extabit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21867948/15e3cf6/Adobe_Encore_CS4_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/c99md282/Adobe_Encore_CS4%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325972980/Adobe_Encore_CS4_links.txt

Adobe Encore CS4 - phần mềm cho authoring DVD và Blu-Ray (mang cùng âm thanh, video, phụ đề và menu) và ghi tiếp theo của các tài liệu đã hoàn thành trên đĩa. Chương trình sẽ phù hợp với cả nghiệp dư và chuyên nghiệp.
Tại hội đồng này bao gồm: Encore 4.0.1.048 mul AdobeUpdate, Adobe Encore CS4 chức năng Nội dung, Tastedigitalmedia - Wedding DVD Templates
Khi tạo một đĩa DVD được hỗ trợ bởi nhiều ngôn ngữ quốc gia, các menu tương tác, âm thanh và nhiều phụ đề. Chương trình đã tích hợp sẵn trong tìm kiếm lỗi module, và tự động tạo đa cấp trình đơn, bạn cũng có thể nhấp vào nút nhấn để tạo ra phiên bản của SWF DVD và Blu-Ray dự án trong mạng Internet. Adobe Encore nhận ra những dấu hiệu được tạo ra trong Adobe After Effects và Adobe Premiere Pro, cho phép bạn chuyển đổi các điểm đánh dấu được đặt trong các tập tin, AVI và MPEG-2, trong tập phim DVD của bạn bị cô lập của dự án.
Số bài nhạc có thể đạt tới 8, và số lượng của bộ độc lập của phụ đề - 32. Chương trình tự động chuyển đổi file nguồn sang MPEG-2 hoặc H.264 và Dolby ® Digital Audio, cũng có một hướng dẫn sử dụng tối ưu của các tham số nén DVD và Blu-ray video. Một dự án hệ thống quản lý âm thanh cho phép bạn giữ lại để lưu trữ tài liệu và liên tục giám sát các cấu trúc của dự án. Ngoài ra, Adobe Encore CS4 gói đảm bảo khả năng tương thích với các tiêu chuẩn khác nhau được sử dụng trong sản xuất đĩa DVD và Blu-Ray discs. Nó hỗ trợ tất cả định dạng của đĩa ghi và rewritable.

Adobe Encore CS4 chức năng Nội dung
Nội dung cơ bản cho Adobe Encore CS4, có sẵn trong phiên bản đĩa, nhưng thường bị thiếu trong khởi động "" phiên bản, đặc biệt là trong Bộ sưu tập Master. DVD có chứa các menu, các nút và các yếu tố cơ bản khác. Nếu không có tab này Thư viện Nội dung ở góc phải dưới cùng của hoàn toàn trống rỗng, tức là không có nội dung bổ sung cho người dùng trung bình để tạo ra một menu đĩa là không thể.

Taste Digital Media - Wedding DVD Templates
Địa chỉ trang web chính thức của: Taste Digital Media (http://www.tastedigitalmedia.com/sto..._type=Wedding% 20DVD% 20Templates)
Phông nền (mov) + mẫu cho việc tạo ra các menu DVD trong Adobe Encore (m2v, psd).
Encore DVD menu templates, Mattes động (dưới phần ba và Sider lớp) với các kênh alpha và vòng chuyển động cho đám cưới video và dvds.
Kết quả từ phân phối 65 bộ.
Mỗi bộ gồm có:
1. Bối cảnh, Lower Thirds & Alpha Mattes ở định dạng. Mov (PAL 720x576, 25fps)
2. Bối cảnh để định dạng. M2v
3. PSD file cho Adobe Encore (2 pal + 2 NTSC)

Cài đặt
1. Cập nhật Adobe Encore CS4 - Encore-4.0.1-mul-AdobeUpdate - Setup.exe
2. Thêm nội dung cơ bản - Adobe Encore CS4 chức năng Nội dung - Setup.exe
3. Thêm các bản mẫu để tạo ra một menu DVD - chạy Adobe Encore CS4 - ở góc dưới bên phải bấm vào biểu tượng chương trình - New Item
Explorer sẽ mở ra cửa sổ - cho thấy cách - thêm
Hình

Chương trình Tiêu đề: Adobe Encore CS4 Nội dung
Chương trình Phiên bản: 4.0.1.048
Địa chỉ trang web chính thức của: adobe
Ngôn ngữ: Multi
Viên thuốc: Không yêu cầu
Yêu cầu hệ thống: cài đặt Adobe Encore CS4
Kích thước: 18,68 Gb
Thông tin cho thu hồi: 5%

Ảnh chụp màn hình:


BitDefender Total Security 2010 (32bit 64bit) (17 Dec Version) + 2047 Patch


BitDefender Total Security 2010 (32bit / 64bit) (17 Dec Version) + 2047 Patch | 371mb

BitDefender has done it again; with Total Security 2010, they’ve upped the ante as one of the best internet security suites. With new features, improved protection and performance, BitDefender Total Security 2010 has once again redefined excellence in security software.

Not only does BitDefender 2010 provide complete PC security, but it offers protection on several fronts, all complimented with a value-driven price. The ultimate internet security solution, including protection from viruses, spyware, phishing, spam and additional PC tune-up utilities.

BitDefender Total Security Standout Features:

* Parental controls
* IM encryption
* Active Virus Control
* Adjustable user interface
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit & FileFactory & Extabit)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/6965cb94/BDts2010_17decNewEraCracker%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/21868176/e3bf7c5/BDts2010_17decNewEraCracker_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325974066/BDts2010_17decNewEraCracker_links.txt

BitDefender đã làm nó một lần nữa; với Total Security 2010, họ đã upped the ante là một trong những bộ bảo mật tốt nhất trên internet. Với tính năng mới, bảo vệ và cải thiện hiệu suất, BitDefender Total Security 2010 đã xác định lại một lần nữa xuất sắc trong phần mềm bảo mật.

Không chỉ BitDefender 2010 cung cấp bảo mật máy tính hoàn chỉnh, nhưng nó cung cấp bảo vệ trên nhiều mặt trận, tất cả đều khen có giá trị một hướng giá cả. Internet cuối cùng giải pháp bảo mật, bao gồm bảo vệ khỏi virus, spyware, lừa đảo, thư rác và điều chỉnh bổ sung PC-up utilities.

BitDefender Total Security Standout Tính năng:

* Parental controls
* IM mã hóa
* Active Virus Control
* Điều chỉnh giao diện người dùngOxford English Dictionaries | 654 MB

This CD-ROM offers unparalleled access to the world’s most important reference work for the English language. The Oxford English Dictionary is the accepted authority on the evolution of the English language over the last millennium. It is an unsurpassed guide to the meaning, history, and pronunciation of over half a million words, both present and past. It traces the usage of words through 2.5 million quotations from a wide range of international English language sources, from classic literature and specialist periodicals to film scripts and cookery books.

This CD-ROM has been furnished with a new interface and functionality, the entry structure and display have been redesigned, and data search and retrieval have been simplified and enhanced.

The text of this version is that of the second edition, 1989, and also includes the Oxford English Dictionary Additions Series (Volumes 1–3), published in 1993 and 1997, and now almost 7,000 new words and meanings from the OED’s ongoing research programme.

Here is a summary of the main features of the new OED on CD-ROM:
• Quick search and easy-to-use navigation features
• Select how entries are displayed by turning pronunciations, etymologies, variant spellings, and quotations on and off
• Advanced searching to allow full exploitation of the data. You can look for quotations by date, author or work, search pronunciations, find words which have come into English from a particular language, etc.
• Automatic cross-referencing: click on any word in any entry to find it in the Dictionary
• Automatic look-up feature enabling fast access to OED headwords from other applications.


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit & FileFactory & Extabit)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21868798/ae5d390/Oxford_English_Dictionaries_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/c669dbm4/Oxford_English_Dictionaries%2B%2Blinks.txt/

Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325974903/Oxford_English_Dictionaries__links.txt

CD-ROM này cung cấp truy cập vô song để làm việc tham khảo của thế giới quan trọng nhất cho ngôn ngữ tiếng Anh. Từ điển tiếng Anh Oxford là cơ quan tiếp nhận vào sự tiến hóa của ngôn ngữ tiếng Anh trong thiên niên kỷ qua. Nó là một tài liệu hướng dẫn vượt trội với ý nghĩa, lịch sử, và cách phát âm của hơn nửa triệu từ, cả hai hiện tại và quá khứ. It dấu vết cách sử dụng các từ thông qua 2.500.000 ngôn từ nhiều nguồn ngôn ngữ quốc tế Tiếng Anh, từ văn học cổ điển và tạp chí chuyên gia đến các kịch bản phim và sách dạy nấu ăn.

Điều này đĩa CD-ROM đã được trang bị với một giao diện mới và chức năng, cơ cấu nhập và hiển thị được thiết kế lại, và tìm kiếm dữ liệu và lấy được đơn giản hoá và tăng cường.

Các văn bản của phiên bản này là của các ấn bản thứ hai, năm 1989, và cũng bao gồm các từ điển tiếng Anh Oxford Additions Series (Volumes 1-3), xuất bản năm 1993 và 1997, và bây giờ mới gần 7.000 chữ và ý nghĩa từ chương trình nghiên cứu liên tục của OED .

Đây là một tóm tắt các tính năng chính của OED mới trên đĩa CD-ROM:
• Tìm kiếm nhanh và dễ dàng sử dụng tính năng chuyển hướng
• Chọn cách mục được hiển thị bằng cách chuyển cách phát âm, tên gọi, âm biến thể, và ngôn và tắt
• Tìm kiếm nâng cao cho phép khai thác đầy đủ các dữ liệu. Bạn có thể tìm danh ngôn theo ngày, tác giả hoặc làm việc, cách phát âm tìm kiếm, tìm những từ đã đi vào tiếng Anh từ một ngôn ngữ cụ thể, vv
• Tự động xuyên tham khảo: bấm vào bất cứ từ trong mục nhập bất kỳ để tìm nó trong từ điển
• Tự động tìm-up tính năng cho phép truy cập nhanh vào headwords OED từ các ứng dụng khác.PMI PianonMagic Bundle 24BiT MULTiFORMAT DVDR D1-DYNAMiCS | 1.39GB

ESTONIA
Estonia Concert Grand piano is a multi-velocity level chromatically sampled piano of the highest realism! The Grand Piano of ESTONIA has an unique SOUND which comes from the superior spruce timber that grows only in extremely cold areas. The large 9' instrument was sampled with multiple velocity layers and sustain pedal sampled individually. There is even a multiple velocity layer release layer for ultimate realism! The instrument was sampled with 4 layers of velocity (both pedal up and pedal down) also 4 layers of velocity were used to capture the release key action of this piano. The 15 instrument variations give the options of playing the piano with sustained notes only (!), no sustained notes, no release layer,special 'dark' settings etcà.All white keys are sampled (55 for each layer).

PIANO SUITE
A unique collection of Steinway D Concert grand and other orchestral percussion instruments. The main instrument is a Steinway D Concert Grand (the largest size Steinway makes) sampled with multiple velocity layers and sustain pedal sampled individually.

HISTORIC KEYBOARDS
This dynamic library features: Flemish Harpsichord, Frensh Harpsichord a Virginal and a unique Fortepiano. The harpsichords have been sampledso that you can get both manuals separately and combined. You can evenuse a key switch to change the registration (from upper manual only, to lower manual to both at the same time) while playing. All instruments are captured with their release sounds, giving them an unbelievable realistic quality.

Unique features of PMI piano libraries
- Sympathetic resonance; the singing of the non-struck resonating strings
- Sostenuto and softpedal;
- IR-based ambience and stereo imaging;
- IR-based body resonance;
- Seemingly unlimited dynamic range and responsiveness;
- 24bit samples for pristine audio quality;
- Total freedom of tuning;
- Surround Sound Mixing

DVD1: POST ESTONIA CONCERT GRAND (Full version), PMI PIANO SUITE: Orchestral Instruments, Steinway D, Prepared Piano (Full version), PMI HISTORIC KEYBOARDS: Fortepiano, French & Flemish Harpsichords and Virginal.

- iNSTALL NOTES -
1. Unrar
2. Burn or mount the image


Homepage: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGIC
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix & FileFactory & Extabit)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

PMIPANMGBD24BITMTFDVDRD1.part15.rar.html
Mirror link:


Mirror link:


ESTONIA
Estonia Concert Grand Piano là một đa tốc độ chromatically mẫu đàn piano của hiện thực cao nhất! The Piano Grand của ESTONIA có một âm thanh duy nhất mà đến từ cấp trên vân sam gỗ mà chỉ phát triển ở khu vực cực kỳ lạnh. Các nhạc cụ lớn 9 'đã được lấy mẫu với vận tốc nhiều lớp và duy trì đạp mẫu riêng. Có ngay cả một vận tốc nhiều tầng lớp cuối cùng phát hành để hiện thực! Nhạc cụ này được lấy mẫu với 4 lớp của vận tốc (cả hai đạp lên và đạp xuống) cũng có 4 lớp của vận tốc được sử dụng để nắm bắt được phát hành hành động chính của đàn piano này. Các biến thể của 15 nhạc cụ cho các tùy chọn của chơi piano với chỉ duy trì các ghi chú (!), Không ghi chú duy trì lâu dài, không có lớp phát hành, đặc biệt 'tối' cài đặt etcà.All phím trắng được lấy mẫu (55 cho mỗi lớp).

Piano Suite
Một bộ sưu tập độc đáo của Steinway D Concert lớn và các dàn nhạc cụ gõ. Các nhạc cụ chính là một Steinway D Concert Grand (kích thước lớn nhất Steinway làm) lấy mẫu với vận tốc nhiều lớp và duy trì đạp mẫu riêng.

HISTORIC PHÍM
Điều này đặc tính năng động thư viện: Flemish harpsichord, Frensh harpsichord một trinh nư và một Fortepiano duy nhất. Các harpsichords đã được sampledso rằng bạn có thể nhận được cả hai hướng dẫn sử dụng và kết hợp một cách riêng biệt. Bạn có thể evenuse một phím chuyển đổi để thay đổi đăng ký (từ trên chỉ dẫn sử dụng, hạ thấp dẫn sử dụng cho cả hai cùng lúc) trong khi chơi. Tất cả các nhạc cụ đang bị bắt giữ với âm thanh phát hành của họ, cho họ một chất lượng thực tế không thể tin được.

Tính năng độc đáo của thư viện piano PMI
- Sympathetic cộng hưởng; việc ca hát của phi-struck vang chuỗi
- Sostenuto và softpedal;
- IR dựa trên khung cảnh và hình ảnh âm thanh nổi;
- IR dựa trên cộng hưởng cơ thể;
- Xem ra không giới hạn phạm vi và năng động đáp ứng;
- 24bit mẫu cho chất lượng âm thanh nguyên sơ;
- Tổng số quyền tự do chỉnh;
- Surround Sound Mixing

DVD1: POST ESTONIA Concert Grand (Full version), PMI Piano Suite: Orchestral Instruments, Steinway D, chế Piano (Full version), PMI HISTORIC PHÍM: Fortepiano, Pháp & Harpsichords Flemish và trinh nư.

- INSTALL LƯU Ý --
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh


Trang chủ: http://www.postpiano.com/products/pr...at=PIANO+MAGICPoser Figure Artist v1.0 | 508 MB

Poser Figure Artist is a aimed primarily at traditional artists as a replacement for wooden mannequins and human figure models. Its manufacturer, e frontier, insists that it isn’t just a limited version of Poser, but a tutorial-driven app in its own right. Its features include tutorial content tailored towards figure drawing rather than additional Poser tools.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit & FileFactory & Extabit)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21869137/df190b1/Poser.Figure.Artist_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/f1b168c8/Poser.Figure.Artist%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325976480/Poser.Figure.Artist__links.txt

Poser Hình Nghệ sĩ là nhằm mục đích chủ yếu ở các nghệ sĩ truyền thống như là một thay thế cho người giả bằng gỗ và các mô hình con số của con người. Nhà sản xuất của nó, e biên giới, nhấn mạnh rằng nó không chỉ là một phiên bản giới hạn của Poser, nhưng là một ứng dụng hướng dẫn-driven ở bên phải của riêng mình. Các tính năng của nó bao gồm nội dung hướng dẫn, phù hợp hướng tới con số vẽ chứ không phải là công cụ bổ sung Poser.


Rhino v4.0 SR7 2009.12.14 Full With Tutorials | 688 MB

To be an effective designer today, you need tools to quickly develop your designs and accurately communicate them to everyone in the product research, development, marketing, and manufacturing or construction process.
Start with a sketch, drawing, physical model, scan data, or only an idea—Rhino provides the tools to accurately model and document your designs ready for rendering, animation, drafting, engineering, analysis, and manufacturing or construction.

Rhino can create, edit, analyze, document, render, animate, and translate NURBS curves, surfaces, and solids with no limits on complexity, degree, or size. Rhino also supports polygon meshes and point clouds. Rhino offers:
Uninhibited free-form 3-D modeling. Tools like those found only in products costing 20 to 50 times more. Accurately model any shape you can imagine.
Extreme precision. Design, prototype, engineer, analyze, document, and manufacture anything of any size no matter how small or how large.
Unrestricted editing. Revise freely without concern about how you got there or where you want to go next.
2-D drafting, annotation, and illustration. In addition, flatten 3-D surfaces into 2-D patterns and drive laser, plasma, and water jet cutters.
Large project organization. Work with both large models and large teams.
Compatibility. Exchange files with your other design, drafting, CAM, engineering, analysis, rendering, animation, and illustration software.
File read and repair. Fix extremely challenging IGES and mesh files.
Direct connection. Support for wide variety of 3-D digitizing arms, 3-D scanners, and 3-D printers.
Customization. Easy-to-use tools let both you and software developers make Rhino fit your special needs.
Short learning curve. Focus on design and visualization without being distracted by the software.
Speed. Even on an ordinary laptop computer Rhino is fast. No special hardware is required.
Affordability. Ordinary hardware. Short learning curve. Priced like other Windows software. No maintenance fees. Worldwide support is included.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit & FileFactory & Extabit)
Hotfile is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/21869270/9e2a169/Rhino.v4.0.SR7.2009.12.14.Full_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/acm4bb8b/Rhino.v4.0.SR7.2009.12.14.Full%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/325977078/Rhino.v4.0.SR7.2009.12.14.Full__links.txt

Để có một thiết kế hiệu quả ngày hôm nay, bạn cần công cụ để phát triển các mẫu thiết kế của bạn một cách nhanh chóng và chính xác họ giao tiếp với mọi người trong nghiên cứu sản phẩm, phát triển, tiếp thị, và sản xuất hoặc quá trình xây dựng.
Bắt đầu với một ký họa, bản vẽ, mô hình vật lý, quét dữ liệu, hoặc chỉ có một ý tưởng-Rhino cung cấp những công cụ để mô hình chính xác và tài liệu thiết kế của bạn đã sẵn sàng cho rendering, hoạt hình, soạn thảo, kỹ thuật phân tích, và sản xuất hoặc xây dựng.

Tê giác có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích, tài liệu, render, animate, và dịch đường cong NURBS, các bề mặt, chất rắn và không có giới hạn về độ phức tạp, mức độ, hoặc kích thước. Tê giác cũng hỗ trợ mắt lưới đa giác và đám mây điểm. Tê giác cung cấp:
Bỏ hoang Việt-form 3-D làm mẫu. Các công cụ như những người chỉ tìm thấy trong các sản phẩm chi phí 20-50 lần. Chính xác mô hình bất cứ hình dạng, bạn có thể tưởng tượng.
Cực kỳ chính xác. Thiết kế, chế tạo thử nghiệm, kỹ sư, phân tích, tài liệu, và sản xuất bất cứ thứ gì của bất kỳ kích thước không có vấn đề nhỏ hoặc lớn như thế nào.
Không hạn chế chỉnh sửa. Sửa đổi một cách tự do mà không cần quan tâm về cách bạn đã có hoặc nơi bạn muốn đi tới.
2-D soạn thảo, chú thích, và minh hoạ. Ngoài ra, flatten 3-D bề mặt vào 2-D và các mẫu huyết tương ổ đĩa laser, máy bay phản lực và cắt nước.
Dự án tổ chức lớn. Làm việc với cả hai mô hình lớn và các đội lớn.
Khả năng tương thích. Trao đổi các tập tin với thiết kế khác của bạn, soạn thảo, CAM, kỹ thuật, phân tích, rendering, hoạt hình, và phần mềm minh hoạ.
Tập đọc và sửa chữa. Fix IGES cực kỳ khó khăn và các tập tin lưới.
Kết nối trực tiếp. Hỗ trợ cho nhiều 3-D số hoá vũ khí, 3-D máy quét, và máy in 3-D.
Customization. Dễ sử dụng các công cụ để cho cả bạn và các nhà phát triển phần mềm làm tê giác phù hợp với nhu cầu đặc biệt của bạn.
Short học đường cong. Tập trung vào việc thiết kế và trực quan mà không bị phân tâm bởi phần mềm.
Tốc độ. Ngay cả trên một máy tính xách tay tê giác bình thường là nhanh. Không có phần cứng đặc biệt là yêu cầu.
Khả năng chi trả. Bình thường phần cứng. Short học đường cong. Đã ghi như phần mềm Windows khác. Không có lệ phí bảo trì. Toàn cầu được hỗ trợ bao gồm.

binhvt107cn0277 12-27-2009 10:57 PM


0day 24 December 2009 | 1.4 GB

0day 24 December 2009 include :
Advanced.PC.Optimizer.v2.0.Regged-DJiNN
Alchemy.Mindworks.Electronic.Greeting.Card.Constru ction.Set.v2.0a23.Incl.Keygen-Lz0
Amnesia.v1.1.6.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
Angel.Software.Resize.Pictures.Plus.v3.4.Cracked-F4CG
AnyReader.v3.02.40.Keymaker.And.Patch.Only-CORE
Apress.-.Beginning.F.Sharp.Edition.December.2009.Retail.Eb ook-ATTiCA_HoHoHo
Apress.-.Beginning.Java.and.Flex.Edition.December.2009.Ret ail.Ebook-ATTiCA_Merry_Christmas
Apress.-.Beginning.Oracle.SQL.Edition.December.2009.Retail .Ebook-ATTiCA_Welcome
Auto.Clear.Cookies.v2.1.4.2.Cracked-DJiNN
Auto.Clear.History.v2.1.5.2.Cracked-DJiNN
AV.Music.Morpher.Gold.v4.0.82.WinAll.Keygen.Only.M ERRY.XMAS-CRD
Camnetics.GearTrax.v2010.180.643.Incl.Keygen.MERRY .XMAS-Lz0
Cassandras.Journey.2.The.Fifth.Sun.of.Nostradamus. v0.1.0.5.Strategy.Guide-HERiTAGE
CUEcards.2005.v4.28.WinAll.Incl.Keygenerator-TMG
Cyklotrasy.v2.17.Komplet.DC.11122009.Regged.SLOVAK-rG
Design.Science.MathDaisy.v1.0.Incl.Keymaker-CORE
Design.Science.MathType.v6.6.Cracked-EAT
Design.Science.MathType.v6.6.Keymaker.Only-CORE
Digital.Sentry.v1.1.3.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
Display.Maestro.v1.1.1.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
DVD.Cloner.VII.v7.10.992.Cracked-EAT
Error.Repair.Professional.v4.1.1.WinAll.Regged.MER RY.XMAS-CRD
FileRescue.Professional.v3.0.Multilingual.Incl.Key maker.And.Patch.REPACK-CORE
Final.Uninstaller.v2.5.5.462.WinAll.Incl.Keygen-CRD
Golden.Software.Surfer.v9.8.669.Incl.Keygen-EAT
Gorun.3GMobile.SMS.Contacts.Backup.v2.06.XScale.WM 5.WM6.Incl.Keygen-SyMPDA
HaneWin.LLDP.Service.v1.3.0.Win2kXP.Incl.Keygen.ME RRY.X-MAS-BLiZZARD
Helium.Music.Manager.v7.0.0.7847.Network.Edition.W inAll.Incl.Keygen.MERRY.XMAS-CRD
holiday.vacation.time.nfo-ATTiCA
Iceni.Technology.InfixPro.PDF.Editor.v4.08.Cracked-EAT
Indigo.Rose.AutoPlay.Media.Studio.v7.5.1008.0.Crac ked.MERRY.XMAS-F4CG
Indigo.Rose.TrueUpdate.v3.5.3.0.Cracked.MERRY.XMAS-F4CG
Indigo.Rose.Visual.Patch.v3.5.1.0.Cracked.MERRY.XM AS-F4CG
J.and.M.Soft.M8.v1.8.XScale.WM5.WM6.Cracked-SyMPDA
Jetico.BestCrypt.v8.20.3.WinAll.Incl.Keyfilemaker. and.Patch.MERRY.XMAS-CRD
Joboshare.DVD.Ripper.Platinum.v2.7.7.1218.Regged-F4CG
Koingo.Software.Project.Canvas.v1.0.9.Incl.Keymake r-CORE
Koingo.Software.Project.Canvas.v1.0.9.MacOSX.Incl. Keymaker-CORE
Librarian.Pro.v1.5.Incl.Keymaker-CORE
Librarian.Pro.v1.5.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
Lonking.Software.Picture.Resize.Genius.v2.9.8.Crac ked-F4CG
MacCleanse.v1.5.3.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
MacPilot.Lite.v1.0.2.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
Merry.Christmas.v1.8.Cracked.MacOSX-DEVILCLAUS
MERRY.CHRISTMAS.v9.9.Cracked.READ.NFO-SANTACLAUS
MicroOLAP.Database.Designer.for.MySQL.v1.9.10.555-iNViSiBLE
Minh.Nguyen.GooSMS.v2.1.XScale.WM5.WM6.Regged-SyMPDA
OakDoc.DWG.to.IMAGE.Converter.v2.0.incl.Keygen.Win All-LAXiTY
Office.Password.Recovery.Magic.v6.1.1.101-BEAN
Packt.-.Apache.CXF.Web.Service.Development.Edition.Decemb er.2009.Retail.Ebook-ATTiCA_Nightmare
Passport.to.Paradise.v1.0-TE
Playmobil.Alarm-ALiAS
Playmobil.Construction-ALiAS
ReplSoft.Useful.File.Utilities.v3.5.Multilingual.C racked-EAT
SKE.Soft.TextCatch.v2.7.16.1.Cracked-F4CG
SKYLIFE.SampleRobot.v3.01.Incl.Keygen.MERRY.XMAS-AiR
SlickEdit.2009.v14.0.2.2.Linux-iNViSiBLE
SQLyog.Ultimate.v8.2.Regged-CORE
Swift.Share.v1.1.3.MacOSX.Incl.Keymaker-CORE
Tesseract.PAD.Submitter.v3.0.7.128.Cracked-DJiNN
The.Independent.Special.Christmas.Edition.December .24.2009.Retail.Ebook-ATTiCA
The.Search.For.Amelia.Earhart.PROPER-FAS
TrackStudio.Enterprise.v3.5.68.Incl.Keygen-iNViSiBLE
YL.Computing.WinUtilities.v9.34.Professional.Editi on.WinAll.Incl.Keygen-CRDDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22004761/5eb541c/0day_24_December_2009_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/1m4f2586/0day%2B24%2BDecember%2B2009%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/326541083/0day_24_December_2009__links.txt


Cadence SPB/OrCAD 16.30.000 | 1.7 GB

Description: Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 is a comprehensive package of electronic design, analog and digital simulation, IC design of programmable logic and custom circuits, as well as the development and preparation for the manufacture of printed circuit boards.

More
This release combines previously unreleased separate products from Cadence - Allegro SPB and OrCAD. When you install you must install one of the Cadence SPB 16.3 ticks or Cadence OrCAD 16.3. Package OrCAD is a subset of SPB. So if you want to set the maximum option - select the SPB and do not choose OrCAD. Choice of two options will not add additional programs or Fitch.
Installing Cadence SPB / Orcad 16.3
1. Install the license server
2. Overwrite file cdslmd.exe in the installation folder of the license manager on the tablet attached to the
3. Create an environment variable with the value CDS_LIC_FILE this_host @ 5280. this_host replaced with the name of your machine (My computer-> properties-> advanced-> enviromnent variables)
4. Edit the first line in the file license163.lic - replace this_host to the real name of your computer
5. Run LicenseServerConfiguration.exe folder license manager ( LicenseManager)
6. In the Select license, select the edited file license163.lic
7. Click Next
8. In the Port number edit check the value 5280
9. In the editing window Host Name check your machine's hostname (computer name)
10. Click Next
11. Click Next again
12. Click Finish
13. Reboot
14. Set Cadence SPB / OrCAD 16.3
15. Copy the files from a folder ... Aspirinpatch in the installation directory
16. Start RunMe!. Bat
17. Wait
18. Wait a little
19. Enjoy the Cadence SPB / OrCAD 16.3Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22007162/0853620/Cadence.SPB.OrCAD.16.30_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/17e17cfa/Cadence.SPB.OrCAD.16.30%2B%2Blinks.txt/

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/326551517/Cadence.SPB.OrCAD.16.30__links.txt

Mô tả: Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 là gói toàn diện về thiết kế điện tử, kỹ thuật số tương tự và mô phỏng, thiết kế vi mạch của logic lập trình và mạch tuỳ chỉnh, cũng như phát triển và chuẩn bị cho sản xuất bo mạch in.

Nhiều hơn
Bản phát hành trước đó kết hợp thoát sản phẩm riêng biệt từ Cadence - Allegro SPB và OrCAD. Khi bạn cài đặt bạn phải cài đặt một trong những SPB Cadence 16,3 bọ ve hoặc Cadence OrCAD 16,3. Đóng gói OrCAD là một tập hợp con của SPB. Vì vậy, nếu bạn muốn thiết lập các tùy chọn tối đa - chọn SPB và không chọn OrCAD. Lựa chọn hai lựa chọn sẽ không bổ sung thêm các chương trình hay Fitch.
Cài đặt Cadence SPB / Orcad 16,3
1. Cài đặt máy chủ giấy phép
2. Cdslmd.exe ghi đè lên tập tin trong thư mục cài đặt của người quản lý cấp phép trên các viên thuốc gắn vào
3. Tạo một biến môi trường với giá trị this_host CDS_LIC_FILE @ 5.280. this_host thay thế với tên của máy tính của bạn (My computer-> properties-> advanced-> biến enviromnent)
4. Sửa dòng đầu tiên trong license163.lic tập - this_host thay thế cho tên thật của máy tính của bạn
5. Khởi LicenseServerConfiguration.exe thư mục quản lý cấp phép (LicenseManager)
6. Trong giấy phép chọn, chọn tập tin license163.lic edited
7. Nhấn Next
8. Trong số cảng sửa kiểm tra giá trị 5.280
9. Trong Tên chỉnh sửa các chủ cửa sổ kiểm tra tên máy của máy tính của bạn (tên máy tính)
10. Nhấn Next
11. Nhấn Next lần nữa
12. Nhấp vào Kết thúc
13. Khởi động lại
14. Set Cadence SPB / OrCAD 16,3
15. Sao chép các tập tin từ một thư mục ... Aspirinpatch trong thư mục cài đặt
16. Bắt đầu RunMe!. Bát
17. Đợi
18. Chờ một chút
19. Thưởng thức các Cadence SPB / OrCAD 16,3O&O DiskImage Professional Edition v4.1.47 Multilanguage iSO-rG | 675MB

The new O&O DiskImage Professional Edition now lets you carry out time-scheduled imaging. This makes it possible to schedule periodic data imaging automatically. Along with the new time-scheduled feature, O&O DiskImage Professional Edition lets you perform full and incremental imaging. Full imaging allows you to choose between a space-saving image of used sectors and an all-inclusive forensic imaging which can be used when restoring data - for example, in conjunction with the tools featured in the multiple award-winning O&O RescueBox. An incremental image can save you space, as you image only those data sectors which have changed since the last imaging procedure.

O&O DiskImage Professional Edition features a quick and efficient compression process specifically optimized for Microsoft Windows. The option for excluding unimportant data further reduces the amount of space a data imaging will require. The AES-Algorithm, with its powerful encryption capability, provides effective protection against unauthorized access to your important data. Don't leech from kopona.net! An encrypted image can only be read when your password has been entered.

Highlights
- Emergency CD which lets you start the program without prior installation
- Time-scheduled data imaging for running options automatically
- incremental imaging of any Windows-storage volume
- support of dynamic drives, GPT-Hard disks and RAID Systems (depending on operating system)
- Images can be mounted as a virtual drive
- And much, much more...

INSTALLATiON:
Unpack,
Burn or mount,
Install,
Enjoy.

Homepage: http://www.oo-software.com/home/en/p...age/index.htmlDownload:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/cc2a526c/OODMPRE4.1.47MLISO%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22008101/15f010b/OODMPRE4.1.47MLISO_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/326556545/OODMPRE4.1.47MLISO__links.txt

The new O & O DiskImage Professional Edition giờ cho phép bạn thực hiện thời gian dự kiến hình ảnh. Điều này làm cho nó có thể lịch trình định kỳ dữ liệu hình ảnh tự động. Cùng với thời gian mới tính năng theo lịch trình, O & O DiskImage Professional Edition cho phép bạn thực hiện các hình ảnh đầy đủ và gia tăng. Đầy đủ hình ảnh cho phép bạn lựa chọn giữa một không gian tiết kiệm hình ảnh của các thành phần được sử dụng và một pháp y, bao gồm tất cả các hình ảnh có thể được sử dụng khi khôi phục dữ liệu - ví dụ, kết hợp với các công cụ đặc trưng trong nhiều giải thưởng giành O & O RescueBox. Một hình ảnh gia tăng có thể giúp bạn tiết kiệm không gian, như bạn hình ảnh chỉ những thành phần dữ liệu đó đã thay đổi kể từ khi các thủ tục hình ảnh cuối cùng.

O & O DiskImage Professional Edition có tiến trình nén nhanh chóng và hiệu quả cụ thể tối ưu hóa cho Microsoft Windows. Tùy chọn loại trừ các dữ liệu không quan trọng tiếp tục giảm số lượng dữ liệu không gian một hình ảnh sẽ yêu cầu. Thuật toán AES, với khả năng mã hóa mạnh mẽ, cung cấp bảo vệ hiệu quả chống lại truy cập trái phép vào dữ liệu quan trọng của bạn. Đừng leech từ kopona.net! Một hình ảnh được mã hóa chỉ có thể đọc khi mật khẩu của bạn đã được nhập vào.

Điểm nổi bật
- Khẩn cấp đĩa CD cho phép bạn khởi động chương trình mà không cần cài đặt trước
- Thời gian, lịch trình dữ liệu hình ảnh để chạy tự động tùy chọn
- Gia tăng hình ảnh của bất kỳ Windows-lưu trữ lượng
- Hỗ trợ của các ổ đĩa năng động, GPT-đĩa cứng và RAID Systems (tùy thuộc vào hệ điều hành)
- Hình ảnh có thể được gắn kết như là một ổ đĩa ảo
- Và nhiều, nhiều hơn nữa ...

Cài đặt:
Mở hộp,
Burn hoặc gắn kết,
Cài đặt,
Thưởng thức.

Trang chủ: http://www.oo-software.com/home/en/p...age/index.htmlThe Photo-Atlas Of Minerals | 776 MB

Finally, a full-boat mineralogical CD that really exploits the potential offered by personal computer technology in presenting and accessing mineralogical information.... The Photo-Atlas of Minerals stands heads and shoulders above any other efforts in this vein to date.
* More than 6,500 high-resolution images
* Images for over 800 different species
* Data for more than 3,700 known minerals
* Mineral name pronunciations (audio)
Origins of mineral names
* Synonym and variety names
* Crystal forms, symmetry and twinning
* Mineral localities with index maps
* Modern Strunz mineral classification
* Glossary of mineral terminology
* Cross-indexes for easy searching
* Copy and print images and data
* Mineral identification game

Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & -SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/9e57774e/The_Photo-Atlas_Of_Minerals%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22017684/704ce68/The_Photo-Atlas_Of_Minerals_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326591119/The_Photo-Atlas_Of_Minerals__links.txt

Cuối cùng, một đĩa CD đầy đủ thuyền khoáng vật đó thực sự khai thác các tiềm năng được cung cấp bởi công nghệ máy tính cá nhân trong trình bày và truy cập thông tin về khoáng vật .... Các ảnh-bản đồ khoáng sản là viết tắt của Thủ trưởng và vai ở trên bất kỳ nỗ lực khác trong tĩnh mạch này cho đến nay.
* Hơn 6.500 hình ảnh độ phân giải cao
* Hình ảnh cho hơn 800 loài khác nhau
* Dữ liệu cho biết hơn 3.700 khoáng sản
* Cách phát âm tên khoáng sản (audio)
Nguồn gốc của tên khoáng sản
* Synonym và nhiều tên
* Crystal hình thức, đối xứng và twinning
* Khoáng sản địa phương với bản đồ chỉ số
* Hiện đại Strunz phân loại khoáng sản
* Bảng thuật ngữ của thuật ngữ khoáng sản
* Cross-chỉ mục cho dễ tìm kiếm
* Sao chép và in hình ảnh và dữ liệu
* Khoáng nhận diện trò chơiPOCALOID2 System Standalone VSTi v2.0.0 and Library Collection
RELEASE : 25 December 2009 Merry XMas | RS & HF | 17.1GB

About POCALOID
POCALOID is the ultimate hacked VOCALOID system by TEAM peace-out. Even if the vocal synthesis technology is a revolution of the software, its installations and systems are far from perfect. POCALOID was hacked and optimized for creators, the best way to use VOCALOID technology.

The advantage of POCALOID

Fixed from VOCALOID - Installation
* Some softwares interrupt the installation (Don't happen in POCALOID)
* Can't install/uninstall bug (Don't happen in POCALOID)
* Misregistration of file (Fixed in POCALOID)
* Wrong Version Installation (Don't happen in POCALOID)
* Complicated and heavy installer (POCALOID installer is simple and light)
* Problem with unused RegKey (POCALOID doesn't install/use these keys)
* Problem with HDD capacity (Don't happen in POCALOID)

Fixed from VOCALOID - System
* Number limited, and unstable C&R protection (Removed in POCALOID)
* Sensitive KeyFile (POCALOID2 Manager can rebuild this
* Sensitive RegKey (POCALOID2 was hacked to avoid those problems)
* Worst TimeBomb which cause to Legal User too (Removed in POCALOID)
* Some ReWire bugs (Fixed in POCALOID)

POCALOID Featrue
* Support POCALOID2 Plugin (Allow Fixer is now supported)
* Installation checker and fixer
* Registry cleaner
* Voice Database Map manager
* Simple and proper installation/uninstallation
* Improved GUI
* Additional English dictionary from Crypton
* Run POCALOID2 Editor from ReWire Device

Contents :
POCALOID2.System.Standalone.VSTi.v2.0.0.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Manager.v1.0.0.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.CV01.Dark.Early.MEERY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.CV01.Soft.Early.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Gackpoid.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Hatsune.Miku.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Hiyama.Kiyoteru.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Kaai.Yuki.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Len.ACT2.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Len.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Rin.ACT2.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Rin.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Megpoid.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Megurine.Luka.English.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Megurine.Luka.Japanese.MERRY.XMA S-peace-out
POCALOID2.Library.Prima.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.SF-A2.miki.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Sonika.MERRY.XMAS-peace-out
POCALOID2.Library.Sweat.Ann.MERRY.XMAS-peace-out

Install our POCALOID2 Manager first and read its manual!Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/8871m817/POCALOID2%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22017000/2b3dd1e/POCALOID2_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326588559/POCALOID2__links.txt

Giới POCALOID
POCALOID là cuối cùng hệ thống VOCALOID hacked by Team hòa bình-out. Thậm chí nếu công nghệ tổng hợp giọng hát là một cuộc cách mạng của phần mềm, cài đặt và hệ thống của mình đang ở xa hoàn hảo. POCALOID bị hack và tối ưu hóa cho người sáng tạo, cách tốt nhất để sử dụng công nghệ VOCALOID.

Lợi thế của POCALOID

Cố định từ VOCALOID - Lắp đặt
* Một số phần mềm gián đoạn tiến trình cài đặt (Don't xảy ra trong POCALOID)
* Không thể cài đặt / bỏ cài đặt lỗi (Không xảy ra trong POCALOID)
* Misregistration của tập tin (cố định trong POCALOID)
* Sai Phiên bản cài đặt (Don't xảy ra trong POCALOID)
* Complicated và nặng cài đặt (POCALOID trình cài đặt rất đơn giản và ánh sáng)
* Vấn đề với không sử dụng regkey (POCALOID không cài đặt / sử dụng các phím)
* Vấn đề với HDD dung lượng (Không xảy ra trong POCALOID)

Cố định từ VOCALOID - Hệ thống
* Số lượng hạn chế, và C & R không ổn định bảo vệ (Removed trong POCALOID)
* Sensitive Tập tin khoá (POCALOID2 Manager có thể xây dựng lại này
* Nhạy cảm regkey (POCALOID2 đã tấn công để tránh những vấn đề)
* Worst TimeBomb gây đến pháp lý của người dùng quá (Removed trong POCALOID)
* Một số lỗi ReWire (cố định trong POCALOID)

POCALOID Featrue
* Hỗ trợ POCALOID2 Plugin (Cho phép Fixer bây giờ là hỗ trợ)
* Cài đặt kiểm tra và fixer
* Registry cleaner
* Voice Cơ sở dữ liệu bản đồ quản lý
* Đơn giản và cài đặt đúng / gỡ bỏ
* Cải thiện GUI
* Các từ điển tiếng Anh từ Crypton
* Khởi POCALOID2 Biên tập từ ReWire thiết bị

Nội dung:
POCALOID2.System.Standalone.VSTi.v2.0.0.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Manager.v1.0.0.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.CV01.Dark.Early.MEERY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.CV01.Soft.Early.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Gackpoid.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Hatsune.Miku.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Hiyama.Kiyoteru.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Kaai.Yuki.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Len.ACT2.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Len.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Rin.ACT2.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Kagamine.Rin.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Megpoid.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Megurine.Luka.English.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Megurine.Luka.Japanese.MERRY.XMA S-an-out
POCALOID2.Library.Prima.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.SF-A2.miki.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Sonika.MERRY.XMAS-an-out
POCALOID2.Library.Sweat.Ann.MERRY.XMAS-an-out

Cài đặt POCALOID2 đốc đầu tiên của chúng tôi và đọc hướng dẫn sử dụng của nó!QuarkXPress Xperience Design 8.12 | 657 MB

Inspired by the designer’s passion for perfection, QuarkXPress® 8 complements the way creative professionals work. Strive to do better and constantly improve — employ page-layout and design software developed to help get you there.

Plus
Work faster, output smarter: Design faster and more precisely with enhancements to features you rely on every day and take advantage of fast, reliable PDF output, now with support for layers and unflattened transparency.
Publish globally: Choose among dictionaries and hyphenation in more than 30 languages, open and print a QuarkXPress 8 file created anywhere in the world, or tap into easy-to-use, professional-grade Asian typography.
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & -SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/4dd2eee1/QuarkXPress.Xperience.Design.8.12%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22017345/7d6c54b/QuarkXPress.Xperience.Design.8.12_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326589932/QuarkXPress.Xperience.Design.8.12__links.txt

Lấy cảm hứng từ niềm đam mê của nhà thiết kế cho sự hoàn hảo, QuarkXPress ® 8 bổ sung cho cách làm việc chuyên nghiệp sáng tạo. Phấn đấu để làm tốt hơn và liên tục cải tiến - sử dụng trang-bố trí và thiết kế phát triển phần mềm để giúp bạn có.

Plus
Làm việc nhanh hơn, sản lượng thông minh hơn: Thiết kế nhanh hơn và chính xác hơn với tính năng cải tiến để bạn dựa vào mỗi ngày và tận dụng nhanh, sản lượng PDF đáng tin cậy, bây giờ với sự hỗ trợ cho các lớp và minh bạch unflattened.
Xuất bản trên toàn cầu: Hãy chọn trong số các từ điển và hyphenation tại hơn 30 ngôn ngữ, cởi mở và in một QuarkXPress 8 tập tin tạo ra bất cứ nơi nào trên thế giới, hoặc tap vào dễ sử dụng-to, chuyên nghiệp cấp Asian typography.

binhvt107cn0277 12-29-2009 12:41 AM


Pinnacle Studio HD Ultimate Collection v14.0 Multilanguage Add All Bonus & Content with Complete Training Video Course | 8.19GB

Boost your story with our top-tier release from the Pinnacle Studio™ Family, Pinnacle Studio Ultimate Collection. The collection includes a complete set of plug-ins and a Chroma-key green screen for advanced effects, editing and production, in addition to feature-rich Studio Ultimate software. With a new, simpler interface, create top-quality movies in high-definition video, include stunning effects, transitions, animation, and incredible Dolby Digital® 5.1 sound, empowered by new tools from Avid’s professional lines of film-editing products. Then, dazzle your audience when you share your sensations in widescreen format. Sharing options are as limitless as your creativity: from Blu-ray and AVCHD to YouTube, iPod, Nintendo Wii, and more.

Exclusive Feature (*New to Studio)
* Motion titling, plus exciting new title designs, DVD menus, effects and over 80 Montage templates*
* Stop-motion capture for amazing animations and fast-motion effects*
* Fluid image stabilization technology from Avid used in major motion pictures*
* Dolby Digital® 5.1 sound
* Share straight to Blu-ray, HD DVD, DVD, YouTube (with wide-screen export)*, the web, MP3 sound files and more
* Export movies for Flash, QuickTime, improved AVCHD*, PS3, Nintendo Wii, Xbox and more
* Add Hollywood-style animations, transitions and effects with Pinnacle Studio Ultimate and a complete set of Red Giant plug-ins

System Requirements
* Windows ® 7, Windows Vista ® (SP2),Windows XP (SP3)
* Intel ® Pentium ® or AMD Athlon ™ 1.8 GHz (2.4 GHz or higher recommended)
- Intel Core ™ 2 Duo 2.4 GHz required for AVCHD*
- Intel Core ™ 2 Quad 2.66 GHz or Intel Core ™ i7 required
for AVCHD* 1920
* 1 GB system memory recommended, 2 GB required for AVCHD*
* DirectX ® 9 or 10 compatible graphics card with 64 MB (128 MB or higher recommended) - 128 MB required for Red Giant Magic Bullet Looks Plug-in: Pixelshader 2 required, Intel GMA integrated graphics not supported. - 256 MB required for HD and AVCHD*
* DirectX 9 or higher compatible sound card
* 3,6 GB of disk space
* DVD-ROM drive to install software
* Accessory:
o CD burner for creating Video CDs or Super Video CDs (S-VCDs)
o DVD burner for creating DVD and AVCHD* discs
o Blu-ray burner for creating Blu-ray discs*
o Sound card with surround sound output required for preview of surround sound mixes*

Info:
CYGiSO has released newest version of Pinnacle’s Studio HD Ultimate Collection. It’s all-in-one easy solution for video editing.
Team: CYGiSO
Release-Date .... : 2009-12-07
Program-Rating .. : 10/10

Install Note:
Unrar the files
Burn or mount the Image with your favorite Tool
Start Setup and install
Follow instructions from \CYGiSO\readme.txt

Extras. Information:
Additional content for the studio version 14. Hollywood, titles, themes, video and audio filters.
Composition assembly
Pinnacle Hollywood FX Volume 1-3
Pinnacle Premium Pack Volume 1-2
Pinnacle RTFX Volume 2
Pinnacle ScoreFitter Volume 1-2
Pinnacle Themes Winter Pack
Pinnacle Title Extreme
Video Plugins: BWPlugins Pack 1-3
Video Plugins: Bravo Studio Pack 1-3
Video Plugins: Camera POV
Video Plugins: Dziedzic Pack
Video Plugins: JPsEffects
Video Plugins: Neat Video 2.21
Video Plugins: NewBlue Video
Video Plugins: Pixelan CreativEase 1.0
Video Plugins: Pixelan SpiceMASTER Pro 2.5
Video Plugins: Stage Tools
Video Plugins: Vance Effects
Sound Plugins: Alien
Sound Plugins: ComboVox
Sound Plugins: NewBlue Audio Bonus Pack
Sound Plugins: NewBlue Audio Enhancements 1
Sound Plugins: NewBlue Audio Essentials 1-4

Complete Training for Pinnacle Studio (version 14) with Paul Holtz

Whether you’re new to Pinnacle Studio or a seasoned power user, Class on Demand’s “Complete Training for Pinnacle Studio” version 14 will be your indispensable guide to mastering the awesome editing power of Pinnacle Studio.Pinnacle Studio version 14 is loaded with a host of new features and professional tools that empower you to produce movies that will make industry professionals stand up and take notice! Learn how to take advantage of Pinnacle Studio's powerful integrated tools for Video editing, Chroma Key, Audio editing and 5.1 surround, Static and Motion titling, Pan and Scan, DVD authoring, Hollywood style special effects and so much more!

Training by Paul Holtz: Taught by long time Pinnacle Guru, Paul Holtz, you will have fun learning the basics as well as get a full serving of Paul's legendary tip's and tricks to make your productions look and feel just like the pros. You will edit real world projects including a Photo montage, Sports Video, and Family Adventure video as well as use the new Stop Motion capture tool to capture a toy robot over green screen and learn how the pros produce animated movies using the same techniques in today’s blockbusters. When you are done with your masterpiece Paul will show you ways of sharing it on the web, playing it on game consoles and other personal devices, and author DVD’s complete with interactive motion menus.

Project material included: The same broadcast quality video clips used during the training are included, so you can follow along with Paul. We've also thrown in some of Paul's own 3D sports wipes that you can't get anywhere else.

Over 6 hours of training: The complete training is over 6 hours in length covering all aspects of Studio 14. Also included are bonus chapters on creating dazzling special effects within Studio using Red Giant Plug-ins and using today's most popular paint programs to create your own custom overlay graphics and wipes. This training really does cover it all! Class on Demand is the Benchmark for Pinnacle Studio Training.

Studio 14 LESSONS:

1. Installation
2. Comparing Studio Products
3. Smart Movie
4. Studio Interface
5. Capturing and Importing Video assets
6. Basic Editing Overview
7. Editing Text
8. Audio Editing
9. Advanced Editing
10. Make Movie
11. Useful tips and tricks
12. Red Giant

Includes Bonus Lessons:
• Creating Animated Wipes
• Working with Track Mattes
• Using Track Mattes for Special FXDownload:(Rapidshare & HotFile & -SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22075230/8d753af/PSHDUCv14.0_MUL-CYGiSO_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/1mf1bca4/PSHDUCv14.0_MUL-CYGiSO%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326835769/PSHDUCv14.0_MUL-CYGiSO__links.txt

Thúc đẩy câu chuyện của bạn với đầu phát hành của chúng tôi tier-từ Pinnacle Studio ™ Gia đình, Pinnacle Studio Ultimate Bộ sưu tập. Bộ sưu tập này bao gồm một bộ đầy đủ các plug-in và một Chroma-màn hình màu xanh lá cây chính cho tác dụng cao cấp, chỉnh sửa và sản xuất, ngoài các tính năng phong phú Studio Ultimate phần mềm. Với một giao diện mới đơn giản,, tạo phim chất lượng hàng đầu trong video độ nét cao, bao gồm các tác dụng tuyệt vời, quá trình chuyển đổi, hoạt hình, và Dolby Digital ® âm thanh lạ thường 5.1, trao quyền bởi công cụ mới từ đường dây chuyên nghiệp của Avid phim sản phẩm chỉnh sửa. Sau đó, dazzle đối tượng của bạn khi bạn chia sẻ cảm giác của bạn ở định dạng màn ảnh rộng. Chia sẻ các tùy chọn như vô hạn như sự sáng tạo của bạn: từ đĩa Blu-ray và AVCHD đến YouTube, iPod, Nintendo Wii, và nhiều hơn nữa.

Tính năng độc quyền (* New to Studio)
* Motion titling, cộng với thiết kế tiêu đề thú vị mới, các menu DVD, hiệu ứng và Montage trên 80 mẫu *
* Stop-motion capture cho hình ảnh động tuyệt vời và hiệu ứng chuyển động nhanh-*
* Fluid công nghệ ổn định hình ảnh từ Avid sử dụng trong các hình ảnh chuyển động chính *
* Dolby Digital ® 5,1 âm thanh
* Chia sẻ thẳng vào đĩa Blu-ray, HD DVD, DVD, YouTube (với xuất khẩu màn hình rộng-) *, trang web, các file âm thanh MP3 và nhiều hơn nữa
Phim xuất khẩu * cho Flash, QuickTime, cải thiện AVCHD *, PS3, Wii, Xbox và nhiều hơn nữa
* Thêm Hollywood-hình động phong cách, chuyển tiếp và hiệu ứng với Pinnacle Studio Ultimate và thiết lập hoàn toàn của một plug-in Red Giant

Yêu cầu hệ thống
* Windows ® 7, Windows Vista ® (SP2), Windows XP (SP3)
* Intel ® Pentium ® hoặc AMD Athlon ™ 1,8 GHz (2,4 GHz hoặc cao hơn đề nghị)
- Intel ® Core ™ 2 Duo 2,4 GHz yêu cầu cho AVCHD *
- Intel ® Core ™ 2 Quad 2,66 GHz hoặc Intel ® Core ™ i7 yêu cầu
cho AVCHD * 1920
* 1 GB bộ nhớ hệ thống đề nghị, 2 GB yêu cầu cho AVCHD *
* DirectX ® 9 hoặc 10 card đồ họa tương thích với 64 MB (128 MB hay cao hơn) - 128 MB yêu cầu cho Red Giant Magic Bullet Looks Plug-in: Pixelshader 2 yêu cầu, Intel GMA đồ họa tích hợp không được hỗ trợ. - 256 MB yêu cầu cho HD và AVCHD *
* DirectX 9 hoặc cao hơn tương thích card âm thanh
* 3,6 GB của đĩa không gian
* DVD-ROM để cài đặt phần mềm
* Phụ kiện:
o CD burner để tạo Video CD hay Super Video CD (S-VCD)
o ghi DVD để tạo DVD và AVCHD * đĩa
o Blu-ray burner để tạo đĩa Blu-ray *
o Sound card âm thanh vòm đầu ra yêu cầu cho xem trước của những âm thanh hỗn hợp *

Thông báo:
CYGiSO đã phát hành phiên bản mới nhất của Pinnacle Studio Ultimate HD Bộ sưu tập. Đó là tất cả-trong-một giải pháp dễ dàng để chỉnh sửa video.
Team: CYGiSO
-Ngày phát hành .... : 07 tháng mười hai năm 2009
Chương trình-Rating .. : 10/10

Cài đặt Lưu ý:
Unrar các file
Burn hoặc mount Hình yêu thích của bạn với Công cụ
Bắt đầu cài đặt và cài đặt
Hãy làm theo hướng dẫn từ \ CYGiSO \ readme.txt

Extras. Thông tin:
Bổ sung nội dung cho các phiên bản studio 14. Hollywood, tiêu đề, chủ đề, video và các bộ lọc âm thanh.
Thành phần lắp ráp
Pinnacle Hollywood FX Volume 1-3
Pinnacle Premium Pack Volume 1-2
Pinnacle RTFX Tập 2
Pinnacle ScoreFitter Volume 1-2
Pinnacle Chủ đề Mùa đông Pack
Pinnacle đề Extreme
Video Plugins: BWPlugins Pack 1-3
Video Plugins: Bravo Studio Pack 1-3
Video Plugins: Camera POV
Video Plugins: Dziedzic Pack
Video Plugins: JPsEffects
Video Plugins: Neat Video 2,21
Video Plugins: NewBlue Video
Video Plugins: Pixelan CreativEase 1,0
Video Plugins: Pixelan SpiceMASTER Pro 2,5
Video Plugins: Giai đoạn cụ
Video Plugins: Vance Effects
Sound Plugins: Alien
Sound Plugins: ComboVox
Sound Plugins: NewBlue Audio Bonus Pack
Sound Plugins: NewBlue Audio Enhancements 1
Sound Plugins: NewBlue Audio Essentials 1-4

Đào tạo hoàn chỉnh cho Pinnacle Studio (phiên bản 14) với Paul Holtz

Cho dù bạn mới để Pinnacle Studio hoặc sức mạnh một người sử dụng dày dạn, Class về Nhu cầu của "Hoàn thành đào tạo cho Pinnacle Studio" phiên bản 14 sẽ được hướng dẫn không thể thiếu của bạn để làm chủ quyền năng chỉnh sửa awesome của Pinnacle Studio.Pinnacle Studio phiên bản 14 được nạp với một loạt các tính năng mới và các công cụ chuyên nghiệp mà trao quyền cho bạn để sản xuất phim đó sẽ làm cho các chuyên gia công nghiệp đứng lên và đi thông báo! Tìm hiểu cách để tận dụng lợi thế mạnh của Pinnacle Studio tích hợp cho các công cụ chỉnh sửa video, Chroma Key, chỉnh sửa và âm thanh vòm 5.1, tĩnh và Motion titling, Pan và Quét, DVD authoring, tác phong cách Hollywood đặc biệt và nhiều hơn nữa!

Đào tạo của Paul Holtz: Dạy theo thời gian dài Pinnacle Guru, Paul Holtz, bạn sẽ có niềm vui học hỏi những điều cơ bản cũng như nhận được đầy đủ phục vụ của tip huyền thoại Paul's và thủ thuật để làm cho sản phẩm của bạn trông và cảm thấy giống như những thuận. Bạn sẽ được sửa dự án bao gồm cả một thế giới thực montage ảnh, Thể thao Video, và Gia đình video Phiêu cũng như sử dụng Stop Motion chụp công cụ mới để nắm bắt một robot đồ chơi trên màn hình màu xanh lá cây và tìm hiểu phim ảnh như thế nào thuận sản xuất phim hoạt hình bằng cách sử dụng các kỹ thuật tương tự trong ngày hôm nay phim bom tấn. Khi bạn được thực hiện với kiệt tác của Paul sẽ chỉ cho bạn cách chia sẻ nó trên web, chơi nó trên bàn điều khiển trò chơi và các thiết bị cá nhân khác, và tác giả DVD hoàn chỉnh với các menu chuyển động tương tác.

Dự án tài liệu bao gồm: Các phát thanh cùng một chất lượng video clip được sử dụng trong quá trình đào tạo được bao gồm, vì vậy bạn có thể làm theo cùng với Paul. Chúng tôi cũng đã ném trong một số của riêng Paul's 3D wipes môn thể thao mà bạn không thể nhận được bất cứ nơi nào khác.

Hơn 6 giờ đào tạo: Việc đào tạo hoàn chỉnh là hơn 6 giờ chiều dài bao gồm tất cả các khía cạnh của Studio 14. Cũng bao gồm tiền thưởng là chương về việc tạo hiệu ứng đặc biệt trong mảng bằng cách sử dụng Studio Red Giant Plug-in và sử dụng các chương trình sơn ngày nay phổ biến nhất để tạo ra lớp phủ của riêng tuỳ chỉnh của bạn đồ họa và khăn lau. Điều này thực sự đào tạo bao gồm tất cả! Class on Demand là Benchmark cho đào tạo Pinnacle Studio.

Studio 14 BÀI HỌC:

1. Cài đặt
2. So sánh sản phẩm Studio
3. Smart Movie
4. Studio diện
5. Chụp và Nhập khẩu Mã tài sản
6. Chỉnh sửa cơ bản Tổng quan
7. Chỉnh sửa văn bản
8. Audio Editing
9. Chỉnh sửa Nâng cao
10. Làm phim
11. Lời khuyên hữu ích và thủ thuật
12. Red Giant

Tiền thưởng bao gồm các bài học:
• Tạo hoạt hình Wipes
• Làm việc với Track Mattes
• Sử dụng Track Mattes cho Special FXAdobe Photoshop CS4 Extended Edition with Video Training Collections | 7.56GB

Adobe CS4 Extended includes all the new features of Photoshop CS4 plus the ability to manipulate 3D imagery easier than ever before. Now, creativity knows no bounds, as users can paint directly on 3D models and surfaces, merge 2-D files onto 3D images and animate 3D objects. The 3D engine has been rebuilt from the ground up to provide faster performance, allow editing of properties like light and the ability to create more realistic renderings with a new high-quality ray-tracer. Video professionals have the ability to turn any 3D object into a video display zone and can animate 3D objects and properties with ease. In addition, the core motion graphics editing has been improved with more efficient single-key shortcuts.

Photoshop users may take a while to move to the new 64-bit version of Photoshop CS4, but it's an important development; meanwhile, CS4 offers plenty of other significant upgrades to keep 32-bit users happy.
Photoshop now comes in both 32- and 64-bit Windows Vista versions. The 64-bit edition will allow PCs with lots of RAM to work on very large images with less hard-disk swapping (ideally, no swapping at all), thus speeding up operations. With the shrinking amount of RAM available to modern PCs (due to a 4GB limit on 32-bit Windows versions and those operating systems' increasing hunger for RAM), that's a significant update.

Overall product features
• Revolutionary new features, a fluid user experience, and improved access to the unrivaled power of Photoshop
• A more intuitive user interface and new nondestructive editing features that put you in control, including the new Adjustments and Masks panels
• New and revolutionary Content-Aware Scaling, advanced auto-blending that extends depth of field, and industry-leading editing and compositing with reengineered color-correction tools
• Significant productivity enhancements that provide increased flexibility and enable you to leverage the power of today's faster graphics processors
• Breakthrough 3D editing and compositing capabilities and improved video controls to dramatically expand your creative options
• Comprehensive image analysis with enhanced measurement and counting tools, as well as support for DICOM images and MATLAB processing routines

New and enhanced features:

Unrivaled editing
• Adjustments panel for live, nondestructive image adjustment
• Masks panel for creating editable, feathered, density-controlled masks
• Content-Aware Scaling
• Enhanced auto-blending of images
• Enhanced auto-alignment of layers
• 360-degree panoramas
• Extended depth of field
• Better raw image processing
• Enhanced expert retouching

Increased productivity
• Smoother panning and zooming and fluid canvas rotation
• Industry-leading color correction with reengineered Dodge, Burn, and Sponge
• Efficient file management with new Adobe Bridge CS4
• Tighter integration with Adobe Photoshop Lightroom®
• Adobe Kuler™ for color harmony creation and sharing
• N-up and multiple document view
• More powerful printing options
• Superior performance on very large images
• Multi-Touch support on Mac laptops
• Adobe Community Help

Breakthrough 3D, motion graphics, and image analysis
• Direct painting on 3D objects
• Easy conversion from 2D to 3D
• Editable 3D properties (scene, materials, meshes, lights)
• High-quality output with new ray-tracing rendering engine
• 2D and 3D image compositing
• 3D object animation
• 3D/video support
• New, high-performance, nonmodal 3D engine
• Volume rendering
• Single-key shortcuts for editing motion graphics
• Preview and export of audio content and frame comments
• Quantitative data extraction
• Enhanced Count tool

System requirements
* 1.8GHz or faster processor
* Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and 32-bit and 64-bit Windows Vista), Windows 7.
* 512MB of RAM (1GB recommended)
* 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on flash-based storage devices)
* 1,024x768 display (1,280x800 recommended) with 16-bit video card
* Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
* DVD-ROM drive
* QuickTime 7.2 software required for multimedia features
* Broadband Internet connection required for online services*

Video Training Collections Content:
1. Total Training for Adobe Photoshop CS4 Extended Advanced
2. Total Training - Adobe Photoshop CS4 Extended Essentials
3. Total Training - Adobe Photoshop CS4 Extended Mastering Advanced Techniques DVD
4. Lynda - Adobe Photoshop CS4 for Photographers
5. Total Training - Adobe CS4 Design Workflow


Homepage - http://www.adobe.com/products/photos...oshopextended/
Download:(Rapidshare & HotFile & -SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22078116/c1497ef/ADPSCS4EEVTC_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/6d135d92/ADPSCS4EEVTC%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326850824/ADPSCS4EEVTC__links.txt

Adobe CS4 Extended bao gồm tất cả các tính năng mới của Photoshop CS4 cộng với khả năng thao tác các hình ảnh 3D dễ dàng hơn bao giờ hết. Bây giờ, sáng tạo biết không có giới hạn, như là người dùng có thể vẽ trực tiếp trên mô hình 3D và bề mặt, hợp nhất 2-D tập tin vào những hình ảnh 3D và animate 3D các đối tượng. Động cơ 3D đã được xây dựng lại từ mặt đất lên để cung cấp hiệu suất nhanh hơn, cho phép chỉnh sửa các tài sản như ánh sáng và khả năng render để tạo ra thực tế hơn với một ray mới chất lượng cao-Tracer. Video chuyên gia có khả năng biến bất kỳ đối tượng 3D thành một vùng hiển thị video và có thể animate 3D các đối tượng và đặc tính dễ dàng. Ngoài ra, chuyển động lõi đồ họa chỉnh sửa đã được cải thiện với hiệu quả hơn đơn phím tắt.

Photoshop người dùng có thể mất một lúc để chuyển sang mới 64-bit version of Photoshop CS4, nhưng nó là một sự phát triển quan trọng; trong khi đó, CS4 cung cấp rất nhiều nâng cấp quan trọng khác để giữ cho người sử dụng 32-bit, hạnh phúc.
Photoshop bây giờ có trong cả hai 32 - và 64-bit Windows Vista phiên bản. Các ấn bản 64-bit sẽ cho phép các máy tính với rất nhiều RAM để làm việc trên những hình ảnh rất lớn với ít đĩa cứng-trao đổi (lý tưởng, không có trao đổi ở tất cả), do đó đẩy mạnh hoạt động. Với số tiền thu hẹp lại RAM cho máy tính hiện đại (do một giới hạn 4GB trên 32-bit Windows phiên bản và đói tăng những hệ điều hành 'cho RAM), đó là một cập nhật đáng kể.

Tổng thể sản phẩm chức năng
• Cách mạng tính năng mới, một trải nghiệm người dùng chất lỏng, và truy cập để cải thiện sức mạnh của Photoshop Unrivaled
• Một giao diện người dùng trực quan hơn và các tính năng chỉnh sửa mới nondestructive mà đặt bạn trong kiểm soát, bao gồm các điều chỉnh mới và tấm Masks
• mới và Nội dung cách mạng-Aware Scaling, advanced auto-pha mà kéo dài chiều sâu của trường, và ngành công nghiệp hàng đầu chỉnh sửa và hợp lại với màu sắc reengineered-chỉnh sửa công cụ
• cải tiến năng suất ý nghĩa cung cấp tăng tính linh hoạt và cho phép bạn tận dụng sức mạnh của ngày hôm nay của bộ vi xử lý đồ họa nhanh hơn
• đột phá 3D chỉnh sửa và khả năng hợp lại và video được cải thiện đáng kể các điều khiển để mở rộng các tùy chọn sáng tạo của bạn
• phân tích hình ảnh toàn diện với cải tiến và công cụ đo đếm, cũng như hỗ trợ cho DICOM hình ảnh và thói quen chế biến MATLAB

Mới và các tính năng nâng cao:

Unrivaled chỉnh sửa
• Điều chỉnh bảng để sinh sống, điều chỉnh hình ảnh nondestructive
• Masks bảng để tạo mặt nạ có thể chỉnh sửa, lông, mật độ kiểm soát
• Content-Aware Scaling
• Enhanced auto-pha trộn hình ảnh
• Enhanced auto-alignment của lớp
• 360-degree panoramas
• Mở rộng chiều sâu của lĩnh vực
• Better nguyên xử lý ảnh
• Enhanced chuyên gia chỉnh sửa

Tăng năng suất
• Smoother panning và phóng to và xoay vải chất lỏng
• Công nghiệp hàng đầu chỉnh màu sắc với reengineered Dodge, Burn, và Sponge
• hiệu quả quản lý tập tin mới với Adobe Bridge CS4
• tích hợp chặt chẽ với Adobe Photoshop Lightroom ®
• Adobe kuler ™ để tạo màu sắc hài hòa và chia sẻ
• N-up và xem tài liệu nhiều
• Các tùy chọn in ấn mạnh mẽ
• Superior hiệu suất trên những hình ảnh rất lớn
• Multi-Touch hỗ trợ trên máy tính xách tay Mac
• Adobe Community Help

3D đột phá, đồ họa chuyển động, và phân tích hình ảnh
• Trực tiếp sơn trên các đối tượng 3D
• Dễ dàng chuyển đổi từ 2D đến 3D
• Editable 3D properties (scene, vật tư, mắt lưới, đèn)
• cao chất lượng đầu ra với ray mới-tracing rendering engine
• hình ảnh 2D và 3D compositing
• đối tượng hoạt hình 3D
• 3D/video hỗ trợ
• mới, hiệu năng cao, nonmodal 3D động cơ
• Volume rendering
• đơn phím tắt cho các chuyển động chỉnh sửa đồ họa
• Xem trước và xuất khẩu thanh ý kiến nội dung và khung
• định lượng khai thác dữ liệu
• Enhanced Count công cụ

Yêu cầu hệ thống
* 1.8GHz hoặc nhanh hơn bộ vi xử lý
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 (Service Pack 3 được đề nghị) hoặc Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service Pack 1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và 32-bit và 64-bit Vista), Windows 7.
* 512MB RAM (1GB recommended)
* 1GB có không gian đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
* 1,024 x768 display (1.280 X800 được đề nghị) với 16-bit video card
* Một số GPU tính năng tăng tốc đồ họa cần hỗ trợ Shader Model 3.0 và OpenGL 2.0
* DVD-ROM
* QuickTime 7,2 phần mềm cần thiết cho các tính năng đa phương tiện
* Yêu cầu kết nối Internet băng thông rộng cho các dịch vụ trực tuyến *

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
1. Tổng số đào tạo cho Adobe Photoshop CS4 Extended nâng cao
2. Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop CS4 Extended Essentials
3. Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop CS4 Extended Mastering nâng cao kỹ thuật DVD
4. Lynda - Adobe Photoshop CS4 cho nhiếp ảnh gia
5. Tổng số Đào tạo - Adobe CS4 Design Workflow


Trang chủ - http://www.adobe.com/products/photos...oshopextended/QuarkXPress Xperience Design 8.12 with Lynda.com Essential Training | 1.37GB

Inspired by the designer’s passion for perfection, QuarkXPress® 8 complements the way creative professionals work. Strive to do better and constantly improve — employ page-layout and design software developed to help get you there.

Plus
Work faster, output smarter: Design faster and more precisely with enhancements to features you rely on every day and take advantage of fast, reliable PDF output, now with support for layers and unflattened transparency.
Publish globally: Choose among dictionaries and hyphenation in more than 30 languages, open and print a QuarkXPress 8 file created anywhere in the world, or tap into easy-to-use, professional-grade Asian typography.

OS: WinAll
Medicine: Yes

Lynda.com QuarkXPress 8 Essential Training
QuarkXPress has always been the perfect tool for creating and publishing documents. In QuarkXPress 8 Essential Training, Jay Nelson—the publisher of Design Tools Monthly and a QuarkXPress expert—covers all the tools and features in this updated version of the program, from basic page layout to Flash integration and web page creation. Throughout this comprehensive training, Jay shows what's needed to produce professional-quality projects that integrate text, pictures, graphics, and tables. He also offers real-world page layout techniques that designers can apply to their own projects. Exercise files accompany the course.
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & -SharingMatrix & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/15d84a6a/QuarkXPress.X.D.8.12%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22078364/07e069d/QuarkXPress.X.D.8.12_links.txt.html

Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326852075/QuarkXPress.X.D.8.12__links.txt

Lấy cảm hứng từ niềm đam mê của nhà thiết kế cho sự hoàn hảo, QuarkXPress ® 8 bổ sung cho cách làm việc chuyên nghiệp sáng tạo. Phấn đấu để làm tốt hơn và liên tục cải tiến - sử dụng trang-bố trí và thiết kế phát triển phần mềm để giúp bạn có.

Plus
Làm việc nhanh hơn, sản lượng thông minh hơn: Thiết kế nhanh hơn và chính xác hơn với tính năng cải tiến để bạn dựa vào mỗi ngày và tận dụng nhanh, sản lượng PDF đáng tin cậy, bây giờ với sự hỗ trợ cho các lớp và minh bạch unflattened.
Xuất bản trên toàn cầu: Hãy chọn trong số các từ điển và hyphenation tại hơn 30 ngôn ngữ, cởi mở và in một QuarkXPress 8 tập tin tạo ra bất cứ nơi nào trên thế giới, hoặc tap vào dễ sử dụng-to, chuyên nghiệp cấp Asian typography.

Hệ điều hành: WinALL
Y học: Có

Lynda.com QuarkXPress 8 Essential Training
QuarkXPress luôn luôn là công cụ hoàn hảo cho việc tạo và xuất bản tài liệu. Trong QuarkXPress 8 Essential Training, Jay-Nelson của nhà xuất bản thiết kế cụ hàng tháng và một chuyên gia QuarkXPress-bao gồm tất cả các công cụ và các tính năng trong phiên bản cập nhật của chương trình, từ bố trí trang cơ bản để flash tích hợp và sáng tạo trang web. Trong suốt này đào tạo toàn diện, Jay cho thấy những gì cần thiết để sản xuất các dự án có chất lượng chuyên nghiệp mà hội nhập văn bản, hình ảnh, đồ họa, và bảng. Ông cũng cung cấp các kỹ thuật bố trí trong thế giới thực trang mà nhà thiết kế có thể áp dụng cho các dự án riêng của họ. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học.National Instruments LabView 2009 DVD1-3 ISO x86/x64 with Training Course | 14.5GB

LabVIEW (born Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) - is a development environment and platform for the implementation of programs created in the graphical programming language «G» Company National Instruments (USA). LabVIEW is used in data acquisition and data processing, as well as for managing technical objects and technological processes. Ideologically LabVIEW is very close to the SCADA-systems, but unlike them focus more on problem solving rather than in the field of CAM, as in the field of ARS.

The latest version of LabVIEW allows the introduction of a code for programming distributed systems with wireless sensors, which allows specialists to create intelligent systems, industrial measurement and monitoring and offer the latest solutions for the testing of various wireless communication protocols, including WLAN, WiMAX, GPS and MIMO on a single hardware platform. In addition, LabVIEW simplifies the mathematical calculations, 2,009 in real time by optimizing the mathematical algorithms and implementation of hardware real-time.

Content:
- National Instruments LabVIEW 2009 - Platform DVD 1
- National Instruments LabVIEW 2009 - Platform DVD 2
- National Instruments LabVIEW 2009 - Drivers

Training Course National Instruments
Course National Instruments to develop applications in real time. It is here that explains to the beginning of what is real time, determinism, jitter, loop cycle time, etc. told of hardware solutions and directly about the creation of applications ....

Year: 2009
Developer: National Instruments
Platform: Windows
Language: English

Homepage: http://www.ni.com/labview/

ScreenShot:

Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/26e2emda/NILABVW2009TC%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22100680/ad9bf34/NILABVW2009TC_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326937125/NILABVW2009TC__links.txt

LabVIEW (sinh Phòng thí nghiệm Virtual Instrumentation Engineering Workbench) - là một môi trường phát triển và nền tảng cho việc thực hiện các chương trình tạo ra trong các ngôn ngữ lập trình đồ họa «G» Công ty National Instruments (Mỹ). LabVIEW được sử dụng trong thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu, cũng như để quản lý các đối tượng kỹ thuật và quy trình công nghệ. Ideologically LabVIEW là rất gần với hệ thống SCADA, nhưng không giống như họ tập trung hơn vào giải quyết vấn đề hơn là trong lĩnh vực CAM, như trong lĩnh vực ARS.

Phiên bản mới nhất của LabVIEW cho phép việc giới thiệu một mã cho các lập trình hệ thống phân phối với bộ cảm ứng không dây, cho phép các chuyên gia để tạo ra các hệ thống thông minh, đo lường công nghiệp và giám sát và cung cấp các giải pháp mới nhất cho việc thử nghiệm giao thức truyền thông không dây khác nhau, bao gồm cả mạng WLAN, WiMAX, GPS và MIMO trên một nền tảng phần cứng đơn. Ngoài ra, LabVIEW đơn giản hoá các tính toán toán học, 2.009 trong thời gian thực bằng cách tối ưu các thuật toán toán học và thực hiện phần cứng thời gian thực.

Nội dung:
- National Instruments LabVIEW 2009 - Nền tảng DVD 1
- National Instruments LabVIEW 2009 - Nền tảng DVD 2
- National Instruments LabVIEW 2009 - Drivers

Khóa đào tạo National Instruments
Khóa học quốc gia cụ để phát triển các ứng dụng trong thời gian thực. Nó là ở đây giải thích cho sự khởi đầu của những gì là thời gian thực, determinism, jitter, vòng lặp chu kỳ thời gian, vv đã nói với các giải pháp phần cứng và trực tiếp về việc tạo ra các ứng dụng ....

Năm: 2009
Phát triển: National Instruments
Hệ điều hành: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trang chủ: http://www.ni.com/labview/

Screenshot:Adobe Photoshop Elements 8 Multilanguage Full with Total Training Video Course | 2.79GB

Program Adobe Photoshop Elements combines great features and easy to perform a wide range of tasks: editing and photo processing, image storage is always "at hand, creative work with photos with the use of exciting new ideas that you can implement in the original slide show, photo mailing -letters, web galleries, and countless other possibilities.

Create incredible movies with the software Adobe Premiere Elements 8 has never been simpler. With the new automated features that help your turn your raw material in a flawless video, you can quickly get to work. Bring your stories stunning visuals and sound effects.

Adobe Photoshop Elements 8

Program Adobe Photoshop Elements combines great features and easy to perform a wide range of tasks: editing and photo processing, image storage is always "at hand, creative work with photos with the use of exciting new ideas that you can implement in the original slide show, photo mailing -letters, web galleries, and countless other possibilities.

Knowingly in the name of the program is, the word «Elements». This is not the full version of the famous program Adobe Photoshop. Full version, designed for professional photographers and designers, contains a wealth of functions, not at all an ordinary user. Lay people understand it is very difficult. Here, everything is much simpler.
Despite the fact that this is not the full version of the original program, Adobe Photoshop Elements 8.0 has a very well equipped to work with images.

Forget about the confusion with the names of files that are automatically generated digital camera. Now all the photos arranged in one central location. Photos can be organized using tags (keywords) that help to classify the whole group of photos. The application also allows you to instantly find the photo you want, regardless of the size of the collection.

The main functions of the eighth version:
Ever want to change the size or orientation of a photo to fit a certain frame? Now you can quickly resize - even going from landscape to portrait or vice versa - without distorting key subjects like people or buildings.
Get the full effect of your photos and video clips from within the Organizer with new full-screen previews, which let you make quick edits to photos while viewing them.

Bring all your photos and video clips together in the easy-to-use Organizer - now a more powerful hub for your photo and video experience. It's easier than ever to find, view, manage, and protect your media, and then dive in to a full range of creative activities and start enjoying your memories.
Forget trying to manually maintain your photos and video clips across multiple computers. With automatic syncing, media added or edited on one computer will automatically be synced to another.

No need to click through dozens or hundreds of shots to find the good ones. Take advantage of the Auto-Analyzer, which automatically tags your media so you can easily find your most interesting, highest quality photos and video footage.
Get just the photo fixes you're looking for with one-step shortcuts that whiten teeth and make skies a vibrant blue. And now, when you perform one-step photo adjustments - including color, contrast, and lighting - you can quickly choose the best result from a group of adjustment previews.
Quickly find photos that feature specific friends or family members thanks to People Recognition, which automatically identifies the people in your photos and video clips.
Take advantage of support for the new Windows ® 7 platform and the hands-on capabilities of Windows Touch technology.

Lang: Multi
Medicine: on the ISO file

Total Training - Adobe Photoshop Elements 8
English | AVC1 960x540 10fps (4:3) | MP3 128Kbps 44Khz

With Total Training for Adobe Photoshop® Elements 8, you'll learn how to organize and edit your digital images. This series introduces you to the new features of Photoshop Elements 8, including the new Photomerge Exposure command and the Tag Cloud, plus it shares best practices for Elements fundamentals, including making coloring adjustments and sharing photos with family and friends. This training is just what you need to help you make all of the edits you've always wanted to make to your images and be well on your way to creating impressive images using Photoshop Elements 8.

More Info: http://www.totaltraining.com/prod/ad..._elements8.asp
Download:(Rapidshare & HotFile & -SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/96761daa/Total.Training_APE8%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22077667/c597888/Total.Training_APE8_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326848177/Total.Training_APE8__links.txt

Chương trình Adobe Photoshop Elements kết hợp các tính năng tuyệt vời và dễ dàng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ: chỉnh sửa và xử lý ảnh, lưu trữ hình ảnh luôn luôn là "ở bàn tay, sáng tạo làm việc với ảnh với việc sử dụng những ý tưởng mới thú vị mà bạn có thể thực hiện trong trình chiếu bản gốc , hình ảnh thư-thư, phòng trưng bày trang web, và vô số các khả năng khác.

Tạo phim lạ với phần mềm Adobe Premiere Elements 8 chưa bao giờ được đơn giản. Với tính năng tự động mới giúp bạn biến nguyên liệu của bạn trong một video flawless, bạn có thể nhanh chóng nhận được để làm việc. Mang theo câu chuyện của bạn hình ảnh tuyệt đẹp và hiệu ứng âm thanh.

Adobe Photoshop Elements 8

Chương trình Adobe Photoshop Elements kết hợp các tính năng tuyệt vời và dễ dàng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ: chỉnh sửa và xử lý ảnh, lưu trữ hình ảnh luôn luôn là "ở bàn tay, sáng tạo làm việc với ảnh với việc sử dụng những ý tưởng mới thú vị mà bạn có thể thực hiện trong trình chiếu bản gốc , hình ảnh thư-thư, phòng trưng bày trang web, và vô số các khả năng khác.

Cố ý trong tên của chương trình là, từ «Elements». Đây không phải là phiên bản đầy đủ của chương trình nổi tiếng Adobe Photoshop. Phiên bản đầy đủ, được thiết kế cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nhà thiết kế, chứa một sự giàu có của các chức năng, không phải tất cả người sử dụng một lúc bình thường. Lay người dân hiểu được nó là rất khó khăn. Ở đây, mọi thứ đều đơn giản hơn nhiều.
Mặc dù sự thật rằng đây không phải là phiên bản đầy đủ của chương trình ban đầu, Adobe Photoshop Elements 8,0 có một trang bị rất tốt để làm việc với hình ảnh.

Quên đi sự nhầm lẫn với tên các tập tin được tự động tạo ra máy ảnh kỹ thuật số. Bây giờ tất cả các bức ảnh được sắp xếp ở vị trí trung tâm. Hình ảnh có thể được tổ chức bằng cách sử dụng thẻ (từ khóa) có thể trợ giúp để phân loại các nhóm toàn bộ hình ảnh. Ứng dụng này cũng cho phép bạn lập tức tìm thấy những hình ảnh mà bạn muốn, bất kể kích thước của bộ sưu tập.

Các chức năng chính của phiên bản thứ tám:
Bao giờ muốn thay đổi kích thước hoặc định hướng của ảnh để phù hợp với một khung nhất định? Bây giờ bạn có thể nhanh chóng thay đổi kích cỡ - thậm chí đi từ phong cảnh đến chân dung hoặc ngược lại - mà không có đối tượng xuyên tạc chính như người dân hoặc các tòa nhà.
Lấy hiệu ứng đầy đủ các bức ảnh của bạn và video clip từ bên trong tổ chức với xem trước màn hình mới đầy đủ, mà cho phép bạn chỉnh sửa nhanh các hình ảnh trong khi xem chúng.

Mang lại cho tất cả các ảnh và video clip với nhau trong việc dễ sử dụng tổ chức - bây giờ là một trung tâm mạnh mẽ hơn cho hình ảnh của bạn và kinh nghiệm video. Nó dễ dàng hơn bao giờ hết để tìm, xem, quản lý và bảo vệ các phương tiện truyền thông của bạn, và sau đó bổ nhào vào đầy đủ các hoạt động sáng tạo và bắt đầu thưởng thức những kỷ niệm của bạn.
Quên cố gắng tự duy trì hình ảnh của bạn và video clip trên nhiều máy tính. Với đồng bộ hoá tự động, phương tiện truyền thông được thêm vào hoặc edited trên một máy tính sẽ tự động được đồng bộ hóa khác.

Không cần phải bấm qua hàng chục hoặc hàng trăm bức ảnh để tìm những cái tốt. Hãy tận dụng Auto-Analyzer, tự động tags phương tiện truyền thông của bạn để bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhất của bạn thú vị, hình ảnh chất lượng cao nhất và cảnh quay video.
Nhận được chỉ là sửa ảnh bạn đang tìm kiếm với một phím tắt bước mà làm trắng răng và làm cho bầu trời một màu xanh rực rỡ. Và bây giờ, khi bạn thực hiện một bước điều chỉnh hình ảnh - bao gồm màu sắc, độ tương phản, và ánh sáng - bạn có thể nhanh chóng chọn các kết quả tốt nhất từ một nhóm điều chỉnh xem trước.
Nhanh chóng tìm thấy bức ảnh mà bạn bè tính năng cụ thể hoặc thành viên gia đình nhờ người công nhận, mà tự động nhận dạng những người trong ảnh của bạn và video clip.
Hãy tận dụng hỗ trợ cho nền tảng mới ® 7 Windows và tay-về khả năng của công nghệ Windows Touch.

Lạng: Multi
Y học: trên tập tin ISO

Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop Elements 8
Tiếng Anh | AVC1 960x540 10fps (4:3) | MP3 128Kbps 44KHz

Với Đào tạo Tổng cộng cho Adobe Photoshop ® Elements 8, bạn sẽ học cách tổ chức và chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số của bạn. Series này giới thiệu bạn với các tính năng mới của Photoshop Elements 8, bao gồm các lệnh mới Exposure Photomerge và Tag Cloud, cộng với nó cổ phần thực hành tốt nhất cho vấn đề cơ bản yếu tố, bao gồm việc điều chỉnh màu sắc và chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè. Đào tạo này chỉ là những gì bạn cần để giúp bạn thực hiện tất cả các sửa đổi của bạn đã luôn luôn muốn làm cho hình ảnh của bạn và có thể được, cũng trên đường của bạn để tạo ra những hình ảnh ấn tượng bằng cách sử dụng Photoshop Elements 8.

Thông tin thêm: http://www.totaltraining.com/prod/ad..._elements8.aspMedical Appz & eBooks Collection | 37 GB

A.D.A.M.Practice.Practical-MEDiSO
Abbott.Atlas.Of.Blood.Cell.Differentiation.v.2.0-MEDiSO
ACR.Learning.File.Skeletal-MEDiSO
AsileFX.Medical.Modeling.The.Human.Heart-NSiD
Atlas.Of.Gated.SPECT-MEDiSO
Atlas.Of.The.Human.Brain.2nd.Edition-MEDiSO
Autopsy.Room-MEDiSO
Baystate.Medical.Center.The.Basics.For.Interns-MEDiSO
BCD.Atlas.Of.Clinical.Oncology.Breast.Cancer-MEDiSO
Biomedical eBooks Collection (65)
Blackwell.Cerebral.And.Spinal.Computed.Tomography-MEDiSO
Blood.Principles.And.Practice.Of.Hematology.2nd.Ed ition-MEDiSO
Bolognia.Dermatology.Two.Volume.Set-MEDiSO
Bracco.Principles.And.Techniques.Of.Spiral.CT-MEDiSO
Braunwalds.Heart.Disease.6th.Edition-MEDiSO
Chest.X.Ray.Interpretation-MEDiSO
ClinicGate.Advanced.2008.v1.0.0.0-TE
DocTray.v2.2.WinAll.incl.Keymaker-PM8
Encyclopedia.Of.Chemical.And.Biological.Drugs.2002-FiCTiVE
Goetz.Textbook.Of.Clinical.Neurology.2nd.Edition-MEDiSO
Goodman.And.Gilmans.PBT.9th.Edition-MEDiSO
Grays.Anatomy.38th.Edition-MEDiSO
Histology-An.Interactive.Virtual.Microscope.Sinauer-2002
Homeopathy.Pro.v1.0.0.51010.Cracked-TSRh-WEB
Hormonal.Forecaster.v5.0c-TE
Human.Anatomy-MEDiSO
Images.Of.Disease.v2.0-MEDiSO
Imaging.Of.The.Nervous.System.Diagnostic.And.Thera peutic.Applications-MEDiSO
Infomed.Understanding.EKGs.v1.0-MEDiSO
Interactive.Color.Atlas.Of.Histology.4th.Edition-YYePGiSO
InterActive.Physiology.7.System.Suite.v2.0-MEDiSO
Kaplan.And.Sadocks.Comprehensive.Textbook.Of.Psych iatry.7th.Edition-MEDiSO
Loose.The.Back.Pain.Complete.System-SUNiSO
McMinns.3D.Anatomy.2003-MEDiSO
Mechanisms.In.Hematology.3rd.Edition-MEDiSO
Med.Challenger.For.Emergency.Physicians-MEDiSO
Medical eBooks Collection (300+)
Medical.Calender.v2.0-DVT
Microscopic.Anatomy.v2.0-MEDiSO
Mosby.Atlas.Of.Allergies-MEDiSO
Mosby.Integrated.Pharmacology-MEDiSO
MRI.Of.The.Brain.And.Spine.3rd.Edition-MEDiSO
Netter.Interactive.Atlas.Of.Clinical.Anatomy.v2.0-MEDiSO
Netter.Interactive.Atlas.Of.Human.Anatomy.CNS.Edit ion-MEDiSO
Netter.Interactive.Atlas.Of.Human.Anatomy.Respirat ory.Edition-MEDiSO
Neuroanatomy.3D-Stereoscopic.Atlas.Of.The.Human.Brain.1999-MEDiSO
NeuroDimension.NeuroSolutions.v5.05.Developer.Edit ion-RECOiL
Neurofunctional.Systems.3D-MEDiSO
Paul.Fundamental.Immunology.4th.Edition-MEDiSO
Physicians.Desk.Reference.Electronic.Library.2003-MEDiSO
Physicians.Desk.Reference.Electronic.Library.2005-MEDiSO
Practical.Neurology.DVD.Review-MEDiSO
Primal.Pictures.Interactive.Hip-MEDiSO
Primal.Pictures.Interactive.Spine.READ.NFO-MEDiSO
Resnick.Diagnosis.Of.Bone.And.Joint.Disorders.3rd. Edition-MEDiSO
Rockwood.And.Greens.Fractures.In.Adults.4th.Editio n-MEDiSO
Rubin.Clinical.Oncology.8th.Edition-MEDiSO
Sobotta.Atlas.Of.Human.Anatomy.1.5-MEDiSO
Stedmans.Concise.Medical.Dictionary.v4.0-MEDiSO
Surgery.Of.The.Liver.And.Biliary.Tract.v3.1a.ISO-Lz0
The.Complete.Acupuncture.CD.ROM-MEDiSO
The.Human.Genome.Project-MEDiSO
The.Ultimate.3D.Skeleton-MEDISO
TMA.Foresight.v2.50-SHOCK
UNSW.Embriology-MEDiSO
VidaOne.Diet.And.Fitness.v2.2.0.WinXPVista.Regged-cOnspiracy
Voxel.Man.3D.Navigator.Brain.And.Skull-MEDiSO


Download:(Rapidshare & HotFile & -SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/c19ec3mm/Medical_Appz_Collection%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22078623/e493e73/Medical_Appz_Collection_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/326853418/Medical_Appz_Collection__links.txt


Windows 7 Gamer Edition x64 By UNDEADCROWS
ISO | DVD | English | 64bit | Bootable | 2.76 GB

Windows 7 modified for gamers on this new platform (64 bits). The system is optimized to support today's games, plus he removed a number of processes without unnecessary if it comes to games.

Just download unzip and burn the ISO to a DVD5, reboot the system since, to install on a clean partition.

The requirements needed at the foot of this post, keep in mind that it is for current games, where 2GB of RAM and a dual nuclear normal.

Overview of the Features and Updates of Windows 7® Gamer Edition:

* Specially Modded DirectX 11 for Extreme Gaming
* Reduced Gaming crashes
* New High quality icons
* Resolved a Windows 7 Media Center issues
* Supports all future updates and packages
* Resolved some reliability compatibility issues in Windows 7
* More Stable and Reliable
* UAC Disabled
* Show extensions for known file types
* Added User Account 2 on Control Panel
* Low Memory consumption
* Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting
* Added command prompt to right click context menu
* Enabled addition Avalon effects
* Disabled Tool Tips
* Enabled Clear Type Tuning
* Added 'Copy to Folder' , 'Move to Folder' , 'Open with Notepad' to right click context
* Disabled Windows Media Player Auto Updates
* Faster browsing with IE
* DEP execution is set to Default
* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp
* Enabled slow-motion window effects
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Disabled kernel paging
* Winrar for extraction purpose.
* Added Group policy and Registry editor to control panel
* Turned off system beeps
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Patched uxtheme files to use 3rd party themes.
* Faster Shutdown ( 3 seconds services kill timeout.)
* Fast Booting Time
* Disabled automatic restart in the event of a blue screen
* Tweaked up shell response
* Hibernation is Disabled.
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Added Administrative Tools to my Computer
* Added Network Connections to my Computer
* Added Search to my Computer
* Added Printers to my Computer
* Added Run and Windows Flip Switcher to my Computer
* Removed warning about showing hidden system folders
* Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
* New Explorer View
* Allow renaming and removing of Recycle Bin
* Makes a right click option for unknown files
* Notepad saves window position
* Enabled Word wrap in Notepad
* Enabled Status Bar in all windows
* NVIDIA Drivers Added
* ATI Drivers Added
* New Themes
* 255 Sidebar Gadgets
* Enabled search system folders in Search
* System Files are boosted up to maximum Performance
* Faster Application load Time

* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp
* Windows Update service disabled
* No critical components removed
Automatically Installed 3rd Party Software

*Winrar for extraction needs.

Optional 3rd Party Software

Multimedia

*CCCP codec pack
*Cole 2k Advanced codec pack
*Vlc Media Player HD 1.0.3

Performance

*Game Booster v.1.3 (Windows 7 Support)

Applications

*Messenger Live
*Daemon Tools Lite v 4.35.5
*7-zip (x64 December 2009 Release)

Web Browsers

*Mozilla FireFox v 3.5.6

Minimum System Requirements For 64Bit:
2GB RAM (Recommended 3GB RAM or more)
20 GB of HDD space ( Recommended 40 GB )
128 MB Graphics Memory (Capable to run Aero)
17? inch Monitor (1024 x 768)
DVD-ROM or DVD-RAM
Pixel Shader 2.0
Dual Core Processors with 64 Bit OS Capable
Active Internet Connection (For Activation and Updates)

Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/83ba45fc/W7.G.E.x64_Huayting%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22138150/33cafa4/W7.G.E.x64_Huayting_links.txt.html

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/327086552/W7.G.E.x64_Huayting__links.txt

Windows 7 đổi cho game thủ trên nền tảng mới (64 bit). Hệ thống được tối ưu hóa để hỗ trợ các trò chơi hiện nay, cộng với ông gỡ bỏ một số quy trình mà không cần thiết nếu nói đến trò chơi.

Chỉ cần tải về giải nén và chép ra các tiêu chuẩn ISO để DVD5 một, khởi động lại hệ thống kể từ, để cài đặt trên một phân vùng sạch.

Những yêu cầu cần thiết ở chân đăng này, hãy nhớ rằng nó là dành cho các trò chơi hiện tại, mà RAM 2GB và một đôi hạt nhân bình thường.

Tổng quan về các tính năng và cập nhật của Windows 7 ® Gamer bản:

* Đặc biệt Modded DirectX 11 cho Extreme Gaming
* Giảm Gaming crashes
* Mới cao chất lượng các biểu tượng
* Resolved Windows 7 Trung tâm truyền các vấn đề
* Hỗ trợ tất cả các thông tin cập nhật trong tương lai và các gói
* Resolved vấn đề tương thích một số độ tin cậy trong Windows 7
* Các ổn định và đáng tin cậy
* UAC Disabled
* Hiển thị phần mở rộng cho các kiểu tập tin được biết đến
* Nhập User Account Control Panel 2 ngày
* Low Memory tiêu thụ
* Windows sẽ cho bạn biết chính xác những gì nó làm khi nó được tắt hoặc khởi động
* Added command prompt vào menu ngữ cảnh bên phải bấm vào
* Bật Ngoài ra hiệu ứng Avalon
* Đình chỉ cụ Mẹo
* Enabled Clear Type Tuning
* Added 'Copy to Folder', 'Move to Folder', 'Open with Notepad' click chuột phải vào bối cảnh
* Disabled Windows Media Player tự động cập nhật
* Duyệt nhanh hơn với trình duyệt IE
* Thực hiện DEP được thiết lập để mặc định
* Đình chỉ NTFS Last Access Time Stamp
* Bật chậm hiệu ứng chuyển động cửa sổ
* Added "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi
* Nhập Control Panel để máy tính của tôi
* Đình chỉ hạt nhân phân trang
* Winrar cho mục đích khai thác.
* Nhập nhóm chính sách và biên tập Registry để kiểm soát bảng
* Bắt đầu chơi hệ thống giảm tiếng bíp
* Hãy sở hữu, thiết bị quản lý, tập đoàn chính sách, Registry Editor trong click chuột phải
* Patched Uxtheme file để sử dụng 3 chủ đề bên.
* Faster Shutdown (3 giây dịch vụ giết thời gian chờ.)
* Khởi động nhanh Thời gian
* Đình chỉ tự động khởi động lại trong trường hợp một màn hình màu xanh
* Tweaked lên phản ứng vỏ
* Ngủ đông là người khuyết tật.
* Added "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi
* Nhập Control Panel để máy tính của tôi
* Nhập Administrative Tools vào máy tính của tôi
* Nhập Network Connections vào máy tính của tôi
* Nhập tìm kiếm tới máy tính của tôi
* Máy in nhập vào máy tính của tôi
* Nhập Run và Windows Flip Switcher vào máy tính của tôi
* Removed cảnh báo về hệ thống hiển thị thư mục ẩn
* Tối đa tải đồng thời cho IE đến 20 (mặc định là 2)
* New Explorer View
* Cho phép đổi tên và loại bỏ của Recycle Bin
* Làm một lựa chọn click chuột phải cho các tập tin không rõ
* Notepad vị trí cửa sổ tiết kiệm
* Bật từ bọc trong Notepad
* Bật Status Bar trong tất cả các cửa sổ
* NVIDIA Drivers nhập
* ATI Drivers nhập
* Chủ đề mới
* 255 Sidebar Gadgets
* Bật tìm kiếm thư mục trong hệ thống tìm kiếm
* Hệ thống tập tin được thúc đẩy mạnh mẽ lên đến Hiệu suất tối đa
* Thời gian nạp ứng dụng nhanh hơn

* Đình chỉ NTFS Last Access Time Stamp
* Windows Update bị vô hiệu hoá dịch vụ
* Không loại bỏ các thành phần quan trọng
Tự động cài đặt phần mềm 3rd Party

* Winrar cho các nhu cầu khai thác.

Tùy chọn 3rd Party Software

Đa phương tiện

* CCCP codec pack
* Cole 2k nâng cao codec pack
* VLC Media Player HD 1.0.3

Biểu diễn

* Game Booster v.1.3 (Windows 7 Hỗ trợ)

Ứng dụng

* Live Messenger
* Daemon Tools Lite v 4.35.5
* 7-zip (x64 tháng 12 năm 2009 Release)

Trình duyệt web

* Mozilla FireFox v 3.5.6

Hệ thống tối thiểu cho 64Bit:
2GB RAM (khuyến nghị 3GB RAM hoặc nhiều hơn)
20 GB HDD không gian (Được giới thiệu 40 GB)
128 MB Graphics Memory (Có khả năng chạy hàng không)
17? inch Monitor (1024 x 768)
DVD-ROM hay DVD-RAM
Pixel Shader 2.0
Dual Core bộ xử lý với 64 Bit OS Có khả năng
Active Internet Connection (Để kích hoạt và cập nhật)Windows XP Pro SP3 MCE Corp x86 & Office 2007 Ent SP2 (12.2009) | 3.69 + 1.78 + 1.68GB

Windows XP Pro SP3 Media Center Edition Eng / Rus Corp Edition 32bit SATA / RAID & Office 2007 Enterprise SP2 (VLK) is the corporate version of Windows XP Pro SP3 with a choice of English or Russian interface, converted to a Media Center 2005 Edition, with additional applications and components, integrated drivers and updates to 22 December 2009. In this release, given three images to choose from - the full version of WinXP MCE (with Office 2007 Enterprise SP2), version of WinXP MCE (without Office2007) and WinXP MCE only - only MCE no additional applications and the beautifulYear: 2009
Platform: x86
Developer: Microsoft
Language: English + Russian
Medcine: Is present
Dimensions: 3.69 | 1.78 | 1.68 GB

System requirements:
Standard requirements Windows XP

in this assembly include:
- All updates until 22 November 2009.
- Added Windows Media Center 4.0 with all updates
- Additional applets in the Control Panel and system utilities
- System Utilities
- Expanded the Send To menu in Windows Explorer
- Extended command for shell
- Integrated driver for 90% of storage devices that require pressing F6 at the initial installation - now reap do not need and do not have to bother with a floppy, and so one has a floppy drive
- Integrated driver for system chipsets, network and sound cards (covering 90%)
- Drivers for network cards and WiFi
- The system is composed of Jurnal, so-called Runtime

Of the additional components of the machine are placed:
• 7-zip 9.07beta
• WinRar 3.90
• K-Lite Codec Pack 5.4.4, QuickTime Alternative, Real Alternative, Media Player Classic HomeCinema 1.3.1448.0
• Adobe Flash Player OCX 10.1.51.66
• Adobe Acrobat Reader 9.2 in English, Russian and Ukrainian languages
• Adobe Shockwave Player 11.5
• Adove SVG Viewer
• Java SE Runtime Envoriment 6.0 update 17
• DriverHeaven DriverCleanerNet 3.4.1.0
• LightScribe System Software 1.18.10.2
• Eset NOD32 4.0.437 Russian spelled with a server update
• Widcomm Bluetooth 5.5.5700

also includes additional programs for MCE:
• MCE Alarm Clock - Alarm Clock Program
• MCE Play List Editor - Program to create play-lists
• MCE Solitaire - Card version of the game under the shell of MCE
• mceWeather - Weather forecast (on a day for three days, the withdrawal of satellite maps - requires Internet connection, unfortunately in English)
• MCE 2005 Customizer - alternative to MS TweakMCE, program fine-tuning paramerov MCE-WMP11
• added the lyrics plug-in, which allows for listening to MP3 files in WMP display in the visualization lyrics
• added Morgan Multimedia Stream Switcher, which allows applications such as WMP or MCE, not having built-in switch audio tracks of video files, select the appropriate audio track. The default audio track is selected, the corresponding language system.

Checksums files:

mce_full.iso
CRC32: F8E5726A
MD5: 743E76A4F7998FA818B818847D2826B5
SHA-1: 2EED348F6EDD298FAC688425E6FA8E8C1F159B6C

mce_no_office.iso
CRC32: 67B4C4F5
MD5: 0515268973D1F853218AE8C7A200425E
SHA-1: A84DFBE9D6F95329B142618F8CE98BBFE616866A

mce_only.iso
CRC32: 62A4DD46
MD5: F953459F3FBC81AFD78FA11C7FED4593
SHA-1: BDC27DBFA6AC3ECFB512587CADB0D192A9425FE8Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/b9fb9429/mce_full%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22136902/bc32126/mce_full_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/327082890/mce_full__links.txt

Windows XP Pro SP3 Media Center Edition Eng / Rus Corp Edition 32bit SATA / RAID & Office 2007 Enterprise SP2 (VLK) là phiên bản doanh nghiệp của Windows XP Pro SP3 với một sự lựa chọn của giao diện tiếng Anh hoặc tiếng Nga, chuyển đổi thành một Media Center Edition 2005, với các ứng dụng bổ sung và các linh kiện, trình điều khiển tích hợp và cập nhật đến 22 Tháng 12 năm 2009. Trong bản phát hành này, được đưa ra ba hình ảnh để lựa chọn - phiên bản đầy đủ của WinXP MCE (với Office 2007 Enterprise SP2), phiên bản của WinXP MCE (không có Office2007) và WinXP MCE chỉ - chỉ MCE không có thêm các ứng dụng và xinh đẹpNăm: 2009
Platform: x86
Phát triển: Microsoft
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Medcine: Có phải hiện nay
Kích thước: 3,69 | 1,78 | 1,68 GB

Yêu cầu hệ thống:
Tiêu chuẩn yêu cầu Windows XP

trong hội đồng này bao gồm:
- Tất cả các bản cập nhật cho đến khi 22 Tháng 11 năm 2009.
- Added Windows Media Center 4,0 với tất cả các bản cập nhật
- Các applet trong Control Panel và hệ thống tiện ích
- Hệ thống Tiện ích
- Lưới các trình đơn Send To trong Windows Explorer
- Mở rộng lệnh cho vỏ
- Tích hợp điều khiển cho 90% các thiết bị lưu trữ yêu cầu nhấn F6 lúc cài đặt ban đầu - bây giờ gặt hái không cần và không cần phải bận tâm với một đĩa mềm, và vì vậy đã có một trong một ổ đĩa mềm
- Tích hợp hệ thống điều khiển cho chipset, mạng và card âm thanh (bao gồm 90%)
- Trình điều khiển cho card mạng và WiFi
- Hệ thống này bao gồm Jurnal, cái gọi là Thời gian chạy

Của những thành phần bổ sung của máy tính được đặt:
• 7-zip 9.07beta
• WinRar 3,90
• K-Lite Codec Pack 5.4.4, QuickTime Alternative, Real Alternative, Media Player Classic HomeCinema 1.3.1448.0
• Adobe Flash Player OCX 10.1.51.66
• Adobe Acrobat Reader 9,2 bằng tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ukraina
• Adobe Shockwave Player 11,5
• Adove SVG Viewer
• Java SE Thời gian chạy Envoriment 6,0 cập nhật 17
• DriverHeaven DriverCleanerNet 3.4.1.0
• LightScribe System Software 1.18.10.2
• Eset NOD32 4.0.437 Nga đánh vần với một máy chủ cập nhật
• Widcomm Bluetooth 5.5.5700

cũng bao gồm các chương trình bổ sung cho MCE:
• MCE Alarm Clock - Alarm Clock Chương trình
• MCE Nghe Danh sách biên tập - Chương trình tạo play-danh sách
• MCE Solitaire - Card phiên bản của trò chơi dưới vỏ của MCE
• mceWeather - Dự báo thời tiết (vào một ngày trong ba ngày, việc thu hồi các bản đồ vệ tinh - yêu cầu kết nối Internet, tiếc là tiếng Anh)
• MCE 2005 Customizer - thay thế cho MS TweakMCE, chương trình chỉnh paramerov MCE-WMP11
• được gửi lời Karaoke plug-in, cho phép để nghe các file MP3 trong WMP sẽ hiển thị trong lời bài hát visualization
• nhất Morgan Multimedia Stream Switcher, cho phép các ứng dụng như WMP hay MCE, không có built-in chuyển đổi âm thanh của file video, chọn ca khúc phù hợp âm thanh. Mặc định theo dõi âm thanh được chọn, hệ thống ngôn ngữ tương ứng.

Checksums tập tin:

mce_full.iso
CRC32: F8E5726A
MD5: 743E76A4F7998FA818B818847D2826B5
SHA-1: 2EED348F6EDD298FAC688425E6FA8E8C1F159B6C

mce_no_office.iso
CRC32: 67B4C4F5
MD5: 0515268973D1F853218AE8C7A200425E
SHA-1: A84DFBE9D6F95329B142618F8CE98BBFE616866A

mce_only.iso
CRC32: 62A4DD46
MD5: F953459F3FBC81AFD78FA11C7FED4593
SHA-1: BDC27DBFA6AC3ECFB512587CADB0D192A9425FE8

binhvt107cn0277 12-30-2009 12:07 AM


Native Instruments Kontakt 3 Library Disc B Orchestral 1 HYBRID DVDR | 7.5GB

The complete Vienna Symphonic Library Orchestra was revised and has been supplemented by many further NI-produced instruments.

The immense variations in sound and articulation has been ensured by several special functions:
Typical instrument playing techniques /articulations can be recalled live (e.g. staccato, tremolo, sustain, fortepiano) while the convolution effect precisely reproduces real concert rooms acoustics. A new legato mode, an equally ingeniously yet simple Harmonizer, as well as a MIDI filter for the automatic production of certain kinds of scales ("Constrain to Scale") give completely new possibilities for creative production.

Library Includes:

VSL Strings
Violin Ensembles 14 / Viola Ensembles 10 / Cello Ensembles 8 / Double Bass Ensembles 6: all, fortepiano, pizzicato, sforzando, stac 1, stac 1+2 alt, stac 1+2, stac 2, sustain, tremolo;
Harp: all, flageolet, normal

VSL Woodwinds
Piccolo / Flute / Oboe / French Oboe / English Horn / Clarinet / Bass Clarinet / Clarinet Combi / Bassoon / Contrabassoon / Bassoon Combi: all, fortepiano, sforzando, stac 1, stac 1+2 alt, stac 1+2, stac 2, sustain

VSL Brass
Trumpet / Trumpet Ensemble 3 / French Horn / French Horn Ensemble 4 / Trombone / Trombone Ensemble 3: all, fortepiano, sforzando, stac 1, stac 1+2 alt, stac 1+2, stac 2, sustain, sustain+flt;
Tuba: all, fortepiano, sforzando, stac 1, stac 1+2 alt, stac 1+2, stac 2, sustain

VSL Percussion
Timpani: left, right, tremolo;
Drums: Bass Drum, Snare Drum Ensemble, Snare Drum, Tambourin 1/2;
Cymbals: half, a due, Tamtam;
Percussion: Triangle 1/2;
Mallets&Bells: Celesta, Glockenspiel, Marimba, Tubular Bells metal/wood, Xylophone

Orchestral Percussion
Asian Percussion, Bass Drum, Chimes, Cymbals, Snare Drums, Tambourine, Timpani Hits/Rolls, Various Percussion, Woodblocks

Keyboard Instruments
August Foerster Grand, Concert Grand, Harpsichord, Organ - Fonds+Quint/ - Pos-Scharff/ - Voix Humaine 8'

Homepage: http://www.native-instruments.comDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

NIKT3LBRDBO1.part39.rar.html
Mirror link:


Mirror link:


Việc hoàn thành Vienna Symphonic Orchestra Thư viện đã được sửa đổi và đã được bổ sung bằng nhiều hơn nữa Ni-sản xuất dụng cụ.

Các biến thể bao la trong âm thanh và cách phát âm đã được đảm bảo bởi một vài chức năng đặc biệt:
Kỹ thuật chơi nhạc cụ tiêu biểu / articulations có thể nhớ lại sống (staccato ví dụ như, sự rung tiếng đờn, duy trì, fortepiano) trong khi hiệu convolution tái tạo chính xác thực phòng hòa nhạc acoustics. Một chế độ Legato mới, một Harmonizer ingeniously bằng nhau nhưng đơn giản, cũng như một bộ lọc MIDI để sản xuất tự động của một số loại quy mô ( "Constrain để Scale") cho khả năng hoàn toàn mới cho sản xuất, sáng tạo.

Thư viện Bao gồm:

VSL Strings
Violin Ensembles 14 / Viola Ensembles 10 / Cello Ensembles 8 / đôi Bass Ensembles 6: tất cả, fortepiano, Pizzicato, sforzando, stac 1, stac 1 +2 alt, stac 1 +2, stac 2, duy trì, sự rung tiếng đờn;
Harp: tất cả, flageolet, bình thường

VSL Woodwinds
Piccolo / Flute / Oboe / Pháp Oboe / Tiếng Anh Horn / Clarinet / Bass Clarinet / Clarinet Combi / Bassoon / contrabassoon / Bassoon Combi: tất cả, fortepiano, sforzando, stac 1, stac 1 +2 alt, stac 1 +2, stac 2, duy trì

VSL thau
Trumpet / Trumpet Ensemble 3 / Pháp Horn / Pháp Horn Ensemble 4 / Trombone / Trombone Ensemble 3: tất cả, fortepiano, sforzando, stac 1, stac 1 +2 alt, stac 1 +2, stac 2, duy trì, duy trì + Flt;
Tuba: tất cả, fortepiano, sforzando, stac 1, stac 1 +2 alt, stac 1 +2, stac 2, duy trì

VSL Bộ gõ
Trống định âm: trái, phải, sự rung tiếng đờn;
Trống: Bass Drum, Snare Drum Ensemble, Snare Drum, Tambourin 1 / 2;
Cymbals: một nửa, một do, tamtam;
Bộ gõ: Tam giác 1 / 2;
Mallets & Bells: Celesta, Glockenspiel, Marimba, Tubular Bells kim / gỗ, xylophone

Dàn nhạc gõ
Châu Á Percussion, Bass Drum, Gió, Cymbals, Snare Drums, Tambourine, Trống định âm Số lần / Rolls, Bộ gõ khác nhau, Woodblocks

Bàn phím cụ
Tháng Tám Foerster Grand, Concert Grand, harpsichord, organ - Fonds ngu độ + / - Pos-Scharff / - Voix Humaine 8 '

Trang chủ: http://www.native-instruments.comGarritan Orchestral Strings | ~ 5.1 GB

The manual supplied with GOS is practically a work of art on its own, supplied in a ringbound folder containing the discs and an extensive, well-written, and beautifully printed guide to navigating and using the library. It also provides great insight into the creation of the library with commendable openness and honesty. As an added touch, the front page of the manual is custom printed with the name of the Maestro (the ego-indulgent title attached to GOS users) who purchased the library.

The library itself is divided into three categories: 'Long Bows', 'Short Bows' and 'Additional Techniques'. As you would expect, the violins have the most variations (including up- and down-bow versions of the 'short bow' techniques, détaché, portato, marcato, martelé, sautillé, spiccato, and staccato), but the other sections aren't far behind. In fact, though there are no chords, melodic phrases, grace notes, or runs, the number of styles still far exceeds any other string library on the market.

Although the ability to stream large samples from disk is the most publicised GigaSampler/Studio feature, the developers have implemented some comprehensive modulation possibilities that GOS makes full use of. The velocity switching patches (VEL) work as expected, with some of the pizzicato patches offering a fantastic sounding Bartok 'snap' pizzicato when played really hard. However, to create realism in other areas such as dynamics (EXP), and vibrato (VIB), GOS employs GigaStudio's ability to crossfade samples with the modulation wheel. With an EXP patch loaded, moving the modulation wheel crossfades between the different dynamic layers, allowing you to create more realistic crescendos and diminuendos, instead of simply making a single sample play back louder or softer. With a VIB patch, the same trick is used to crossfade between non-vibrato and vibrato samples. And, if this wasn't enough, additional X-FADE patches allow you to crossfade between other articulation combinations; for example, crossfading between loose and tight pizzicato is really cool.Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/4eaf1bm3/gos%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22135676/03fe5ab/gos_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327076230/gos__links.txt

Hướng dẫn sử dụng cung cấp với GOS là một việc làm thiết thực của nghệ thuật của riêng mình, cung cấp trong một thư mục ringbound có chứa một đĩa và rộng rãi, tốt bằng văn bản, in tài liệu hướng dẫn và đẹp mắt để điều hướng và sử dụng thư viện. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc rất lớn vào việc tạo ra các thư viện với sự cởi mở khen ngợi và trung thực. Là một liên lạc nhất, trang đầu của các tùy chỉnh là hướng dẫn sử dụng có in tên của Maestro (the ego-indulgent Tiêu đề gắn liền với người sử dụng GOS), người mua các thư viện.

Các thư viện chính nó được chia thành ba loại: 'Long Bows', 'ngắn Bows' và 'kỹ thuật' bổ sung. Như bạn mong đợi, các violon có các biến thể nhất (bao gồm up-and down-bow phiên bản của bow ngắn 'của kỹ thuật, détaché, portato, marcato, martelé, sautillé, spiccato, và staccato), nhưng phần khác Aren' t xa phía sau. Trong thực tế, mặc dù không có Chords, cụm du dương, ghi chú ân huệ, hay chạy, số lượng phong cách vẫn còn vượt xa bất kỳ thư viện chuỗi khác trên thị trường.

Mặc dù khả năng các mẫu suối lớn từ đĩa là GigaSampler công khai nhất / Studio tính năng này, các nhà phát triển có khả năng thực hiện một số điều chế toàn diện mà GOS làm cho sử dụng đầy đủ. Tốc độ chuyển đổi các bản vá lỗi (vel) làm việc như mong muốn, với một số Pizzicato các bản vá lỗi cung cấp một tuyệt vời sounding Pizzicato Bartók 'snap' khi chơi thực sự khó khăn. Tuy nhiên, để tạo ra hiện thực trong các lĩnh vực khác như động lực học (EXP), và rung (VIB), khả năng sử dụng GOS GigaStudio để crossfade mẫu với bánh xe điều chế. Với một miếng vá EXP nạp, di chuyển crossfades bánh xe điều chế giữa các lớp năng động khác nhau, cho phép bạn tạo crescendos thực tế hơn và diminuendos, thay vì chỉ cần làm một mẫu đơn phát lại to hơn hoặc nhẹ nhàng hơn. Với một bản vá VIB, sự lừa cùng được sử dụng để crossfade giữa không rung và lấy mẫu giọng ngân. Và, nếu điều này là không đủ, bổ sung các bản vá lỗi X-Fade cho phép bạn crossfade kết hợp giữa cách phát âm khác, ví dụ như crossfading giữa Pizzicato lỏng và chặt chẽ thực sự là mát mẻ.JeppView Cycle 25/09 | 1.1 GB

Updates navigational databases for JeppView 3 and FliteStar.
Year: 2009
Version: 25.09
Developer: Jeppesen
Platform: PC
Compatibility with Vista: complete
Language: English
Tabletka: Not required

Requirements: Installed JeppView (v3.6.1)
WINDOWS 2000 SP3 or WINDOWS XP SP2 or XP Tablet PC Edition
RAM 256 Mb, CPU 500 MHz

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.jeppesen.comDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/6mm7c71a/Jeppesen.Airac.0925%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22136440/c5a7a46/Jeppesen.Airac.0925_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327079392/Jeppesen.Airac.0925__links.txt

Tin cập nhật cơ sở dữ liệu hướng cho JeppView 3 và FliteStar.
Năm: 2009
Phiên bản: 25,09
Phát triển: Jeppesen
Hệ điều hành: PC
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tabletka: Không yêu cầu

Yêu cầu: cài đặt JeppView (v3.6.1)
WINDOWS 2000 SP3 hoặc Window XP SP2 hoặc XP Tablet PC Edition
RAM 256 Mb, 500 MHz CPU

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.jeppesen.comHeavyocity Evolve VSTi/DXi/RTAS | PC/MAC | 6GB

Created by the TV and video game composers from Heavy Melody Music & Sound Design, Evolve is a virtual instrument powered by Native Instruments' Kontakt 2 Player. With an emphasis on the dramatic, it is geared toward film and game audio, as well as artist production and live performance. Sonically, Evolve doesn't just contain the typical sounds that form the foundation of most composers' setups. Instead, it accentuates them with a powerful combination of diverse percussion, massive stings/transitions and evocative tonalities in ways that have "never been heard before".

Evolve's signature collection features:
* 600+ beat-sliced loops strategically key-mapped into 7 genre-specific suites.
* 60 sequenced and arpeggiated percussive and tonal instruments.
* 75+ modern percussion kits and instruments.
* 45+ sting and transitional instruments.
* 250+ tonal instruments and FX.
* 3 custom scripted interfaces.
* Nearly 6 gigabytes containing 3,900+ 24/16 bit samples.
* Powerful user control features.
* Intuitive key-mapping systems.
* Enhanced creativity and productivity.•Powered by NI Kontakt 2 Player Engine
- AU, VST, DXI, RTAS, Standalone
•Minimum System Requirements:
- Mac G4 1.4gHz, OS 10.4.x, 512 MB RAM, DVD Drive
- PC Windows XP SP2 or Vista, 1.4gHz, 512 MB RAM, DVD Drive

mORE iNFO
_http://www.heavyocity.com/Evolve/

Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/m329c534/Heavyocity_Evolve_D2_Ghost1982%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22136175/7e1ac20/Heavyocity_Evolve_D2_Ghost1982_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/327078244/Heavyocity_Evolve_D2_Ghost1982__links.txt

Tạo bởi các nhà soạn nhạc truyền hình và trò chơi video từ nặng Melody Nhạc và âm thanh Thiết kế, Evolve là một công cụ ảo bởi Liên Native Instruments '2 cầu thủ. Với trọng tâm trên các ấn tượng, nó là hướng về phía điện ảnh và âm thanh trò chơi, cũng như sản xuất, nghệ sĩ và hiệu suất sinh sống. Sonically, Evolve không chỉ chứa các âm thanh điển hình đã hình thành nền tảng của các thiết lập hầu hết các nhà soạn nhạc '. Thay vào đó, nó accentuates chúng với một sự kết hợp mạnh mẽ của các bộ gõ đa dạng, stings lớn / quá trình chuyển đổi và tonalities gợi nhiều liên tưởng trong những cách mà có "bao giờ được nghe nói trước".

Tiến triển của chữ ký bộ sưu tập các tính năng:
* 600 + beat-vòng sliced chiến lược chính-ánh xạ thành 7 loại bộ cụ thể.
* 60 trình tự và arpeggiated cụ Percussive và tonal.
* 75 + bộ dụng cụ hiện đại và nhạc cụ gõ.
* 45 + sting và công cụ chuyển tiếp.
* 250 + tonal nhạc cụ và FX.
* 3 tuỳ chỉnh giao diện scripted.
* Gần 6 gigabyte chứa 3.900 + 24/16 mẫu bit.
* Người dùng điều khiển các tính năng mạnh mẽ.
* Giao diện trực quan trọng hệ thống bản đồ.
* Tăng cường sự sáng tạo và năng suất.• Powered by NI Kontakt 2 cầu thủ Engine
- AU, VST, DXi, RTAs, Standalone
• hệ thống tối thiểu:
- Mac G4 1.4GHz, OS 10.4.x, 512 MB RAM, DVD Drive
- PC Windows XP SP2 hoặc Vista, 1.4GHz, 512 MB RAM, DVD Drive

MORE INFO
_http: / / www.heavyocity.com/Evolve/Adobe InDesign CS4 with Video Training Collections | 13GB

Adobe InDesign CS4 software breaks down the barriers between online and offline publishing. Create compelling print layouts, immersive content for playback in the Adobe Flash Player runtime, and interactive PDF documents. InDesign provides a versatile foundation for dynamic publishing workflows, both now and in the future. Create high-impact, personalized content and long documents tailored for unique audiences using logical, condensed steps and advanced features.

Adobe InDesign is a page layout and design tool for publishing professionals. It works seamlessly with Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, providing a single, integrated design environment that doesnt interrupt your creative process. InDesign even opens QuarkXPress and Adobe PageMaker Plus files, so you can bring your work with you as you enter a new world of design possibilities.

InDesign provides the creative freedom to scale and shear text and graphics, use gradient fills and strokes, or draw and edit Bezier paths.
New Adobe® InDesign® CS4 software breaks down the barriers between online and offline publishing. Create compelling print materials, immersive content for playback in the Adobe Flash® Player runtime, and interactive PDF documents — all with beautiful typography and stunning design.

Product Features:

• Live Preflight
Preflight while you design. Continuous preflighting alerts you to potential production problems in real time so you can quickly navigate to a problem, fix it directly in layout, and keep working.
• Customizable Links panel
Find, sort, and manage all of your document's placed files in the customizable Links panel. View attributes that are most critical to your workflow such as scale, rotation, and resolution.
• Conditional text
Deliver multiple versions of a document for different users, all from a single Adobe® InDesign® source file. Hide text at paragraph, word, and even character level without relying on layers. The remaining text and anchored objects automatically reflow in the layout.
• Cross-references
Simplify the writing, production, and management of long documents with flexible and powerful cross-references that dynamically update as content is changed or moved within a document.
• Interactive document design with SWF file export
Transform page layouts into dynamic SWF files without working in the Adobe Flash® authoring environment. Create digital documents with interactive buttons, hyperlinks, and unique page transitions for playback in the Adobe Flash Player runtime.
• Smart Text Reflow
Automatically add pages at the end of a story, selection, or document when text is overset using this new preference. Smart Text Reflow works hand in hand with conditional text as pages are automatically deleted or added when conditional text is hidden or shown in the document.
• Page transitions in SWF and PDF files
Apply page transitions such as curl, wipe, dissolve, fade, and more to individual pages or all spreads, and output to SWF or PDF. Preview a page transition before it is applied, and experiment with speed and direction for greater design control.
• Export to Adobe Flash CS4 Professional (XFL)
Export documents to the XFL format and open them in Flash CS4 Professional with the visual fidelity of your original InDesign layout maintained. Use Flash to add sophisticated interactivity, animation, and navigation to complex layouts for an engaging reading experience.
• Smart Guides
Quickly align, space, rotate, and resize single or multiple objects with the help of dynamic guides. The guides, object dimensions, rotation angles, and x and y coordinates appear dynamically so you can quickly snap an object's edge or its vertical or horizontal center to another object or page edge in the layout.
• Spread rotation
Temporarily rotate the spread view without physically turning your monitor. Enjoy full editing capability at 90- and 180-degree angles so that you can easily include nonhorizontal elements in your designs.

Video Training Collections Content:
1. Lynda.com - InDesign CS4 Getting Started
2. Total Training - Adobe InDesign CS4 Advanced
3. Lynda.com - InDesign CS4 Essential Training
4. Lynda.com - Adobe InDesign CS4 New Features DVD-NoPE
5. Lynda.com - InCopy CS4 and InDesign CS4 Workflow Essential Training
6. Lynda.com - InDesign CS4 10 Free Must-Have Plug-ins
7. Lynda.com - InDesign CS4 10 Free Must-Have Scripts
8. Lynda.com - InDesign CS4 10 Habits of Highly Effective Pros
9. Lynda.com - InDesign CS4 10 Things to Know About GREP
10. Lynda.com - InDesign CS4 10 Things to Know About Interactive PDFs
11. Lynda.com - InDesign CS4 10 Tips for Troubleshooting Files
12. Lynda.com - InDesign CS4 ''10 Essential Tips''
13. Lynda.com - InDesign CS4 Beyond the Basics
14. Lynda.com - InDesign CS4 Interactive Documents and Presentations

Homepage - http://www.adobe.com/products/indesign/


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/363c76ma/ADIDSCS4VTC%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22253171/39448a7/ADIDSCS4VTC_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327545427/ADIDSCS4VTC__links.txt

Adobe InDesign CS4 xuống các phần mềm phá vỡ rào cản giữa các xuất bản online và offline. Tạo bố cục in hấp dẫn, nhập vai nội dung để phát lại trong thời gian chạy Adobe Flash Player, và các tài liệu PDF tương tác. InDesign cung cấp một nền tảng linh hoạt cho các công việc xuất bản năng động, cả bây giờ và trong tương lai. Tạo cao tác động, nội dung cá nhân và các văn bản dài thiết kế riêng cho khán giả duy nhất bằng cách sử dụng hợp lý, các bước cô đặc và các tính năng tiên tiến.

Adobe InDesign là một bố cục trang và công cụ thiết kế cho các chuyên gia xuất bản. Nó hoạt động liên tục với Adobe Photoshop và Adobe Illustrator, cung cấp, thiết kế môi trường tích hợp duy nhất mà doesnt gián đoạn quá trình sáng tạo của bạn. InDesign thậm chí mở QuarkXPress và Adobe PageMaker Plus files, do đó, bạn có thể mang lại cho công việc của bạn với bạn khi bạn nhập một thế giới mới về khả năng thiết kế.

InDesign cung cấp sự tự do sáng tạo với quy mô và văn bản chống cắt và đồ họa, sử dụng gradient điền và đột quỵ, hoặc vẽ và chỉnh sửa đường dẫn Bézier.
New Adobe ® InDesign ® CS4 xuống các phần mềm phá vỡ rào cản giữa các xuất bản online và offline. Tạo các tài liệu in ấn hấp dẫn, nhập vai nội dung để phát lại trong thời gian chạy Adobe Flash ® Player, và các tài liệu PDF tương tác - tất cả đều có chữ đẹp và thiết kế tuyệt đẹp.

Đặc tính sản phẩm:

• Live Preflight
Preflight trong khi bạn thiết kế. Preflighting liên tục cảnh báo bạn cho những vấn đề tiềm năng sản xuất trong thời gian thực, do đó bạn có thể nhanh chóng hướng đến một vấn đề, sửa chữa nó trực tiếp trong bố trí, và tiếp tục làm việc.
• Customizable kết bảng
Tìm, sắp xếp và quản lý tất cả các file tài liệu của bạn được đặt trong bảng kết tùy biến. Xem được hầu hết các thuộc tính quan trọng đối với công việc của bạn như quy mô, vòng quay, và độ phân giải.
• điều kiện văn bản
Cung cấp nhiều phiên bản của một tài liệu cho người dùng khác nhau, tất cả từ một đơn Adobe ® InDesign ® file nguồn. Ẩn văn bản tại khoản, từ ngữ, và trình độ nhân vật ngay cả khi không dựa vào các lớp. Các văn bản còn lại và các đối tượng neo reflow tự động trong bố trí.
• Cross-tài liệu tham khảo
Đơn giản hóa các văn bản, sản xuất và quản lý các văn bản dài với chéo linh hoạt và mạnh mẽ, năng động cập nhật các tài liệu tham khảo đó là nội dung được thay đổi hoặc di chuyển trong một tài liệu.
• tài liệu thiết kế tương tác với xuất khẩu tập tin SWF
Biến đổi bố cục trang thành các tập tin SWF năng động mà không làm việc trong Adobe Flash ® authoring môi trường. Tạo các tài liệu kỹ thuật số với các nút tương tác, liên kết, và chuyển tiếp trang duy nhất để phát lại trong thời gian chạy Adobe Flash Player.
• Smart Text Reflow
Tự động thêm các trang ở phần cuối của một câu chuyện, lựa chọn, hoặc văn bản khi văn bản được overset sử dụng ưu đãi mới. Smart Text Reflow công trình tay trong tay với điều kiện là các trang văn bản sẽ được tự động xóa hoặc bổ sung khi có điều kiện là văn bản ẩn hoặc hiển thị trong tài liệu.
• Trang chuyển tiếp trong SWF và tập tin PDF
Áp dụng chuyển tiếp trang như curl, lau, tan, tan, và nhiều hơn nữa vào các trang web cá nhân hoặc tất cả lây lan, và đầu ra để SWF hay PDF. Xem trước một quá trình chuyển đổi trước khi nó được áp dụng, và thử nghiệm với tốc độ và hướng thiết kế để kiểm soát lớn hơn.
• xuất khẩu để Adobe Flash CS4 Professional (XFL)
Xuất khẩu, các văn bản sang định dạng XFL và mở chúng trong Flash CS4 Professional với độ trung thực của bố trí trực quan InDesign gốc của bạn duy trì. Sử dụng Flash để thêm tương tác phức tạp, hoạt hình, và điều hướng để bố trí phức tạp để đọc một kinh nghiệm hấp dẫn.
• Smart Guides
Align nhanh chóng, không gian, xoay, và thay đổi kích cỡ một hoặc nhiều đối tượng với sự giúp đỡ của các hướng dẫn viên năng động. Các hướng dẫn, kích thước đối tượng, góc độ vòng quay, và x và y tọa độ tự động xuất hiện để bạn có thể nhanh chóng snap cạnh của một đối tượng hoặc thẳng đứng hay nằm ngang trung tâm của mình cho một đối tượng hoặc cạnh trang trong việc bố trí.
• Spread xoay
Tạm thời xoay xem lan rộng mà không có thể chất xoay màn hình của bạn. Thưởng thức khả năng chỉnh sửa đầy đủ tại 90 - và 180-góc độ để bạn có thể dễ dàng bao gồm các yếu tố nonhorizontal trong thiết kế của bạn.

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
1. Lynda.com - InDesign CS4 Bắt đầu
2. Tổng số Đào tạo - Adobe InDesign CS4 nâng cao
3. Lynda.com - InDesign CS4 Essential Training
4. Lynda.com - Adobe InDesign CS4 New Features DVD-NOPE
5. Lynda.com - InCopy CS4 và InDesign CS4 Essential Training Workflow
6. Lynda.com - InDesign CS4 10 miễn phí Must-Have Plug-in
7. Lynda.com - InDesign CS4 10 miễn phí Must-Have Scripts
8. Lynda.com - InDesign CS4 10 Thói quen của Highly Pros hiệu quả
9. Lynda.com - InDesign CS4 10 Những điều cần biết về grep
10. Lynda.com - InDesign CS4 10 Những điều cần biết về tương tác PDF
11. Lynda.com - InDesign CS4 10 Mẹo cho Gỡ rối Files
12. Lynda.com - InDesign CS4 Essential Mẹo 10''''
13. Lynda.com - InDesign CS4 Beyond the Basics
14. Lynda.com - InDesign CS4 Văn bản tương tác và trình bày

Trang chủ - http://www.adobe.com/products/indesign/

binhvt107cn0277 12-31-2009 12:24 AM


Certified Ethical Hacker and Countermeasures V6 (tools) | 13.497 GB

In this DVD also included the instructor slides.enjoy all :buttrock: These are the tools not vids and theres a couple modules missing only like two or so.i dont even have them.also I(WARN)you this is to teach how to countermeasure hacks and in that being said there are live real worms, viruses,trojans.etc.not to destroy your computer(IF USED WITH VMWARE OR OTHER COMPUTER) but to teach you how to get rid of them.so i am not going to be held responsible for any precautions not being taken to prevent a system crash.i have not put any of these trojans,worms,viruses.In this torrent if you look into this course they are already in the tools.So in your best interest i highly recommend not using this on a normal computer that you use all the time.use in vmware or a computer you dont care about messing up.So please use careful common sense when messing with this.but very fun enjoy all.

These are all the DVD materials for the CEH v6 exam training from EC-Council. This is a fantastic class with a lot of knowledge. If you are interested in ethical hacking this is the torrent for you!

Course Description

This class will immerse the student into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defenses work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation. When a student leaves this intensive 5 day class they will have hands on understanding and experience in Ethical Hacking. This course prepares you for EC-Council Certified Ethical Hacker exam 312-50.

Who Should Attend

This course will significantly benefit security officers, auditors, security professionals, site administrators, and anyone who is concerned about the integrity of the network infrastructure.

Certification
The Certified Ethical Hacker exam 312-50 may be taken on the last day of the training (optional). Students need to pass the online Prometric exam to receive CEH certification. Training fee is inclusive of Exam, Official Kit, Certificate and meals.

Legal Agreement

Ethical Hacking and Countermeasures course mission is to educate, introduce and demonstrate hacking tools for penetration testing purposes only. Prior to attending this course, you will be asked to sign an agreement stating that you will not use the newly acquired skills for illegal or malicious attacks and you will not use such tools in an attempt to compromise any computer system, and to indemnify EC-Council with respect to the use or misuse of these tools, regardless of intent.

Not anyone can be a student \u2014 the Accredited Training Centers (ATC) will make sure the applicants work for legitimate companies.

Course Outline Version 6

CEHv6 Curriculum consists of instructor-led training and self-study. The Instructor will provide the details of self-study modules to the students beginning of the class.

Module 1: Introduction to Ethical Hacking
Module 2: Hacking Laws
Module 3: Footprinting
Module 4: Google Hacking
Module 5: Scanning
Module 6: Enumeration
Module 7: System Hacking
Module 8: Trojans and Backdoors
Module 9: Viruses and Worms
Module 10: Sniffers
Module 11: Social Engineering
Module 12: Phishing
Module 13: Hacking Email Accounts
Module 14: Denial-of-Service
Module 15: Session Hijacking
Module 16: Hacking Web Servers
Module 17: Web Application Vulnerabilities
Module 18: Web-Based Password Cracking Techniques
Module 19: SQL Injection
Module 20: Hacking Wireless Networks
Module 21: Physical Security
Module 22: Linux Hacking
Module 23: Evading IDS, Firewalls and Detecting Honey Pots
Module 24: Buffer Overflows
Module 25: Cryptography
Module 26: Penetration Testing
Module 27: Covert Hacking
Module 28: Writing Virus Codes
Module 29: Assembly Language Tutorial
Module 30: Exploit Writing
Module 31: Smashing the Stack for Fun and Profit
Module 32: Windows Based Buffer Overflow Exploit Writing
Module 33: Reverse Engineering
Module 34: MAC OS X Hacking
Module 35: Hacking Routers, cable Modems and Firewalls
Module 36: Hacking Mobile Phones, PDA and Handheld Devices
Module 37: Bluetooth Hacking
Module 38: VoIP Hacking
Module 39: RFID Hacking
Module 40: Spamming Module
Module 41: Hacking USB Devices
Module 42: Hacking Database Servers
Module 43: Cyber Warfare- Hacking, Al-Qaida and Terrorism
Module 44: Internet Content Filtering Techniques
Module 45: Privacy on the Internet
Module 46: Securing Laptop Computers
Module 47: Spying Technologies
Module 48: Corporate Espionage- Hacking Using Insiders
Module 49: Creating Security Policies
Module 50: Software Piracy and Warez
Module 51: Hacking and Cheating Online Games
Module 52: Hacking RSS and Atom
Module 53: Hacking Web Browsers (Firefox, IE)
Module 54: Proxy Server Technologies
Module 55: Data Loss Prevention
Module 56: Hacking Global Positioning System (GPS)
Module 57: Computer Forensics and Incident Handling
Module 58: Credit Card Frauds
Module 59: How to Steal Passwords
Module 60: Firewall Technologies
Module 61: Threats and Countermeasures
Module 62: Case Studies
Module 62: Case Studies
Module 63: Botnets
Module 64: Economic Espionage
Module 65: Patch Management
Module 66: Security ConvergenceDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/dmb69799/CEHV6%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22306387/1ae6e12/CEHV6_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327772714/CEHV6__links.txt

Trong DVD này cũng bao gồm tất cả các hướng dẫn slides.enjoy: buttrock: Đây là những công cụ không vids và theres một vài mô-đun mất tích chỉ như hai hoặc thậm chí có so.i dont them.also tôi (WARN), bạn này là dạy làm thế nào để hacks countermeasure và ở đó được cho biết có sống thật sâu, virus, trojans.etc.not để tiêu diệt máy tính của bạn (NẾU used Với VMware HAY CÁC Computer) nhưng để dạy cho bạn làm thế nào để thoát khỏi them.so i am not going to chịu trách nhiệm đối với bất kỳ biện pháp phòng ngừa không được thực hiện để ngăn chặn một crash.i hệ thống đã không đặt bất kỳ của các trojan, sâu, viruses.In torrent này nếu bạn nhìn vào khóa học này họ đã có trong tools.So trong tôi quan tâm nhất của bạn đánh giá cao đề nghị không sử dụng này trên một máy tính bình thường mà bạn sử dụng tất cả các time.use trong vmware hoặc một máy tính bạn không quan tâm phiền up.So hãy sử dụng cẩn thận cảm giác chung khi rối tung với niềm vui rất this.but tận hưởng tất cả.

Đây là tất cả các tài liệu DVD cho việc đào tạo CEH v6 thi từ EC-Council. Đây là một lớp tuyệt vời với rất nhiều kiến thức. Nếu bạn quan tâm đến đạo đức hacking này là torrent dành cho bạn!

Mô tả khóa học

Điều này sẽ chìm đắm lớp học sinh vào một môi trường tương tác, nơi họ sẽ được hiển thị như thế nào để quét, kiểm tra, hack và an toàn hệ thống của họ. Các phòng thí nghiệm chuyên sâu môi trường cho mỗi học sinh trong độ sâu kiến thức và kinh nghiệm thực tế với các hệ thống an ninh thiết yếu hiện hành. Học sinh sẽ bắt đầu bằng sự hiểu biết làm thế nào chu vi phòng thủ làm việc và sau đó được dẫn vào chức năng quét và tấn công các mạng riêng của họ, không có mạng thật là bị hại. Sau đó học sinh học cách leo thang đặc quyền của kẻ xâm nhập và những gì các bước có thể được đưa đến một hệ thống an toàn. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS tấn công, tràn bộ đệm và tạo virus. Khi một học sinh lớp lá này 5 ngày thâm họ sẽ có bàn tay về sự hiểu biết và kinh nghiệm trong Ethical Hacking. Khóa học này chuẩn bị bạn cho EC-Council Certified Ethical Hacker exam 312-50.

Who Should Attend

Khóa học này sẽ được hưởng lợi đáng kể sĩ quan an ninh, kiểm toán viên, chuyên gia bảo mật, quản trị viên trang web, và bất cứ ai quan tâm về tính toàn vẹn của cơ sở hạ tầng mạng.

Chứng nhận
The Certified Ethical Hacker exam 312-50 có thể được đưa vào ngày cuối cùng của việc đào tạo (tùy chọn). Học sinh cần phải vượt qua kỳ thi Prometric trực tuyến để nhận được chứng chỉ CEH. Đào tạo phí là bao gồm thi, chính thức Kit, Giấy chứng nhận và tiền ăn.

Hiệp định quy phạm pháp luật

Hacking khóa học về đạo đức và pháp đối phó sứ mệnh là để giáo dục, giới thiệu và chứng minh hacking công cụ cho mục đích thử nghiệm thâm nhập duy nhất. Trước khi tham dự khóa học này, bạn sẽ được yêu cầu ký một thỏa thuận nói rằng bạn sẽ không sử dụng những kỹ năng mới được mua cho các cuộc tấn công bất hợp pháp hoặc có hại và bạn sẽ không sử dụng các công cụ như vậy trong một nỗ lực để thỏa hiệp bất kỳ hệ thống máy tính, và để bồi thường EC - Hội đồng đối với việc sử dụng hoặc lạm dụng các công cụ này, bất kể ý định.

Không ai có thể là một học sinh \ u2014 các Trung tâm Đào tạo được công nhận (ATC) sẽ bảo đảm các công việc nộp đơn cho các công ty hợp pháp.

Course Outline Phiên bản 6

CEHv6 Chương trình đào tạo bao gồm giảng-dẫn đào tạo và tự nghiên cứu. Các hướng dẫn sẽ cung cấp các chi tiết của mô đun tự học để các sinh viên bắt đầu của lớp.

Module 1: Giới thiệu về đạo đức Hacking
Module 2: Hacking luật
Module 3: Footprinting
Module 4: Google Hacking
Module 5: Scanning
Module 6: Enumeration
Module 7: Hệ thống Hacking
Module 8: Trojans và backdoors
Module 9: Virus và Worms
Module 10: Sniffers
Module 11: Social Engineering
Module 12: Lừa đảo
Module 13: Hacking Email Accounts
Module 14: Denial-of-Service
Module 15: Session Hijacking
Module 16: Hacking Web Servers
Module 17: Web Application Vulnerabilities
Module 18: Web-Based Password Cracking Techniques
Module 19: SQL Injection
Module 20: Hacking Wireless Networks
Module 21: Physical Security
Module 22: Linux Hacking
Module 23: trốn IDS, Firewalls và Phát hiện Honey Pots
Module 24: tràn bộ đệm
Module 25: Cryptography
Module 26: Penetration Testing
Module 27: Covert Hacking
Module 28: Writing Virus Codes
Module 29: Assembly Language Tutorial
Module 30: Khai thác Viết
Module 31: Smashing the Stack for Fun và Lợi nhuận
Module 32: Windows Based Buffer Overflow Exploit Writing
Module 33: Reverse Engineering
Module 34: MAC OS X Hacking
Module 35: Hacking Routers, Modems cáp và Firewalls
Module 36: Hacking Mobile Phones, PDA và Handheld Devices
Module 37: Bluetooth Hacking
Module 38: VoIP Hacking
Module 39: RFID Hacking
Module 40: Spamming Module
Module 41: Hacking USB Devices
Module 42: Hacking Database Servers
Module 43: Cyber Warfare-Hacking, Al-Qaida và khủng bố
Module 44: Internet lọc nội dung kỹ thuật
Module 45: Bảo mật trên Internet
Module 46: Bảo vệ máy tính xách tay Máy vi tính
Module 47: Spying Technologies
Module 48: Corporate Espionage-Hacking Cổ đông nội bộ Sử dụng
Module 49: Tạo Chính sách bảo mật
Module 50: Piracy và Warez
Module 51: Hacking and Cheating Online Games
Module 52: Hacking RSS và Atom
Module 53: Hacking Trình duyệt web (Firefox, IE)
Module 54: Proxy Server Technologies
Module 55: Data Loss Prevention
Module 56: Hacking Global Positioning System (GPS)
Module 57: Computer Forensics và Incident Handling
Module 58: Thẻ tín dụng gian lận
Module 59: Làm thế nào để Steal Passwords
Module 60: Firewall Technologies
Module 61: mối đe dọa và đối phó
Module 62: Case Studies
Module 62: Case Studies
Module 63: botnet
Module 64: Economic Espionage
Module 65: Patch Management
Module 66: Security ConvergenceAdobe Premiere Pro CS4 v4.2.1 with Video Training Collections | 8.58GB
VTC Quick Start | Total Training | Lynda.com

Premiere Pro CS4 New Features highlights the slick upgrades added to Adobe's powerful video editing software. Instructor Paul Trani demonstrates how to streamline assets with metadata, integrate projects with other Adobe applications such as Photoshop and After Effects, and create new sequence and project settings. He then shows how to create an efficient workflow using the new speech–to–text function, which gives the user the ability to find exactly when a word was spoken. Premiere Pro CS4 New Features offers an easy way to view this application's capability and allows the user to get up and running quickly. Exercise files accompany the course.

Adobe Premiere Pro is a video editing software. Capture, edit, and deliver video online, on air, on disc, or on device. Tell your story with maximum impact using Adobe® Premiere® Pro CS4 software, the start-to-finish video production solution that includes Adobe OnLocation™ CS4 and Encore® CS4 software.

End-to-end metadata workflow
Easily add metadata to clips both on set with Adobe® OnLocation™ software and while editing using Adobe Premiere® Pro, for greater project intelligence. Use speech recognition technology to create text-based metadata to help you organize your assets more efficiently. Pass the metadata through export for web publishing, enabling searchable video and helping to unlock new revenue streams.

Speech Search
Turn spoken dialogue into text-based, timecode-accurate, searchable metadata. Jump to a specific area of a shot by searching for keywords within the dialogue, and then use keywords to quickly locate and display what you're looking for — or even cut video based on the script.

Tapeless camera support
Edit video natively in the latest tapeless formats, including AVCHD, P2, XDCAM EX, and XDCAM HD, without transcoding or rewrapping. Browse your drives and removable media from inside Adobe Premiere Pro to find, log, and import footage.

Dynamic workflow with other Adobe tools
Achieve a high level of productivity from production to delivery with the tightly integrated toolset in Adobe Premiere Pro CS4. Eliminate intermediate rendering when moving sequences into Adobe Encore® CS4 software, and take advantage of new support for Adobe Photoshop® files with video and blend modes.

Faster, customizable SWF output
Create SWF file versions of your DVD and Blu-ray projects for the web, complete with DVD interactivity, menus, URL links, and customizable HTML templates, without opening another application. Export for streaming or progressive download, and reduce encode time by using optimized encode settings in Adobe Media Encoder.

Batch encoding in the background
Save time with Adobe Media Encoder, a separate included software application that automates the process of creating multiple encoded versions of your source files and sequences. Manage priorities and control advanced settings for individual files.

Redesigned Adobe OnLocation CS4
Get critical monitoring information while you record directly to disk with Adobe OnLocation CS4, now cross-platform with a new Adobe-standard interface. Save time and take the tedium out of logging with shot lists and metadata-based project intelligence.

Editing efficiency
Take advantage of more than 50 of the most requested editing enhancements to make your workflow more efficient. Apply effects to multiple selections, get timecode information faster, speed work in the timeline with new keyboard shortcuts, and more.

Industry-leading Blu-ray Disc authoring
Maintain the pristine quality of your HD video all the way to distribution. Create high-definition Blu-ray discs with Encore CS4, working with the same interface used to create standard-definition DVDs and incorporating advanced Blu-ray features like pop-up menus and subtitles and dual-layer burning.

Resource Central
Access product-related news and tutorials online by using the Resource Central panel in Adobe Premiere Pro and Encore.

Video Training Collections
VTC Quick Start! Adobe Premiere Pro CS4 - 1.5 Hours
Total Training - Adobe Premiere Pro CS4 Essentials [Tutorial]
Lynda.com - Adobe Premiere Pro CS4 Beyond the Basics DVD

VTC Quick Start! Adobe Premiere Pro CS4 - 1.5 Hours
Premiere Pro CS4 has all the tools you’ll need to edit, add audio and transition effects onto your footage. Create animated titles that scroll and crawl across your footage and build powerful metadata schema to quickly find your assets. In this VTC course, professional illustrator, television animation art director and writer Dwayne Ferguson takes users on a tour of Premiere Pro CS4.

Total Training - Adobe Premiere Pro CS4 Essentials [Tutorial]
Total Training for Adobe Premiere Pro CS4: Essentials will get you up and running fast as a well rounded editor. After watching this training, you will know all about the Premiere Pro interface, how to import various types of video and other media, plus how to edit your work, and polish your project with graphics. In addition, you'll also learn how to fine tune audio with Premiere Pro's array of audio tools and export your project to DVD or as a media file to be shared on the Internet. This training is just what you need to learn the fundamentals Premiere Pro CS4 fast!

Lynda.com - Adobe Premiere Pro CS4 Beyond the Basics DVD
In Premiere Pro CS4 Beyond the Basics, Adobe Certified Instructor Chad Perkins explains how to take video editing from simple nuts and bolts to an art form. He shares tips for shooting video in the field to get the most from a subject and get the best footage for a project. He demonstrates how to build a project through the careful use of cutaways, pacing, and suggestive edits. He covers special effects, color correction, and keying and compositing, integrating all these concepts as he builds a music video project from scratch. Exercise files are included with this course.Download:(Rapidshare & HotFile & -SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22305714/b7c8c08/APProCS4_4.2.1_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/833c544f/APProCS4_4.2.1%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327769834/APProCS4_4.2.1__links.txt

Premiere Pro CS4 New Features nêu bật những nâng cấp slick thêm vào phần mềm mạnh mẽ của Adobe chỉnh sửa video. Giảng viên Paul Trani chứng tỏ làm thế nào để sắp xếp tài sản với siêu dữ liệu, tích hợp dự án với các ứng dụng khác như Adobe Photoshop và After Effects, và tạo ra chuỗi mới và thiết lập dự án. Ông sau đó cho thấy làm thế nào để tạo ra một quy trình làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng các bài phát biểu mới đến chức năng văn bản, trong đó cung cấp cho người dùng khả năng tìm chính xác khi nào một từ được nói. Premiere Pro CS4 New Features cung cấp một cách dễ dàng để xem khả năng của ứng dụng này và cho phép người dùng nhận được và chạy nhanh. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học.

Adobe Premiere Pro là một phần mềm chỉnh sửa video. Nắm bắt, chỉnh sửa, và cung cấp video trực tuyến, về không khí, trên đĩa, hoặc trên thiết bị. Kể chuyện với tác động tối đa sử dụng Adobe ® Premiere ® Pro CS4 phần mềm, bắt đầu để kết thúc giải pháp sản xuất video bao gồm Adobe OnLocation ™ CS4 và phần mềm CS4 Encore ®.

End-to-end công việc siêu dữ liệu
Dễ dàng thêm các siêu dữ liệu đến đoạn phim trên cả hai thiết lập với phần mềm Adobe ® OnLocation ™ và trong khi chỉnh sửa bằng cách sử dụng Adobe Premiere ® Pro, cho minh dự án lớn hơn. Sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói để tạo ra dựa trên văn bản siêu dữ liệu để giúp bạn tổ chức tài sản của bạn hiệu quả hơn. Vượt qua các siêu dữ liệu thông qua xuất khẩu để xuất bản web, cho phép tìm kiếm video và giúp đỡ để mở khóa các dòng doanh thu mới.

Phát biểu Tìm kiếm
Rẽ nói đối thoại vào dựa trên văn bản, timecode-chính xác, tìm kiếm siêu dữ liệu. Bước tới một khu vực cụ thể của bắn một bằng cách tìm kiếm cho các từ khóa trong cuộc đối thoại, và sau đó sử dụng các từ khóa để nhanh chóng xác định vị trí và hiển thị những gì bạn đang tìm kiếm - hoặc thậm chí cắt video dựa trên kịch bản.

Tapeless camera hỗ trợ
Edit video nguyên bản trong các định dạng mới nhất tapeless, bao gồm cả AVCHD, P2, XDCAM EX, and XDCAM HD, mà không cần chuyển mã hoặc rewrapping. Trình duyệt ổ đĩa của bạn và phương tiện di động từ bên trong Adobe Premiere Pro để tìm kiếm, đăng nhập, và cảnh, nhập khẩu.

Năng động, quy trình làm việc với các công cụ khác Adobe
Đạt được một mức độ cao về năng suất từ sản xuất đến phân phối với toolset tích hợp chặt chẽ trong Adobe Premiere Pro CS4. Loại bỏ rendering trung gian khi di chuyển chuỗi vào phần mềm Adobe Encore ® CS4, và tận dụng các hỗ trợ mới cho Adobe Photoshop ® files with video và các hình thức pha trộn.

Faster, customizable SWF output
Tạo tập tin SWF phiên bản DVD của bạn và Blu-ray cho các dự án web, hoàn toàn tương tác với DVD, menu, liên kết URL, và tùy biến các mẫu HTML, mà không cần mở một ứng dụng khác. Xuất khẩu cho streaming hoặc tải về tiến bộ, và giảm bớt thời gian mã hóa bằng cách sử dụng tối ưu các thiết lập mã hóa trong Adobe Media Encoder.

Batch mã hóa trong nền
Tiết kiệm thời gian với Adobe Media Encoder, bao gồm một phần mềm ứng dụng riêng biệt mà tự động hóa quá trình tạo ra nhiều phiên bản mã hóa các file mã nguồn và trình tự của bạn. Quản lý các ưu tiên và kiểm soát cài đặt nâng cao cho các tập tin cá nhân.

Redesigned Adobe OnLocation CS4
Giám sát được những thông tin quan trọng trong khi bạn ghi trực tiếp vào đĩa với Adobe OnLocation CS4, now cross-platform với Adobe mới theo tiêu chuẩn giao diện. Tiết kiệm thời gian và đi theo tedium ra khỏi danh sách đăng nhập với bắn và siêu dữ liệu dựa trên dự án tình báo.

Chỉnh sửa hiệu quả
Hãy tận dụng hơn 50 của các cải tiến chỉnh sửa yêu cầu nhất để làm cho công việc của bạn hiệu quả hơn. Áp dụng hiệu ứng cho nhiều lựa chọn, timecode nhận được thông tin nhanh hơn, tốc độ làm việc trong thời gian với phím tắt mới, và nhiều hơn nữa.

Ngành công nghiệp hàng đầu Blu-ray Disc authoring
Duy trì chất lượng nguyên sơ của video HD của bạn tất cả các cách để phân phối. Tạo độ nét cao, đĩa Blu-ray với Encore CS4, làm việc với cùng một giao diện sử dụng để tạo đĩa DVD độ nét tiêu chuẩn và kết hợp các tính năng nâng cao Blu-ray như cửa sổ pop-up menu và phụ đề và đốt cháy lớp kép.

Tài nguyên miền Trung
Truy cập vào sản phẩm liên quan đến tin tức và hướng dẫn trực tuyến bằng cách sử dụng tài nguyên miền Trung bảng trong Adobe Premiere Pro và Encore.

Video Đào tạo Bộ sưu tập
VTC Bắt đầu Nhanh! Adobe Premiere Pro CS4 - 1,5 giờ
Tổng số Đào tạo - Adobe Premiere Pro CS4 Essentials [Hướng dẫn]
Lynda.com - Adobe Premiere Pro CS4 Beyond the Basics DVD

VTC Bắt đầu Nhanh! Adobe Premiere Pro CS4 - 1,5 giờ
Premiere Pro CS4 có tất cả các công cụ bạn sẽ cần phải chỉnh sửa, thêm hiệu ứng âm thanh và chuyển tiếp vào cảnh của bạn. Tạo tiêu đề phim hoạt hình mà di chuyển và thu thập dữ liệu trên toàn cảnh của bạn và xây dựng giản đồ siêu dữ liệu mạnh mẽ để nhanh chóng tìm thấy tài sản của bạn. Trong khóa học này VTC, minh hoạ chuyên nghiệp, đạo diễn truyền hình hoạt hình nghệ thuật và nhà văn Dwayne Ferguson mất người dùng trên một tour du lịch của Premiere Pro CS4.

Tổng số Đào tạo - Adobe Premiere Pro CS4 Essentials [Hướng dẫn]
Tổng số đào tạo cho Adobe Premiere Pro CS4: Essentials sẽ giúp bạn có được và chạy nhanh như một trình soạn thảo cũng làm tròn. Sau khi xem đào tạo này, bạn sẽ biết tất cả về Premiere Pro giao diện, làm thế nào để nhập khẩu các loại khác nhau của video và các phương tiện truyền thông khác, cộng thêm cách chỉnh sửa công việc của bạn, và đánh bóng dự án của bạn với đồ họa. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách để tinh chỉnh âm thanh với mảng Premiere Pro của các công cụ âm thanh và xuất khẩu, dự án của bạn vào đĩa DVD hoặc như là một phương tiện truyền thông tập tin được chia sẻ trên mạng Internet. Đào tạo này chỉ là những gì bạn cần phải tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản Premiere Pro CS4 nhanh!

Lynda.com - Adobe Premiere Pro CS4 Beyond the Basics DVD
Trong Premiere Pro CS4 Beyond the Basics, Adobe Certified Instructor Chad Perkins giải thích làm thế nào để chỉnh sửa video từ quả hạch đơn giản và bu lông đến một hình thức nghệ thuật. Ông đã chia sẻ lời khuyên cho việc quay video trong lĩnh vực này nhận được nhiều nhất từ một chủ đề và nhận được những cảnh quay tốt nhất cho một dự án. Ông đã chứng tỏ làm thế nào để xây dựng một dự án thông qua việc sử dụng cẩn thận của cutaways, pacing, và sửa đổi gợi. Ông đã bao gồm các hiệu ứng đặc biệt, hiệu chỉnh màu sắc, và keying và hợp lại, tích hợp tất cả những khái niệm như ông đã xây dựng một dự án video ca nhạc từ đầu. Tập thể dục tập tin được bao gồm với khóa học này.DSS SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 & Win64 Full Multilanguage Editions with Set of Add-ons and Applications (Update 28.12.2009) | 14.8GB

SolidWorks - computer-aided design, engineering analysis and manufacture of products of any complexity and purpose. SolidWorks is the core of an integrated set of enterprise automation, through which the support of the product life cycle, in accordance with the concept of CALS-technologies, including bi-directional data exchange with other Windows-based applications and the creation of online documentation.

As part of the version and add-ons:
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win64 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks Enterprise PDM 2010
- IMOLD V9 for SolidWorks (added - 28/12/2009)
- LogoPress 3 2010 SP0.3 for SolidWorks 2010 SP1.0 (added - 28/12/2009)

At SolidWorks, we’re 100% focused on helping our customers work faster, be more efficient, and focus on design. Our products are sold in over 100 countries, serving the design community in fields ranging from machinery to electrical to education. Our products combine ease of use with advanced 2D and 3D design tools, helping you unleash your design creativity while completing more work in less time. SolidWorks software reduces CAD overhead because it’s simple to deploy, simple to use, and simple to maintain. SolidWorks lets you design the way you want. SolidWorks 2010 improves depth and performance by extending the DS SolidWorks tradition of including hundreds of new enhancements specifically requested by customers. It’s designed to provide every design team with an improved work experience that can bring you to new levels of success, regardless of industry.SolidWorks 2010 SP1.0 is the latest generation of the world's best 3D-CAD solution. The new SolidWorks offers many improvememts and cool ideas like:

- Multibody for sheet metal parts
- Event-based motion simulation
- Improved configuration support in SW Enterprise PDM
- Rapid Dimension for Drawing Detailing
- Rapid Dimension for Drawing Detailing
... and many more!

Year: 2009
Version: 2010 SP1.0 (Update)
Developer: DSS SolidWorks Corp
Platform: Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64
Compatibility with Vista: complete
Lang: Multilanguage
Medicine: Yes (Team SolidSQUAD-SSQ)

Install Notes
1. Inatall SP1.0 Updates
2. Apply cracks from archives
3. Enjoy! SolidSQUAD

SolidWorks Enterprise PDM 2010
Year: 2009
Version: 2010 (10.0)
Developer: Dassault Systemes SolidWorks
Platform: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32 + x64
Compatibility with Vista: complete
System requirements: for a server - a computer with Microsoft SQL Server 2005 or higher
client - configuration for SolidWorks 2010.
Language: English + Russian
Medicine: Yes

SolidWorks Enterprise PDM 2010 - a software solution for safe storage, management and access to project data, enabling you to create new products faster and with better quality. It is specially optimized for companies with geographically extensive network of offices, subcontractors and suppliers. DBMS is based on technology Microsoft SQL Server. Being fully integrated with Microsoft Windows Explorer, system SolidWorks Enterprise PDM 2009 can be implemented in the workplace for a very short time with minimum staff training.

IMOLD V9 for SolidWorks
Year: 2008
Version: V9
Developer: Manusoft Technologies
Platform: Windows XP x86, Windows Vista x86
Compatibility with Vista: complete
Language: English only
Medicine: Present

At the disposal of designers molds, using SolidWorks, there are enough who help them in specialized applications, including a library of blocks and other components of molds included with SolidWorks. Nevertheless, Singapore company Manusoft Technologies Pte. Ltd. offers perhaps the most complete package for the design of the mold, both for users SolidWorks, and other MCAD-systems of different levels. Package called IMOLD consists of a series of interconnected modules that help users at all stages of designing the mold, step by

LogoPress 3 2010 SP0.3 for SolidWorks 2010 SP1.0
Logopress3 3D Die Design Software includes an unbending/flattening feature, strip layout, strip layout with round draw, die design with customizable die sets and standard components,
punch assistant and intelligent animation with interference and collision detection and a hole chart feature with a specific and customizable BOM.
Logopress3 2010 SP0.3: is certified with SolidWorks 2009 & SolidWorks 2010 SP1.0

Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/48471f6a/SW2010SP1.0Multilanguage32%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22306586/a32b0ae/SW2010SP1.0Multilanguage32_links.txt.html

Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/323518090/STBSWCL19.12.2009_links.txt

SolidWorks - máy tính hỗ trợ thiết kế, phân tích kỹ thuật và sản xuất các sản phẩm của bất kỳ phức tạp và mục đích. SolidWorks là cốt lõi của một tập hợp của tự động hóa doanh nghiệp, qua đó sự hỗ trợ của vòng đời sản phẩm, phù hợp với các khái niệm về CALS-công nghệ, bao gồm cả bi-trao đổi dữ liệu hướng với Windows khác các ứng dụng và việc tạo ra các tài liệu trực tuyến .

Là một phần của phiên bản và các tiện ích:
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win64 Full Multilanguage Editions
- Doanh nghiệp SolidWorks PDM 2010
- IMOLD V9 cho SolidWorks (nhất - 28/12/2009)
- LogoPress 3 2010 SP0.3 cho SolidWorks 2010 SP1.0 (nhất - 28/12/2009)

Tại SolidWorks, chúng tôi đang 100% tập trung vào việc giúp các khách hàng của chúng tôi làm việc nhanh hơn, có hiệu quả hơn, và tập trung vào thiết kế. Sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia, phục vụ cộng đồng thiết kế trong các lĩnh vực khác nhau, từ máy móc đến điện để giáo dục. Sản phẩm của chúng tôi kết hợp dễ sử dụng với 2D và 3D tiên tiến công cụ thiết kế, giúp bạn mở sáng tạo thiết kế của bạn trong khi hoàn thành công việc nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Phần mềm SolidWorks CAD trên không làm giảm bởi vì nó đơn giản để triển khai, dễ sử dụng, và đơn giản để duy trì. SolidWorks cho phép bạn thiết kế theo cách bạn muốn. SolidWorks 2010 cải thiện chiều sâu và hiệu suất bằng cách mở rộng các DS SolidWorks truyền thống bao gồm hàng trăm cải tiến mới yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nó được thiết kế để cung cấp cho mỗi đội ngũ thiết kế với một kinh nghiệm làm việc cải thiện mà có thể đưa bạn tới cấp độ mới của sự thành công, bất kể của ngành công nghiệp.SolidWorks 2010 SP1.0 là thế hệ mới nhất của giải pháp tốt nhất của thế giới 3D-CAD. Các SolidWorks mới cung cấp improvememts nhiều ý tưởng và mát mẻ như:

- Multibody cho phần kim loại tấm
- Sự kiện dựa trên chuyển động mô phỏng
- Cải thiện cấu hình hỗ trợ doanh nghiệp trong SW PDM
- Rapid Kích thước cho Vẽ chi tiết
- Rapid Kích thước cho Vẽ chi tiết
... và nhiều hơn nữa!

Năm: 2009
Phiên bản: 2010 SP1.0 (Update)
Phát triển: DSS SolidWorks Corp
Hệ điều hành: Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Lang: Multilanguage
Y học: Có (Team SolidSQUAD-SSQ)

Cài đặt Ghi chú
1. Inatall SP1.0 cập nhật
2. Áp dụng vết nứt từ kho lưu trữ
3. Thưởng thức! SolidSQUAD

SolidWorks Doanh nghiệp PDM 2010
Năm: 2009
Phiên bản: 2010 (10,0)
Phát triển: Dassault Systemes SolidWorks
Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32 + x64
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: cho một máy chủ - một máy tính với Microsoft SQL Server 2005 hoặc cao hơn
khách hàng - cấu hình cho SolidWorks 2010.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Có

SolidWorks Doanh nghiệp PDM 2010 - một giải pháp phần mềm cho lưu trữ an toàn, quản lý và truy cập vào dữ liệu dự án, cho phép bạn tạo ra sản phẩm mới nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn. Đó là đặc biệt tối ưu cho các công ty có mạng lưới rộng lớn về mặt địa lý của các văn phòng, nhà thầu phụ và nhà cung cấp. DBMS là dựa trên công nghệ của Microsoft SQL Server. Đang được tích hợp hoàn toàn với Microsoft Windows Explorer, hệ thống SolidWorks PDM 2.009 doanh nghiệp có thể được thực hiện tại nơi làm việc trong một thời gian rất ngắn với đào tạo đội ngũ nhân viên tối thiểu.

IMOLD V9 cho SolidWorks
Năm: 2008
Phiên bản: V9
Phát triển: Manusoft Technologies
Hệ điều hành: Windows XP x86, Windows Vista x86
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tại

Tại xử lý khuôn mẫu thiết kế, sử dụng SolidWorks, có đủ người giúp đỡ họ trong các ứng dụng chuyên biệt, bao gồm một thư viện các khối và các thành phần khác của khuôn kèm với SolidWorks. Tuy nhiên, công ty Singapore Manusoft Technologies Pte. Ltd cung cấp có lẽ các gói hoàn chỉnh nhất cho việc thiết kế các mốc, cả hai cho người sử dụng SolidWorks, và MCAD khác hệ thống các cấp độ khác nhau. IMOLD gọi là gói bao gồm một loạt các mô-đun kết nối giúp người sử dụng ở tất cả các giai đoạn thiết kế khuôn, từng

LogoPress 3 2010 SP0.3 cho SolidWorks 2010 SP1.0
3D Logopress3 Die Thiết kế phần mềm bao gồm một không thể uốn / dẹt tính năng, dải bố trí, bố trí với dải vòng vẽ, thiết kế với bộ chết chết tùy biến và các thành phần tiêu chuẩn,
punch trợ lý và hoạt hình minh với nhiễu và phát hiện va chạm và biểu đồ lỗ một tính năng với một HĐQT cụ thể và tùy chỉnh.
Logopress3 2010 SP0.3: được chứng nhận với SolidWorks 2009 & SolidWorks 2010 SP1.0Adobe Illustrator CS4 ME 14.0.0 with Kelby Training for Beginners | 1.14GB

The latest version of Adobe's industry-standard vector graphics application is here.I wouldn't want to have the job of coming up with new features for Adobe Illustrator, because it certainly wouldn't be easy to dream up something new for version 14 of the industry-standard vector drawing program. As one of those programs that has been honed and honed to near perfection, it's hard to think of something that it really lacks. Still, there is one missing feature that would come to the minds of the many Illustrator users who have been clamoring for it over the years: the ability to add multiple artboards.Well, it's your lucky year, vector pushers—multiple artboards are finally here. Illustrator CS4 breaks the single document mold pretty well too, letting you add up to 100 artboards of varying sizes. So I guess the big question now is "what else does Illustrator CS4 have?" Here's a short list of the major new improvements:

* Blob Tool for painting outlined strokes
* Separations preview
* New Gradient Tool with transparency in gradients
* Revised Smart Guides
* Key objects for alignment
* Tabbed interface
That's a pretty good list, so it seems we've got enough for a review.

System requirements
Nothing significant has changed in the program's system requirements. Illustrator isn't using the GPU for screen drawing, like Photoshop CS4. And it's still 32-bit only on all platforms. If your Illustrator documents are using 3+ GB of RAM, then you're doing something wrong. Also, having 32-bit and 64-bit versions would also add further costs to 3rd party plug-in developers; they have a hard enough time releasing new plug-ins for each Illustrator revision for both Windows and the Mac. In fact, I'm worried that Adobe's new shorter release cycle is going to kill off these immensely useful tools developed by small companies.
Windows

* 2GHz or faster processor
* Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
* 512MB of RAM (1GB recommended)
* 2GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on flash-based storage devices)
* 1,024x768 display (1,280x800 recommended) with 16-bit video card
* DVD-ROM drive

Medicine: Yes

Adobe Illustrator CS4 for Beginners (Video tutorials)
MOV | 848x480 | 22 Lesson

Dave Cross introduces the essential tools and techniques in Illustrator CS4. Rather than attempting to cover every single aspect of Illustrator, this course focuses on the most important skills that a beginner needs to know.

Lesson 01 Introduction (1:50)
Lesson 02 AI vs PS: Similarities and Differences (5:36)
Lesson 03 Key Concepts 1: Paths and Shapes (3:27)
Lesson 04 Key Concepts 2: Selecting Objects and Paths (5:03)
Lesson 05 Key Concepts 3: Fill and Stroke (3:12)
Lesson 06 The Illustrator Process (4:53)
Lesson 07 Setting Up a Document (2:36)
Lesson 08 Creation Tools and Commands 1: Shapes (9:20)
Lesson 09 Illustrator Clip Art (4:12)
Lesson 10 Creation Tools and Commands 2: the Pen Tool (7:33)
Lesson 11 Creation tools and Commands 3: Brushes (3:03)
Lesson 12 Pathfinder Commands (7:28)
Lesson 13 Working with Type (10:48)
Lesson 14 Editing Tools and Commands (5:45)
Lesson 15 Manipulating Tools and Commands (7:57)
Lesson 16 Coloring Tools and Commands (7:26)
Lesson 17 Live Effects (4:50)
Lesson 18 Appearance Panel (6:40)
Lesson 19 Saving (6:57)
Lesson 20 Sample Projects, Part 1 (2:25)
Lesson 21 Sample Projects, Part 2 (8:11)
Lesson 22 Conclusion (0:30)Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22256807/8e19597/AdobeIllustratorCS4ME_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/5f665fa9/AdobeIllustratorCS4ME%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327559714/AdobeIllustratorCS4ME__links.txt
[/hide]

Phiên bản mới nhất của ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn của Adobe ứng dụng đồ họa véc tơ là here.I sẽ không muốn có công việc của đến với các tính năng mới cho Adobe Illustrator, bởi vì nó chắc chắn sẽ không dễ dàng để ước mơ lên một cái gì đó mới cho phiên bản 14 / ngành công nghiệp-tiêu chuẩn vector vẽ chương trình. Là một trong những chương trình mà đã được Honed và Honed để hoàn thiện gần, khó để suy nghĩ về những điều mà nó thực sự thiếu. Tuy nhiên, có một thiếu tính năng mà có thể đến để tâm trí của người sử dụng Illustrator rất nhiều người đã được clamoring cho nó trong những năm qua: khả năng thêm artboards.Well nhiều, đó là năm may mắn của bạn, đẩy véc tơ-artboards nhiều là cuối cùng ở đây . Illustrator CS4 phá vỡ mốc tài liệu quá đơn khá tốt, cho phép bạn thêm đến 100 artboards của kích thước khác nhau. Vì vậy, tôi đoán là câu hỏi lớn là "những gì khác không Illustrator CS4 có?" Dưới đây là một danh sách ngắn về những cải tiến mới lớn:

* Blob Công cụ cho nét vẽ phác thảo
* Ly thân xem trước
* New Gradient Tool với tính minh bạch trong gradient
* Hướng dẫn sửa đổi thông minh
* Khóa đối tượng cho alignment
* Tabbed interface
Đó là một danh sách khá tốt, do đó, có vẻ như chúng tôi đã có đủ để xem xét lại.

Yêu cầu hệ thống
Không có gì đáng kể đã thay đổi trong các yêu cầu của chương trình hệ thống. Illustrator là không sử dụng GPU cho màn hình vẽ, như Photoshop CS4. Và nó vẫn còn 32-bit duy nhất trên tất cả các nền tảng. Nếu tài liệu Illustrator của bạn đang sử dụng 3 + GB RAM, thì bạn đang làm gì đó sai trái. Ngoài ra, có 32-bit và 64-bit cũng sẽ thêm chi phí thêm Đến 3rd party plug-in phát triển; họ có một thời gian khó đủ mới phát hành plug-in cho mỗi phiên bản Illustrator cho cả Windows và Mac. Trong thực tế, tôi lo ngại rằng mới của Adobe ngắn chu kỳ phát hành là sẽ giết ra những công cụ vô cùng hữu ích được phát triển bởi các công ty nhỏ.
Windows

* 2GHz hay bộ vi xử lý nhanh hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 (Service Pack 3 được đề nghị) hoặc Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service Pack 1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và Windows Vista)
* 512MB RAM (1GB recommended)
* 2GB có không gian đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
* 1,024 x768 display (1.280 X800 được đề nghị) với 16-bit video card
* DVD-ROM

Y học: Có

Adobe Illustrator CS4 for Beginners (Video hướng dẫn)
MOV | 848x480 | 22 Bài học

Dave Cross giới thiệu các công cụ và kỹ thuật thiết yếu trong Illustrator CS4. Hơn là cố gắng để trang trải mọi khía cạnh duy nhất của Illustrator, khóa học này tập trung vào những kỹ năng quan trọng nhất mà một người mới cần biết.

Bài học 01 Giới thiệu (1:50)
Bài Học 02 AI vs PS: Những điểm giống nhau và khác nhau (5:36)
Bài Học 03 Key Concepts 1: Path và Shapes (3:27)
Bài Học 04 Key Concepts 2: Chọn Đối tượng và Path (5:03)
Bài Học 05 Key Concepts 3: Điền và đột quỵ (3:12)
Bài Học 06 Quá trình thực Illustrator (4:53)
Bài Học 07 Thiết lập một tài liệu (2:36)
Bài học 08 Sáng tạo Công cụ và lệnh 1: Shapes (9:20)
Bài Học 09 Illustrator Clip Art (4:12)
Bài học 10 Sáng tạo Công cụ và lệnh 2: Công cụ Pen (7:33)
Bài học 11 Sáng tạo công cụ và lệnh 3: Cước (3:03)
Bài Học 12 Pathfinder Commands (7:28)
Bài Học 13 Làm việc với các loại (10:48)
Bài Học 14 Editing Tools và những lệnh (5:45)
Bài Học 15 Manipulating Tools và lệnh (7:57)
Bài Học 16 Màu Tools và lệnh (7:26)
Bài Học 17 Live Effects (4:50)
Bài Học 18 Bề Panel (6:40)
19 bài học tiết kiệm (6:57)
Bài Học 20 mẫu dự án, phần 1 (2:25)
Bài Học 21 mẫu dự án, phần 2 (8:11)
Bài Học 22 Kết luận (0:30)Testout - LabSim Network+ 2009 (N10-004) | 2.45Gb

LabSim training for the Network+ 2009 track (exam N10-004) will prepare you to confidently and efficiently manage, maintain, troubleshoot, install and configure basic network infrastructures.

A basic understanding of computers and networking is recommended prior to beginning this training.

LabSim's Integrated Network+ Training includes:
* 71 Training Videos (over 12 hrs)
* 42 Lab Simulation Exercises
* 31 Demonstrations (over 3 hrs)
* 73 Written Lessons
* 50 Section Quizzes
* 544 Exam Questions

Home Page:http://anonymz.com/?http://www.testo...s/networkplus/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/993bm6me/TN09%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22306883/8fccc2e/TN09_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327776081/TN09__links.txt
[/hide]

LabSim đào tạo cho các mạng, theo dõi + 2009 (thi N10-004) sẽ chuẩn bị cho bạn để tự tin và hiệu quả quản lý, duy trì, khắc phục, cài đặt và cấu hình cơ bản mạng lưới cơ sở hạ tầng.

Một sự hiểu biết cơ bản về máy tính và mạng nên trước khi bắt đầu đào tạo này.

LabSim's Integrated Network + Đào tạo bao gồm:
* 71 Training Videos (hơn 12 giờ)
* 42 phòng thí nghiệm mô phỏng bài tập
* 31 Demonstrations (trên 3 giờ)
* 73 Người viết bài học
* 50 Phần Quizzes
* 544 câu hỏi thi

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.testo...s/networkplus/


TecDoc Catalog 1.2010 Multilanguage DVD


TecDoc Catalog 1.2010 Multilanguage DVD | 14.9GB

TecDoc PHOENIX will be the basis on which the production of the third release of the CATALOG DVD in 2010 will be based. With PHOENIX, extensive changes with regards to structure and also contents of the TecDoc data basis will take effect. As a user of the CATALOG, you will benefit from a number of new features and benefits.Some of the changed data structures necessitate an adjustment to the interfaces of the DVD. We endeavour to limit these changes as much as possible. In some parts however, they are inevitable.
You can find further information in this document!

IMPORTANT: Advance notice on change of interfaces

1. Support of further operating systems

From this CATALOG version on, the TecDoc CATALOG also supports the operating systems Windows 7 (32 bit / 64 bit) and Vista (64 bit). The support of Windows 2000 can no longer be guaranteed.

2. New catalogue language “Estonian”

TecDoc advances internationally a step further: By popular request, the TecDoc CATALOG now also speaks Estonian from this version on and serves another range of customers now in their mother tongue.

3. Apply for a free 14-day free trial for the PC and CV repair additional information

In addition to the comprehensive parts information, AuDaCon makes all necessary data for calculating and executing the necessary repair, adjustment, service and maintenance work on PC and CV available. Call up this technical additional information for selected vehicles via the menu item “technical data” or via the symbols in the tool bar and apply for a 14-day free trial. The order form for this can be found under the menu item “paid release > paid release fax technical data”.

4. TecDoc CATALOG short instruction

Here you can find short explanations regarding menu items and symbols for entering the program.

5. New data suppliers in the TecDoc system

In this version, the following brands are shown with parts data in the CATALOG for the first time:

* ANGLI
* BANDO
* COOPERSFIAAM FILTERS
* DRI
* IPS PARTS
* LUCAS ENGINE DRIVE
* RAVENOL
* SIGAM
* UNICO FILTER

Year: 2010
Version: 1 quarter 2010
Compatibility with Vista: unknown
Language: English + Russian
Medicine: Yes


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/2aad6c9d/TecDOC.01-2010.DVD.part77%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22308461/72882dd/TecDOC.01-2010.DVD.part77_links.txt.html

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/327782628/TecDOC.01-2010.DVD.part77__links.txt
[/hide]

TecDoc Phoenix sẽ là cơ sở mà trên đó việc sản xuất bản phát hành thứ ba của đĩa DVD Catalog năm 2010 sẽ được dựa trên. Với Phoenix, những thay đổi sâu rộng là liên quan đến cấu trúc và nội dung của các cơ sở dữ liệu TecDoc sẽ có hiệu lực. Là một người sử dụng của Catalog, bạn sẽ được hưởng lợi từ một số tính năng mới và các lợi ích.Một số cấu trúc dữ liệu thay đổi necessitate điều chỉnh cho các giao diện của đĩa DVD. Chúng tôi cố gắng để hạn chế những thay đổi này càng nhiều càng tốt. Trong một số bộ phận tuy nhiên, chúng không thể tránh khỏi.
Bạn có thể tìm thêm thông tin trong tài liệu này!

Quan trọng: Thông báo trước về sự thay đổi giao diện

1. Hỗ trợ của hệ điều hành thêm

Từ phiên bản này Catalog ngày, các Catalog TecDoc cũng hỗ trợ các hệ điều hành Windows 7 (32 bit / 64 bit) và Vista (64 bit). Sự hỗ trợ của Windows 2000 không còn có thể được bảo đảm.

2. Catalogue mới ngôn ngữ "Tiếng E-xtô-ni-a"

TecDoc tiến bộ quốc tế là một bước xa hơn: theo yêu cầu phổ biến, các Catalog TecDoc bây giờ cũng nói Tiếng E-xtô-ni-a từ phiên bản này về và phục vụ một loạt các khách hàng giờ trong tiếng mẹ đẻ của họ.

3. Xin miễn phí 14 ngày dùng thử miễn phí cho các máy tính và CV sửa chữa thông tin bổ sung

Ngoài những phần thông tin toàn diện, AuDaCon làm cho tất cả các dữ liệu cần thiết cho việc tính toán và thực hiện việc sửa chữa cần thiết, điều chỉnh, dịch vụ và công tác bảo trì trên máy tính và CV có sẵn. Gọi lên thông tin kỹ thuật này bổ sung cho chiếc xe được lựa chọn thông qua mục trình đơn "dữ liệu kỹ thuật" hoặc thông qua các biểu tượng trên thanh công cụ và áp dụng cho 14 ngày dùng thử miễn phí. Các mẫu đơn đặt hàng này có thể được tìm thấy dưới mục trình đơn "phát hành trả> trả dữ liệu fax phát hành kỹ thuật".

4. TecDoc Catalog ngắn chỉ dẫn

Tại đây bạn có thể tìm thấy lời giải thích ngắn gọn về các mục menu và biểu tượng cho vào chương trình.

5. Nhà cung cấp dữ liệu mới trong hệ thống TecDoc

Trong phiên bản này, các nhãn hiệu sau đây được hiển thị với phần dữ liệu trong Catalog cho lần đầu tiên:

* ANGLI
* Hiện nay NXB
* COOPERSFIAAM LỌC
* DRI
* IPS TÙNG
* Lucas Engine Drive
* RAVENOL
* SIGAM
* Unico Filter

Năm: 2010
Phiên bản: 1 quý 2010
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: CóSteinberg Products Collection - Last Updated 2009 | 28.3GB

This release includes the lastest build of the Steinberg Products in 2009.

Contents:
1. Steinberg Cubase v4.1.3.853
2. Steinberg Cubase v5.1 DVDR
3. Steinberg Cubase v5.1 Dongle Emulator
4. Steinberg Cubase v5.1.2 UPDATE
5. ASK Video Cubase 5 Tutorial Level 1
6. ASK Video Cubase 5 Tutorial Level 2
7. Steinberg Dcota v1.0 VSTi
8. Steinberg Groove Agent 2
9. Steinberg HALion VSTi DXi v3.5 DVDR
10. Steinberg Hypersonic 2 DVDR MERRY XMAS
11. Steinberg Nuendo v4.3 Incl Expansion Kit DVDR
12. Steinberg Nuendoeq2 VST v1.6.0.177
13. Steinberg Q VST v1.0.2.4
14. Steinberg The Grand 2 DVDR
13. Steinberg WaveLab v6.1.1
15. VTC QuickStart Steinberg Wavelab 6
16. Steinberg Wizoo XPansion Packs for XPhraze VSTi
17. Steinberg Wizoo XPhraze v1.0 VSTi ISO
18. Steinberg Wizoo XPhraze v1.0 VSTi ISO
19. Steinberg Wizoo Xphraze VSTi v1.2 Update
20. Steinberg.Virtual.Bassist-DELiRiUM

Homepage: http://www.steinberg.net/en/products.htmlDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/db45f1fd/STBGPRDCLLLUD2009%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22332229/ca7d463/STBGPRDCLLLUD2009_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/327853666/STBGPRDCLLLUD2009__links.txt


MAGIX Software Collection - Updated 29.12.2009 | 2.17GB

Magix.COM which has over 15 years of experience could create the best edit and multimedia editor sortwares for you. The colletion which releases in 29.12.2009 will bring all the latest versions that attach crack for you.

MAGIX Software Collection includes:
1. MAGIX Audio Cleaning Lab 15 10.0.3.0
2. MAGIX Digital Photo & Video 7.0.0.92
3. MAGIX Movies on DVD 8.0.2.0
4. MAGIX Music Maker 16 v16.0.0.30
5. MAGIX PC Check & Tuning 2010 v5.0.28.803
6. Magix Ringtone Maker 3.1.0.3
7. MAGIX Video Pro X 1.5 v8.6.0.17
8. MAGIX Xtreme Web Designer 5.0.10354
9. Movie Edit Pro 15 Plus v8.6.1.0
10. MP3 Maker 15 v10.0.0.317
11. PCSamplitude® Music Studio 15 v15.0.1.0
12. Portable MAGIX Xtreme Photo Designer 6 v6.0.19.0
13. Video Easy 1.0.2.2
14. Xtreme.PhotoStory.on.CD-DVD.Deluxe.8.0.5.3
15. MAGIX Movies2go III 3.0.0.12
16. MAGIX Samplitude 11.03

Updated 29.12.2009
MAGIX Movies2go III 3.0.0.12
MAGIX Samplitude 11.03

Lang: English
Medicine: Yes
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22307933/9aa8b06/MAGIX.Sof.Col.29.12.2009_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/58947da5/MAGIX.Sof.Col.29.12.2009%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327780044/MAGIX.Sof.Col.29.12.2009__links.txt

Magix.COM trong đó có hơn 15 năm kinh nghiệm tốt nhất có thể tạo ra những chỉnh sửa và biên tập sortwares đa phương tiện cho bạn. Các colletion mà bản phát hành tại 29 tháng 12 2009 sẽ mang lại cho tất cả các phiên bản mới nhất có kèm crack cho bạn.

MAGIX Software Bộ sưu tập bao gồm:
1. MAGIX Audio Cleaning Lab 15 10.0.3.0
2. MAGIX Digital Photo & Video 7.0.0.92
3. MAGIX Movies on DVD 8.0.2.0
4. MAGIX Music Maker 16 v16.0.0.30
5. MAGIX PC Kiểm tra & Tuning 2010 v5.0.28.803
6. Magix Ringtone Maker 3.1.0.3
7. MAGIX Video Pro X 1,5 v8.6.0.17
8. MAGIX Xtreme Web Designer 5.0.10354
9. Movie Edit Pro 15 Plus v8.6.1.0
10. MP3 Maker 15 v10.0.0.317
11. PCSamplitude ® Music Studio 15 v15.0.1.0
12. Portable MAGIX Xtreme Photo Designer 6 v6.0.19.0
13. Video Easy 1.0.2.2
14. Xtreme.PhotoStory.on.CD-DVD.Deluxe.8.0.5.3
15. MAGIX Movies2go III 3.0.0.12
16. MAGIX Samplitude 11,03

Cập nhật ngày 29 tháng 12 Năm 2009
MAGIX Movies2go III 3.0.0.12
MAGIX Samplitude 11,03

Lạng: Tiếng Anh
Y học: CóMicrosoft Office 2007 PreSP3 Professional DreamEdition 2010 | 792 MB

Microsoft Office Professional 2007 - a comprehensive set of business applications and database management programs to help you save time and effectively organize work. A wide range of opportunities contact management allows you to concentrate all information management functions of clients and potential clients in one place and provide higher quality of service. You can choose to create professional-looking marketing materials for print, e-mail or posting on the network, as well as to develop effective marketing campaigns. No experience or technical staff will not interfere to create dynamic business documents, spreadsheets, presentations and databases. Development of new opportunities is faster using improved menus that present the right tools when they are needed.
Microsoft Office Professional 2007 - Includes Word 2007, Excel 2007, Accsess 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007.

Applications that are enjoyed by all, and no excess garbage that is likely to be demanded only at large enterprises, and then not at all. Office can be installed on the operating system, Windows XP, Windows Vista and Windows 7. The application interface is completely changed, it is modernized and practically no way resembles the old outdated version.

Features of release:
In the distribution is integrated Service Pack 2 and all that came before 2010, the official update
The serial number during installation, you need not!
When installing invited to select features to install.
All files in the original distribution, nothing changed, added only update and serial number

System requirements:
Processor: The frequency of not less than 500 MHz
Memory: 256 MB
Hard disk space: 2 GB
Screen: Resolution of at least 1024x768 pixels
Operating System: Microsoft Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22372003/7626f79/Office2007ProPreSP3_Dream2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327996491/Office2007ProPreSP3_Dream2010__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Microsoft Office Professional 2007 - một bộ các ứng dụng kinh doanh và các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tổ chức có hiệu quả công việc. Một loạt các cơ hội liên lạc với quản lý cho phép bạn tập trung tất cả các chức năng quản lý thông tin của khách hàng và khách hàng tiềm năng ở một nơi và cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn. Bạn có thể chọn để tạo tài liệu tiếp thị chuyên nghiệp tìm kiếm in, e-mail hoặc gửi bài trên mạng, cũng như để phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quả. Không có kinh nghiệm hoặc nhân viên kỹ thuật sẽ không can thiệp để tạo ra các tài liệu kinh doanh năng động, bảng tính, trình bày và cơ sở dữ liệu. Phát triển các cơ hội mới là nhanh hơn bằng cách sử dụng menu cải tiến mà hiện nay các công cụ bên phải khi họ đang cần.
Microsoft Office Professional 2007 - Bao gồm Word 2007, Excel 2007, Accsess 2007, PowerPoint 2007 và Outlook 2007.

Ứng dụng đã được hưởng bởi tất cả, và không có dư thừa rác thải mà có thể được yêu cầu chỉ có tại các doanh nghiệp lớn, và sau đó không phải ở tất cả. Văn phòng có thể được cài đặt trên hệ điều hành, Windows XP, Windows Vista và Windows 7. Giao diện ứng dụng là hoàn toàn thay đổi, đó là hiện đại hóa và thực tế không có cách nào giống với phiên bản cũ đã lỗi thời.

Các tính năng của bản phát hành:
Trong phân phối được tích hợp Service Pack 2 và tất cả những gì đến trước năm 2010, bản cập nhật chính thức của
Số serial trong khi cài đặt, bạn cần không!
Khi cài đặt mời để chọn tính năng để cài đặt.
Tất cả ảnh trong việc phân phối bản gốc, không có gì thay đổi, bổ sung và cập nhật chỉ số serial

Yêu cầu hệ thống:
Bộ xử lý: Tần số của không ít hơn 500 MHz
Memory: 256 MB
Hard disk space: 2 GB
Màn hình: Nghị quyết của ít nhất 1024x768 pixel
Hệ điều hành: Microsoft Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista


Microsoft Windows lwgame Edition (Codename Crystal Clean) Final 09.12.31


Microsoft Windows lwgame Edition (Codename Crystal Clean) Final 09.12.31 | 647 MB

Then came the moment when the soft part of the Internet saturated various assemblies of Windows XP all sorts of quality and performance. Good, the unit (you can call them) - the rest is dross, which is even ashamed to show, rather than something that spread to these your internet. Before you crystal clear assembly OS Windows XP - no nonsense, no tweaks, software, firewood and other useless tinsel (no, the assembly is of course wood and soft, but it is systematic and in any case he would have downloaded via Windows Update)

Crystal Clean Version rassovo the most faithful of the existing at the time of assembly with the fifth version of the Windows kernel.

Features and Differences from other assemblies OS:
- Built-in utilities for diagnosing and working with computers at the stage of installation (testing, work with the HDD, etc.)
- Nothing removed
- Nothing is cut off
- Works great Windows Update
- Not firing a
- Integrated all updates
- Integrate only kosher things
- Do not use disruptive tweaks
- Safety of High-level
- Superior Stability
- High stability under loads
- Included TCPP for easy installation of applications on the deployed OS
- Support exFAT
- Disabling the SFC and the DEP on the OS level
- Relatively small size of the operating system
- Excellent performance
- Many minor fixes and improvements

Standing on a blank, formatted DISK (formatnut be in the process). Set to the current system is not highly recommended

SOFT
Integrated:
NET. Framework 1.1 +2.0 +3.0 +3.5 + Updates
Windows Media Player 11
Internet Explorer 8 Final
Adobe Flash Player Plugin 10
Microsoft Visual C + + Redist
SCSI Pass Through Direct Driver 1.62
Silverlight Plugin 2.0 +3.0
MSXML4 SP3
MSXML6 SP2
DirectX Runtimes August 2009 + Debug September
OpenAL32 Runtimes
OpenSSL Runtimes
Another Updated System DLL
Patch UxTheme (installation of its themes)
Cursors Windows 7
Sound from Windows 7
Disabled SFC for its uselessness
Disabled DEP because of his irregular work
All existing updates on December 26, 2009
Additional system libraries needed to run most programs
Advanced Control Panel applet
New Crystal copyrights wallpapers into this assembly of KM-Software (Design Team)
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/f1c981b5/crystal_clean%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22370238/8879f29/crystal_clean_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327989541/crystal_clean__links.txt
[/hide]

Sau đó, đến thời điểm khi các phần mềm của Internet bão hòa hội đồng khác nhau của Windows XP tất cả các loại chất lượng và hiệu suất. Tốt, đơn vị (bạn có thể gọi cho họ) - phần còn lại là chất dơ, mà thậm chí là xấu hổ để hiển thị, chứ không phải là cái gì đó lây lan sang các internet của bạn. Trước khi lắp ráp tinh thể rõ ràng hệ điều hành Windows XP - không vô nghĩa, không chỉnh, phần mềm, củi và tinsel vô ích khác (không có, lắp ráp là gỗ khóa học và mềm, nhưng nó là hệ thống và trong bất kỳ trường hợp ông đã có thể tải về thông qua Windows Update)

Tinh sạch Phiên bản rassovo các trung thành nhất của hiện tại thời điểm lắp ráp với phiên bản thứ năm của hạt nhân Windows.

Sự khác biệt từ các tính năng và hội đồng khác Hệ điều hành:
- Built-in tiện ích để chẩn đoán và làm việc với máy tính tại các giai đoạn của tiến trình cài đặt (thử nghiệm, làm việc với HDD, vv)
- Không có gì loại bỏ
- Không có gì là cắt
- Công trình vĩ đại Windows Update
- Không phải bắn một
- Tích hợp tất cả các bản cập nhật
- Tích hợp chỉ kosher điều
- Không sử dụng chỉnh gây rối
- An toàn cao cấp
- Superior Stability
- Cao độ ổn định dưới tải
- Đã có TCPP dễ dàng để cài đặt các ứng dụng trên hệ điều hành được triển khai
- Hỗ trợ exFAT
- Vô hiệu hóa những SFC và DEP ở cấp hệ điều hành
- Tương đối nhỏ kích thước của hệ điều hành
- Rất hiệu suất
- Nhiều trẻ vị thành niên sửa chữa và cải tiến

Đứng trên một formatnut, trống (DISK định dạng được trong tiến trình). Thiết lập hệ thống hiện tại không cao được đề nghị

SOFT
Tích hợp:
NET. Khung 1,1 +2,0 +3,0 +3,5 + Cập nhật
Windows Media Player 11
Internet Explorer 8 Final
Adobe Flash Player Plugin 10
Microsoft Visual C + + Redist
SCSI Pass Through Direct Driver 1,62
Silverlight Plugin 2,0 +3,0
MSXML4 SP3
MSXML6 SP2
DirectX Runtimes tháng 8 năm 2009 + Debug Tháng Chín
OpenAL32 Runtimes
OpenSSL Runtimes
Một cập nhật hệ thống DLL
Patch Uxtheme (lắp đặt các chủ đề của nó)
Cursors Windows 7
Âm thanh từ Windows 7
Đình chỉ SFC cho uselessness của nó
Đình chỉ DEP vì công việc đột xuất của mình
Mọi hiện cập nhật trên 26 Tháng 12 2009
Hệ thống thư viện bổ sung cần thiết để chạy hầu hết các chương trình
Advanced Control Panel
New Crystal bản quyền hình nền này vào lắp ráp KM-Phần mềm (Design Team)Windows XP FuckYouBill 2009 2xDVD5 (Eng/Rus) | 6.23GB

FuckYouBill 2009 is completely redesigned Windows XP installation based on the corporate distribution c SP3. Essentially a reworked part of the boot, removed obsolete and useless programs, added new ones.
Multiboot DVD containing a 40 installation options Windows XP, including all updates and integrated drivers for most hardware, which is right now on the market, as well as the old piece of iron, a lot of programs for treatment, recovery of your system that zagruzayutsya directly from the DVD, several pieces of operating systems-loading directly from the CD and do not require a hard drive, a lot of software that is posed and kryakayaetsya machine, optional software with the operating system.

Also on the disc is present Linux Mint 8 "Dewdrop":
Linux Mint - a distribution based on Ubuntu GNU / Linux. Linux Mint is different from most distributions based on Ubuntu GNU / Linux so that the result of changes in the operating system compatibility and does not lose the positive qualities that are endowed with genuine Ubuntu. The developers have made Linux Mint distribution Ubuntu in a number of useful changes, correcting some flaws and shortcomings, thus making it accessible to a wider audience of users, and top it all off with the operating system of the original interface and a number of custom applications.

Linux Mint "Dewdrop" - Russified assembly with additional software and "polishing" of the roughness. The blog author builds can find additional information of interest.Additional Information:
U Update D Deleted A Added

U Updates December 2009
U SATARAID Drivers 05.2009
U VGA Drivers 12.2009
U DirectX 08.2009
U Hiren BootCD 10.1
U Xaser FullCD WindowsPE
A Linux MINT 8 "Dewdrop"
A 3rd party Driverpacks
A Flash & Shockwave players
A Java 1.6U17
A RoyaleBlue bootscreenlogontheme
A CCleaner
A Akelpad
A ControlPanel Applets
A MyUninstaller
A SuperCopuer2
A UxTheme patch
A SysInternals Utils
A Unlocker
D Windows Tutorial

Additional folder on the second disc contains a soft which is better to put her hands -. NET3.5, MUI to angliykoy WinXP, IE78, transformpaki to change the wording OS.

If you have problems with Dewdrop - instead of letters published figures (typical for laptops), then turn off the display layout NUmlock'om: menu> all programs> settings> keyboard> layout> layout settings> Use the LEDs on the keyboard> uncheck NumLock.

P.S. Compilation released on the personal request of authors and for ourselves. Because for all use of the software authors are not liable. Compilation released "AS IS" and downloaded on your own volition and at your own risk. If you used software products of this assembly, it is assumed that you are the holder of a license or delete the products after the trial period of use (30 days).

System requirements:
Windows XP compatible computer.
For computers with 256Mb RAM and less desirable to remove ticks with a heavy sound and video drivers or installation will be errors of memory.

MD5:
FYB2009DVD_WIN.iso 6cd45eaea6965bea244b41a34b6f07be
FYB2009DVD_SOFT.iso: 3973c57fceb6bfc812cd3c289721c004

Program Title: FuckYouBill
Program Version: 2009 2DVD5
The latest version of the program: 2009
Language: English/Russian
The medicine: not requiredDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/b39e3f6b/FYB..._WIN%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22370728/9d51acf/FYB..._WIN_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327991232/FYB..._WIN__links.txt
[/hide]

FuckYouBill 2009 là hoàn toàn được thiết kế lại cài đặt Windows XP SP3 dựa trên c công ty phân phối. Thực chất là một phần của reworked khởi động, gỡ bỏ các chương trình đã lỗi thời và vô dụng, bổ sung mới.
Multiboot DVD có chứa 40 tùy chọn cài đặt Windows XP, bao gồm tất cả các thông tin cập nhật và các trình điều khiển tích hợp cho các phần cứng nhất, mà là ngay bây giờ trên thị trường, cũng như mảnh cũ của sắt, rất nhiều chương trình điều trị, phục hồi hệ thống của bạn mà zagruzayutsya trực tiếp từ đĩa DVD, phần nhiều hệ điều hành-tải trực tiếp từ đĩa CD và không yêu cầu một ổ đĩa cứng, có rất nhiều phần mềm được đặt ra và máy kryakayaetsya, tùy chọn phần mềm với hệ điều hành.

Ngoài ra trên đĩa là hiện nay Linux Mint 8 "rơi xuống như sương":
Linux Mint - một phân phối dựa trên Ubuntu GNU / Linux. Linux Mint là khác với hầu hết các bản phân phối dựa trên Ubuntu GNU / Linux để cho kết quả của sự thay đổi về khả năng tương thích hệ điều hành và không bị mất những phẩm chất tích cực được ưu đãi với chính hãng Ubuntu. Các nhà phát triển đã thực hiện phân phối Linux Ubuntu Mint tại một số thay đổi hữu ích, điều chỉnh một số sai sót và thiếu sót, vì thế làm cho nó có thể truy cập vào một đối tượng rộng lớn hơn của người dùng, và trên tất cả ra với hệ điều hành của giao diện ban đầu và một số tùy chỉnh ứng dụng.

Linux Mint "rơi xuống như sương" - Russified lắp ráp với phần mềm bổ sung và đánh bóng "" của sự thô ráp. Các tác giả blog xây dựng có thể tìm thêm thông tin quan tâm.Thông tin thêm:
U Cập nhật D bị xóa Một nhập

U Tin cập nhật tháng 12 năm 2009
U SATARAID Drivers 05,2009
U VGA Drivers 12,2009
U DirectX 08,2009
U Hiren BootCD 10,1
U Xaser FullCD windowsPE
Một Linux Mint 8 "rơi xuống như sương"
Một bên thứ 3 Driverpacks
A Flash & Shockwave chơi
Một Java 1.6U17
Một bootscreenlogontheme RoyaleBlue
Một CCleaner
Một Akelpad
Một Applet ControlPanel
Một MyUninstaller
Một SuperCopuer2
Một miếng vá Uxtheme
Một Utils Sysinternals
Một Unlocker
D Windows Tutorial

Thêm các thư mục trên đĩa thứ hai chứa một mà mềm là tốt hơn để đặt bàn tay của cô -. NET3.5, MUI để angliykoy WinXP, IE78, transformpaki để thay đổi hệ điều hành từ ngữ.

Nếu bạn có vấn đề với rơi xuống như sương - thay vì các ký tự được công bố số liệu (điển hình cho máy tính xách tay), sau đó tắt bố trí màn hình NUmlock'om: Menu> tất cả các chương trình> Cài đặt> bàn phím> bố trí> cài đặt bố trí> Sử dụng đèn LED trên bàn phím> bỏ chọn NumLock.

P.S. Biên soạn phát hành vào ngày yêu cầu cá nhân của những tác giả và cho chính mình. Bởi vì cho tất cả các tác giả sử dụng phần mềm không chịu trách nhiệm. Biên soạn phát hành "AS IS" và tải về tự nguyện của chính bạn và có nguy cơ của riêng bạn. Nếu bạn đã sử dụng sản phẩm phần mềm của hội đồng này, đó là giả định rằng bạn là người giữ giấy phép một hoặc xóa các sản phẩm sau khi giai đoạn thử nghiệm sử dụng (30 ngày).

Yêu cầu hệ thống:
Windows XP máy tính tương thích.
Đối với các máy tính có 256MB RAM và ít mong muốn để loại bỏ ticks với một âm thanh nặng và các trình điều khiển video hoặc cài đặt sẽ được lỗi của bộ nhớ.

MD5:
FYB2009DVD_WIN.iso 6cd45eaea6965bea244b41a34b6f07be
FYB2009DVD_SOFT.iso: 3973c57fceb6bfc812cd3c289721c004

Chương trình Title: FuckYouBill
Chương trình Phiên bản: 2009 2DVD5
Phiên bản mới nhất của chương trình: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Nga
Các loại thuốc: không bắt buộc

binhvt107cn0277 12-31-2009 12:33 AM


Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit 7600 Lite | 1.67 GB

version, then I have created a separate 32bit lite version as well, search for it, its installation takes up less space than this 64bit version.

~~~NO ACTIVATOR/CRACK/THIRD PARTY FILES INCLUDED~~~
You should be able to activate this version with your legitimate product key. So if you are reading this Steve Balmer, please don't sue me, thanks (not that I am hoping on this factor alone, but still, please don't sue).
~~~ABOUT~~~
This lite version is created by stripping unneeded components from the original version of Windows 7 Ultimate 64bit as a way to lighten resources and reduce required disk space. The main goal was to create a lite version, but still remain true to the original Windows 7 installation as possible, while also keeping compatibility (as much as possible with components still retained) and stability. There are few minor tweaks to default desktop settings for convenience, they are documented below in "Visual and Minor Tweaks" section.

My guess is when Service Pack 1 comes out for Windows 7, it probably won't be compatible with this lite version.


~~~INSTALLATION SIZE~~~
Around 4gb, minus pagefile and hibernation file. (As opposed to full version taking up 7gb.)

~~~MINIMUM RAM REQUIRED~~~
At least 384mb required for installation, although more is highly recommended or use Ready Boost. (Thanks to another user for this info.)
~~~COMPONENTS RETAINED (not full list)~~~
IE, WMP, Bitlocker Drive Encryption, Desktop Gadgets, Games (Inbox & Premium), HomeGroup, **Manual Install, Network and Sharing Center, RemoteApps and Desktop Connection, UAC, Windows Defender, Windows Firewall, ***Windows Mobile Device Center compatibility, hardware support (all items listed under section in vLite), hardware drivers (graphic, fax, modem, printer, scanner, storage, LAN, WLAN)

*vLite preset file is included listing all excluded components
**Manual Install retains ability to install Windows from USB drive (search the web if you want to know how)
***Windows Mobile Device Center needs to be installed separately if you want to sync your Windows Mobile phone
~~~VISUAL AND MINOR TWEAKS~~~
Show all desktop icons (User, Computer, Network, Control Panel)
Show empty drives in Computer folder
Show menubar in Explorer
Always show all icons and notifications on the taskbar
Turned off animation, fading and sliding effects
Don't save taskbar thumbnail previews

Aero.theme settings modified with these attributes: Font size 10, large mouse cursor, sound scheme off.

User account pictures: These are the icons/logos that you choose for your username. I personally dislike most of the ones that came with 7, therefor, I deleted some of them and included a few that I like from Vista. I previously mentioned no third party files, but these user account pictures imported from Vista are pretty harmless.
~~~YOUR SECURITY CONCERNS~~~
I created this iso as a mean to share them and have no intention of putting in harmful codes. The file "install.wim" within the folder "sources" inside the iso included all files that will be installed. Therefore, you can extract those files and scan them.
~~~FAQ: frequently 'asked' questions~~~
-How to enable Aero theme?
Windows SAT is removed, so you'll need to manually enable it. First make sure your graphic card's driver is installed, then go into Personalize and click on the theme "Aero".

-How to save disk space?
Pagefile and hibernation files are around 2-4gb each. If you think you have enough ram, disable or lower the size of pagefile. Also, disable and delete the hibernation file by running command prompt as administrator and typing: powercfg -h off.


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22372281/7ff72a6/Windows7Ultimate64bit7600Lite_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327997485/Windows7Ultimate64bit7600Lite__links.txt
Mirror link:

[/hide]

phiên bản, sau đó tôi đã tạo ra một phiên bản 32bit lite riêng biệt, tìm kiếm cho nó, cài đặt của nó chiếm ít không gian hơn so với phiên bản này 64bit.

~ ~ ~ Activator NO / CRACK / THỨ BA FILES INCLUDED ~ ~ ~
Bạn sẽ có thể kích hoạt phiên bản này với mã khóa sản phẩm hợp pháp của bạn. Vì vậy nếu bạn đang đọc này, Steve Balmer, vui lòng không kiện tôi, nhờ (không rằng tôi hy vọng vào yếu tố này một mình, nhưng vẫn còn, xin vui lòng không khởi kiện).
GIỚI THIỆU ~ ~ ~ ~ ~ ~
Phiên bản này được tạo ra bởi lite tước thành phần không cần thiết từ phiên bản gốc của Windows 7 Ultimate 64bit như một cách để giảm nhẹ nguồn lực và sức chứa trên đĩa cần thiết. Mục đích chính là để tạo ra một phiên bản lite, nhưng vẫn còn đúng với bản gốc cài đặt Windows 7 càng tốt, trong khi cũng giữ tính tương thích (càng nhiều càng tốt với các thành phần vẫn còn giữ lại) và ổn định. Có vài tinh chỉnh vài thứ để mặc định cài đặt máy tính để bàn cho thuận tiện, họ có tài liệu dưới đây trong "Visual và Minor Tweaks" phần.

Đoán của tôi là khi Service Pack 1 đi ra cho Windows 7, nó có thể sẽ không tương thích với phiên bản này lite.


~ ~ ~ INSTALLATION size ~ ~ ~
Khoảng 4gb, trừ pagefile và tập tin ngủ đông. (Trái ngược với phiên bản đầy đủ chiếm 7gb.)

~ ~ ~ Nhớ RAM tối thiểu cần cung ~ ~ ~
Ít nhất là 384MB cần thiết để cài đặt, mặc dù hơn rất cao nên hay sử dụng Ready Boost. (Nhờ một người dùng khác cho thông tin này.)
~ ~ ~ LINH KIỆN giữ lại (không đầy đủ danh sách) ~ ~ ~
IE, WMP, BitLocker Drive Encryption, Desktop Tiện ích, tầm (Hộp thư đến & Premium), HomeGroup, ** bằng tay Cài đặt, mạng và chia sẻ tâm, RemoteApps và kết nối máy tính để bàn, UAC, Windows Defender, Windows Firewall, *** Windows Mobile Device Center khả năng tương thích, hỗ trợ phần cứng (tất cả các mục được liệt kê dưới phần trong vLite), trình điều khiển phần cứng (đồ họa, fax, modem, máy in, máy quét, lưu trữ, mạng LAN, WLAN)

* vLite tập tin cài đặt trước được bao gồm danh sách tất cả các thành phần bị loại trừ
** Cài đặt bằng tay giữ lại khả năng cài đặt Windows từ ổ USB (tìm kiếm trên web nếu bạn muốn biết làm thế nào)
*** Windows Mobile Device Trung tâm cần phải được cài đặt riêng nếu bạn muốn đồng bộ Windows điện thoại di động của bạn
~ ~ ~ VISUAL VÀ Minor tweaks ~ ~ ~
Hiển thị tất cả các biểu tượng máy tính để bàn (Người dùng, máy tính, mạng, Control Panel)
Hiển thị các sản phẩm nào trong ổ cứng máy tính thư mục
Hiển thị các thanh menu trong Explorer
Luôn luôn hiển thị tất cả các biểu tượng và thông báo trên thanh tác vụ
Tắt hoạt hình, fading và hiệu ứng trượt
Không lưu xem trước hình thu nhỏ thanh tác vụ

Aero.theme cài đặt sửa đổi với các thuộc tính: 10 Cỡ chữ, con trỏ chuột lớn, âm thanh sơ đồ đi.

Tài khoản người dùng hình ảnh: Đây là những biểu tượng / biểu tượng mà bạn chọn cho tên đăng nhập của bạn. Cá nhân tôi không thích nhất của những người đi kèm với 7, therefor, tôi đã xóa một số người trong số họ và bao gồm một số ít mà tôi như từ Vista. Tôi trước đây đã đề cập các tập tin không có bên thứ ba, nhưng những hình tài khoản của người sử dụng nhập khẩu từ Vista là khá vô hại.
~ ~ ~ LO BẢO VỆ BẠN ~ ~ ~
Tôi tạo ra iso này như là một nghĩa là để chia sẻ chúng và không có ý định đưa vào các mã có hại. Các tập tin "install.wim" trong thư mục "nguồn" bên trong iso bao gồm tất cả các file mà sẽ được cài đặt. Vì thế, bạn có thể giải nén các tập tin và quét chúng.
~ ~ ~ Hỏi & Đáp: thường xuyên 'yêu' câu hỏi ~ ~ ~
-Làm thế nào để kích hoạt chủ đề hàng không?
Windows SAT bị loại bỏ, do đó, bạn sẽ cần phải tự bật lại nó. Trước tiên hãy đảm bảo điều khiển card đồ họa của bạn được cài đặt, sau đó đi vào Cá nhân hoá và bấm vào chủ đề "hàng không".

-Làm thế nào để tiết kiệm không gian đĩa?
Pagefile và các tập tin ngủ đông là khoảng 2-4GB nhau. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có đủ ram, vô hiệu hoá hoặc giảm kích cỡ của pagefile. Ngoài ra, vô hiệu hóa và xóa các tập tin ngủ đông bằng cách chạy lệnh nhắc như là quản trị viên và gõ: powercfg-h tắt.

binhvt107cn0277 12-31-2009 05:06 PM


Maxon Cinema 4D 11.514 RC20476 Multilingual with 3D Fluff Training Collection 06DVD | 16.1GB

Maxon Cinema 4D - one of the best programs for 3D-visualization, which allows you to quickly and easily create high-quality animation using 3D-CAD models. In the arsenal of Cinema 4D, hundreds of international awards and prizes, and it is considered the best tool for creating 3D-visualization. Even non-professional users will be able to get excellent results, thanks to cleverly designed and easy to use solution. In this publication the following materials: Maxon Cinema 4D 11.514 RC20476 Multilingual and training kit Cinema 4D. A Practical Guide.

Year: 2009
Version: 11.514 RC20476
Developer: MAXON
Platform: Windows x32/x64
Language: English, Russian, Czech, German, French, Japanese, Korean, Chinese
Medicine: Present

New features:

* New manager image
New manager images not only displays the image, it provides countless opportunities to make life easier for each user. You can compare the results of visualization, faster to check the animation, and even to adjust color.

* Archive and AB-Comparison
In the process of setting materials, light, or render accumulate a large number of test images. Manager stores the results of rendering images in memory and displays them in a bookmark list of "Archive". Thus you can see not only the final result, but the previous ones, as well as to compare the time spent on a miscalculation. Especially useful is the AB-comparison tool. By selecting two images, you can compare them by moving the line, as well as activating mode "difference". This will help you choose the best option.

* RAM-player and sound support
Browse costed animation frames without waiting for the miscalculation of the roller. This will give you optimum control over the result and will save precious time, because the problem can be recognized and resolved quickly. If you calculate "the animation with sound, then of course you can play both the image to its soundtrack. The new player, you can view the animation in HD. When too much data, you can reduce the preview in two or four times for what would be best to evaluate the result.

* Display layers
Picture Manager can display the individual layers and multi-pass rendering. Is new is the ability to change the blending modes and the power of transparency layers. Thus you'll always have at hand the best opportunity for control over the outcome.

* Filter image correction
A new tab will give you a set of filters for color correction small immediately after rendering. It can even during rendering to change the brightness, saturation, gamma, and other parameters. As a result, you can save the result with all the changes without re-animation is calculated, and without the need for post-processing programs.

3D Fluff Training Collection for Cinema 4D 06DVD (Video Training & Projects)

3D Fluff training videos are produced and presented by Janine Pauke and Matthew O'Neill. Both have been using CINEMA 4D for years and know the software inside out.

The video is presented with a lossless codec at a resolution of 1024x768 pixels.

System requirements:
Windows PC or Apple Mac with a DVD-Rom drive. This DVD will NOT play in a standalone DVD player. Requires Quicktime 5 or higher (Mac) or Windows Media Player (Windows) for playback. 500 MHz CPU or higher and a minimum screen resolution of 1024x768 recommended. Soundcard (or onboard sound) and speakers / headphones required for audio output.

Include:
3D Fluff CINEMA 4D Training Volume 1 - Design & Visualisation
3D Fluff CINEMA 4D Training Volume 2 - Radiosity Interiors
3D Fluff CINEMA 4D Training Volume 3 - Non-Organic Modeling
3D Fluff CINEMA 4D Training Volume 4 - Advanced Lighting & Rendering in R9.5
3D Fluff CINEMA 4D Training Volume 5 - Hair Styling & Rendering
3D Fluff CINEMA 4D Training Volume 6 - Animation in R10

More Info:http://dvd.3dfluff.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22367799/c76fb27/Cinema4D11.5Multilingual_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/897dc5af/Cinema4D11.5Multilingual%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327981018/Cinema4D11.5Multilingual__links.txt
[/hide]

Maxon Rạp chiếu phim 4D - một trong những chương trình tốt nhất cho 3D-ảo, cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tạo ra hình ảnh động chất lượng cao bằng cách sử dụng các mô hình 3D-CAD. Trong kho của Rạp chiếu phim 4D, hàng trăm giải thưởng quốc tế và giải thưởng, và nó được xem là công cụ tốt nhất cho việc tạo 3D-visualization. Ngay cả những người dùng không chuyên nghiệp sẽ có thể có được kết quả xuất sắc, nhờ sự khéo léo được thiết kế và dễ sử dụng, giải pháp. Trong công bố tài liệu sau đây: Rạp chiếu phim 4D Maxon 11,514 RC20476 đa ngôn ngữ và đào tạo kit Rạp chiếu phim 4D. Hướng dẫn thực hành.

Năm: 2009
Phiên bản: 11,514 RC20476
Phát triển: Maxon
Hệ điều hành: Windows x32/x64
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nga, Séc, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc
Y học: Hiện tại

Các tính năng mới:

* Mới quản lý hình ảnh
Hình ảnh mới quản lý không chỉ hiển thị các hình ảnh, nó cung cấp vô số cơ hội để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho mỗi người dùng. Bạn có thể so sánh kết quả trực quan, nhanh hơn để kiểm tra các hoạt hình, và thậm chí để điều chỉnh màu sắc.

* Lưu trữ và AB-So Sánh
Trong quá trình thiết lập tài liệu, ánh sáng, hoặc render tích lũy một số lượng lớn các hình ảnh thử nghiệm. Quản lý cửa hàng các kết quả của render hình ảnh trong bộ nhớ và hiển thị chúng trong một danh sách các bookmark của "Lưu trữ". Vì vậy, bạn có thể thấy không chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng những người trước đây, cũng như để so sánh thời gian dành cho sự tính sai một ngày. Đặc biệt hữu dụng là AB-so công cụ. Bằng cách chọn hai hình ảnh, bạn có thể so sánh chúng bằng cách di chuyển các dòng, cũng như kích hoạt chế độ "khác biệt". Điều này sẽ giúp bạn chọn tùy chọn tốt nhất.

* RAM-máy nghe nhạc và âm thanh hỗ trợ
Duyệt khung hoạt hình costed mà không cần chờ đợi cho sự tính sai của các con lăn. Điều này sẽ giúp bạn điều khiển tối ưu hơn kết quả và sẽ tiết kiệm thời gian quý giá, bởi vì vấn đề này có thể được công nhận và giải quyết nhanh chóng. Nếu bạn tính toán "những hình ảnh động với âm thanh, thì dĩ nhiên bạn có thể chơi cả hai hình ảnh đến nhạc phim của nó. Các cầu thủ mới, bạn có thể xem các hình ảnh động trong HD. Khi dữ liệu quá nhiều, bạn có thể làm giảm xem trước trong hai hoặc bốn lần cho những gì sẽ là tốt nhất để đánh giá kết quả.

* Hiển thị các lớp
Picture Manager có thể hiển thị các lớp cá nhân và đa-pass rendering. Là mới là khả năng thay đổi chế độ trộn và quyền lực của lớp minh bạch. Vì vậy bạn sẽ có lúc tay cơ hội tốt nhất để kiểm soát kết quả.

* Bộ lọc chỉnh hình ảnh
Một thẻ mới sẽ cung cấp cho bạn một bộ lọc để hiệu chỉnh màu sắc nhỏ ngay lập tức sau khi rendering. Nó có thể ngay cả trong thời gian rendering để thay đổi độ sáng, độ bão hòa, gamma, và các thông số khác. Kết quả là, bạn có thể lưu kết quả với tất cả những thay đổi mà không cần tái hoạt hình được tính toán, và mà không cần đăng chương trình chế biến.

3D fluff Đào tạo Bộ sưu tập cho Rạp chiếu phim 4D 06DVD (Video Đào tạo và Dự án)

3D video fluff đào tạo được sản xuất và trình bày của Janine Pauke và Matthew O'Neill. Cả hai đã được sử dụng CINEMA 4D năm và cho biết các phần mềm bên trong ra ngoài.

Video này được trình bày với một codec lossless ở độ phân giải 1024x768.

Yêu cầu hệ thống:
Windows PC hoặc Mac của Apple với một ổ DVD-ROM. DVD này sẽ không chạy trong một đầu DVD độc lập. Yêu cầu Quicktime 5 hoặc cao hơn (Mac) hoặc Windows Media Player (Windows) để phát lại. 500 MHz CPU hoặc cao hơn và màn hình có độ phân giải 1024x768 tối thiểu được đề nghị. Soundcard (onboard hoặc âm thanh) và loa hoặc tai nghe yêu cầu cho đầu ra âm thanh.

Bao gồm:
3D fluff CINEMA 4D Training Volume 1 - Thiết kế & Visualisation
3D fluff CINEMA 4D Training Volume 2 - Radiosity Interiors
3D fluff CINEMA 4D Training Volume 3 - Non-Organic Modeling
3D fluff CINEMA 4D Training Volume 4 - Advanced Lighting & Rendering trong R9.5
3D fluff CINEMA 4D Training Volume 5 - Hair Styling & Rendering
3D fluff CINEMA 4D Training Volume 6 - Animation in R10

Thông tin thêm: http://dvd.3dfluff.com/MAGIX Products Collection - Last Updated 2009 | 18.1GB

Magix.COM which has over 15 years of experience could create the best edit and multimedia editor sortwares for you. The colletion which last update 2009 will bring all the latest versions that attach crack for you.

MAGIX Software Collection includes:
1. MAGIX Audio Cleaning Lab 15 10.0.3.0
2. MAGIX Movies on DVD 8.0.2.0
3. MAGIX Music Maker 16 v16.0.0.30
4. MAGIX PC Check & Tuning 2010 v5.0.28.803
5. MAGIX PC Check And Tuning 2010 5.0.24.689 Multilanguage with Add-ons
6. MAGIX PC Check And Tuning 2010 v5.0.30.804
7. Magix Ringtone Maker 3.1.0.3
8. MAGIX Video Pro X 1.5 v8.6.0.17
9. MAGIX Xtreme Web Designer 5.0.10354
10. Movie Edit Pro 15 Plus v8.6.1.0
11. MP3 Maker 15 v10.0.0.317
12. PCSamplitude Music Studio 15 v15.0.1.0
13. Portable MAGIX Xtreme Photo Designer 6 v6.0.19.0
14. Video Easy 1.0.2.2
15. Xtreme PhotoStory on CD-DVD Deluxe 8.0.5.3
16. MAGIX Foto Premium v9.0 German
17. MAGIX Video Pro X2 v9.0 German
18. MAGIX Video Deluxe v16.0 Premium German

Homepage: http://www.magix.com/Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/73e689a2/MAGIXPRDCLLLUD2009%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22369463/f5a9ae6/MAGIXPRDCLLLUD2009_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327986563/MAGIXPRDCLLLUD2009__links.txt
[/hide]

Magix.COM trong đó có hơn 15 năm kinh nghiệm tốt nhất có thể tạo ra những chỉnh sửa và biên tập sortwares đa phương tiện cho bạn. Các colletion mà cập nhật cuối năm 2009 sẽ mang lại cho tất cả các phiên bản mới nhất có kèm crack cho bạn.

MAGIX Software Bộ sưu tập bao gồm:
1. MAGIX Audio Cleaning Lab 15 10.0.3.0
2. MAGIX Movies on DVD 8.0.2.0
3. MAGIX Music Maker 16 v16.0.0.30
4. MAGIX PC Kiểm tra & Tuning 2010 v5.0.28.803
5. MAGIX PC Kiểm tra và Tuning Multilanguage 2010 5.0.24.689 với Tiện ích
6. MAGIX PC Kiểm tra và Tuning 2010 v5.0.30.804
7. Magix Ringtone Maker 3.1.0.3
8. MAGIX Video Pro X 1,5 v8.6.0.17
9. MAGIX Xtreme Web Designer 5.0.10354
10. Movie Edit Pro 15 Plus v8.6.1.0
11. MP3 Maker 15 v10.0.0.317
12. PCSamplitude Music Studio 15 v15.0.1.0
13. Portable MAGIX Xtreme Photo Designer 6 v6.0.19.0
14. Video Easy 1.0.2.2
15. Xtreme PhotoStory trên đĩa CD-DVD Deluxe 8.0.5.3
16. MAGIX Foto Premium 9.0 Đức
17. MAGIX Video Pro X2 9.0 Đức
18. MAGIX Video Deluxe v16.0 Premium Đức

Trang chủ: http://www.magix.com/3Dvia Composer V6.5.0.1434 Win32/64 | 1.1 GB

Create interactive product documentation, animation, technical illustrations and more

By reusing digital product definition data including 3D design data and bills-of-material information, 3DVIA
Composer revolutionizes the product documentation process for enterprises of all sizes. With its easy-to-use,
desktop content-creation system, 3DVIA Composer effectively automates processes that are crucial for success in the marketplace.

Before 3DVIA Composer, the deliverable production process was a costly, error-prone process which had to be repeated, usually from the start, for any product change.

Now, by using 3DVIA Composer, enterprises can quickly and easily automate their deliverable production rocesses while reducing costs and improving quality. 3DVIA Composer allows production of product documentation to be concurrent with the design of the product.

Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/62d4m94f/3Dvia.Composer.V6.5.0.1434.Win32-64%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22369868/8ea7bc0/3Dvia.Composer.V6.5.0.1434.Win32-64_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/327988250/3Dvia.Composer.V6.5.0.1434.Win32-64__links.txt
[/hide]

Tạo tài liệu sản phẩm tương tác, hoạt hình, minh họa kỹ thuật và nhiều hơn nữa

Bởi sử dụng lại dữ liệu định nghĩa sản phẩm kỹ thuật số bao gồm cả dữ liệu thiết kế 3D và các hóa đơn của tài liệu thông tin, 3DVIA
Nhà soạn nhạc cuộc cach mạng trong quá trình tài liệu sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Với nó dễ sử dụng,
máy tính để bàn nội dung sáng tạo hệ thống, có hiệu quả 3DVIA Composer tự động hóa các quy trình quan trọng đối với sự thành công trên thị trường.

Trước khi 3DVIA Composer, quá trình sản xuất deliverable là một, tốn kém lỗi dễ bị quá trình đó phải được lặp lại, thường là từ đầu, cho bất kỳ thay đổi sản phẩm.

Bây giờ, bằng cách sử dụng 3DVIA Composer, doanh nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng có thể tự động hoá rocesses sản xuất deliverable của họ trong khi giảm chi phí và cải thiện chất lượng. 3DVIA Composer cho phép sản xuất các tài liệu sản phẩm được đồng thời với việc thiết kế các sản phẩm.Windows XP Colossus Edition 2 Reloaded | 4.38 GB

This distribution is an updated and enhanced version of Windows XP Professional. It includes SP2 critical updates up to date drivers, chipset, CPU, SATA / PATA / SCSI / RAID, LAN, Wireless, Modem and Sound in the installation. It also includes the video drivers to install manually, third-party applications, all in unattended (no user intervention). It was optimized to achieve maximum performance, stability and security.

MINIMUM REQUIREMENTS:

* 700 MHz microprocessor or higher. (Recommended 1500 MHz)
* Memory 256 MB RAM or higher (512MB Recommended)
* 3 GB of available space on your hard disk.
* Video adapter and monitor Super VGA (800 × 600) or higher resolution
* DVD-ROM
* Keyboard and mouse
* Applications included in the installation of unattendedDownload:(Rapidshare & HotFile & -SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/39aa9f8d/Windows_XP_Colossus_Edition_2_Reloaded%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22448640/230af51/Windows_XP_Colossus_Edition_2_Reloaded_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328301985/Windows_XP_Colossus_Edition_2_Reloaded__links.txt
[/hide]

Phân phối này là một cập nhật và phiên bản nâng cao của Windows XP Professional. Nó bao gồm các bản cập nhật SP2 quan trọng đến các trình điều khiển ngày, chipset, CPU, SATA / PATA / SCSI / RAID, LAN, Wireless, Modem và âm thanh trong khi cài đặt. Nó cũng bao gồm các trình điều khiển video để cài đặt theo cách thủ công, các ứng dụng của bên thứ ba, tất cả trong không giám sát (không có sự can thiệp của người dùng). Nó đã được tối ưu để đạt được hiệu suất tối đa, ổn định và an ninh.

Tối thiểu YÊU CẦU:

* Bộ vi xử lý 700 MHz hoặc cao hơn. (Được giới thiệu 1500 MHz)
* Bộ nhớ RAM 256 MB hoặc cao hơn (512MB Recommended)
* 3 GB không gian có sẵn trên đĩa cứng của bạn.
* Video adapter và màn hình Super VGA (800 × 600) hoặc cao hơn độ phân giải
* DVD-ROM
* Bàn phím và chuột
* Bao gồm trong các ứng dụng cài đặt không cần giám sát


Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 3264-bit ACTiVATED [UPDATE]


Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 32/64-bit ACTiVATED [UPDATE]|3.47 GB

Activator Features:

Features

* Maintain your own list of serials, future or current (comes with allot of preset keys)
* Automatically finds an available drive letter (if required)
* Installer and uninstaller built in as standard
* Checks your Windows version and build before install
* Automatically finds your active boot partition
* Works on all languages
* Works alongside hidden partitions
* Works on Windows 7, Vista and Server 2008 editions
* Support for bios modded users
* Argument support for silent installs
* You can use this tool to activate your Windows 7/Vista ISO by editing setupcomplete.cmd
* Improves Windows 7 boot time on a Mac (Compared to other loaders)


Whats the goal of this program?
To activate you in a clean and simple way without putting a load of buttons and checkboxes on your screen and expecting you to know what to do. It's all about keeping it simple!

What makes this different from every other loader out at the moment?
It's not a batch file and all commands are made within the application, it has great error handling and doesn't try to find the active partition based on size (which every other loader is doing at the moment).

So whats the advantages and why should you care?
With me building this loader as an application I can access system details and create declares for many of the functions. This means anyone that uses this loader should have a greater chance of success!

Whats the differences between each loader option?
Hover your mouse over each option to see

Ok so how do I run it?
In general you simply press Install!

I activated Windows 7 and now I want to activate Windows Vista
, why isn't it working?
Use the uninstall option while on Windows 7 and reboot into Windows Vista. Next install your selected cert/slic in Windows Vista and then reboot back to Windows 7 and click install.

Activation failed, now what?
Try again with the older loader option enabled, maybe that might just work for you.

Application integrity checking?
Hover your mouse over the green, amber or red icon towards the bottom right of the window to see the information.

I should note that even if the icon is green someone might have found a way around it so it's worth checking that the applications path is always the same as the location from where you launched the application. You should also check that the MD5 matches the MD5 found online.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/4bm1b3mb/Windows.7.Ultimate.ENG.x86-x64.ACTiVATED%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22448355/7dde198/Windows.7.Ultimate.ENG.x86-x64.ACTiVATED_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328300777/Windows.7.Ultimate.ENG.x86-x64.ACTiVATED__links.txt
[/hide]

Activator Tính năng:

Những đặc tính

* Duy trì danh sách của riêng bạn của serial, trong tương lai hoặc hiện tại (đi kèm với allot của các phím đặt trước)
* Tự động tìm một ký tự ổ đĩa có sẵn (nếu cần)
* Cài đặt và uninstaller xây dựng trong tiêu chuẩn
* Kiểm tra phiên bản Windows của bạn và xây dựng trước khi cài đặt
* Tự động tìm thấy phân vùng khởi động hoạt động của bạn
* Công trình trên tất cả các ngôn ngữ
* Hoạt động cùng với phân vùng ẩn
* Công trình trên Windows 7, Vista và Server 2008 phiên bản
* Hỗ trợ cho người sử dụng bios Modded
* Đối số hỗ trợ cài đặt im lặng
* Bạn có thể sử dụng công cụ này để kích hoạt Windows 7/Vista ISO của bạn bằng cách chỉnh sửa setupcomplete.cmd
* Cải thiện Windows 7 thời gian khởi động trên máy Mac (So với bộ tải khác)


Whats mục tiêu của chương trình này?
Để kích hoạt bạn một cách sạch sẽ và đơn giản mà không đặt một tải trọng của các nút và các hộp kiểm tra trên màn hình của bạn và hy vọng bạn biết phải làm gì. Đó là tất cả về việc giữ gìn nó đơn giản!

Điều gì làm cho điều này khác với mỗi bộ tải khác ra vào lúc này?
Nó không phải là một tập tin thực thi và tất cả các lệnh được thực hiện trong phạm vi ứng dụng, nó đã xử lý lỗi rất lớn và không cố gắng tìm các phân vùng hoạt động dựa trên kích thước (mà mỗi bộ nạp khác là làm vào lúc này).

Vì vậy, whats những lợi thế và tại sao bạn nên chăm sóc?
Với tôi xây dựng bộ nạp này là một ứng dụng nào tôi có thể truy cập vào các chi tiết hệ thống và tạo ra tuyên bố cho rất nhiều chức năng. Điều này có nghĩa là bất cứ ai sử dụng bộ nạp này cần phải có một cơ hội lớn của sự thành công!

Whats sự khác nhau giữa mỗi tùy chọn bộ nạp?
Hover chuột trên mỗi tùy chọn để xem

Ok vậy làm thế nào để tôi chạy nó?
Nói chung bạn chỉ cần nhấn Install!

Tôi kích hoạt Windows 7 và bây giờ tôi muốn kích hoạt Windows Vista
, Tại sao không phải là nó làm việc không?
Sử dụng các tùy chọn trong khi gỡ bỏ cài đặt trên Windows 7 và khởi động lại vào Windows Vista. Tiếp theo bạn chọn cài đặt cert / SLIC trong Windows Vista và sau đó khởi động lại trở về Windows 7 và nhấp vào cài đặt.

Kích hoạt không thành công, bây giờ những gì?
Hãy thử lại với tùy chọn bộ nạp cũ được kích hoạt, có thể đó chỉ có thể làm việc cho bạn.

Ứng dụng kiểm tra tính toàn vẹn?
Hover chuột qua biểu tượng màu xanh lá cây, hổ phách hoặc màu đỏ về phía bên phải phía dưới cửa sổ để xem thông tin.

Tôi nên lưu ý rằng ngay cả khi các biểu tượng là màu xanh lá cây có thể ai đó đã tìm thấy một cách xung quanh nó nên nó có giá trị kiểm tra đường dẫn ứng dụng luôn luôn là giống như những địa điểm từ nơi mà bạn đưa ra các ứng dụng. Bạn cũng nên kiểm tra MD5 phù hợp với MD5 hàng trực tuyến.

hiennx209vt027 12-31-2009 05:16 PM

Oài, google dịch chán quá:adore:, hiểu chết liền, thanks bạn đã chia sẻ!

binhvt107cn0277 01-01-2010 12:17 AM


Microsoft Windows 7 Ultimate 32bit 7600 Lite - English
DVD | ISO | English | Bootable | Pre-actived | 1.19 GB

This lite version is created by stripping unneeded components from the original version of Windows 7 Ultimate 32bit as a way to lighten resources and reduce required disk space. The main goal was to create a lite version, but still remain true to the original Windows 7 installation as possible. Though are few minor tweaks to default desktop settings for convenience, they are documented below in "Visual and Minor Tweaks" section.

This version has gone through extensive testing to make sure of compatibility (maximum possible with components still retained) and stability. Although my guess is when Service Pack 1 comes out for Windows 7, it probably won't be compatible with this lite version.

; vLite preset file
;
;#Environment:
; vLite v1.2
; Framework 2.0.50727.4927
; Microsoft Windows NT 6.1.7600.0 32-bit
;
;#Target:
; Windows 7 ULTIMATE 32-bit
; Version 6.1 English (United States)
;

[Components]

;# Accessories #
Accessibility
Mobility Center
Speech Support

;# Drivers #
Diva Server
QLogic Fibre Channel Adapter
TV Tuners-ADS Technologies
TV Tuners-ASUSTeK Computer Inc.
TV Tuners-AVerMedia Technologies, Inc.
TV Tuners-Compro Technology Inc.
TV Tuners-Creatix
TV Tuners-Hauppauge
TV Tuners-KNC ONE GmbH
TV Tuners-KWorld
TV Tuners-Lumanate, Inc.
TV Tuners-Philips Semiconductors
TV Tuners-Pinnacle Systems
TV Tuners-TerraTec Electronic GmbH
TV Tuners-VidzMedia Pte Ltd.

;# Languages #
Arabic
Brazillian
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Estonian
Finnish
French
German
Greek
Hebrew
Hungarian
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Simplified Chinese
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish
Table Driven Text Input Processor
Thai
Traditional Chinese
Turkish
Ukrainian

;# Multimedia #
Media Center
Media Metadata Handler
Music and Video samples
Sample Pictures
Screensavers
Shell event sounds
Sound Recorder

;# Network #
RIP Listener
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Simple TCPIP services
TFTP Client
Windows Mail

;# Services #
Diagnostics
Distributed Link Tracking Client
Distributed Transaction Coordinator (DTC)
Error Reporting
IP Helper
IPsec Policy Agent
Network Access Protection Agent
Quality Windows Audio Video Experience
Secondary Logon
Windows Search

;# System #
Beep
Crash Dump Support
Digital Rights Management (DRM)
Disk Quota
Help
Microsoft Message Queue (MSMQ)
Natural Language
Parental Controls
Performance Counters
Reliability and Performance Monitor
Remote Differential Compression
Run a legacy CPL elevated
Security Center
Software Quality Management (SQM)
Sync Center
System Restore
Tablet PC
Windows Easy Transfer
Windows SAT (Performance Index)

[Protection]
windows\system32\tbs.dll
windows\system32\wer.dll
windows\system32\msdrm.dll
windows\system32\browcli.dll
windows\system32\winipsec.dll
windows\system32\wmdrmsdk.dll

Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/69b1c4d4/7U.Liite.x86%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22447095/135b5fa/7U.Liite.x86_links.txt.html

Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328296660/7U.Liite.x86__links.txt
[/hide]

Phiên bản này được tạo ra bởi lite tước thành phần không cần thiết từ phiên bản gốc của Windows 7 Ultimate 32bit như một cách để giảm nhẹ nguồn lực và sức chứa trên đĩa cần thiết. Mục đích chính là để tạo ra một phiên bản lite, nhưng vẫn còn đúng với bản gốc cài đặt Windows 7 có thể. Mặc dù có một vài thứ để chỉnh các thiết lập mặc định cho máy tính để bàn thuận tiện, họ có tài liệu dưới đây trong "Visual và Minor Tweaks" phần.

Phiên bản này đã đi qua thử nghiệm rộng rãi để đảm bảo tương thích (tối đa có thể với các thành phần vẫn còn giữ lại) và ổn định. Mặc dù đoán của tôi là khi Service Pack 1 đi ra cho Windows 7, nó có thể sẽ không tương thích với phiên bản này lite.

; VLite tập tin cài đặt trước
;
; # Môi trường:
; VLite v1.2
; Khung 2.0.50727.4927
; Microsoft Windows NT 6.1.7600.0 32-bit
;
; # Mục tiêu:
; Windows 7 Ultimate 32-bit
; 6,1 Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ)
;

[Linh]

; # Accessories #
Khả năng tiếp cận
Trung tâm di động
Hỗ trợ phát biểu

; # Drivers #
Diva Server
Qlogic Fibre Channel Adapter
TV Tuners-ADS Technologies
TV Tuners-ASUSTeK Computer Inc
TV Tuners-AVerMedia Technologies, Inc
TV Tuners-Compro Technology Inc
TV Tuners-Creatix
TV Tuners-Hauppauge
TV Tuners-KNC ONE GmbH
TV Tuners-KWorld
TV Tuners-Lumanate, Inc
TV Tuners-Philips Semiconductors
TV Tuners-Pinnacle Systems
TV Tuners-Terratec điện tử GmbH
TV Tuners-VidzMedia Pte Ltd

; # Languages #
Tiếng A-rập
Brazillian
Tiếng Bun-ga-ri
Tiếng Crô-a-ti-a
Tiếng Séc
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Hà Lan
Tiếng E-xtô-ni-a
Tiếng Phần Lan
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Hê-brơ
Tiếng Hung-ga-ri
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Lát-vi-a
Tiếng Lít-va
Tiếng Na Uy
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Ru-ma-ni
Tiếng Nga
Tiếng Séc-bi
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Xlô-vác
Tiếng Xlô-ven
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thụy Điển
Table Driven Text Input Processor
Thái Lan
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng U-crai-na

; # Multimedia #
Media Center
Media Metadata Handler
Âm nhạc và video mẫu
Sample Pictures
Screensaver
Shell sự kiện âm thanh
Sound Recorder

; # Network #
RIP Listener
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Đơn giản TCPIP dịch vụ
TFTP Client
Windows Mail

; # Dịch vụ #
Chẩn đoán
Distributed Link Tracking Client
Phân phối viên giao dịch (DTC)
Error Reporting
IP Helper
IPsec Policy Agent
Network Access Protection Agent
Quality Windows Audio Video Experience
Secondary Logon
Windows Search

; Hệ thống # #
Beep
Crash Dump Hỗ trợ
Digital Rights Management (DRM)
Disk Quota
Giúp đỡ
Microsoft Message Queue (MSMQ)
Ngôn ngữ tự nhiên
Parental Controls
Hiệu suất Counters
Độ tin cậy và hiệu suất Monitor
Remote Differential Compression
Khởi một di sản CPL cao
Trung tâm an ninh
Phần mềm quản lý chất lượng (sqm)
Sync Center
System Restore
Tablet PC
Windows Easy Transfer
Windows SAT (Performance Index)

[Bảo vệ]
Windows \ system32 \ tbs.dll
Windows \ system32 \ wer.dll
Windows \ system32 \ msdrm.dll
Windows \ system32 \ browcli.dll
Windows \ system32 \ winipsec.dll
Windows \ system32 \ wmdrmsdk.dllAutodesk 3D Studio Max 2010 (x32/x64) Full DVD with All Eva Wild Series Tutorials | 12.15GB

Create stunning 3D models in less time with Autodesk® 3ds Max® 2010 software. This full-featured 3D modeling, animation, and rendering solution is used to produce top-selling games and award-winning film and video content. It’s the tool of choice for quickly generating realistic characters, seamless CG effects, jaw-dropping games, or top-quality film and television content. Enhanced toolsets let you create your 3D environment the way you want, manage complex scenes, and take advantage of improved software interoperability and pipeline-integration support.

Lang: English
Medicine: Yes

All Eva Wild Series ,3D Studio Max Tutorials 3 DVDs
The 'Eva Wild Series' - Our aim in this series is to provide comprehensive lessons to produce a complete fully rigged, textured and anatomically correct female character. This series fits well into 3 DVDs with 3 separate professional 3ds Max instructors taking you through each if their specialties in very detailed step by step processes making this training suitable for artists of all levels.

DVD1: Modeling
DVD2: Texturing, Mapping & Clothing
DVD3: Rigging & Animation

DVD1
'Eva Wild Series' - Female Character Creation: Part 1 - Modeling
Part 1 of this 3 part Training DVD series on complete character creation in 3ds Max, covers the complete step by step modeling of the Eva Wild character, 14 hours of comprehensive training to cover every single step that can be followed by artists of all levels.

The author teaches the importance of studying human anatomy throughout the stages and provides clear diagrams showing muscle flow and bone structure for each section.

'Eva Wild Series' - Female Character Creation: Part 1 - Modeling contains the following:

* Introduction
* Creating The Face - 15 movies
* Building the Head and Ear - 12 movies
* The Neck, Shoulder and Breast - 15 movies
* The Back, Abdomen and Groin - 15 movies
* The Limbs - 15 movies
* The Hand - 10 movies
* The Foot - 8 movies
* Finishing off

The training is presented and broken down in easy to follow steps, with several movies on each section, the earlier sections are also accompanied with printable pdf documents to assist the viewing and following process of the student.

Content:
All aspects of creating the finished model are taught in a way that artists will be able to learn at their own pace. Once these techniques have been learned they can be equally applied to all your future organic modeling projects.

HTML Interface:
Will work in all browsers and on all platforms. Less memory intensive allowing you to work in your 3d package and run the dvd at the same time

Full Resolution Flash Player Movies:
.swf files for quick and easy viewing. All movies have a custom control panel and slider bar for easy access to any part of the movie.

DVD2
'Eva Wild Series' - Female Character Creation:
Part 2 - Texturing, Mapping & Clothing: Part 2 of this 3 part Training DVD series on complete character creation in 3ds Max, covers the complete step by step texturing, mapping using Photoshop and the creation of the clothing of the Eva Wild character, 4 hours and 47 mins of comprehensive training to
cover every single step that can be followed by artists of all levels. The author covers all aspects of the texturing process from the creation of the textures themselves for the whole character to the modeling and texturing of her garments to even adding lighting.


Mapping: Time: 55m38s

* 01 Applying a Checker Map & Mapping the Torso
* 02 Mapping the Leg
* 03 Welding the torso & Leg
* 04 The Head
* 05 The Scalp & Relax Tool
* 06 Duplicating the Mesh & Finishing Off

Clothing & Hair: Time: 93m30s

* 01 Creating the Top pt.1
* 02 Creating the Top pt.2
* 03 Finishing the Top
* 04 The Skirt pt.1
* 05 The Skirt pt.2
* 06 The Boots pt.1
* 07 The Boots pt.2
* 08 The Boots pt.3
* 09 Finishing the Boots
* 10 The Hair

Texturing: Time: 138m23s

* 01 Exporting the wireframe
* 02 Starting the Face
* 03 Shadows & Highlights
* 04 Facial Details
* 05 Details
* 06 Adding Freckles
* 07 Creating the Specular Map
* 08 Creating the Bump Map
* 09 Creating Eyes
* 10 Finishing the Eyes
* 11 Hair pt.1
* 12 Hair pt.2, Teeth & Eyelashes
* 13 Boots
* 14 Clothing
* 15 Adding a Camera & Ground Plane
* 16 Lighting Setup pt.1 - incorporating Sub Surface Scattering Shader
* 17 Lighting Setup pt.2 - incorporating Global Illumination
* Model and texture files are also included on the DVD

DVD3
'Eva Wild Series' - Female Character Creation: Part 3 - Rigging & Animation
Part 3 of this 3 part Training DVD series on complete character creation in 3ds Max, covers the complete step by step of setting up a fully animatable rig for the Eva Wild character as well as taking you through creating a walk cycle., 7 hours and 43 mins of comprehensive training to cover every single step that can be followed by artists of all levels. The author covers the rigging process for the whole character to even creating simple face morph setup.

Bone Creation: Time: 61m56s

*
01 : Setup
*
02 : Legs
*
03 : Spine
*
04 : Arm
*
05 : Hand
*
06 : Finish

Leg Rig: Time 41m01s

* 01 : Add Leg and IK Helpers
* 02 : Control swivel angle and Ground plane
* 03 : Wire foot roll attribute
* 04 : Copy to other Leg

Spine Rig: Time: 54m48s

* 01 : Create the Base rig
* 02 : Add IK & constrain bones to rig
* 03 : Spine Twist
* 04 : Head and Neck
* 05 : Bending Forward
* 06 : Final Clean up

Arm Rig: Time: 55ms16

* 01 : Create IK/FK Switch
* 02 : Shoulder rig
* 03 : Pectoral Muscle
* 04 : Finger Controls
* 05 : Clean and finish

Skin Modifier: Time: 106m50s

* 01 : Skinning Introduction
* 02 : Modify envelopes
* 03 : Clean stray vertices
* 04 : Refine Foot
* 05 : Refine Leg
* 06 : Refine Spine
* 07 : Refine Chest
* 08 : Refine Shoulder
* 09 : Refine Head
* 10 : Refine Arm

Skin Morph & Clothes: Time: 49m41s

* 01 : Skin Morph
* 02 : Tweak Vertices
* 03 : Elbow and Thigh
* 04 : Hair and Top
* 05 : Final Items

WalkCycle Animation: Time: 66m47s

* 01 : Start Walk Cycle
* 02 : Setup passing position
* 03 : Refine leg motion
* 04 : Fix hips and finish legs
* 05 : Upper body

Face Morph Setup: Time: 11m05s

* 01 : Simple Face morphsDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/7m17m143/A3DSM2010_ENG_x64_x86%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22447951/391b3e9/A3DSM2010_ENG_x64_x86_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328299050/A3DSM2010_ENG_x64_x86__links.txt
[/hide]

Tạo mô hình 3D tuyệt đẹp trong thời gian ít hơn với Autodesk ® 3ds Max ® 2010 phần mềm. Điều này đầy đủ tính năng mô hình 3D, hoạt hình, và giải pháp rendering được sử dụng để sản xuất hàng đầu bán chạy trò chơi và trao giải thưởng điện ảnh và nội dung video. Đó là công cụ của sự lựa chọn cho một cách nhanh chóng tạo ra các ký tự thực tế, hiệu ứng CG liền mạch, hàm-rơi trò chơi, hoặc đầu trang-chất lượng và nội dung của bộ phim truyền hình. Toolsets nâng cao cho phép bạn tạo ra môi trường 3D của bạn theo cách bạn muốn, quản lý các cảnh phức tạp, và tận dụng các phần mềm cải thiện khả năng tương tác và đường ống-tích hợp hỗ trợ.

Lạng: Tiếng Anh
Y học: Có

Mọi Eva Wild Series, 3D Studio Max Tutorials 3 DVDs
Các 'Eva Wild Series' - Mục tiêu của chúng tôi trong loạt bài này là cung cấp những bài học toàn diện để sản xuất một hoàn thành đầy đủ lận, kết cấu mặt giải phẫu và đúng nhân vật nữ. Series này cũng phù hợp thành 3 đĩa DVD với 3 chuyên nghiệp riêng biệt 3ds Max giáo viên hướng dẫn bạn qua từng tham nếu đặc sản của họ trong bước rất chi tiết bước này làm cho quy trình đào tạo phù hợp cho các nghệ sĩ của tất cả các cấp.

DVD1: Modeling
DVD2: texturing, Mapping & Quần áo
DVD3: Rigging & Animation

DVD1
'Eva Wild Series' - Nữ tự tạo: Phần 1 - Mô hình hóa
Phần 1 của loạt 3 phần DVD Đào tạo về sáng tạo hoàn thành nhân vật trong 3ds Max, bao gồm các bước hoàn thành bước theo mô hình của các nhân vật Eva Wild, 14 giờ đào tạo toàn diện để trang trải mọi bước duy nhất có thể được theo sau bởi các nghệ sĩ của tất cả các cấp.

Tác giả dạy tầm quan trọng của việc học tập cơ thể con người trong suốt các giai đoạn và cung cấp sơ đồ hiển thị rõ ràng dòng chảy cơ bắp và cấu trúc xương cho từng phần.

'Eva Wild Series' - Nữ tự tạo: Phần 1 - Làm mẫu có chứa sau đây:

* Giới thiệu
* Tạo The Face - 15 phim
* Xây dựng Trụ và Ear - 12 phim
* Các cổ, vai và vú - 15 phim
* Các Quay lại, Abdomen và háng - 15 phim
* Các Limbs - 15 phim
* Các tay - 10 phim
* Các chân - 8 phim
* Finishing off

Đào tạo này được trình bày và chia nhỏ trong dễ dàng để làm theo các bước, với một vài bộ phim trên mỗi đoạn, các phần trước đó cũng đi kèm với các tài liệu pdf in được để hỗ trợ các xem và sau quá trình của học sinh.

Nội dung:
Tất cả các khía cạnh của việc tạo ra các mô hình đã hoàn thành được dạy theo cách mà các nghệ sĩ sẽ có thể học theo tốc độ của riêng họ. Một khi các kỹ thuật này đã được biết họ đều có thể được áp dụng cho tất cả các dự án làm mẫu tương lai của bạn hữu cơ.

HTML giao diện:
Sẽ làm việc trong tất cả các trình duyệt và trên tất cả các nền tảng. Ít bộ nhớ chuyên sâu cho phép bạn làm việc trong gói 3ngày của bạn và chạy dvd cùng một lúc

Họ và Nghị quyết Flash Player Phim:
swf file. để xem nhanh chóng và dễ dàng. Tất cả các phim có một bảng điều khiển và tùy chỉnh thanh trượt để dễ dàng truy cập vào bất kỳ một phần của bộ phim.

DVD2
'Eva Wild Series' - Nữ tự tạo:
Phần 2 - texturing, Mapping & Clothing: Phần 2 của loạt 3 phần DVD Đào tạo về sáng tạo hoàn thành nhân vật trong 3ds Max, bao gồm các bước hoàn chỉnh bởi texturing bước, lập bản đồ bằng cách sử dụng Photoshop và sáng tạo của quần áo của các nhân vật Eva Wild, 4 giờ và 47 phút đào tạo toàn diện để
bao gồm tất cả các bước duy nhất có thể được theo sau bởi các nghệ sĩ của tất cả các cấp. Tác giả bao gồm tất cả các khía cạnh của quá trình texturing từ việc tạo ra các kết cấu mình cho nhân vật toàn bộ các người mẫu và hàng may mặc texturing của cô thậm chí thêm chiếu sáng.


Lập bản đồ: Thời gian: 55m38s

* 01 Áp dụng một bản đồ Checker & Lập bản đồ các Torso
* 02 Lập bản đồ các Leg
* 03 hàn các thân & Leg
* 04 The Head
* 05 The Da đầu & Thư giãn Công cụ
* 06 nhân đôi các Mesh & Finishing Off

Quần áo & tóc: Thời gian: 93m30s

* 01 Tạo Top pt.1
* 02 Tạo Top pt.2
* 03 xong Top
* 04 The Skirt pt.1
* 05 The Skirt pt.2
* 06 The Boots pt.1
* 07 The Boots pt.2
* 08 The Boots pt.3
* 09 xong Boots
* 10 The tóc

Texturing: Thời gian: 138m23s

* 01 Xuất khẩu các wireframe
* 02 bắt đầu các Face
* 03 Shadows & Highlights
* 04 Facial Chi tiết
* 05 Chi tiết
* 06 Thêm Freckles
* 07 Tạo đồ Specular
* 08 Tạo các bản đồ Bump
* 09 Tạo Eyes
* 10 xong Eyes
* 11 tóc pt.1
* 12 tóc pt.2, Teeth & Eyelashes
* 13 Boots
* 14 Quần áo
* 15 Thêm một Camera & Ground Plane
* 16 Ánh sáng lập pt.1 - kết hợp Sub Surface Scattering Shader
* 17 Ánh sáng lập pt.2 - kết hợp rọi sáng toàn cầu
* Mẫu và các tập tin cấu cũng được bao gồm trên đĩa DVD

DVD3
'Eva Wild Series' - Nữ tự tạo: Phần 3 - Rigging & Animation
Phần 3 của loạt 3 phần DVD Đào tạo về sáng tạo hoàn thành nhân vật trong 3ds Max, bao gồm các bước hoàn thành bước thiết lập một giàn khoan animatable đầy đủ cho các nhân vật Eva Wild cũng như việc bạn thông qua việc tạo ra một chu trình đi bộ, 7 giờ. 43 phut đào tạo toàn diện để trang trải mọi bước duy nhất có thể được theo sau bởi các nghệ sĩ của tất cả các cấp. Tác giả bao gồm các quá trình sự đầu cơ cho các nhân vật thậm chí cả đến việc tạo ra thiết lập đơn giản morph phải đối mặt.

Xương Sáng tạo: Thời gian: 61m56s

*
01: Thiết lập
*
02: Chân
*
03: Spine
*
04: Arm
*
05: Hand
*
06: Kết thúc

Chân Rig: Thời gian 41m01s

* 01: Thêm Leg và IK Helpers
* 02: Điều khiển góc xoay và máy bay Ground
* 03: Dây chân cuộn thuộc tính
* 04: Sao chép vào Leg khác

Cột sống Rig: Thời gian: 54m48s

* 01: Tạo các giàn khoan Base
* 02: Thêm IK & ép xương để rig
* 03: Spine Twist
* 04: Trưởng và Neck
* 05: uốn Chuyển tiếp
* 06: Final Clean up

Arm Rig: Thời gian: 55ms16

* 01: Tạo IK / FK Switch
* 02: Vai rig
* 03: Ngực Muscle
* 04: Finger Controls
* 05: sạch và kết thúc

Skin Modifier: Thời gian: 106m50s

* 01: skinning Giới thiệu
* 02: Sửa đổi phong bì
* 03: sạch đi lạc đỉnh
* 04: sàng lọc chân
* 05: sàng lọc Leg
* 06: sàng lọc Spine
* 07: sàng lọc ngực
* 08: sàng lọc Shoulder
* 09: sàng lọc Trụ
* 10: sàng lọc Arm

Da Morph & Áo: Thời gian: 49m41s

* 01: Skin Morph
* 02: Tweak Vertices
* 03: khuỷu tay và Thigh
* 04: tóc và đầu
* 05: Chung kết Tìm

WalkCycle ảnh: Thời gian: 66m47s

* 01: Bắt đầu Walk Cycle
* 02: Thiết lập đi qua vị trí
* 03: sàng lọc chuyển động chân
* 04: Fix hông và kết thúc chân
* 05: Thượng cơ thể

Face Morph Setup: Thời gian: 11m05s

* 01: Simple Face morphsAdobe CS4 Design Premium x86/x64 with Activators | 3.43 GB

Adobe® Creative Suite® 4 Design Premium is the ultimate toolkit for crafting precise page layouts, achieving typographic finesse, creating stunning digital images and vector graphics, developing eye-catching web pages and rich interactive experiences, and producing them all with utmost fidelity within a single, unified creative environment. Read about some of the top new features you'll find in each component of Design Premium.

Product Features
* Design for print, web, and mobile devices in a powerful, integrated, and comprehensive creative environment; Plus, enjoy innovative services for collaborating, finding inspiration, and mastering design tools
* Create eye-catching vector graphics in Adobe Illustrator CS4 and powerful digital images in Adobe Photoshop CS4 Extended; Deliver imaginative combinations of graphics and images in many media
* Use Adobe Fireworks CS4 to prototype websites, Adobe InDesign CS4 to create documents for print or digital delivery, Adobe Dreamweaver CS4 for standards-based web production, and Adobe Flash CS4 Professional to build engaging interactive experiences
* In Flash CS4 Professional, create simple but engaging animations in as few as two steps; use Photoshop CS4 Extended to enhance video footage, even syncing visual effects to the audio track; incorporate animations and video in PDF, web, or mobile creations
* Edit and manipulate 3D content in a streamlined interface--paint directly on 3D models without leaving Photoshop CS4 Extended; wrap 2D images around common 3D shapes, and create 3D animations by controlling movement, camera position, and rendering

The contents of the package:
- InDesign CS4
- Photoshop CS4 Extended
- Illustrator CS4
- Flash CS4 Professional
- Dreamweaver CS4
- Fireworks CS4
- Acrobat 9 Pro
- Adobe Bridge CS4
- Adobe Device Central CS4
- Version Cue CS4

System requirements:
- Processor 2 GHz and above
- Microsoft Windows XP with Service SP 2 (recommended SP3) or Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service SP1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
- Recommended capacity RAM 1 GB
- 9,3 GB of free hard disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on flash-based storage devices)
- Monitor resolution 1024x768 (recommended 1280x800) with 16-bit video card
- Some functions of acceleration GPU demand support graphics Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
- Some features in Adobe Bridge requires the use of graphics card with video memory of at least 64 MB and supports DirectX 9.
- DVD-ROM drive
- Software QuickTime 7.4.5, required for multimedia features
- Broadband Internet connection required for online servicesDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/21e3557b/A.CS4.D.P%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22496589/abb6204/A.CS4.D.P_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328470764/A.CS4.D.P_links.txt
[/hide]

Adobe ® Creative Suite ® 4 Design Premium là bộ tài liệu cuối cùng cho Crafting bố cục trang chính xác, đạt finesse typographic, tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp kỹ thuật số và đồ họa vector, phát triển bắt mắt trang web và những kinh nghiệm tương tác phong phú, và sản xuất tất cả chúng với độ trung thực tối đa trong vòng một duy nhất, thống nhất, sáng tạo môi trường. Đọc về một số tính năng mới đầu bạn sẽ tìm thấy trong mỗi thành phần của Design Premium.

Đặc tính sản phẩm
* Thiết kế cho in ấn, web, và các thiết bị di động trong một môi trường sáng tạo mạnh mẽ, tích hợp, và toàn diện; Plus, tận hưởng các dịch vụ sáng tạo, phối hợp, tìm cảm hứng và làm chủ công cụ thiết kế
* Tạo bắt mắt đồ họa vector trong Adobe Illustrator CS4 và hình ảnh kỹ thuật số mạnh mẽ trong Adobe Photoshop CS4 Extended; Phân phối kết hợp trí tưởng tượng của đồ họa và hình ảnh trong nhiều phương tiện truyền thông
* Sử dụng Adobe Fireworks CS4 đến các trang web mẫu thử nghiệm, Adobe InDesign CS4 để tạo ra các tài liệu để in hoặc phân phối kỹ thuật số, Adobe Dreamweaver CS4 cho tiêu chuẩn sản xuất dựa trên web, và Adobe Flash CS4 Professional tham gia xây dựng kinh nghiệm tương tác
* Trong Flash CS4 Professional, tạo hình động đơn giản nhưng rất ít tham gia vào như là hai bước; sử dụng Photoshop CS4 Extended để nâng cao cảnh quay video, ngay cả đồng bộ các hiệu ứng trực quan để theo dõi các âm thanh; kết hợp các hình động và video trong PDF, web, hoặc điện thoại di động sáng tạo
* Chỉnh sửa và thao tác 3D nội dung trong một giao diện được sắp xếp - sơn trực tiếp trên mô hình 3D mà không rời khỏi Photoshop CS4 Extended; bọc chung quanh các hình ảnh 2D hình 3D, và tạo Hoạt hình 3D bằng cách kiểm soát di chuyển vị trí camera, và rendering

Các nội dung của gói:
- InDesign CS4
- Photoshop CS4 Extended
- Illustrator CS4
- Flash CS4 Professional
- Dreamweaver CS4
- Fireworks CS4
- Acrobat 9 Pro
- Adobe Bridge CS4
- Adobe Device Central CS4
- Version Cue CS4

Yêu cầu hệ thống:
- Bộ vi xử lý 2 GHz và ở trên
- Microsoft Windows XP với Service SP 2 (recommended SP3) hoặc Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service SP1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và Windows Vista)
- Được giới thiệu dung lượng bộ nhớ RAM 1 GB
- 9,3 GB không gian trống đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
- Màn hình có độ phân giải 1024x768 (đề nghị 1280x800) với 16-bit video card
- Một số chức năng của gia tốc đồ họa GPU nhu cầu hỗ trợ Shader Model 3.0 và OpenGL 2.0
- Một số tính năng trong Adobe Bridge đòi hỏi việc sử dụng card đồ họa với bộ nhớ video của ít nhất là 64 MB và hỗ trợ DirectX 9.
- DVD-ROM
- Phần mềm QuickTime 7.4.5, yêu cầu cho các tính năng đa phương tiện
- Yêu cầu kết nối Internet băng thông rộng cho các dịch vụ trực tuyếnAdobe Flash CS4 Professional with Video Training Collections | 4.35GB

Adobe Flash CS4 Professional software is the industry-leading authoring environment for creating engaging interactive experiences. Deliver to audiences across platforms and devices. Quickly create animations, easily modify motion paths, and enjoy complete control over individual animation attributes with object-based animation. Create chain-like animation effects with a series of linked objects or quickly distort a single shape using the new Bones tool. Adobe® Flash® CS4 Professional software offers exciting new animation and collaboration tools, such as object-based animation, inverse kinematics, 3D translation and rotation tools, XFL support, and the ability to publish to the Adobe AIR™ runtime. Enjoy a fast, fluid workflow with Adobe® Flash® Professional software, featuring a streamlined user interface, advanced video tools, and impressive integration with related software.

Realize your creative vision with a full complement of drawing, animation, and interactive design tools. Explore innovative styles and techniques, impress your clients with more than they expected, and deliver consistent results across multiple platforms. With Flash Professional, the possibilities extend as far as your imagination.

Product Features:
• Create rich, interactive content for the web and mobile devices
• Design interactive instructional media such as how-to demonstrations and training materials
• Produce interactive video, animations, and motion graphics for broadcast, web, and mobile.
• Enjoy seamless integration with other Adobe creative tools
• Ideal for web and interactive content designers, instructional media designers, graphic designers, students, or video and motion graphics professionals

• Object-based animation
Gain complete control over individual animation attributes with object-based animation, which applies tweens directly to objects instead of to keyframes. Easily make changes to motion with Bezier handles.

• 3D transformation
Animate 2D objects through 3D space with exciting new 3D translation and rotation tools, which allow you to animate along the x, y, and z axes. Apply local or global transformation to any object.

• Procedural modeling with Deco and Spray Brush
Turn symbols into instant design tools. Apply symbols in a variety of ways: Quickly create kaleidoscope-like effects and apply fills using the Deco tool, or randomly spray symbols across any defined area using the Spray Brush.

• Metadata (XMP) support
Add metadata to SWF files using the new XMP panel. Quickly assign tags for enhanced collaboration and better mobile experiences.

• Authoring for Adobe AIR
Deliver interactive experiences to the desktop with new integrated capability to publish to the Adobe® AIR™ runtime. Reach even more audiences across more devices — web, mobile, and now the desktop.

• XFL support
Open content from Adobe InDesign® or After Effects® software and retain file integrity. With the cross-application XFL format, easily import content for further development in Adobe Flash®.

• Inverse kinematics with the Bones tool
Create chain-like animation effects with a series of linked objects, or quickly distort a single shape using the new Bones tool.

• Motion editor
Experience detailed control over keyframe parameters, including rotation, size, scale, position, filters, and more, using the new motion editor. Refine easing control with graphical displays similar to those in After Effects.

• Motion presets
Jump-start your project with prebuilt animations that can be applied to any object. Select from dozens of presets or create and save your own. Share presets with others to save animation time.

• H.264 support
Encode to any format recognized by the Adobe Flash Player runtime with Adobe Media Encoder, the same tool found in other Adobe video products and now with support for H.264.

Video Training Collections Content:
1. VTC - Adobe Flash CS4 Professional Tutorials
2. Lynda - Adobe Flash CS4 Professional - Building UI Elements
3. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional Advanced
4. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional Essentials
5. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional New Animation Techniques


Homepage - http://www.adobe.com/products/flash/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/mdef4cee/ADFLCS4PRVTC%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22497930/4188fce/ADFLCS4PRVTC_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328475000/ADFLCS4PRVTC_links.txt
[/hide]

Adobe Flash CS4 Professional phần mềm là ngành công nghiệp hàng đầu cho việc tạo môi trường authoring kinh nghiệm tham gia tương tác. Cung cấp cho khán giả trên nền tảng và các thiết bị. Nhanh chóng tạo ra hình ảnh động, dễ dàng sửa đổi các đường chuyển động, và tận hưởng toàn quyền điều khiển các thuộc tính hình ảnh động riêng lẻ với đối tượng dựa trên hình ảnh động. Tạo chuỗi giống như hiệu ứng hình ảnh động với một loạt các đối tượng liên kết hoặc bóp méo một cách nhanh chóng một hình dạng duy nhất sử dụng công cụ Bones mới. Adobe ® Flash ® CS4 Professional cung cấp phần mềm thú vị hoạt hình mới và các công cụ cộng tác, chẳng hạn như đối tượng dựa trên hình ảnh động, nghịch đảo kinematics, 3D và các công cụ dịch thuật tự quay, hỗ trợ XFL, và khả năng để xuất bản vào thời gian chạy Adobe AIR ™. Thưởng thức một luồng công việc, nhanh chóng chất lỏng với phần mềm Adobe ® Flash ® Professional, gồm có một giao diện người dùng tinh gọn, nâng cao công cụ video, và hội nhập đầy ấn tượng với các phần mềm liên quan.

Nhận thức được tầm nhìn sáng tạo của bạn với đầy đủ các bản vẽ, hình ảnh động, và các công cụ thiết kế tương tác. Khám phá phong cách sáng tạo và kỹ thuật, gây ấn tượng với khách hàng của bạn với hơn họ mong đợi, và cung cấp kết quả phù hợp trên nhiều nền. Với Flash Professional, khả năng mở rộng như xa như trí tưởng tượng của bạn.

Đặc tính sản phẩm:
• Tạo phong phú, nội dung tương tác cho các trang web và các thiết bị di động
• Thiết kế tương tác giảng dạy phương tiện truyền thông như thế nào để cuộc biểu tình và các tài liệu đào tạo
• Sản xuất video tương tác, hình động, và hình ảnh chuyển động cho phát sóng, trang web, và điện thoại di động.
• Thưởng thức liền mạch tích hợp với các công cụ khác Adobe sáng tạo
• Lý tưởng cho web và thiết kế nội dung tương tác, phương tiện giảng dạy thiết kế, thiết kế đồ họa, học sinh, hoặc video và chuyển động đồ họa chuyên nghiệp

• Object-based hoạt hình
Được điều khiển hoàn toàn thuộc tính hình ảnh động riêng lẻ với đối tượng dựa trên hình ảnh động, áp dụng tweens trực tiếp đến các đối tượng thay vì để keyframes. Dễ dàng thay đổi chuyển động với Bézier xử lý.

• 3D chuyển đổi
Animate 2D đối tượng thông qua không gian 3D với dịch sôi động 3D mới và các công cụ tự quay, mà cho phép bạn animate dọc theo y x,, và z trục. Áp dụng chuyển đổi địa phương hoặc toàn cầu để đối tượng nào.

• Thủ Tục làm mẫu với Deco và Spray Brush
Bật biểu tượng thành công cụ thiết kế tức thì. Áp dụng các biểu tượng trong một số cách: Nhanh chóng tạo kaleidoscope giống như hiệu ứng và áp dụng điền vào sử dụng công cụ Deco, hoặc ngẫu nhiên biểu tượng phun trên bất kỳ khu vực được xác định bằng cách sử dụng Brush Spray.

• Metadata (XMP) hỗ trợ
Thêm siêu dữ liệu để SWF file bằng cách sử dụng bảng điều XMP mới. Nhanh chóng chuyển nhượng thẻ cho sự hợp tác và nâng cao kinh nghiệm di động tốt hơn.

• Authoring cho Adobe AIR
Cung cấp những kinh nghiệm tương tác với máy tính để bàn với khả năng tích hợp mới xuất bản vào thời gian chạy Adobe ® AIR ™. Tiếp cận nhiều hơn khán giả qua nhiều thiết bị khác - trang web, điện thoại di động, và bây giờ là máy tính để bàn.

• XFL hỗ trợ
Mở rộng nội dung từ Adobe InDesign ® hoặc phần mềm After Effects ® và giữ lại tập tin toàn vẹn. Với các ứng dụng cross-XFL định dạng, dễ dàng nhập nội dung cho phát triển hơn nữa trong Adobe Flash ®.

• Inverse kinematics với công cụ Bones
Tạo chuỗi giống như hiệu ứng hình ảnh động với một loạt các đối tượng liên kết, hoặc bóp méo một cách nhanh chóng một hình dạng duy nhất sử dụng công cụ Bones mới.

• Motion biên tập
Kinh nghiệm kiểm soát chi tiết thông số keyframe, bao gồm xoay vòng, kích thước, quy mô, vị trí, bộ lọc, và nhiều hơn nữa, bằng cách sử dụng trình biên tập chuyển động mới. Sàng lọc kiểm soát thuận lợi với hiển thị đồ họa tương tự như trong After Effects.

• Motion presets
Bước-bắt đầu dự án của bạn với hình ảnh động dựng sẵn có thể được áp dụng cho đối tượng nào. Lựa chọn từ hàng chục cài đặt trước hoặc tạo và lưu riêng của bạn. Cài đặt trước Chia sẻ với những người khác để tiết kiệm thời gian hoạt hình.

• H.264 hỗ trợ
Mã hóa cho bất kỳ hình thức công nhận là thời gian chạy Adobe Flash Player với Adobe Media Encoder, công cụ tìm thấy trong các sản phẩm cùng một video khác Adobe và bây giờ với sự hỗ trợ cho H.264.

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
1. VTC - Adobe Flash CS4 Professional Tutorials
2. Lynda - Adobe Flash CS4 Professional - Xây dựng UI Elements
3. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional nâng cao
4. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional Essentials
5. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional mới hoạt hình kỹ thuật


Trang chủ - http://www.adobe.com/products/flash/

binhvt107cn0277 01-01-2010 11:57 PM


Windows XP Professional Service Pack 3 Nocd Active| 624.38 MB

Windows XP Service Pack 3 (XP SP3) fixes a range of bugs and adds new features to Windows XP. The file is a large download and can be applied to any version of Windows XP Home, Professional, TabletPC or Media Center (32 bit only). However, you must have installed either Windows SP1 or SP2 before SP3.* Keep in mind that new patches made available after Service Pack 3 was released (mid April 2008) will still need to be applied.
Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22575060/c7d6889/xpnocdkey_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/f2a8ca1d/xpnocdkey%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/328775073/xpnocdkey__links.txt
[/hide]

Windows XP Service Pack 3 (XP SP3) fixes một loạt các lỗi và thêm các tính năng mới cho Windows XP. Tập tin này là một tải lớn và có thể được áp dụng cho mọi phiên bản của Windows XP Home, Professional, TabletPC hoặc Media Center (32 bit chỉ). Tuy nhiên, bạn phải đã cài đặt, hoặc Windows SP1 hay SP2 trước khi SP3 .* Hãy nhớ rằng các bản vá mới làm sẵn có sau khi Service Pack 3 được phát hành (giữa tháng tư năm 2008) vẫn sẽ cần phải được áp dụng.


Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3](2009/RUS/ENG) - Intel/AMD | 4.4 GB

Install options
Mac OS X Update:
Mac OS X 10.6.1 Update
Mac OS X 10.6.2 Update Combo

Boot Loaders:
Chameleon RC3 PCEFI 10.3
Chameleon RC3 PCEFI 10.5

Kernels:
Intel Atom Kernel 10.2.0
Legacy Kernel 10.2.0 Intel AMD
Mobdin Kernel 10.0 AMD Only

Graphic:
ATI HD 2600 Fix
GMA3500
GMA X4500
ATY_init
ATI 48X0 IDs Injector
Graphic Enabler
EVOenabler for Extra / Extensions
EVOenabler for System / Library / Extensions
EVOenabler ATI HD 4870 Extra / Extensions
EVOenabler ATI 4830 System / Library / Extensions
Legacy ATI 4800
NVEnabler
NVInject
Remove ATI4500 and ATI 4600 Controller - Support for ATI 4850

Audio:
AppleAzaliaAudio
AppleAzaliaAudio ADI 1981
AD1988b Fix
AppleHDA
HDAIDT Driver for HP M311
Envy M-Audio
ALC662 for Gigabyte
ALC883 for Gigabyte
ALC888b for Gigabyte
ALC889a
Voodoo 0.2.52 new

LegacyHDA:
LegacyHDA 885
LegacyHDA 888
LegacyHDA 889
ALC 889 HDA MIC Panel Hd x86 - 64
ALC889 Legacy for EVGA X58

Network:
Atheros Fix 10.6.2
RTL8139 Ethernet
BCM 5787M Ethernet
RTL8169 Ethernet
BCM 5755M Ethernet
D-Link DWL G520
Legacy Yukon 2
Marvel-Yukon 88E8056
Skge

Laptop:
AppleACPIBatteryManager
FunctionFlip - Bightness control
MACam
VoodooBattery
VoodooMonitor
VoodooPower
VoodooPowerMini
VoodooPS2Trackpad

System Support:
AHCI SATA Fix Extra / Extensions
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AppleUpstreamUserClientDisabler
FramebufferDisabler
JMicronATA Injector
LegacyAppleIntelPIIXATA Fixed
IOATAFamily Fix
IOATAFamily SATA Fix Extra / Extensions
SMBIOSResolver
UUID
Dsmos
Fakesmc 1.0

AMD
AdditionalFonts
X11
Rosetta
QuickTime 7

The list of utilities included in the standard installation
AppCleaner
BetterZip
Colloquy
Disk Order
EFIStudio
IORegistryExplorer
Kext Utility
OSX86Tools
Pacifist
PPFMaster
Property List Editor
Smultron
StuffIt Expander
uTorrent

List of cakes included in the standard installation
AHCIPortInjector
AppleACPIPS2Nub
AppleATIATA
AppleIntelGMA950 Fixed
AppleIntelGMAX3100FB Fixed
AppleIntelIntegratedFramebuffer Fixed
AppleIntelPIIXATA
AppleNForceATA
ApplePS2Controller
AppleVIAATA
ATAPortInjector
AttansicL1eEthernet
Disabler
EvOreboot
Fakesmc
Intel82566MM
IOAHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily Fixed
IOPCIFamily Fixed
JMicronATA Fixed
LegacyJMB36xSATA
nForceLAN
NullCPUPowerManagement
OpenHaltRestart
PlatformUUID
RealtekR1000SL
Sleepenabler
SuperNForceATA
SuperVIAATA
VoodooHDA

Extras. information (Read all!)
1) The Snow Leopard can be loaded by default in 64-bit mode. Who can not boot into 64-bit mode or wants ispolzvat 32-bit, prescribes the menu boot-v arch = i386 or arch = i386
2) AMD user - right after installation go to folder "Programs", we find there a utility Marvin's AMD Utility, open, select the very last option (Patch all binaries), select the folder / System and click Run. Without this step will not work with the program to bind CPU ID (eg iTunes).
3) If for some reason the image does not install from the disk (eg Still waiting for root device), you can try to install from the Leopard desktop is installed on a separate hard (section), or stick.
For those who installed from beneath ANOTHER LEOPARD! If you mount an image you will have an orange box and it is empty. You need to unhide these files (you can use a tool) to see the contents. Then go to System / Installation / Packages and run OSInstall.mpkg and follow the instructions of the installer.

MD5 - 8DF10E97E27BD38BC7FD96D97CB7A917

System requirements:
- CPU Intel / AMD with support for SSE2 SSE3
- 512 MB RAM
- 128 MB Graphics Card
- 7-8 GB of free disk space

Title: Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3]
Year: 2009
Version: 10.6 (10.6.1-10.6.2)
Platform: PC
Language: English + Russian
Tabletka: Not required

ScreenshotHomepage:http://anonymz.com/?http://www.apple.com/macosxDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/5187263b/Snow.L.10.6.1-10.6.2.SSE2.SSE3%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22562556/835f153/Snow.L.10.6.1-10.6.2.SSE2.SSE3_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328733576/Snow.L.10.6.1-10.6.2.SSE2.SSE3_links.txt
[/hide]

Cài đặt tuỳ chọn
Mac OS X Cập nhật:
Mac OS X 10.6.1 Update
Mac OS X 10.6.2 Combo Update

Khởi động xúc lật:
Chameleon RC3 PCEFI 10,3
Chameleon RC3 PCEFI 10,5

Hạt nhân:
Intel Atom hạt nhân 10.2.0
Di sản hạt nhân 10.2.0 Intel AMD
Mobdin hạt nhân Chỉ có 10,0 AMD

Graphic:
ATI HD 2600 Fix
GMA3500
GMA X4500
ATY_init
ATI 48X0 ID Injector
Graphic Enabler
EVOenabler cho phụ / Extensions
EVOenabler cho System / Library / Extensions
EVOenabler ATI HD 4870 Extra / Extensions
EVOenabler ATI 4.830 System / Library / Extensions
Legacy ATI 4.800
NVEnabler
NVInject
Hủy bỏ ATI4500 và ATI 4.600 khiển - Hỗ trợ cho ATI 4.850

Audio:
AppleAzaliaAudio
AppleAzaliaAudio ADI 1981
AD1988b Fix
AppleHDA
HDAIDT driver cho máy in HP M311
Envy M-Audio
ALC662 cho Gigabyte
ALC883 cho Gigabyte
ALC888b cho Gigabyte
ALC889A
Voodoo 0.2.52 mới

LegacyHDA:
LegacyHDA 885
LegacyHDA 888
LegacyHDA 889
ALC 889 HDA MIC Panel HD x86 - 64
ALC889 Legacy cho EVGA X58

Mạng:
Atheros Fix 10.6.2
RTL8139 Ethernet
BCM 5787M Ethernet
RTL8169 Ethernet
BCM 5755M Ethernet
D-Link DWL G520
Legacy Yukon 2
Marvel-Yukon 88E8056
Skge

Máy tính xách tay:
AppleACPIBatteryManager
FunctionFlip - Bightness kiểm soát
MACam
VoodooBattery
VoodooMonitor
VoodooPower
VoodooPowerMini
VoodooPS2Trackpad

Hệ thống hỗ trợ:
SATA AHCI Fix Extra / Extensions
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AppleUpstreamUserClientDisabler
FramebufferDisabler
JMicronATA Injector
LegacyAppleIntelPIIXATA cố định
IOATAFamily Fix
IOATAFamily SATA Fix Extra / Extensions
SMBIOSResolver
UUID
Dsmos
Fakesmc 1,0

AMD
AdditionalFonts
X11
Rosetta
QuickTime 7

Danh sách các tiện ích có trong cài đặt chuẩn
AppCleaner
BetterZip
Colloquy
Đĩa Đặt hàng
EFIStudio
IORegistryExplorer
Kext Utility
OSX86Tools
Bình
PPFMaster
Danh sách Bất động sản Biên tập viên
Smultron
StuffIt Expander
uTorrent

Danh sách các loại bánh bao gồm trong các cài đặt chuẩn
AHCIPortInjector
AppleACPIPS2Nub
AppleATIATA
AppleIntelGMA950 cố định
AppleIntelGMAX3100FB cố định
AppleIntelIntegratedFramebuffer cố định
AppleIntelPIIXATA
AppleNForceATA
ApplePS2Controller
AppleVIAATA
ATAPortInjector
AttansicL1eEthernet
Disabler
EvOreboot
Fakesmc
Intel82566MM
IOAHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily cố định
IOPCIFamily cố định
JMicronATA cố định
LegacyJMB36xSATA
nForceLAN
NullCPUPowerManagement
OpenHaltRestart
PlatformUUID
RealtekR1000SL
Sleepenabler
SuperNForceATA
SuperVIAATA
VoodooHDA

Extras. thông tin (Đọc tất cả!)
1) Báo tuyết có thể được nạp theo mặc định ở chế độ 64-bit. Ai có thể không khởi động vào chế độ 64-bit hoặc muốn ispolzvat 32-bit, quy định về trình đơn khởi động-v arch = i386 hoặc arch = i386
2) AMD người dùng - ngay sau khi cài đặt vào thư mục "Programs", chúng tôi thấy có một tiện ích Marvin của AMD Utility, mở, chọn tùy chọn cuối cùng (Patch tất cả các mã nhị phân), chọn thư mục / System và chọn Run. Nếu không có bước này sẽ không làm việc với các chương trình để ràng buộc CPU ID (ví dụ như iTunes).
3) Nếu vì một số lý do hình ảnh không cài đặt từ đĩa (ví dụ: Vẫn còn chờ đợi cho thiết bị gốc), bạn có thể thử cài đặt từ máy tính để bàn Leopard được cài đặt trên một phần riêng biệt (cứng), hoặc thanh.
Đối với những người đã cài đặt từ bên dưới KHÁC Leopard! Nếu bạn gắn kết một hình ảnh, bạn sẽ có một hộp màu da cam và nó là sản phẩm nào. Bạn cần phải thôi ẩn những tập tin này (bạn có thể sử dụng một công cụ) để xem nội dung. Sau đó đi đến thống / cài đặt / Gói và chạy OSInstall.mpkg và làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.

MD5 - 8DF10E97E27BD38BC7FD96D97CB7A917

Yêu cầu hệ thống:
- CPU Intel / AMD với hỗ trợ SSE2 SSE3
- 512 MB RAM
- 128 MB card đồ họa
- 7-8 GB không gian đĩa miễn phí

Tiêu đề: Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3]
Năm: 2009
Phiên bản: 10,6 (10.6.1-10.6.2)
Hệ điều hành: PC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Ảnh chụp màn hình


Cài đặt tuỳ chọn
Mac OS X Cập nhật:
Mac OS X 10.6.1 Update
Mac OS X 10.6.2 Combo Update

Khởi động xúc lật:
Chameleon RC3 PCEFI 10,3
Chameleon RC3 PCEFI 10,5

Hạt nhân:
Intel Atom hạt nhân 10.2.0
Di sản hạt nhân 10.2.0 Intel AMD
Mobdin hạt nhân Chỉ có 10,0 AMD

Graphic:
ATI HD 2600 Fix
GMA3500
GMA X4500
ATY_init
ATI 48X0 ID Injector
Graphic Enabler
EVOenabler cho phụ / Extensions
EVOenabler cho System / Library / Extensions
EVOenabler ATI HD 4870 Extra / Extensions
EVOenabler ATI 4.830 System / Library / Extensions
Legacy ATI 4.800
NVEnabler
NVInject
Hủy bỏ ATI4500 và ATI 4.600 khiển - Hỗ trợ cho ATI 4.850

Audio:
AppleAzaliaAudio
AppleAzaliaAudio ADI 1981
AD1988b Fix
AppleHDA
HDAIDT driver cho máy in HP M311
Envy M-Audio
ALC662 cho Gigabyte
ALC883 cho Gigabyte
ALC888b cho Gigabyte
ALC889A
Voodoo 0.2.52 mới

LegacyHDA:
LegacyHDA 885
LegacyHDA 888
LegacyHDA 889
ALC 889 HDA MIC Panel HD x86 - 64
ALC889 Legacy cho EVGA X58

Mạng:
Atheros Fix 10.6.2
RTL8139 Ethernet
BCM 5787M Ethernet
RTL8169 Ethernet
BCM 5755M Ethernet
D-Link DWL G520
Legacy Yukon 2
Marvel-Yukon 88E8056
Skge

Máy tính xách tay:
AppleACPIBatteryManager
FunctionFlip - Bightness kiểm soát
MACam
VoodooBattery
VoodooMonitor
VoodooPower
VoodooPowerMini
VoodooPS2Trackpad

Hệ thống hỗ trợ:
SATA AHCI Fix Extra / Extensions
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AppleUpstreamUserClientDisabler
FramebufferDisabler
JMicronATA Injector
LegacyAppleIntelPIIXATA cố định
IOATAFamily Fix
IOATAFamily SATA Fix Extra / Extensions
SMBIOSResolver
UUID
Dsmos
Fakesmc 1,0

AMD
AdditionalFonts
X11
Rosetta
QuickTime 7

Danh sách các tiện ích có trong cài đặt chuẩn
AppCleaner
BetterZip
Colloquy
Đĩa Đặt hàng
EFIStudio
IORegistryExplorer
Kext Utility
OSX86Tools
Bình
PPFMaster
Danh sách Bất động sản Biên tập viên
Smultron
StuffIt Expander
uTorrent

Danh sách các loại bánh bao gồm trong các cài đặt chuẩn
AHCIPortInjector
AppleACPIPS2Nub
AppleATIATA
AppleIntelGMA950 cố định
AppleIntelGMAX3100FB cố định
AppleIntelIntegratedFramebuffer cố định
AppleIntelPIIXATA
AppleNForceATA
ApplePS2Controller
AppleVIAATA
ATAPortInjector
AttansicL1eEthernet
Disabler
EvOreboot
Fakesmc
Intel82566MM
IOAHCIBlockStorageInjector
IOATAFamily cố định
IOPCIFamily cố định
JMicronATA cố định
LegacyJMB36xSATA
nForceLAN
NullCPUPowerManagement
OpenHaltRestart
PlatformUUID
RealtekR1000SL
Sleepenabler
SuperNForceATA
SuperVIAATA
VoodooHDA

Extras. thông tin (Đọc tất cả!)
1) Báo tuyết có thể được nạp theo mặc định ở chế độ 64-bit. Ai có thể không khởi động vào chế độ 64-bit hoặc muốn ispolzvat 32-bit, quy định về trình đơn khởi động-v arch = i386 hoặc arch = i386
2) AMD người dùng - ngay sau khi cài đặt vào thư mục "Programs", chúng tôi thấy có một tiện ích Marvin của AMD Utility, mở, chọn tùy chọn cuối cùng (Patch tất cả các mã nhị phân), chọn thư mục / System và chọn Run. Nếu không có bước này sẽ không làm việc với các chương trình để ràng buộc CPU ID (ví dụ như iTunes).
3) Nếu vì một số lý do hình ảnh không cài đặt từ đĩa (ví dụ: Vẫn còn chờ đợi cho thiết bị gốc), bạn có thể thử cài đặt từ máy tính để bàn Leopard được cài đặt trên một phần riêng biệt (cứng), hoặc thanh.
Đối với những người đã cài đặt từ bên dưới KHÁC Leopard! Nếu bạn gắn kết một hình ảnh, bạn sẽ có một hộp màu da cam và nó là sản phẩm nào. Bạn cần phải thôi ẩn những tập tin này (bạn có thể sử dụng một công cụ) để xem nội dung. Sau đó đi đến thống / cài đặt / Gói và chạy OSInstall.mpkg và làm theo hướng dẫn của trình cài đặt.

MD5 - 8DF10E97E27BD38BC7FD96D97CB7A917

Yêu cầu hệ thống:
- CPU Intel / AMD với hỗ trợ SSE2 SSE3
- 512 MB RAM
- 128 MB card đồ họa
- 7-8 GB không gian đĩa miễn phí

Tiêu đề: Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 [SSE2-SSE3]
Năm: 2009
Phiên bản: 10,6 (10.6.1-10.6.2)
Hệ điều hành: PC
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Ảnh chụp màn hình


Winborg XP December (2009) | 4.37 GB

Extras. Information
7-Zip 9.07
A-Squared Free 4.5.0.11
AC3 Filter 1.63b
ACDSee FotoSlate 4.0.66
Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
Acronis True Image Home 2009 v12 build 9788
AD Muncher 4.71
Adobe Photoshop CS4 11.01 Portable
Adobe Reader Lite 9.2.0.30
Adobe Shockwave 11.5.1.601
Advanced Uninstaller PRO 9.6.0.40
AI Roboform Enterprise 6.9.94
AIMP2 2.60.525
AIO Slate Theme
Alcohol 120% 1.9.8.7612
allSnap 1.41
AM-Deadlink 3.3
Any Video Converter 3.01
AnyDVD 6.6.0.3
ASPI layer drivers 4.6.1021
ATI Tray Tools 1.6.9.1439
AutoIT 3.3.0.0
AutoPatcher Updater 1.06
AutoPlay Media Studio 7.5.1000
Autorun Virus Remover 2.3.0209
Autoruns 9.57
AveIconifier Portable 2.1
AVS Video Converter 6.2.5.334
AWicons Pro 10.0
BD Rebuilder 0.31.05
BetterJPEG 1.7.1.3
Beyond Compare 3.1.8.11096
Blu-ray to DVD Pro 1.30
BS player 2.50
Bulk Rename Utility 2.7.1.1
Cain and Abel 4.9.32
ccFile Transfer 3.3.1.0
CCleaner 2.26.1050
CDCheck 3.0.1.43
CheckDrive 1.5
ClamWin 0.95.3
Clean Disk Security 7.81
ClipX 1.0.3.8
Clock Tray Skins 4.1
CloneCD 5.3.1.3
CloneDVD 2.9.1.7
CloneSpy 2.50
Comodo BackUp 2.1.117500.10
Comodo Internet Security 3.13.121240.574
ConvertXtoDVD 4.0.8.320
Cool Edit Pro 2.1
CPU Clock Utility 2.35
Daemon Tools Lite 4.35.5
Date In Tray 1.5
Defraggler 1.15
Directory Opus 9.1.1.8.3352
Disk Recoup 2.1
DiskCheck 1.0.75
Diskeeper 2009 Pro Premier v13.0.844
DM2 v1.23.1
Drive Space Indicator 5.3.5.5
Driver Checker 2.7.4
Driver Magician Portable 3.48
Driver Sweeper 2.0.5
DVD Flick 1.3.0.7
DVD X Player Professional 4.1
DVD2one 2.3.1
Easy CD DVD Cover Creator 4.13
EasyBoot 5.1.0.566
Electric Sheep 2.7b20f Beta
eMule 0.49c StulleMule 6.2
Everest Ultimate Edition 5.30.1954
Everything 1.2.1.358b
Ext Changer 0.5
ffdshow rev 3130
File Restore 1.0
FileFacts 5.0.75
FileTypesMan 1.56
FileZilla 3.3.0.1
FinePrint 6.10
Flash Player 10.0.42.34 for IE
Flash Player 10.0.42.34 for Non-IE Browsers
FlashFolder 1.9.181
FlashFXP 3.7.9 Beta
FlashGet 1.9.6.1073
Fonts Pack - 117 Various True Type Fonts
Fonts Pack - 400 Starting True Type Fonts
Foobar2000 1.0 beta 4
FormatFactory 1.90
Forte Agent 5.0.1171
FortKnox Personal Firewall 2009 4.0.205.0
Foxit PDF Reader 3.1.4.1125
Free Download Manager 3.0.848
FreshUI 8.22
Game Booster 1.30
Game Jackal Pro 3.2.0.6
Genie Backup Manager Pro 8.0.340.510
Get All Passwords 1.21
GIMP 2.6.7
Glary Utilities Pro 2.13.0.686
Gmail Desktop Notifier 1.0.0.73
GMail Drive 1.15
GOM Player 2.1.21.4846
GoodSync 7.7.5.5
Google Chrome 4.0.266.0
GrabIt 1.72 beta 4
Graphic Workshop Pro 3.0a.33
Hard Drive Inspector Pro 3.26.235
HashTab 3.0.0
HDD Regenerator 1.71
HDShredder Free 3.6.1
IconsExtract 1.46
ImgBurn 2.5.0.0
Inkscape 0.47
Inno Setup 5.3.6
InstalledCodec 1.10
Internet Cyclone 1.98
Internet Download Manager 5.17
IrfanView 4.25
IsoBuster Pro 2.5
ISScript Runtimes 11.0
K-Lite Codec Tweak Tool 4.0.5
K-Lite Full Codec Pack 5.51
KatMouse 1.04
Kels CPL Bonus 10.0
Kels Uber Addon 14.6
Laptop Battery Doubler 1.21
Launchy 2.1.2
LimeWire Pro 5.2.13
MagicISO 5.5.261
MailWasher Free 6.51
Malwarebytes Anti-Malware 1.42
Maxthon 2.5.11.3390
Media Files Toolbox November 2009
Media Player Classic 6.4.9.1
MediaInfo 0.7.25
MediaMonkey 3.2.0.1294
Microsoft. Net Framework 3.5 SP1
Microsoft Office Professional 2003 SP3
Microsoft Office Professional 2003 updates only
Microsoft SilverLight 3.0.40723
Microsoft Virtual PC 2007 SP1
Microsoft Visual C + + 2008
Miranda 0.8.9
Mmm 2.02
Mozilla Firefox 3.5.5
Mozilla Firefox Extensions - October 2009
Mozilla Thunderbird 3.0
MPEG Video Wizard DVD 4.04.112
MultiExtractor 2.72c
MultiRes 1.58
Nero Burning ROM 9.4.26
NetLimiter Pro 2.0
Network Magic 5.5.9118.2
NetWorx 5.0.7
NewsBin Pro 5.50.9337
NewsLeecher 3.9b8
NewXP Live Blue Theme by ~ sagorpirbd
NOD32 Antivirus 2.70.39
NotePad + + 5.6.2
Notepad2 v3.1.21.5
OfficeTab 1.22
Online Armour Free 4.0.0.15
Opera 10.10
Orbit Downloader 2.8.19
Paint.NET 3.51
Partition Wizard 4.2
PC Decrapifier 2.1.0
PDF2Word 3.0.01.20.2007
PDFCreator 0.98
PE Explorer 1.99 RC4
PeerGuardian 2.0 beta 6c
Perfect Uninstaller 6.2.3
PerfectDisk 10.0.124
PhotoZoom Pro 2.2.6
Pidgin 2.6.4
Piky Suite 3.0.21
PlayFLV 1.00
PowerDVD Ultra 9.0.1719
PowerISO 4.6
PowerMenu 1.51
Proactive System Password Recovery 4.1.3.455
Process Lasso 3.79.6
PSPad Editor 4.5.5 Build 2374
QuickTime Alternative Lite 3.1.0
R-Studio 4.6
Radical Image Optimization Tool 0.3.5
Real Alternative Lite 2.01
Real-DRAW Pro 4.0.17.1
RemoveIT Pro v4 SE 2009.07.02
Ricks GlassToasts Balloon Notifications
RivaTuner 2.24
RM To MP3 WAV Converter 2.15
Safari 4.0.3
Sandra Lite 2010 (16.11)
Save My Work 1.0.45
SetFSB 2.2.134.98
SetupS SendTo v8.0.1.0
ShellExView v1.37
Shutter 2.90
Simple Port Forwarding 2.7.0
Skype 4.2.0.141
SMPlayer 0.6.7
SnagIT 9.1.0 build 206
SopCast 3.2.4
Sops Visual Styles Pack August 2009
SP3 UxTheme Patcher 1.3
SpeedFan 4.40
SpyBot Search & Destroy 1.62
SpyDLLRemover 2.5
Stardock Fences 1.0
Stat Bar 2.406
StExBar 1.7.2
Stress Test Toolbox June 2009
Sun Virtual Box 3.0.12
Super Flexible File Synchronizer Pro Preview 5.00.7
Synergy 1.3.1
SysInternals Tools September 2009
Tag & Rename 3.5.1
ThumbViewLite 1.0
Total Video Converter 3.21
Trend Micro Sysclean 6.685
Trillian Astra 4.1.0.16
TrueCrypt 6.3
TrueCrypt Mobile 6.3
TuneUp Utilities 2010 v9.0.2020.2
TVUPlayer 2.5.0.1
UberIcon 1.0.4
Ultimate Defrag 2008
UltraEdit-32 v15.20
UltraISO 9.3.5.2716
UltraSurf 9.5
Univeral Silent Switch Finder 1.5.0.0
Universal Extractor 1.61
Unknown Device Identifier 7.00
Unlocker 1.8.8
Unstoppable Copier 3.56
uTorrent 1.8.5
Vista Mouse Cursors Addons Pack - May 2007
Vista Start Menu 3.41
VLC Media Player 1.0.3
Winamp Pro 5.56 + Plugins Pack
Windows Live Messenger 14.0.8089.726
Windows Vulnerability Scanner 1.36
WinImage 8.10.8100
WinPatrol 17.0.2010.0.0
WinRAR 3.90
WinSnap 2.1.6
Wireless Navigator 2.3.2
WSUS OffLine Update 6.3
XP AntiSpy 3.97.6
XVI32 Hex Editor 2.51
XYplorer 8.40.0100
Yahoo Messenger 10.0.0.1102
YouTube Get 4.9.9
ZoneAlarm Pro 8.0.298.0

System requirements:
• Computer and processor requires a PC equipped with a processor with a clock frequency of 256 MHz or higher; recommended family processors 300 MHz Intel Pentium / Celeron, AMD K6/Athlon/Duron family, or compatible with the processor.
• The recommended amount of RAM memory - 256 (512 for multibuta) MB or more (minimum allowable - 512 MB, there may be limited by the performance and some features)
• Hard disk Requires 5 GB of free disk space (the volume of used disk space depends on the configuration, for custom installation may require more or less disk space)
• Drive Drive DVD-ROM drive
• Other devices keyboard and mouse (Microsoft), or compatible pointing device
• Monitor resolution 800/600 or higherDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/6b2fb21e/Winborg__XP.Dec.2009.Final%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22563612/4c8e8b1/Winborg__XP.Dec.2009.Final_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328736788/Winborg__XP.Dec.2009.Final_links.txt
[/hide]

Extras. Thông tin
7-Zip 9,07
A-Squared Free 4.5.0.11
AC3 Filter 1.63b
ACDSee FotoSlate 4.0.66
Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
Acronis True Image Home 2009 v12 xây dựng 9.788
AD Muncher 4,71
Adobe Photoshop CS4 11,01 Portable
Adobe Reader Lite 9.2.0.30
Adobe Shockwave 11.5.1.601
Advanced Uninstaller PRO 9.6.0.40
AI Roboform Enterprise 6.9.94
AIMP2 2.60.525
Đa chức năng Slate Theme
Alcohol 120% 1.9.8.7612
allSnap 1,41
AM-Deadlink 3,3
Any Video Converter 3,01
AnyDVD 6.6.0.3
ASPI lớp điều khiển ngày 06 tháng 4 năm 1021
ATI Tray Tools 1.6.9.1439
Autoit 3.3.0.0
AutoPatcher Updater 1,06
AutoPlay Media Studio ngày 05 tháng 7 1000
Autorun Virus Remover 2.3.0209
Autoruns 9,57
AveIconifier Portable 2,1
AVS Video Converter 6.2.5.334
AWicons Pro 10,0
BD Rebuilder 0.31.05
BetterJPEG 1.7.1.3
Beyond So sánh 3.1.8.11096
Blu-ray to DVD Pro 1,30
BS chơi 2,50
Bulk Rename Utility 2.7.1.1
Cain và Abel 4.9.32
ccFile Chuyển 3.3.1.0
CCleaner Ngày 26 Tháng Hai 1050
CDCheck 3.0.1.43
CheckDrive 1,5
ClamWin 0.95.3
Clean Disk Security 7,81
ClipX 1.0.3.8
Clock Tray Skins 4,1
CloneCD 5.3.1.3
CloneDVD 2.9.1.7
CloneSpy 2,50
Comodo BackUp 2.1.117500.10
Comodo Internet Security 3.13.121240.574
ConvertXtoDVD 4.0.8.320
Cool Edit Pro 2,1
CPU Clock Utility 2,35
Daemon Tools Lite 4.35.5
Ngày Trong Khay 1,5
Defraggler 1,15
Directory Opus 9.1.1.8.3352
Đĩa giam bớt 2,1
DiskCheck 1.0.75
Diskeeper 2009 Pro Premier v13.0.844
DM2 v1.23.1
Drive Space Chỉ số 5.3.5.5
Driver Checker 2.7.4
Driver Magician Portable 3,48
Driver Sweeper 2.0.5
DVD Flick 1.3.0.7
DVD X Player Professional 4,1
DVD2one 2.3.1
Easy CD DVD Cover Creator 4,13
EasyBoot 5.1.0.566
Điện Sheep 2.7b20f Beta
eMule 0.49c StulleMule 6,2
Everest Ultimate Edition 30 Tháng 5 1954
Tất cả mọi thứ 1.2.1.358b
Ext Changer 0,5
ffdshow rev 3.130
Khôi phục tập tin 1,0
FileFacts 5.0.75
FileTypesMan 1,56
FileZilla 3.3.0.1
FinePrint 6,10
Flash Player 10.0.42.34 cho IE
Flash Player 10.0.42.34 for Non-trình duyệt IE
FlashFolder 1.9.181
FlashFXP 3.7.9 Beta
FlashGet 1.9.6.1073
Fonts Pack - 117 Various True Type Fonts
Fonts Pack - 400 Fonts bắt đầu True Type
Foobar2000 1,0 beta 4
FormatFactory 1,90
Forte Agent 5.0.1171
FortKnox Personal Firewall 2009 4.0.205.0
Foxit PDF Reader 3.1.4.1125
Free Download Manager 3.0.848
FreshUI 8,22
Game Booster 1,30
Game Jackal Pro 3.2.0.6
Genie Backup Manager Pro 8.0.340.510
Nhận Mọi Mật khẩu 1,21
GIMP 2.6.7
Glary Utilities Pro 2.13.0.686
Gmail Notifier Desktop 1.0.0.73
GMail Drive 1,15
GOM Player 2.1.21.4846
GoodSync 7.7.5.5
Google Chrome 4.0.266.0
GrabIt 1,72 beta 4
Hội thảo đồ họa Pro 3.0a.33
Hard Drive Inspector Pro 3.26.235
HashTab 3.0.0
HDD Regenerator 1,71
HDShredder Free 3.6.1
IconsExtract 1,46
ImgBurn 2.5.0.0
Inkscape 0,47
Inno Setup 5.3.6
InstalledCodec 1,10
Internet Cyclone 1,98
Internet Download Manager 5,17
IrfanView 4,25
IsoBuster Pro 2,5
ISScript Runtimes 11,0
K-Lite Codec Tweak Tool 4.0.5
K-Lite Codec Pack Full 5,51
KatMouse 1,04
Kels CPL Bonus 10,0
Kels Uber Addon 14,6
Laptop Battery Doubler 1,21
Launchy 2.1.2
LimeWire Pro 5.2.13
MagicISO 5.5.261
MailWasher Free 6,51
Malwarebytes Anti-Malware 1,42
Maxthon 2.5.11.3390
Media Files Toolbox Tháng 11 năm 2009
Media Player Classic 6.4.9.1
MediaInfo 0.7.25
MediaMonkey 3.2.0.1294
Microsoft. Net Framework 3.5 SP1
Microsoft Office Professional 2003 SP3
Microsoft Office Professional 2003 cập nhật chỉ
Microsoft Silverlight 3.0.40723
Microsoft Virtual PC 2007 SP1
Microsoft Visual C + + 2008
Miranda 0.8.9
Mmm 2,02
Mozilla Firefox 3.5.5
Mozilla Firefox Extensions - Tháng 10 năm 2009
Mozilla Thunderbird 3,0
MPEG Video Wizard DVD 4.04.112
MultiExtractor 2.72c
MultiRes 1,58
Nero Burning ROM 9.4.26
NetLimiter Pro 2.0
Network Magic 5.5.9118.2
NetworX 5.0.7
NewsBin Pro 5.50.9337
NewsLeecher 3.9b8
NewXP Live Blue Chủ đề của ~ sagorpirbd
NOD32 Antivirus 2.70.39
NotePad + + 5.6.2
Notepad2 v3.1.21.5
OfficeTab 1,22
Trực tuyến miễn phí Armour 4.0.0.15
Opera 10,10
Orbit Downloader 2.8.19
Paint.NET 3,51
Phân vùng Wizard 4,2
PC Decrapifier 2.1.0
PDF2Word 3.0.01.20.2007
PDFCreator 0,98
PE Explorer 1,99 RC4
PeerGuardian 2,0 beta 6c
Perfect Uninstaller 6.2.3
PerfectDisk 10.0.124
PhotoZoom Pro 2.2.6
Pidgin 2.6.4
Piky Suite 3.0.21
PlayFLV 1,00
PowerDVD Ultra 9.0.1719
PowerISO 4,6
PowerMenu 1,51
Proactive System Password Recovery 4.1.3.455
Process Lasso 3.79.6
PSPad Editor 4.5.5 Build 2374
QuickTime Alternative Lite 3.1.0
R-Studio 4,6
Radical Hình Tối ưu hóa Công cụ 0.3.5
Real Alternative Lite 2,01
Real-DRAW Pro 4.0.17.1
RemoveIT Pro v4 SE 02 tháng 7 năm 2009
Ricks GlassToasts Balloon Notifications
RivaTuner 2,24
RM To MP3 WAV Converter 2,15
Safari 4.0.3
Sandra Lite 2010 (16,11)
Save My Work 1.0.45
SetFSB 2.2.134.98
Thiết lập SendTo v8.0.1.0
ShellExView v1.37
Shutter 2,90
Simple Port Forwarding 2.7.0
Skype 4.2.0.141
SMPlayer 0.6.7
SnagIt 9.1.0 xây dựng 206
Sopcast 3.2.4
Sops Visual Styles Pack tháng 8 năm 2009
SP3 Uxtheme Patcher 1,3
SpeedFan 4,40
SpyBot Search & Destroy 1,62
SpyDLLRemover 2,5
Stardock Hàng rào 1,0
Stat Bar 2,406
StExBar 1.7.2
Stress Test Hộp công cụ tháng 6 năm 2009
Sun Virtual Box 3.0.12
Super Flexible File Synchronizer Pro Xem trước 5.00.7
Synergy 1.3.1
Sysinternals Tools tháng 9 năm 2009
Tag & Rename 3.5.1
ThumbViewLite 1,0
Total Video Converter 3,21
Trend Micro Sysclean 6,685
Trillian Astra 4.1.0.16
TrueCrypt 6,3
TrueCrypt Điện thoại di động 6,3
TuneUp Utilities 2010 v9.0.2020.2
TVUPlayer 2.5.0.1
UberIcon 1.0.4
Ultimate Defrag 2008
UltraEdit-32 v15.20
UltraISO 9.3.5.2716
UltraSurf 9,5
Univeral Silent Switch Finder 1.5.0.0
Universal Extractor 1,61
Unknown Device Identifier 7,00
Unlocker 1.8.8
Unstoppable Copier 3,56
uTorrent 1.8.5
Vista Mouse Cursors Addons Pack - Tháng 5 2007
Vista Start Menu 3,41
VLC Media Player 1.0.3
Winamp Pro 5,56 + Plugins Pack
Windows Live Messenger 14.0.8089.726
Windows Vulnerability Scanner 1,36
WinImage 8.10.8100
WinPatrol 17.0.2010.0.0
WinRAR 3,90
WinSnap 2.1.6
Wireless Navigator 2.3.2
WSUS Offline Cập nhật 6,3
XP AntiSpy 3.97.6
XVI32 Hex Editor 2,51
XYplorer 8.40.0100
Yahoo Messenger 10.0.0.1102
YouTube Get 4.9.9
ZoneAlarm Pro 8.0.298.0

Yêu cầu hệ thống:
• Computer và xử lý yêu cầu một máy tính được trang bị với một bộ xử lý với một tần số đồng hồ là 256 MHz hoặc cao hơn; được đề nghị gia đình bộ vi xử lý 300 MHz Intel Pentium / Celeron, AMD K6/Athlon/Duron gia đình, hoặc tương thích với bộ xử lý.
• Số tiền được đề nghị của bộ nhớ RAM - 256 (512 cho multibuta) MB hoặc hơn (tối thiểu cho phép - 512 MB, có thể có giới hạn bởi hiệu suất và một số tính năng)
• Đĩa cứng Yêu cầu 5 GB không gian đĩa Việt (khối lượng của không gian đĩa được sử dụng phụ thuộc vào cấu hình, để cài đặt tùy chỉnh có thể yêu cầu nhiều hay ít không gian đĩa)
• Drive Drive DVD-ROM
• Các thiết bị khác bàn phím và chuột (Microsoft), hoặc tương thích với thiết bị trỏ
• Màn hình có độ phân giải 800/600 hoặc cao hơnonOne Plug-in Suite 5 (Photoshop Plugin) | 1.63 GB

The onOne Plug-In Suite 5 includes 6 award-winning programs to help solve the six most common problems photographers face in Photoshop. But don't just take our word for it — American Photo Magazine awarded the Plug-in Suite their Editor's Choice award for Top Image Editing Software and the professional photographers who read Studio Photography voted the Plug-In Suite the best plug-in for Photoshop in their Reader's Choice Awards.

Genuine Fractals 6

Genuine Fractals 6 Professional Edition Photoshop plugin is the industry standard for image resizing.
It is renowned across the photographic and printing industries for its ability to increase image size well over 1000% without the loss of sharpness or detail that you would normally expect.
Its patented, fractal based interpolation algorithms work like nothing else and the results speak for themselves.
Genuine Fractals 6 Professional Edition is a must for any photographer who makes large format and poster sized prints.
It is also great for graphic designers who want to end the everyday problem of receiving low-resolution images from clients for high-resolution print work such as magazine publications or tradeshow and billboard graphics.

PhotoTools 2.5

PhotoTools 2.5 Professional is the fastest and easiest way to add a professional look to your photos in Photoshop.
You get hundreds of professional-grade photographic effects, all wrapped up in an easy-to-use Photoshop plug-in making this the fastest and easiest way to make your photos stand out from the crowd.
The key to PhotoTools 2.5 Professional Edition is its unique ability to provide full-screen previews of an image effect before you apply it.
PhotoTools 2.5 is like Legos for Photoshop. You can stack multiple effects on top of each other just like you would filters over a camera lens.
You can then control the order of each effect and how they blend together for a truly unique look.
You can even save your effect stacks for future use and share them with friends who have PhotoTools, or access them inside of Aperture and Lightroom to speed-up your workflow.

Photoframe 4.5

Add the perfect finishing touch to your images with PhotoFrame 4.5 Professional Edition.
It features over a thousand design elements like film edges, borders, textures, backgrounds and adornments.
It even has complete layouts where you just drop your image in and you are done.
PhotoFrame 4.5 Professional Edition is the easiest and fastest way to add an authentic darkroom touch with a film edge or to create beautiful albums or scrapbook pages.
It includes all the tools you need to find the perfect design elements, add them to your image and control things like size, color and opacity.
You can even stack multiple elements to create your own designs and save them as a preset you can use in a single-click inside of Photoshop, Lightroom or Aperture.

Focal Point 2

You control the focus with FocalPoint 2. Create realistic selective focus, depth-of-field and vignette effects that tell your viewers right where to look.
With the intuitive FocusBug controller it is just like using a tilt-shift or selective focus lens right inside of Adobe Photoshop.
Set your area of focus and then select a lens to simulate or create your own by controlling the amount and kind of blur, even in 3D.
With the new FocusBrush tool you can paint sharpness or blur where you want it.
Then finish things off with an elegant vignette. It has never been easier or faster to focus your viewer’s eye and minimize distractions.

PhotoTune 3

Great color, it’s not as hard as you think.
If you can compare images side-by-side and pick the best one than you can easily color correct and enhance your images with PhotoTune 3.
PhotoTune 3 optimizes the dynamic range using eye-fidelity technology.
Additionally, PhotoTune 3 improves the color and sharpness of your image without the need to know how to use levels or curves in Photoshop.
If you photograph people, you can also tune your images by clicking on skin tones to guarantee accurate skin color. Pro users get access to all the controls for tone, color and sharpening.
Better images are just a few clicks away with PhotoTune 3.

For removing unwanted backgrounds, Mask Pro 4.1 is the Photoshop plugin recommended by Advanced Photoshop magazine. Mask Pro 4.1 allows you to cut out a subject from the background by assigning keep and drop colors and simply painting away the background. Mask Pro 4.1 makes it easy to create masks, selections and clipping paths on difficult subjects like hair, glass and fog all in real-time.

Mask Pro 4

For removing unwanted backgrounds, Mask Pro 4.1 is the Photoshop plugin recommended by Advanced Photoshop magazine.
Mask Pro 4.1 allows you to cut out a subject from the background by assigning keep and drop colors and simply painting away the background.
Mask Pro 4.1 makes it easy to create masks, selections and clipping paths on difficult subjects like hair, glass and fog all in real-time.
If you are new to masking and the subject is a little daunting, fear not.
Mask Pro 4.1 includes several built-in tutorials that allow you to quickly learn how to mask even the most complex image.

Crack install instructions:

Following the 3 steps changes the DEMO VERSION to a fully functional program on WIN 7 x86

STEP 1. Copy onOneSuite5Check.dll into C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\

STEP 2. Copy onOneSuite5Check.dll into C:\Program Files\onOne Software\Plug-in Suite 5\

STEP 3. Register Plugin Suite 5.exe LOCATION: = C:\Program Files \ onOne Software\Plug-in Suite 5 and enter 123456-123456-123456 AND save with MANUAL ACTIVATION.

If you get a pop up Electronic Registration Card asking you to register, just select "NEVER."
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22561098/67b5111/OnOne.Plugin.Suite.5_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/17db235e/OnOne.Plugin.Suite.5%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328729699/OnOne.Plugin.Suite.5_links.txt
[/hide]

Các OnOne Plug-In Suite 5 bao gồm 6 trao giải thưởng chương trình để giúp giải quyết những vấn đề thường gặp nhất sáu nhiếp ảnh khuôn mặt trong Photoshop. Nhưng không chỉ có chữ của chúng tôi cho nó â € "American Photo Magazine trao tặng giải thưởng Plug-in Chọn Suite của họ Editor's cho hình ảnh đầu chỉnh sửa phần mềm và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người đọc Studio Nhiếp ảnh bầu Plug-In Suite plug-in tốt nhất cho Photoshop trong Reader's Choice Awards của họ.

Genuine Fractals 6

Genuine Fractals 6 Professional Edition Photoshop plugin là chuẩn công nghiệp để thay đổi kích thước hình ảnh.
Nó nổi tiếng trên toàn ngành công nghiệp nhiếp ảnh và in ấn cho khả năng làm tăng kích thước hình ảnh tốt hơn 1000% mà không mất độ sắc nét hoặc chi tiết mà bạn thường có thể mong đợi.
Cấp bằng sáng chế của nó, fractal dựa trên thuật toán nội suy làm việc như thế không có gì khác và kết quả nói cho mình.
Genuine Fractals 6 Professional Edition là phải cho bất cứ ai làm nhiếp ảnh định dạng lớn và các poster cỡ in.
Nó cũng được thiết kế đồ họa tuyệt vời cho những người muốn kết thúc vấn đề hàng ngày nhận được hình ảnh độ phân giải thấp từ khách hàng cho độ phân giải cao làm việc in ấn các ấn phẩm như tạp chí hoặc Tradeshow và đồ họa bảng.

PhotoTools 2,5

PhotoTools 2,5 Professional là cách nhanh nhất và dễ nhất để thêm một cái nhìn chuyên nghiệp để ảnh của bạn trong Photoshop.
Bạn nhận được hàng trăm chuyên nghiệp-hiệu ứng lớp nhiếp ảnh, tất cả các gói lên trong một dễ sử dụng Photoshop plug-in này làm nhanh nhất và cách dễ nhất để làm cho hình ảnh của bạn nổi bật so với đám đông.
Chìa khóa để PhotoTools 2,5 Professional Edition là khả năng độc nhất của nó để cung cấp cho xem trước toàn màn hình của một hiệu ứng hình ảnh trước khi bạn áp dụng nó.
PhotoTools 2,5 giống như Legos cho Photoshop. Bạn có thể ngăn xếp nhiều hiệu ứng trên đầu trang của mỗi khác giống như bạn sẽ lọc qua một ống kính máy ảnh.
Sau đó bạn có thể kiểm soát thứ tự của từng hiệu lực và cách họ pha trộn với nhau cho một cái nhìn thật sự duy nhất.
Bạn thậm chí có thể lưu ngăn xếp có hiệu lực của bạn để sử dụng trong tương lai và chia sẻ với bạn bè người có PhotoTools, hoặc truy cập chúng bên trong và Aperture Lightroom để tăng tốc độ lên công việc của bạn.

Photoframe 4,5

Thêm những cảm ứng hoàn hảo xong để hình ảnh của bạn với PhotoFrame 4,5 Professional Edition.
Nó có tính năng trên một yếu tố thiết kế giống như các cạnh ngàn bộ phim, biên giới, kết cấu, nguồn gốc và adornments.
Nó thậm chí đã bố trí hoàn chỉnh, nơi bạn chỉ cần thả hình ảnh của bạn và bạn đã làm xong.
PhotoFrame 4,5 Professional Edition là cách dễ nhất và nhanh nhất để thêm một liên lạc phòng tối xác thực với một bộ phim cạnh hoặc tạo album đẹp hoặc các trang sổ lưu niệm.
Nó bao gồm tất cả các công cụ bạn cần phải tìm các yếu tố thiết kế hoàn hảo, thêm chúng vào hình ảnh của bạn và kiểm soát những thứ như kích thước, màu sắc và độ đục.
Bạn thậm chí có thể ngăn xếp nhiều yếu tố để tạo ra mẫu thiết kế của riêng bạn và lưu chúng như một cài sẵn, bạn có thể sử dụng ở một bên trong nhấp chuột duy nhất của Photoshop, Lightroom hay Aperture.

Focal Point 2

Bạn kiểm soát tập trung với FocalPoint 2. Tạo thực tế tập trung chọn lọc, độ sâu-of-field và các hiệu ứng in màu mà nói cho người xem của bạn ngay nơi để tìm.
Với bộ điều khiển FocusBug trực giác nó chỉ giống như cách sử dụng một tilt-shift hoặc ống kính tập trung chọn lọc ngay bên trong của Adobe Photoshop.
Thiết lập các khu vực của bạn tập trung và sau đó chọn một ống kính để mô phỏng hoặc tạo của riêng bạn bằng cách kiểm soát số lượng và loại hình mờ, ngay cả trong 3D.
Với công cụ FocusBrush mới, bạn có thể vẽ nét hoặc mờ, nơi bạn muốn nó.
Sau đó kết thúc với một điều off in màu thanh lịch. Nó có bao giờ được dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn để tập trung vào mắt người xem của bạn và giảm tối đa phiền nhiễu.

PhotoTune 3

Màu sắc tuyệt vời, nó không khó như bạn nghĩ.
Nếu bạn có thể so sánh những hình ảnh side-by-side và lựa chọn tốt nhất hơn bạn có thể dễ dàng màu sắc chính xác và nâng cao hình ảnh của bạn với PhotoTune 3.
PhotoTune 3 tối ưu hóa phạm vi năng động bằng cách sử dụng công nghệ eye-độ trung thực.
Ngoài ra, PhotoTune 3 cải thiện màu sắc và độ sắc nét của hình ảnh của bạn mà không cần phải biết cách sử dụng các cấp hoặc đường cong trong Photoshop.
Nếu bạn có người chụp ảnh, bạn cũng có thể điều chỉnh hình ảnh của bạn bằng cách nhấp vào da tông màu da để đảm bảo chính xác. Pro người dùng có thể truy cập vào tất cả các điều khiển cho giai điệu, màu sắc và mài.
Hình ảnh tốt hơn chỉ là một vài cú nhấp chuột với PhotoTune 3.

Để loại bỏ nguồn gốc không mong muốn, Mask Pro 4.1 là plugin Photoshop khuyến cáo của tạp chí Advanced Photoshop. Mask Pro 4.1 cho phép bạn cắt ra một chủ đề từ nền bằng cách chỉ định giữ và thả màu sắc và đơn giản là vẽ ra nền. Mask Pro 4.1 giúp bạn dễ dàng để tạo mặt nạ, lựa chọn và clipping đường dẫn vào các đối tượng khó khăn như tóc, kính và sương mù tất cả trong thời gian thực.

Mask Pro 4

Để loại bỏ nguồn gốc không mong muốn, Mask Pro 4.1 là plugin Photoshop khuyến cáo của tạp chí Advanced Photoshop.
Mask Pro 4.1 cho phép bạn cắt ra một chủ đề từ nền bằng cách chỉ định giữ và thả màu sắc và đơn giản là vẽ ra nền.
Mask Pro 4.1 giúp bạn dễ dàng để tạo mặt nạ, lựa chọn và clipping đường dẫn vào các đối tượng khó khăn như tóc, kính và sương mù tất cả trong thời gian thực.
Nếu bạn là người mới đến che và chủ đề là một ít khó khăn, lo sợ không.
Mask Pro 4.1 bao gồm một số được xây dựng trong hướng dẫn cho phép bạn nhanh chóng tìm hiểu làm thế nào để mặt nạ ngay cả những hình ảnh phức tạp nhất.

Crack hướng dẫn cài đặt:

Sau 3 bước thay đổi VERSION DEMO cho một chương trình đầy đủ các chức năng trên WIN 7 x86

Bước 1. OnOneSuite5Check.dll chép vào C: \ Program Files \ OnOne Software \ Plug-in Suite 5 \

Bước 3. Đăng ký Plugin Suite 5.exe VỊ TRÍ: = C: \ Program Files \ OnOne Software \ Plug-in Suite 5 và nhập 123456-123456-123456 và tiết kiệm với ACTIVATION Manual.

Nếu bạn nhận được một cửa sổ pop up đăng ký thẻ điện tử yêu cầu bạn đăng ký, chỉ cần chọn "KHÔNG BAO GIỜ."Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v1 To v9 MultiFormat | 6.3 GB

Featuring over 115,150 24bit samples & 1400 Patches! More than 60.4 Gb of New Jazz Instruments!

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.sonart.ccDownload:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/aeddda7c/SA.JazzPop%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22561973/36b2424/SA.JazzPop_links.txt.html

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/328731937/SA.JazzPop_links.txt
[/hide]Windows XP x64 Professional updated Dec 2009 | 964 MB

This is a Windows XP x64 SP2 Professional version (64bit) which is updated Dec 2009. In my opinion, Windows XP x64 SP2 Pro is a rather underrated OS - its one of the better OS released by MS.

In our edition no Tools like Nlite was used. Our aim was to create a version which is fairly stable with no flashy content like the other modified Windows running around. Normal Nlite based modified Windows might show some problems when updating/repairing a current windows setup. So about RockStable - Though we got the final aim of having a pretty stable edition, it has just one problem - its huge size and perhaps a bit longer installation time. But we feel that this will be worth it - I have been running an earlier one for over 3 months in my home system. Its still running well.

You can enable automatic updates if you have the guts to do it.. it will work..

CD-Key: VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM
Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/4abea4e4/RocksTeam-WinXP-x64-RockStable-2009-12%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22561659/9fabb76/RocksTeam-WinXP-x64-RockStable-2009-12_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328731061/RocksTeam-WinXP-x64-RockStable-2009-12_links.txt
[/hide]

Đây là Windows XP SP2 Professional phiên bản x64 (64bit) được cập nhật tháng 12 năm 2009. Theo tôi, Windows XP x64 SP2 Pro là một hệ điều hành thay underrated - một trong của hệ điều hành tốt hơn phát hành bởi MS.

Trong phiên bản của chúng tôi không có cụ như nLite đã được sử dụng. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một phiên bản là khá ổn định, không có nội dung xa như sửa đổi Windows khác chạy xung quanh. NLite bình thường dựa trên Windows đổi có thể hiển thị một số vấn đề khi cập nhật / sửa chữa thiết lập các cửa sổ hiện hành. Vì vậy, về RockStable - Mặc dù chúng tôi đã nhận mục tiêu cuối cùng của việc có một ấn bản khá ổn định, nó chỉ là một vấn đề - kích thước lớn của nó và có lẽ còn một chút thời gian cài đặt. Nhưng chúng tôi cảm thấy rằng điều này sẽ có giá trị nó - Tôi đã được chạy một sớm một trong hơn 3 tháng trong hệ thống nhà tôi. Nó vẫn chạy tốt.

Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật nếu bạn đã hết can đảm để làm điều đó .. nó sẽ làm việc ..

CD-Key: VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JMRenault Service Manual and Spare Parts Catalogue Dialogys 3.79 (2009) | 8.42GB

This electronic version of documentation RENAULT cars for after-sales service RENAULT, DACIA. Annex Dialogys available on CD-ROM or DVD. Dialogys includes every repair manual, parts catalogs for all models of car brand Renault.

Year: 2009
Version:3.79
Compatibility with Vista: complete
System requirements: Win2000, XP, Vista
Language: English + Russian
Medicine: Not required

iNSTALL iNFO:

When you first install it on your computer, you must first install a shell program from DVD0 (zero)Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/c3d5eab8/Dialogys_3.79%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22559983/1aca54c/Dialogys_3.79_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328727185/Dialogys_3.79_links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản điện tử của tài liệu hướng dẫn RENAULT xe cho dịch vụ sau bán hàng RENAULT, Dacia. Phụ lục Dialogys có sẵn trên đĩa CD-ROM hay DVD. Dialogys bao gồm tất cả các sửa chữa dẫn sử dụng, phần catalog cho tất cả các mô hình thương hiệu xe hơi Renault.

Năm: 2009
Phiên bản: 3,79
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: Win2000, XP, Vista
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Không yêu cầu

iNSTALL iNFO:

Khi bạn lần đầu tiên cài đặt nó trên máy tính của bạn, trước tiên bạn phải cài đặt một chương trình bao từ DVD0 (số không)MAGIX Music Maker 15 with Soundpool DVD Collection 15 | 6.97GB

Share the Gift of Music! Give your favorite music lover the chance to create their own unique music with MAGIX Music Maker 15. Everything they need to get going is included in this unique complete package: thousands of sounds, a mixer, effects, and practical videos to turn you into a pro in no time.

No prior knowledge is required; you can get started right away.

With this special bundle you get 6GB more of sound with MAGIX Soundpool DVD Collection 15. Get a great mix of genres like: Rock/Alternative, Hip Hop, R'n'B/Soul, Latin, Disco House and more.

MAGIX Music Maker 15
Making music is easy; MAGIX Music Maker 15 offers the easiest start that you could imagine. You can look forward to hearing something very special – your own songs!

Everything you need to get going is included in this unique complete package: thousands of sounds, a mixer, effects, and practical videos to turn you into a pro in no time. No prior knowledge is required; you can get started right away.

Year: 2009
Version: 15.0.1.8
Developer: MAGIX AG Corp
Platform: WinXP
Compatibility with Vista: unknown
Language: English only
Medicine: Yes

MAGIX Soundpool DVD Collection 15
MAGIX Soundpool DVD Collection 15 offers high-quality audio material for any music production, the perfect remix, websites, and more.

Over 6.000 sound files directly from the studios of internationally successful star producers stand out thanks to their authentic sound design and exceptional quality. The ideal companion to your music and multimedia projects!

Instruments
* Drums 1200+
* Guitars 700+
* Synthesizers 1000+
* Strings 600+
* Bass 900+
* Vocals 700+
* FX 100+
* Brass 400+
* Keys 400+

Genres
* Rock/Alternative
* Hip Hop
* R'n'B/Soul
* Latin
* Disco House
* Techno/Trance
* Chillout
* Minimal/Electro
* Ambient
* Flamenco
* Movie Score

More Info:http://www.magix.com/us/music-maker/classic/Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/d387c4d7/MAGIXMK15.0.1.8_Soundpool15%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22560757/2fc228e/MAGIXMK15.0.1.8_Soundpool15_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328728993/MAGIXMK15.0.1.8_Soundpool15_links.txt
[/hide]

Chia sẻ quà tặng âm nhạc! Cung cấp cho người yêu âm nhạc yêu thích của bạn cơ hội để tạo ra âm nhạc của riêng độc đáo của họ với MAGIX Music Maker 15. Tất cả mọi thứ họ cần để có được sẽ là bao gồm trong gói này hoàn toàn độc đáo: hàng ngàn âm thanh, một máy trộn, hiệu ứng, và video thực tế để biến bạn thành một chuyên nghiệp trong thời gian không.

Không có kiến thức trước khi được yêu cầu; bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.

Với gói đặc biệt bạn nhận được hơn 6 GB của âm thanh với MAGIX Soundpool DVD Bộ sưu tập 15. Nhận được một kết hợp tuyệt vời của thể loại như Rock /: Thay thế, Hip Hop, R'n'B / Soul, Latin, Disco House và nhiều hơn nữa.

MAGIX Music Maker 15
Làm cho âm nhạc một cách dễ dàng; MAGIX Music Maker 15 cung cấp bắt đầu dễ dàng nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Bạn có thể mong đợi điều gì đó nghe rất đặc biệt - những bài hát của riêng bạn!

Tất cả mọi thứ bạn cần để đi được bao gồm trong gói này hoàn toàn độc đáo: hàng ngàn âm thanh, một máy trộn, hiệu ứng, và video thực tế để biến bạn thành một chuyên nghiệp trong thời gian không. Không có kiến thức trước khi được yêu cầu; bạn có thể bắt đầu ngay lập tức.

Năm: 2009
Phiên bản: 15.0.1.8
Phát triển: MAGIX AG Corp
Hệ điều hành: WinXP
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Có

MAGIX Soundpool DVD Bộ sưu tập 15
MAGIX Soundpool DVD Bộ sưu tập 15 cao chất lượng âm thanh cung cấp nguyên liệu cho bất kỳ sản xuất âm nhạc, phối hoàn hảo, các trang web, và nhiều hơn nữa.

Hơn 6,000 các file âm thanh trực tiếp từ các hãng sản xuất quốc tế của các ngôi sao thành công nổi bật nhờ thiết kế âm thanh của họ xác thực và chất lượng vượt trội. Các bạn đồng hành lý tưởng để âm nhạc của bạn và các dự án đa phương tiện!

Nhạc cụ
* Drums 1200 +
* Guitars 700 +
* Synthesizers 1000 +
* Strings 600 +
* Bass 900 +
* Hát 700 +
* FX 100 +
* Brass 400 +
* Keys 400 +

Thể loại
* Rock / Alternative
* Hip Hop
* R'n'B / Soul
* Latinh
* Disco House
* Techno / Trance
* Chillout
* Tối thiểu / Electro
* Ambient
* Flamenco
* Phim Số điểm

Thông tin thêm: http://www.magix.com/us/music-maker/classic/Microsoft Windows 7 HP OEM Ultimate x86 Final DVD English[Update Link 29/12/2009]
English | Bootable | DVD ISO | 2.35 Gb

Windows 7 OEM versions
According to Microsoft, roughly 90% of all copies of Windows are purchased with new PCs, preinstalled by Original Equipment Manufacturers that build the PC and sell Windows as part of the package. That will certainly be true with Windows 7.

INSTALLATION:

1)Download All Links & Extract The Rar File
2)Burn The ISO To A Fresh Dvd
3)Install Windows 7 Ultimate HP OEM
4)After Installation,windows already activated.
5)For other system( with out HP machine), just run this activator:
--> No need for Serial or ActivationDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/7b1f9a4a/HOEM%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22560381/92c676d/HOEM_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328728227/HOEM_links.txt
[/hide]

Windows 7 phiên bản OEM
Theo Microsoft, khoảng 90% của tất cả các bản Windows được mua cùng với máy tính mới, cài đặt trước bởi nhà sản xuất thiết bị gốc đó xây dựng các máy tính và bán Windows như là một phần của gói. Đó chắc chắn sẽ là đúng với Windows 7.

INSTALLATION:

1) Download tất cả kết & Extract File Rar
2) Burn ISO Để Một Dvd tươi
3) Cài đặt Windows 7 Ultimate HP OEM
4) Sau khi cài đặt, cửa sổ đã được kích hoạt.
5) Đối với hệ thống khác (với trên máy in HP), chỉ cần chạy activator:
-> Không cần Serial hoặc ActivationAnsys 12.1 RC2 & Ansys Products v12.1 Final - MAGNiTUDE with Complete Training Manual (x86/x64) | 17.00GB

ANSYS - the universal program system for the finite element method (FEM) analysis, the existing and evolving over the past 30 years, is quite popular among the specialists in the field of computer engineering (CAE, Computer-Aided Engineering) and CE solutions of linear and nonlinear, stationary and nonstationary spatial problems of solid mechanics and mechanics of structures, including non-stationary geometrically and physically nonlinear problems of contact interaction of structural elements, tasks, gas and fluid mechanics, heat transfer and heat transfer, electrodynamics, acoustics, and mechanics-related fields. Modeling and analysis in some areas of the industry to avoid costly and lengthy development cycles such as "design - manufacture - test". The system operates on the basis of the geometric kernel Parasolid.

In versions of add-ons and applications:
- Ansys 12.1 RC2 (x86/x64)
- ANSYS v.12.1 Final - Magnitude (x86/x64)
- ANSYS Training Manual 12

1. Ansys 12.1 Release Candidate 2
Year: 2009
Version: 12.1 Release Candidate 2
Developer: ANSYS
Platform: Windows 32x & 64x
Compatibility with Vista: complete
System requirements: multiprocessor, memory above 1 GB
Language: English only
Medicine: PresentSoftware system of CE analysis is being developed by American company ANSYS ANSYS Inc .. The company also released another EC system modeling, including DesignSpace, AI Solutions (NASTRAN, ICEM CFD); designed for use in more specific sectors of production.

As a strategic partner of the company cooperates with many companies, helping them to make the necessary changes. Suggested by ANSYS Inc. means of numerical simulation and analysis are consistent with some other packages that run on different operating systems. Program system ANSYS mates with known CAD-systems, Unigraphics, CATIA, Pro / ENGINEER, SolidEdge, SolidWorks, AutodeskInventor and some others.

The program system ANSYS is well known CAE-system that is used in such well-known companies as ABB, BMW, Boeing, Caterpillar, Daimler-Chrysler, Exxon, FIAT, Ford, General Electric, Lockheed Martin, MeyerWerft, Mitsubishi, Siemens, Shell, Volkswagen-Audi and others, and also applies to many of the leading industrial enterprises of Russia.

2. ANSYS v.12.1 Final - Magnitude
Year: 2009
Version: 12.1
Developer: ANSYS, Inc.
Platform: x32/x64
Compatibility with Vista: Yes
System requirements: depends on the tasks
Language: English only
Medicine: Present

A new release of ANSYS 12.1 includes the latest achievements of CAE-technologies and provides innovative advanced technologies in the class of engineering simulation software products. Version 12.1 includes complex types of analysis of mechanical systems and structures, geometry, construction of finite-element (CE) networks, multidisciplinary analysis, contact problems, the new solver for the related tasks and much more. All of these improvements - a big step forward in modeling and product development.

New version of the ANSYS Workbench 2.0, still binds the entire process of modeling. At ANSYS 12.1, despite the fact that the main applications seem familiar, they are related innovation projects page, which gives a schematic representation of the concept of the project.

Setting
Run setup.exe. Menu has consistently set:
1. Install prerequisites ....
2. Install Ansys. Select all. In add. graph. Packages put checkmarks - set later.
We are waiting for a long time installing 112 packages ...
Without leaving the menu in another window:
2a. We go in Papak MAGNiTUDE on disk, copy the \ MAGNiTUDE \ ap121_calc.exe somewhere in the temp. They run ap121_calc.exe, Hit Y, we obtain in this folder license.txt. File rename in license.dat.
We return to the menu
3. Install License Manager. We put in the request for the folder where litsfayl of p.2a.
4. Check by running AnsLic_Admin Utility.

3. ANSYS 12 Training Manual
Producer: ANSYS, Inc.
Year: 2009
Language: EnglishLessons on ANSYS 12
Lessons (PowerPoint), sample files, video results.
Language - English.

Ingredients:
1.ANSYS Explicit Dynamics
2.CFX_Intro_R12_Final
3.DesignModeler_12.0_Final
4.FLUENT_Intro_R12_Final
5.Introduction to Mechanical Workbench
6.Introduction to Mechanical Workbench NonLinear
7.Meshing_Application_Intro_12.0_Final
8.Rotordynamics R12
+ lectures-and-workshops
+ input-files

File:
Video codec: MPEG1
Video: 624x464
Audio: No
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://rapidshare.com/files/328707114/Ansys.12.1.RC2.64x_links.txt
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/9dm82e6e/Ansys.12.1.RC2.64x%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22553957/6492332/Ansys.12.1.RC2.64x_links.txt.html
[/hide]

ANSYS - hệ thống chương trình phổ thông cho các phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) phân tích, những tồn tại và phát triển trong 30 năm qua, được khá nhiều người trong số các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính (CAE, Computer-Aided Engineering) và các giải pháp của CE tuyến tính và phi tuyến, văn phòng phẩm và nonstationary không gian vấn đề của cơ rắn và cơ học kết cấu, bao gồm cả văn phòng phẩm không geometrically và các vấn đề về thể chất phi tuyến của tương tác liên hệ với các yếu tố cấu trúc, nhiệm vụ, cơ khí và chất lỏng, truyền nhiệt và truyền nhiệt, điện động lực, acoustics, và cơ khí liên quan đến các lĩnh vực. Mô hình hóa và phân tích trong một số lĩnh vực của ngành công nghiệp để tránh các chu kỳ phát triển tốn kém và dài như "thiết kế - sản xuất - thử nghiệm". Hệ thống này hoạt động trên cơ sở hạt nhân của Parasolid hình học.

Trong các phiên bản của các tiện ích và ứng dụng:
- Ansys 12,1 RC2 (x86/x64)
- ANSYS v.12.1 Final - Magnitude (x86/x64)
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm ANSYS 12

1. Ansys 12,1 Release Candidate 2
Năm: 2009
Phiên bản: 12,1 Release Candidate 2
Phát triển: ANSYS
Hệ điều hành: Windows 32x & 64x
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: đa xử, bộ nhớ trên 1 GB
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tạiPhần mềm hệ thống của CE phân tích này đang được phát triển bởi các công ty Mỹ ANSYS ANSYS Inc .. Công ty cũng phát hành một mô hình hệ thống thương mại điện tử, bao gồm DesignSpace, AI Giải pháp (NASTRAN, ICEM CFD); được thiết kế để sử dụng trong nhiều lĩnh vực cụ thể của sản xuất.

Là một đối tác chiến lược của công ty hợp tác với nhiều công ty, giúp họ thực hiện những thay đổi cần thiết. Đề xuất của ANSYS Inc phương tiện mô phỏng số và phân tích phù hợp với một số gói khác mà chạy trên hệ điều hành khác nhau. Chương trình ANSYS bạn cùng với hệ thống CAD được biết đến hệ thống, Unigraphics, CATIA, Pro / ENGINEER, SolidEdge, SolidWorks, AutodeskInventor và một số người khác.

Chương trình ANSYS hệ thống nổi tiếng CAE-hệ thống được sử dụng trong các công ty đó nổi tiếng như ABB, BMW, Boeing, Caterpillar, Daimler-Chrysler, Exxon, FIAT, Ford, General Electric, Lockheed Martin, MeyerWerft, Mitsubishi, Siemens, Shell, Volkswagen-Audi và những người khác, và cũng có thể áp dụng cho nhiều doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Nga.

2. ANSYS v.12.1 Final - Magnitude
Năm: 2009
Phiên bản: 12,1
Phát triển: ANSYS, Inc
Hệ điều hành: x32/x64
Khả năng tương thích với Vista: Có
Yêu cầu hệ thống: phụ thuộc vào các nhiệm vụ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tại

Một phát hành mới của ANSYS 12,1 bao gồm những thành tựu mới nhất của CAE-công nghệ tiên tiến và cung cấp các công nghệ tiên tiến trong các lớp học của các sản phẩm công nghệ phần mềm mô phỏng. Phiên bản 12,1 bao gồm các loại hình phức tạp của các phân tích của các hệ thống cơ khí và các cấu trúc, hình học, xây dựng các phần tử hữu hạn (CE) mạng, phân tích đa ngành, các vấn đề liên lạc, các giải mới cho những công việc liên quan và nhiều hơn nữa. Tất cả những cải tiến - một bước tiến lớn trong mô hình hóa và phát triển sản phẩm.

Phiên bản mới của phần mềm ANSYS Workbench 2.0, vẫn còn liên kết với toàn bộ quá trình làm mẫu. Tại ANSYS 12,1, mặc dù thực tế rằng các ứng dụng chính có vẻ quen thuộc, họ có liên quan đến các dự án đổi mới trang, trong đó cung cấp cho một đại diện schematic của khái niệm của dự án.

Cài đặt
Khởi setup.exe. Menu đã luôn đặt:
1. Cài đặt điều kiện tiên quyết ....
2. Cài đặt Ansys. Chọn tất cả. Trong thêm. đồ thị. Gói đặt đánh dấu - thiết lập sau này.
Chúng tôi đang chờ đợi một thời gian dài 112 cài đặt gói ...
Mà không rời khỏi thực đơn trong cửa sổ khác:
2a. Chúng tôi đi trong Papak độ lớn trên đĩa, sao chép \ độ \ ap121_calc.exe một nơi nào đó trong temp này. Họ chạy ap121_calc.exe, Lượt Y, chúng tôi có được trong thư mục này license.txt. Đổi tên tập tin trong license.dat.
Chúng tôi trở về trình đơn
3. Giấy phép cài đặt Manager. Chúng tôi đặt trong yêu cầu cho các thư mục nơi litsfayl của p.2a.
4. Kiểm tra bằng cách chạy AnsLic_Admin ích.

3. ANSYS 12 Đào tạo hướng dẫn sử dụng
Sản xuất: ANSYS, Inc
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng AnhBài học về ANSYS 12
Bài học (PowerPoint), các file mẫu, video kết quả.
Ngôn ngữ - tiếng Anh.

Thành phần:
1.ANSYS Explicit Dynamics
2.CFX_Intro_R12_Final
3.DesignModeler_12.0_Final
4.FLUENT_Intro_R12_Final
5.Introduction đến cơ khí Workbench
6.Introduction đến cơ khí Workbench phi tuyến
7.Meshing_Application_Intro_12.0_Final
8.Rotordynamics R12
+ Các bài giảng và hội thảo
+ Đầu vào-files

File:
Video codec: MPEG1
Video: 624x464
Audio: Không cóDg Foto Art 5.2 English and Russian | 1.79 GB

Powerful tool through which you can create interesting and beautiful collages. Any photographer was responsible for the footage (for kindergartens, schools, weddings and just different events) will appreciate a wide range of possibilities for this program. This program allows you to create unique album pages, without requiring any additional tools, plug-ins, and additional programs. From you only need your imagination and desire to create beauty.

Content on 30.12.2009:
* Dg Foto Art 5.2 English and Russian;
* Dg Foto Art Training;
* Templates Dg Foto Galleria. Album. Wedding Vol. 1-14;
* Templates Dg Foto Galleria. PhotoBook. Holiday Vol. 1.

1) Dg Foto Art 5.2 English and Russian:

Year: 2006-2009
Version: 5.2
Developer: PXLSoft
Platform: Windows XP
Compatibility with Vista: unknown
Language: English and Russian
Tabletka: Not required

System requirements:
* Pentium 4, 1.50 GHz Processor and above;
* 512 MB RAM (1GB Recommended);
* 10 GB free disk space (20GB Recommended);
* DVD-Rom drive.

Some features:

* Easy to use and learn
Dg Foto Art offers an extremely user-friendly and well organized interface, keeping in mind your requirements to design. To create a beautiful design album pages, you will need to select a template, and to choose the correct matching pictures, choose a suitable background and scenery.

Function:
* Drag-n-Drop
The peculiarity of this function in the extraordinary comfort. You open a predesigned template needed size, and simply "drag" the mouse your photos from the photo gallery, which is located at the bottom of the screen, in the template. When you move the picture automatically changes in size in accordance with the selected template, but it saves all settings of the original photos (resolution, color, etc.) the same operation you can perform a double-click on the selected photos. It's quick and convenient.

* Shortcut
Hot keys allow fast. They are assigned to all the main functions of the program.

* More than 1000 ready-made templates
Dg Foto Art offers a comprehensive selection of more than 1000 ready-to-use page templates of various sizes and suitable for any situation, so you immediately started to work, thus saving time and increasing your productivity.
Templates can be configured in centimeters, inches or pixels. When creating a templates you can use filters, masks, borders, cliparts, using color correction and apply other effects.

* Automatic resizing of the project
Dg Foto Art provides a unique opportunity to automatically change the size of your current project. After resizing, all elements of the project will change in proportion to its size relative to the initial draft. It saves a lot of time.

* The indicator used photos
The gallery around the photos as soon as they are used in the pages of the template, the red outline. Thus, pointing out the difference between used and unused photos. This helps to easily find photos that have not been used in the project.

* A huge library of clip art, frames, masks and textures
Dg Foto Art provides a huge library of clip art, frames, masks and textures. It is for this reason, it takes about 10GB of free hard disk space to accommodate the material of the project. In addition you can also add your own frames, masks, textures.

* Text Editor
Dg Foto Art provides a rich text editing tool that allows you to quickly add text to the page template, using all types of fonts installed on your computer. You can apply to the text of the various special effects - shadow, foundation, textures, and different strokes. When you change the size of the text of his face remains smooth.

* Autosave draft
All work carried out in virtual mode and so the project files are small in size and occupy a small enough space on your hard disk. All information on layers, effects, and so on. always saved automatically, so even if the various unexpected situations you do not lose data, and can continue to work with the last savepoint.

* Color Correction
Dg Foto Art has built-in tools for editing images. You can perform color correction in RGB and CMYK. You can also edit the brightness, contrast and gamma. In addition, you can create other combinations, editing photos and save them for later use.

* Supported formats
Dg Foto Art provides support for all standard formats such as TARGA, JPG, BMP, TIFF, and almost all image formats. Currently does not support RAW and PSD. In order to use RAW and PSD, they need to convert to other software in the standard formats.
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/778dmac3/DG_Foto_Art_5.2%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22555905/f8f6591/DG_Foto_Art_5.2_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328713264/DG_Foto_Art_5.2_links.txt
[/hide]

Công cụ mạnh mẽ mà qua đó bạn có thể tạo thú vị và đẹp collages. Bất cứ nhà nhiếp ảnh đã được chịu trách nhiệm về cảnh (đối với trường mẫu giáo, trường học, đám cưới và chỉ là sự kiện khác nhau) sẽ đánh giá cao một loạt các khả năng cho chương trình này. Chương trình này cho phép bạn tạo các trang album duy nhất, mà không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung, plug-in, và các chương trình bổ sung. Từ bạn chỉ cần trí tưởng tượng của bạn và mong muốn tạo ra vẻ đẹp.

Nội dung Ngày 30 Tháng 12 2009:
* DG Hình ảnh nghệ thuật 5,2 tiếng Anh và tiếng Nga;
* DG Hình ảnh nghệ thuật Đào tạo;
* Templates DG Foto Galleria. Album. Wedding Vol. 1-14;
* Templates DG Foto Galleria. Photobook. Holiday Vol. 1.

1) DG Hình ảnh nghệ thuật 5,2 tiếng Anh và tiếng Nga:

Năm: 2006-2009
Phiên bản: 5.2
Phát triển: PXLSoft
Hệ điều hành: Windows XP
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Yêu cầu hệ thống:
* Pentium 4, 1,50 GHz và xử lý ở trên;
* 512 MB RAM (1GB Recommended);
* 10 GB disk space (20GB giới thiệu);
* DVD-Rom drive.

Một số tính năng:

* Dễ sử dụng và tìm hiểu
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một người dùng rất thân thiện và giao diện cũng có tổ chức, hãy ghi nhớ các yêu cầu của bạn để thiết kế. Để tạo một trang thiết kế album đẹp, bạn cần phải chọn một mẫu, và để lựa chọn các hình ảnh kết hợp chính xác, chọn một nền phù hợp và phong cảnh.

Chức năng:
* Drag-n-Drop
Các tính đặc thù của các chức năng này trong sự thoải mái phi thường. Bạn mở một kích thước predesigned mẫu cần thiết, và chỉ đơn giản là "kéo" con chuột của bạn hình ảnh từ các thư viện ảnh, mà nằm ở phía dưới màn hình, trong bản mẫu. Khi bạn di chuyển hình ảnh tự động thay đổi trong kích thước phù hợp với các lựa chọn mẫu, nhưng nó sẽ lưu tất cả các thiết lập của các bức ảnh gốc (độ phân giải, màu sắc, vv) hoạt động cùng bạn có thể thực hiện một nhấp đúp vào các bức ảnh được chọn. It's nhanh chóng và thuận tiện.

* Shortcut
Phím nóng cho phép nhanh chóng. Chúng được chỉ định cho tất cả các chức năng chính của chương trình.

* Hơn 1.000 ready-made templates
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một lựa chọn toàn diện hơn 1000 đã sẵn sàng sử dụng trang mẫu của các kích cỡ khác nhau và phù hợp với tình hình bất kỳ, để bạn ngay lập tức bắt đầu làm việc, do đó tiết kiệm thời gian và tăng năng suất của bạn.
Mẫu có thể được cấu hình trong cm, inch hoặc pixel. Khi tạo một mẫu, bạn có thể sử dụng bộ lọc, mặt nạ, biên giới, cliparts, sử dụng hiệu chỉnh màu sắc và áp dụng hiệu ứng khác.

* Tự động thay đổi kích thước của dự án
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một cơ hội duy nhất để tự động thay đổi kích cỡ của dự án hiện tại của bạn. Sau khi thay đổi kích thước, tất cả các yếu tố của dự án sẽ thay đổi theo tỷ lệ để kích thước của nó tương đối so với dự thảo ban đầu. Nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

* Các chỉ báo được sử dụng hình ảnh
Các thư viện trên khắp các bức ảnh ngay khi chúng được sử dụng trong các trang của mẫu, các phác thảo màu đỏ. Như vậy, chỉ ra sự khác biệt giữa các hình ảnh được sử dụng và không sử dụng. Điều này giúp dễ dàng tìm thấy hình ảnh chưa được sử dụng trong các dự án.

* Một thư viện lớn của nghệ thuật clip, khung, mặt nạ và kết cấu
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một thư viện lớn của nghệ thuật clip, khung, mặt nạ và kết cấu. Đó là vì lý do này, phải cần đến 10GB không gian trống đĩa cứng để chứa các vật liệu của dự án. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm vào khung hình của riêng bạn, mặt nạ, kết cấu.

* Text Editor
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp một công cụ chỉnh sửa văn bản phong phú mà cho phép bạn nhanh chóng thêm văn bản vào trang mẫu, sử dụng tất cả các loại phông chữ được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn có thể áp dụng cho các văn bản của các hiệu ứng đặc biệt khác nhau - bóng tối, nền móng, kết cấu, và nét khác nhau. Khi bạn thay đổi kích thước của văn bản của khuôn mặt của mình vẫn trơn tru.

* Tự động lưu dự thảo
Tất cả các công việc thực hiện chế độ ảo và vì vậy các tập tin dự án nhỏ về kích thước và chiếm một không gian nhỏ đủ trên đĩa cứng của bạn. Mọi thông tin về các lớp, hiệu ứng, vv. luôn luôn được lưu tự động, do đó, ngay cả khi tình huống bất ngờ khác nhau bạn không mất dữ liệu, và có thể tiếp tục làm việc với savepoint cuối.

* Color Correction
Dg Hình ảnh Nghệ thuật đã được xây dựng trong các công cụ để chỉnh sửa hình ảnh. Bạn có thể thực hiện hiệu chỉnh màu sắc trong RGB và CMYK. Bạn cũng có thể chỉnh sửa độ sáng, độ tương phản và gamma. Ngoài ra, bạn có thể tạo ra các kết hợp khác, hình ảnh chỉnh sửa và lưu để sử dụng sau này.

* Hỗ trợ các định dạng
Dg Hình ảnh Nghệ thuật cung cấp hỗ trợ cho tất cả các định dạng chuẩn như Targa, JPG, BMP, TIFF, và gần như tất cả các định dạng hình ảnh. Hiện nay không hỗ trợ RAW và PSD. Để sử dụng RAW và PSD, họ cần phải chuyển đổi sang phần mềm khác trong các định dạng chuẩn.CyberLink Media Suite v8.0 Ultra ML-CYGiSO | 1.07 GB

Media Suite 8 lets you make the most of digital multimedia, including Blu-ray movies. Delivering a major upgrade from the previous version DVD Suite 7, the new Media Suite 8 includes CyberLink’s best range of software, providing everything you need for playing with photos, videos, music, movies, and data.

Features:

* Watch Blu-ray Discs and upscale your DVD movies to HD
* Organize photos quickly with advanced face tagging technology
* Create slideshows and videos with powerful editing tools
* Convert videos for YouTube, Facebook, iPhone, PSP and more
* Download 20,000+ free effects and menus for your video projects
* Backup and burn your data onto DVDs and Blu-ray discsDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/b24445b6/CyberMS80Ultra%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22554999/27ac860/CyberMS80Ultra_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/328710582/CyberMS80Ultra_links.txt
[/hide]

Media Suite 8 cho phép bạn tận dụng tối đa đa phương tiện kỹ thuật số, bao gồm cả phim Blu-ray. Thúc nâng cấp lớn từ các phiên bản trước DVD Suite 7, mới 8 Media Suite bao gồm các phạm vi CyberLink tốt nhất của phần mềm, cung cấp mọi thứ bạn cần để chơi với hình ảnh, video, âm nhạc, phim ảnh, và dữ liệu.

Các tính năng:

* Watch Đĩa Blu-ray và phim ảnh cao cấp để HD DVD của bạn
* Tổ chức các hình ảnh nhanh chóng với các mặt công nghệ tiên tiến gắn thẻ
* Tạo slideshow và video với các công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ
Convert video for YouTube, Facebook, iPhone, PSP và nhiều hơn nữa
* Tải về 20.000 + hiệu ứng miễn phí và thực đơn cho các dự án video của bạn
* Sao lưu dữ liệu của bạn và ghi vào đĩa DVD và đĩa Blu-ray

binhvt107cn0277 01-02-2010 12:31 AM


Adobe Photoshop Elements v7 - v8 Software Collection (2008-2009) | 5.11GB

Program Adobe Photoshop Elements combines great features and easy to perform a wide range of tasks: editing and photo processing, image storage is always "at hand, creative work with photos with the use of exciting new ideas that you can implement in the original slide show, photo mailing -letters, web galleries, and countless other possibilities.

Create incredible movies with the software Adobe Premiere Elements 8 has never been simpler. With the new automated features that help your turn your raw material in a flawless video, you can quickly get to work. Bring your stories stunning visuals and sound effects.

Include:
Adobe Photoshop Elements v7 (English)
Lynda.com - Photoshop Elements 7 for Windows Essential Training
Adobe Photoshop Elements v8 Multilanguage
VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 for Windows
Total Training - Adobe Photoshop Elements 8
Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 For Windows Essential Training DVD
1000 Design Elements

System requirements

* 2GHz or faster processor
* Microsoft® Windows® XP with Service Pack 2 or 3 or Windows Vista®
* Certified for 32-bit version of Windows
* 1GB of RAM
* 1.5GB of available hard-disk space
* Color monitor with 16-bit color video card
* 1,024x768 monitor resolution at 96dpi or less
* Microsoft DirectX 9 compatible display driver
* CD-ROM drive
* Web features require Microsoft Internet Explorer 6 or 7 or Mozilla Firefox 1.5 through 3.x

Lang: Multilanguage
Medicine: on the ISO file

Lynda.com - Photoshop Elements 7 for Windows Essential Training
Photoshop Elements 7 is packed with features to help amateur photographers with every stage of digital photo processing, from getting organized to sharing projects with family and friends. In Photoshop Elements 7 for Windows Essential Training, Jan Kabili shares workflow techniques for organizing, editing, creating projects, and sharing. She also demonstrates how to enhance photos with this budget-friendly software. Jan explains the latest updates to the Organizer and Editor workspaces, and also covers new features like the Smart Brush tool and Photoshop.com integration. Elements is very well known for its project features, and Jan shows how to create books, collages, panoramas, and more. Example files accompany the course.

Total Training - Adobe Photoshop Elements 8
English | AVC1 960x540 10fps (4:3) | MP3 128Kbps 44Khz

With Total Training for Adobe Photoshop® Elements 8, you'll learn how to organize and edit your digital images. This series introduces you to the new features of Photoshop Elements 8, including the new Photomerge Exposure command and the Tag Cloud, plus it shares best practices for Elements fundamentals, including making coloring adjustments and sharing photos with family and friends. This training is just what you need to help you make all of the edits you've always wanted to make to your images and be well on your way to creating impressive images using Photoshop Elements 8.

VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 for Windows
Get the most out of your images with Photoshop Elements 8! Learn to sort and organize your photographs into catalogs and albums, and use those sorted images to easily create photo books and slideshows, or share them with friends and family. Discover the different photo editing techniques in Photoshop Elements, including Quick Fix and Full Edit, and learn methods and techniques to enhance your photos to make them look their best. Learn about the different selection tools, how to adjust color in your images, and how to remove photographic blemishes. Finally, discover ways to combine your images together for photo enhancement or to create photo montoges.

Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 For Windows Essential Training DVD
Photoshop Elements 8 for Windows Essential Training highlights the important features of this comprehensive image organization and photo enhancement application. Photographer Jan Kabili shows how to use Photoshop Elements to organize and edit photos, build photos into projects like slideshows and photo books, and share photos with family and friends. Jan explains how to train Photoshop Elements 8 to recognize and tag faces, use the Smart Brush for targeted adjustments, and share photos using Adobe's online service. She also dives deep into the application's editing tools, which rival those of the full product, Photoshop, in their ability to take snapshots and turn them into great photos.1000 design elements for PHOTOSHOP . If you are designer and use photoshop. This is collection of 1000 elements to design.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading is a good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/2ff33d9d/APE.8%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22538892/3109fe8/APE.8_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328651362/APE.8_links.txt

Chương trình Adobe Photoshop Elements kết hợp các tính năng tuyệt vời và dễ dàng để thực hiện một loạt các nhiệm vụ: chỉnh sửa và xử lý ảnh, lưu trữ hình ảnh luôn luôn là "ở bàn tay, sáng tạo làm việc với ảnh với việc sử dụng những ý tưởng mới thú vị mà bạn có thể thực hiện trong trình chiếu bản gốc , hình ảnh thư-thư, phòng trưng bày trang web, và vô số các khả năng khác.

Tạo phim lạ với phần mềm Adobe Premiere Elements 8 chưa bao giờ được đơn giản. Với tính năng tự động mới giúp bạn biến nguyên liệu của bạn trong một video flawless, bạn có thể nhanh chóng nhận được để làm việc. Mang theo câu chuyện của bạn hình ảnh tuyệt đẹp và hiệu ứng âm thanh.

Bao gồm:
Adobe Photoshop Elements v7 (tiếng Anh)
Lynda.com - Photoshop Elements 7 cho Windows Essential Training
Adobe Photoshop Elements v8 Multilanguage
VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 cho Windows
Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop Elements 8
Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 Đối với Windows Essential Training DVD
1000 Thiết kế Elements

Yêu cầu hệ thống

* 2GHz hay bộ vi xử lý nhanh hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 hoặc 3 hoặc Windows Vista ®
* Certified for 32-bit phiên bản Windows
* 1GB RAM
* 1.5GB of available hard-disk space
* Màu với màn hình 16-bit color video card
* 1,024 x768 màn hình ở độ phân giải 96dpi hoặc ít hơn
* Microsoft DirectX 9 tương thích với màn hình điều khiển
* CD-ROM
* Tính năng web yêu cầu Microsoft Internet Explorer 6 hoặc 7 hoặc Mozilla Firefox 1.5 thông qua 3.x

Lang: Multilanguage
Y học: trên tập tin ISO

Lynda.com - Photoshop Elements 7 cho Windows Essential Training
Photoshop Elements 7 được đóng gói với các tính năng để giúp các nhiếp ảnh gia nghiệp dư với mọi giai đoạn xử lý ảnh kỹ thuật số, từ việc tổ chức các dự án để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Trong Photoshop Elements 7 cho Windows Essential Đào tạo, Jan Kabili cổ phần kỹ thuật công việc cho tổ chức, biên tập, các dự án tạo, và chia sẻ. Bà cũng chứng tỏ làm thế nào để nâng cao hình ảnh với ngân sách thân thiện với phần mềm. Jan giải thích những cập nhật mới nhất cho các tổ chức và biên tập không gian làm việc, và cũng bao gồm các tính năng mới như công cụ thông minh và hội nhập Brush Photoshop.com. Yếu tố rất nổi tiếng với những tính năng dự án của mình, và Jan cho thấy làm thế nào để tạo sách, collages, panoramas, và nhiều hơn nữa. Ví dụ tập tin đi kèm với khóa học.

Tổng số Đào tạo - Adobe Photoshop Elements 8
Tiếng Anh | AVC1 960x540 10fps (4:3) | MP3 128Kbps 44KHz

Với Đào tạo Tổng cộng cho Adobe Photoshop ® Elements 8, bạn sẽ học cách tổ chức và chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số của bạn. Series này giới thiệu bạn với các tính năng mới của Photoshop Elements 8, bao gồm các lệnh mới Exposure Photomerge và Tag Cloud, cộng với nó cổ phần thực hành tốt nhất cho vấn đề cơ bản yếu tố, bao gồm việc điều chỉnh màu sắc và chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè. Đào tạo này chỉ là những gì bạn cần để giúp bạn thực hiện tất cả các sửa đổi của bạn đã luôn luôn muốn làm cho hình ảnh của bạn và có thể được, cũng trên đường của bạn để tạo ra những hình ảnh ấn tượng bằng cách sử dụng Photoshop Elements 8.

VTC - QuickStart Adobe Photoshop Elements 8 cho Windows
Nhận được nhiều nhất của hình ảnh của bạn với Photoshop Elements 8! Tìm hiểu để sắp xếp và tổ chức các bức ảnh của bạn vào catalog và các album, và sử dụng những hình ảnh được sắp xếp để dễ dàng tạo ra sách ảnh và trình chiếu, hoặc chia sẻ với bạn bè và gia đình. Khám phá các kỹ thuật chỉnh sửa ảnh khác nhau trong Photoshop Elements, bao gồm Fix nhanh và đầy đủ Chỉnh sửa, và tìm hiểu các phương pháp và kỹ thuật để nâng cao hình ảnh của bạn để làm cho chúng trông tốt nhất của họ. Tìm hiểu về những công cụ lựa chọn khác nhau, làm thế nào để điều chỉnh màu sắc trong hình ảnh của bạn, và làm thế nào để loại bỏ nhược điểm ảnh. Cuối cùng, khám phá cách để kết hợp các hình ảnh của bạn với nhau để nâng cao hình ảnh hoặc tạo montoges ảnh.

Lynda.com Adobe Photoshop Elements 8 Đối với Windows Essential Training DVD
Photoshop Elements 8 cho Windows Essential Đào tạo nêu bật những tính năng quan trọng của tổ chức này ứng dụng hình ảnh toàn diện và nâng cao hình ảnh. Nhiếp ảnh gia Jan Kabili cho thấy cách sử dụng Photoshop Elements để tổ chức và chỉnh sửa ảnh, xây dựng hình ảnh vào các dự án như trình chiếu và sách ảnh, và chia sẻ hình ảnh với gia đình và bạn bè. Jan giải thích làm thế nào để đào tạo Photoshop Elements 8 công nhận và thẻ phải đối mặt, sử dụng Brush thông minh cho điều chỉnh mục tiêu, và chia sẻ hình ảnh bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến của Adobe. Cô cũng lặn sâu vào các công cụ chỉnh sửa của ứng dụng, mà đối thủ của những sản phẩm đầy đủ, Photoshop, trong khả năng của mình để chụp hình và biến chúng thành các hình ảnh tuyệt vời.1000 thiết kế các yếu tố cho Photoshop. Nếu bạn là nhà thiết kế và sử dụng photoshop. Đây là bộ sưu tập của 1000 yếu tố để thiết kế.BMW ETK Electronic Spare Parts Catalogue 12.2009 | 4.31GB

The latest version of the electronic parts catalog BMW includes the entire range of parts offered for sale by BMW Group and is designed to facilitate the search for the necessary spare parts (parts car and motorcycle), supplies and accessories. BMW ETK Electronic Spare Parts Catalogue contain full information about original spare parts for cars and motorcycles and also helps you to find parts more quickly, easily and safely. Moreover, it is no longer necessary to search in different microfilms and lists, because you are provided with extensive information.

Features:
* detailed part information such as part type, reference number (old part number), price, weight etc., which was previously only possible by searching in different microfilms.
* installation location of a part (part use)
* retrofitting possibilities
* parts belonging to a parts kit
* standard parts catalog
* parts interpretation (history of retrospectively changeable parts)
* spring table
* accessories

1er -E81, E87, 87 LCI, E82, E88
3er -E30, E36, E46, E83, E90, E91, E92, E93
5er -E34, E39, E53, E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E70
6er -E63, E63 LCI, E64, E64 LCI
7er -E32, E38, E65, E66, F01, F02
8er -E31, E52
Z3 - E36
Z4 - E85, E86, neu E89
Z8 - E52
X3 -E83, E83 LCI
X5 - E53, E70
X6 - E71
3er -E21: 1500-2000CS,
5er -E12,E28: 2.5CS-3.0CSL,
6er -E24 2500-3.3LIL,
7er -E23
M1 -E26
Z1 -E30
BMW - Mini -R50, R52, R53, R55, R56
V8, Isetta, 1502-2002TII,
Motorräder -C1, F-Serie, K-Serie, R-Boxer

To do this at your disposal are various search functions, such as search by title, number of parts, etc.

In addition, the system offers detailed information on specific details, as well as the possibility of establishing so-called List details of the found parts.

Year: 2009
Version: 12-2009
Developer: BMW AG
Platform: Windows
Compatibility with Vista: unknown
Language: English + Russian
Medicine: Not requiredDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/6ce6mmc7/BMW.ETK.12-2009%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22539479/6d093f2/BMW.ETK.12-2009_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328654349/BMW.ETK.12-2009_links.txt
[/hide]

Phiên bản mới nhất của BMW phần vào cửa hàng điện tử bao gồm các phạm vi toàn bộ phần chào bán của BMW Group và được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm cho các phụ tùng thay thế cần thiết (phụ tùng xe hơi và xe gắn máy), vật tư và phụ kiện. BMW ETK điện tử Phụ tùng Catalogue chứa đầy đủ thông tin về phần bản gốc phụ tùng cho xe hơi và xe gắn máy và cũng giúp bạn tìm các bộ phận nhanh hơn, dễ dàng và an toàn. Hơn nữa, nó không còn cần thiết để tìm kiếm trong microfilms khác nhau và danh sách, bởi vì bạn được cung cấp những thông tin rộng rãi.

Các tính năng:
* Kiến một phần thông tin như một phần loại, số tham chiếu (cũ một phần số), giá cả, trọng lượng vv, mà trước đây chỉ có thể bằng cách tìm kiếm trong microfilms khác nhau.
* Cài đặt vị trí của một phần (một phần sử dụng)
* Retrofitting khả năng
* Phần thuộc về một bộ phận
* Tiêu chuẩn phần cửa hàng
* Phần giải thích (lịch sử của các bộ phận truy thay đổi)
* Mùa xuân bảng
* Phụ kiện

1er-E81, E87, 87 LCI, E82, E88
3er-E30, E36, E46, E83, E90, E91, E92, E93
5er-E34, E39, E53, E60, E60 LCI, E61, E61 LCI, E70
6er-E63, E63 LCI, E64, E64 LCI
7er-E32, E38, E65, E66, F01, F02
8er-E31, E52
Z3 - E36
Z4 - E85, E86, E89, neu
Z8 - E52
X3-E83, E83 LCI
X5 - E53, E70
X6 - E71
3er-E21: 1500-2000CS,
5er-E12, E28: 2.5CS-3.0CSL,
6er-E24 2500-3.3LIL,
7er-E23
M1-E26
Z1-E30
BMW - Mini-R50, R52, R53, R55, R56
V8, Isetta, 1502-2002TII,
Motorräder-C1, F-Serie, K-Serie, R-Boxer

Để làm điều này lúc xử lý của bạn là chức năng tìm kiếm khác nhau, như tìm kiếm theo tên, số lượng các bộ phận, vv

Ngoài ra, hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về các chi tiết cụ thể, cũng như khả năng thành lập cái gọi là chi tiết Danh sách các phần tìm thấy.

Năm: 2009
Phiên bản: 12-2.009
Phát triển: BMW AG
Hệ điều hành: Windows
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Không yêu cầuAdobe After Effects CS4 with AE.TUTSPLUS.COM - Video Tutorials 4 Vol Set | 17.9GB

With Adobe® After Effects® CS4 software, you can create compelling motion graphics and blockbuster visual effects with flexible tools that help save you time and deliver unparalleled creative power.

You can locate project elements instantly
With new QuickSearch, you'll find any element in your project instantly, while nested comp navigation makes even complex projects comprehensible at a glance.

After Effects can import 3D layers from Photoshop
Import 3D models from Adobe Photoshop® CS4 software, and then bring them into After Effects to composite them with other elements, adjust lighting, and more.

After Effects is part of an end-to-end solution
Adobe provides end-to-end software solutions to deliver compelling experiences on film, video, DVD, the web, and mobile devices.

Lang: English
Medicine: Yes

AE.TUTSPLUS.COM: Video Tutorials for Adobe After Effects - Vol 1,2,3,4
Aetuts+ is a site made to house and showcase some of the best After Effects tutorials around.
We publish tutorials that not only produce great effects, but explain them in a friendly,
approachable manner. We also stock up links to tutorials, articles, presets and plugins from around
the web to help you get the most out of After Effects.
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/49mb81b9/AAEffectsCS4%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22539276/1d9c7fd/AAEffectsCS4_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328653189/AAEffectsCS4_links.txt
[/hide]

Với Adobe ® After Effects phần mềm CS4 ®, bạn có thể tạo hấp dẫn chuyển động đồ họa và hiệu ứng thị giác bom tấn với các công cụ linh hoạt giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp năng lượng sáng tạo vô song.

Bạn có thể xác định các yếu tố dự án ngay lập tức
Với QuickSearch mới, bạn sẽ tìm thấy bất kỳ phần trong dự án của bạn ngay lập tức, trong khi chuyển hướng comp lồng nhau làm cho ngay cả comprehensible dự án phức tạp trong nháy mắt.

After Effects có thể nhập khẩu từ các lớp 3D Photoshop
Nhập khẩu các mô hình 3D từ phần mềm Adobe Photoshop CS4 ®, và sau đó đưa chúng vào After Effects để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, điều chỉnh ánh sáng, và nhiều hơn nữa.

After Effects là một phần của một kết thúc-to-end giải pháp
Adobe cung cấp cho end-to-end giải pháp phần mềm để cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn trên phim ảnh, video, DVD, web, và các thiết bị di động.

Lạng: Tiếng Anh
Y học: Có

AE.TUTSPLUS.COM: Video Hướng dẫn cho Adobe After Effects - Vol 1,2,3,4
Aetuts + là một trang web được thực hiện cho nhà ở và giới thiệu một số tốt nhất After Effects hướng dẫn xung quanh.
Chúng tôi xuất bản hướng dẫn rằng, không chỉ sản xuất ra các hiệu ứng tuyệt vời, nhưng giải thích cho họ trong một thân thiện,
cách tiếp cận. Chúng tôi cũng chứng khoán lên liên kết đến các hướng dẫn, các bài báo, cài đặt trước và bổ sung từ khắp nơi
web để giúp bạn nhận được nhiều nhất của After Effects.SM09 Funky House Grooves 2 Multiformat | 2.52 GB

From afro to latin, jazzy to tribal – this is the essential follow-up to the classic Sample Magic debut, featuring: 100s of slickly programmed, punchy and percussive 4x4 floormelting beats, jazzy live bass runs, afro-infused mute guitar licks, soulful Rhodes, funked-up clavs and classic analogue seqs, authentic percussive ensembles, conga, bongo and shaker loops, tight and punchy disco-tinged 3-piece brass sections plus 400+ single drum hits, fx, filtered musical stabs and much more – all in crystal-clear 24-bit.

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.samplemagic.com
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/84675f6e/smfhgrvol2%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22562259/38283e8/smfhgrvol2_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328732804/smfhgrvol2_links.txt
[/hide]

Từ afro đến latin, jazzy cho bộ tộc - điều này là cần thiết theo dõi đến đầu tay Magic mẫu cổ điển, có tính năng: 100s của slickly lập trình, punchy và Percussive nhịp đập floormelting 4x4, vui nhộn sống bass chạy, afro-truyền licks guitar câm, soul Rhodes, funked-up clavs và seqs tương tự cổ điển, Ensembles thực Percussive, conga, bongo và vòng shaker, chặt chẽ và punchy disco-tinged 3-piece phần đồng cộng với 400 + đơn trống hits, FX, lọc đâm âm nhạc và nhiều hơn nữa - tất cả trong tinh thể rõ ràng 24-bit.

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.samplemagic.comAdobe Flash CS4 Professional with Video Training Collections | 4.35GB

Adobe Flash CS4 Professional software is the industry-leading authoring environment for creating engaging interactive experiences. Deliver to audiences across platforms and devices. Quickly create animations, easily modify motion paths, and enjoy complete control over individual animation attributes with object-based animation. Create chain-like animation effects with a series of linked objects or quickly distort a single shape using the new Bones tool. Adobe® Flash® CS4 Professional software offers exciting new animation and collaboration tools, such as object-based animation, inverse kinematics, 3D translation and rotation tools, XFL support, and the ability to publish to the Adobe AIR™ runtime. Enjoy a fast, fluid workflow with Adobe® Flash® Professional software, featuring a streamlined user interface, advanced video tools, and impressive integration with related software.

Realize your creative vision with a full complement of drawing, animation, and interactive design tools. Explore innovative styles and techniques, impress your clients with more than they expected, and deliver consistent results across multiple platforms. With Flash Professional, the possibilities extend as far as your imagination.

Product Features:
• Create rich, interactive content for the web and mobile devices
• Design interactive instructional media such as how-to demonstrations and training materials
• Produce interactive video, animations, and motion graphics for broadcast, web, and mobile.
• Enjoy seamless integration with other Adobe creative tools
• Ideal for web and interactive content designers, instructional media designers, graphic designers, students, or video and motion graphics professionals

• Object-based animation
Gain complete control over individual animation attributes with object-based animation, which applies tweens directly to objects instead of to keyframes. Easily make changes to motion with Bezier handles.

• 3D transformation
Animate 2D objects through 3D space with exciting new 3D translation and rotation tools, which allow you to animate along the x, y, and z axes. Apply local or global transformation to any object.

• Procedural modeling with Deco and Spray Brush
Turn symbols into instant design tools. Apply symbols in a variety of ways: Quickly create kaleidoscope-like effects and apply fills using the Deco tool, or randomly spray symbols across any defined area using the Spray Brush.

• Metadata (XMP) support
Add metadata to SWF files using the new XMP panel. Quickly assign tags for enhanced collaboration and better mobile experiences.

• Authoring for Adobe AIR
Deliver interactive experiences to the desktop with new integrated capability to publish to the Adobe® AIR™ runtime. Reach even more audiences across more devices — web, mobile, and now the desktop.

• XFL support
Open content from Adobe InDesign® or After Effects® software and retain file integrity. With the cross-application XFL format, easily import content for further development in Adobe Flash®.

• Inverse kinematics with the Bones tool
Create chain-like animation effects with a series of linked objects, or quickly distort a single shape using the new Bones tool.

• Motion editor
Experience detailed control over keyframe parameters, including rotation, size, scale, position, filters, and more, using the new motion editor. Refine easing control with graphical displays similar to those in After Effects.

• Motion presets
Jump-start your project with prebuilt animations that can be applied to any object. Select from dozens of presets or create and save your own. Share presets with others to save animation time.

• H.264 support
Encode to any format recognized by the Adobe Flash Player runtime with Adobe Media Encoder, the same tool found in other Adobe video products and now with support for H.264.

Video Training Collections Content:
1. VTC - Adobe Flash CS4 Professional Tutorials
2. Lynda - Adobe Flash CS4 Professional - Building UI Elements
3. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional Advanced
4. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional Essentials
5. Total Training - Adobe Flash CS4 Professional New Animation Techniques


Homepage - http://www.adobe.com/products/flash/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/mdef4cee/ADFLCS4PRVTC%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22497930/4188fce/ADFLCS4PRVTC_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328475000/ADFLCS4PRVTC_links.txt
[/hide]

Adobe Flash CS4 Professional phần mềm là ngành công nghiệp hàng đầu cho việc tạo môi trường authoring kinh nghiệm tham gia tương tác. Cung cấp cho khán giả trên nền tảng và các thiết bị. Nhanh chóng tạo ra hình ảnh động, dễ dàng sửa đổi các đường chuyển động, và tận hưởng toàn quyền điều khiển các thuộc tính hình ảnh động riêng lẻ với đối tượng dựa trên hình ảnh động. Tạo chuỗi giống như hiệu ứng hình ảnh động với một loạt các đối tượng liên kết hoặc bóp méo một cách nhanh chóng một hình dạng duy nhất sử dụng công cụ Bones mới. Adobe ® Flash ® CS4 Professional cung cấp phần mềm thú vị hoạt hình mới và các công cụ cộng tác, chẳng hạn như đối tượng dựa trên hình ảnh động, nghịch đảo kinematics, 3D và các công cụ dịch thuật tự quay, hỗ trợ XFL, và khả năng để xuất bản vào thời gian chạy Adobe AIR ™. Thưởng thức một luồng công việc, nhanh chóng chất lỏng với phần mềm Adobe ® Flash ® Professional, gồm có một giao diện người dùng tinh gọn, nâng cao công cụ video, và hội nhập đầy ấn tượng với các phần mềm liên quan.

Nhận thức được tầm nhìn sáng tạo của bạn với đầy đủ các bản vẽ, hình ảnh động, và các công cụ thiết kế tương tác. Khám phá phong cách sáng tạo và kỹ thuật, gây ấn tượng với khách hàng của bạn với hơn họ mong đợi, và cung cấp kết quả phù hợp trên nhiều nền. Với Flash Professional, khả năng mở rộng như xa như trí tưởng tượng của bạn.

Đặc tính sản phẩm:
• Tạo phong phú, nội dung tương tác cho các trang web và các thiết bị di động
• Thiết kế tương tác giảng dạy phương tiện truyền thông như thế nào để cuộc biểu tình và các tài liệu đào tạo
• Sản xuất video tương tác, hình động, và hình ảnh chuyển động cho phát sóng, trang web, và điện thoại di động.
• Thưởng thức liền mạch tích hợp với các công cụ khác Adobe sáng tạo
• Lý tưởng cho web và thiết kế nội dung tương tác, phương tiện giảng dạy thiết kế, thiết kế đồ họa, học sinh, hoặc video và chuyển động đồ họa chuyên nghiệp

• Object-based hoạt hình
Được điều khiển hoàn toàn thuộc tính hình ảnh động riêng lẻ với đối tượng dựa trên hình ảnh động, áp dụng tweens trực tiếp đến các đối tượng thay vì để keyframes. Dễ dàng thay đổi chuyển động với Bézier xử lý.

• 3D chuyển đổi
Animate 2D đối tượng thông qua không gian 3D với dịch sôi động 3D mới và các công cụ tự quay, mà cho phép bạn animate dọc theo y x,, và z trục. Áp dụng chuyển đổi địa phương hoặc toàn cầu để đối tượng nào.

• Thủ Tục làm mẫu với Deco và Spray Brush
Bật biểu tượng thành công cụ thiết kế tức thì. Áp dụng các biểu tượng trong một số cách: Nhanh chóng tạo kaleidoscope giống như hiệu ứng và áp dụng điền vào sử dụng công cụ Deco, hoặc ngẫu nhiên biểu tượng phun trên bất kỳ khu vực được xác định bằng cách sử dụng Brush Spray.

• Metadata (XMP) hỗ trợ
Thêm siêu dữ liệu để SWF file bằng cách sử dụng bảng điều XMP mới. Nhanh chóng chuyển nhượng thẻ cho sự hợp tác và nâng cao kinh nghiệm di động tốt hơn.

• Authoring cho Adobe AIR
Cung cấp những kinh nghiệm tương tác với máy tính để bàn với khả năng tích hợp mới xuất bản vào thời gian chạy Adobe ® AIR ™. Tiếp cận nhiều hơn khán giả qua nhiều thiết bị khác - trang web, điện thoại di động, và bây giờ là máy tính để bàn.

• XFL hỗ trợ
Mở rộng nội dung từ Adobe InDesign ® hoặc phần mềm After Effects ® và giữ lại tập tin toàn vẹn. Với các ứng dụng cross-XFL định dạng, dễ dàng nhập nội dung cho phát triển hơn nữa trong Adobe Flash ®.

• Inverse kinematics với công cụ Bones
Tạo chuỗi giống như hiệu ứng hình ảnh động với một loạt các đối tượng liên kết, hoặc bóp méo một cách nhanh chóng một hình dạng duy nhất sử dụng công cụ Bones mới.

• Motion biên tập
Kinh nghiệm kiểm soát chi tiết thông số keyframe, bao gồm xoay vòng, kích thước, quy mô, vị trí, bộ lọc, và nhiều hơn nữa, bằng cách sử dụng trình biên tập chuyển động mới. Sàng lọc kiểm soát thuận lợi với hiển thị đồ họa tương tự như trong After Effects.

• Motion presets
Bước-bắt đầu dự án của bạn với hình ảnh động dựng sẵn có thể được áp dụng cho đối tượng nào. Lựa chọn từ hàng chục cài đặt trước hoặc tạo và lưu riêng của bạn. Cài đặt trước Chia sẻ với những người khác để tiết kiệm thời gian hoạt hình.

• H.264 hỗ trợ
Mã hóa cho bất kỳ hình thức công nhận là thời gian chạy Adobe Flash Player với Adobe Media Encoder, công cụ tìm thấy trong các sản phẩm cùng một video khác Adobe và bây giờ với sự hỗ trợ cho H.264.

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
1. VTC - Adobe Flash CS4 Professional Tutorials
2. Lynda - Adobe Flash CS4 Professional - Xây dựng UI Elements
3. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional nâng cao
4. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional Essentials
5. Tổng số Đào tạo - Adobe Flash CS4 Professional mới hoạt hình kỹ thuật


Trang chủ - http://www.adobe.com/products/flash/CST Studio Suite 2009 + Servise Pack 6. In the complete training material | 3.94 GB + 80.74 MB

CST Studio Suite 2009 - CAD for engineers and designers needed to calculate antenna environments, structures under the influence of EM waves.
The electromagnetic simulation software CST STUDIO SUITE™ is the culmination of many years of research and development into the most efficient and accurate computational solutions to electromagnetic design.

Consisting of the following versions, additions and applications:
- CST Studio Suite 2009
- Servise Pack 6 for CST Studio Suite 2009
- Guide to Cst studio (CST MICROWAVE STUDIO 5 Ru, CST Studio Suite 2008 Ru)

CST Studio Suite 2009
Year: 2009
Version: 2009
Developer: CST - Computer Simulation Technology
Platform: Windows / Linux
Compatibility with Vista: unknown
Language: English only
Tabletka: Present

Description: CST Studio Suite 2009 - CAD for engineers and designers needed to calculate antenna environments, structures under the influence of EM waves.

Extras. Information:
CST STUDIO SUITE ™
Electromagnetic simulation software CST STUDIO SUITE ™ is the culmination of many years of research and development in the most efficient and accurate computational solutions to electromagnetic design. It includes the following modules:
CST Design Environment ™ (CST DE) is a point of access to the CST STUDIO SUITE ™
CST Microwave-Studio ® (CST MWS) is a specialist tool for fast and accurate 3D EM simulation of high frequency problems. Along with a wide range of applications, CST Microwave-Studio ® offers considerable product to market advantages: shorter development cycles - Virtual prototyping before physical trials - instead of the optimization experiments.
CST DESIGN STUDIO ™ (CST DS) provides a powerful environment for the design, which results from different simulators can be combined and analyzed.
CST EM STUDIO ™ (CST EMS) is an easy to use tool for analysis and design of static structures and low frequency.
CST PARTICLE STUDIO ™ (CST PS) for the simulation of freely moving charged particles as in electron guns, cathode ray tubes, ...

Servise Pack 6 for CST Studio Suite 2009
Year: 2009
Version: 2009.06 on April 28, 2009, Mr.
Developer: CST Gmbh
Platform: Windows 2000 | XP x86/x64 | Vista | Linux
Language: English only
Tabletka: Present

Description: What is included in the service pack (from the program documentation):
CST MICROWAVE STUDIO
1. Environment
Fixed recognition of the latest processors from AMD
Fixed problem with parallel under Linux
Fixed problem importing curves with additional markers
Resolved update handling for table info in the navigation tree.

2. Distributed computing
Loses its connection with the Main Controller when closing windows with charts
DC server is not run for IP-addresses 169.xxx
Fixed resource leaks in MainController
Nelder-Mead stops after max evaluations also with distributed computing.

3. Modeler / Display structure / Import items
Fixed editing in a window "Transformation"
Fixed problem with color by default when importing multi-layer structures Gerber
Now you can use a tab in the files. Mdf for compatibility with older versions of ADS
Fixed a problem on 64-bit systems when selecting FSS project templates

4. Rectangular (hexahedral) grid
Fixed handling TST grid cells on the upper boundary for some boundary conditions.
Improved stability tool «edge refinement» using subgrid.
Improved definition of ports in the presence of symmetry planes

5. Transient Solver / Eigenmode Solver
New. Transient Solver for the opportunity to use the hardware accelerator A40 and D40
Solve the problem installing hardware acceleration. We solve the problem of errors license for hardware acceleration
Eigenmode Solver added to the solution of an alternative system of equations, using less memory

6. Frequency Domain (FD) Solvers
When specifying an asymmetric ports were considered wrong impedances of transmission lines for the modes of non-asymmetric
Monitors the magnetic field and, accordingly, displays the fields that depend on them, were considered wrong when excited discrete face port.
CST EM STUDIO / CST PARTICLE STUDIO Solvers
We solve the problem of the use of materials with nonlinear properties in the problems of electrostatics and Particle Solver
Improved calculation of the magnetic fields near the cathode
Post Processing / Fields / Farfield
Adjusted values are displayed for the far zone in one-dimensional representation
Fixed problem when running the corresponding renormalization VBA commands
Fixed loading 3D results for the project, which is used to define the structure of imports of EDA
Corrected assignment of coordinates using the option «draw in volume»
CST DESIGN STUDIO / CST PCB STUDIO / CST CABLE STUDIO
Solve the problem of extrapolation with parallel computations
Improved message that appears when you try to calculate the circuit with open ports
Fixed problem importing blocks of Microwave Studio version 2008
Fixed problem with empty waveguide block
Fixed problem with generalized impedance of the transmission line
Increased threshold for determining the instability from 100 kW to 1 GW
We solve the problem of access to blocks Simlab, containing controlled sources
Fixed issue in connectivity analysis for PEEC terminal grouping.
Fixed an analysis of the key ON / OFF in SPICE-models
For Simlab given initial conditions defining the constant voltage
Introduced hysteresis loop for SPICE switches in accordance with the state of the parameter ON / OFF
We solve the problem of models containing only a single block of S-parameters
Fixed a rare problem with interpolation of some blocks, based on the 2D EM
Fixed problem with probes attached to the blocks Design Studio
Solve the problem of exporting the geometry of microstrip lines in the Microwave Studio
Fixed problem with semiconductor devices using the default settings


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/337f92fc/SCST_STUDIO_SUITE_2009%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22554559/890c5a6/SCST_STUDIO_SUITE_2009_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/328709358/SCST_STUDIO_SUITE_2009_links.txt
[/hide]

CST Studio Suite 2009 - CAD cho kỹ sư và nhà thiết kế cần thiết để tính toán các môi trường ăng ten, các cấu trúc dưới ảnh hưởng của sóng EM.
Các phần mềm mô phỏng điện CST Studio Suite ™ là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu và phát triển thành những hiệu quả nhất và chính xác các giải pháp tính toán để thiết kế điện từ.

Bao gồm các phiên bản sau, bổ sung và các ứng dụng:
- CST Studio Suite 2009
- Servise Pack 6 cho Suite CST Studio 2009
- Hướng dẫn cst phòng thu (CST MICROWAVE STUDIO 5 Ru, CST Studio Suite 2008 Ru)

CST Studio Suite 2009
Năm: 2009
Phiên bản: 2009
Phát triển: ICT - Máy tính mô phỏng Công nghệ
Hệ điều hành: Windows / Linux
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Tabletka: Hiện tại

Mô tả: CST Studio Suite 2009 - CAD cho kỹ sư và nhà thiết kế cần thiết để tính toán các môi trường ăng ten, các cấu trúc dưới ảnh hưởng của sóng EM.

Extras. Thông tin:
CST Studio Suite ™
Điện phần mềm mô phỏng CST Studio Suite ™ là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu và phát triển ở hầu hết các giải pháp hiệu quả và chính xác để tính toán thiết kế điện từ. Nó bao gồm các module sau:
CST Thiết kế Môi trường ™ (CST DE) là một điểm truy cập vào Studio CST Suite ™
CST lò vi sóng-Studio ® (CST MWS) là một công cụ chuyên gia cho mô phỏng nhanh và chính xác EM 3D của các vấn đề tần số cao. Cùng với một loạt các ứng dụng, lò vi sóng CST-Studio ® cung cấp sản phẩm đến lợi thế đáng kể trên thị trường: chu kỳ phát triển ngắn hơn - ảo prototyping trước khi thử nghiệm vật lý - thay vì những thí nghiệm tối ưu.
CST KẾ Studio ™ (CST DS) cung cấp một môi trường mạnh mẽ cho việc thiết kế, mà kết quả từ mô phỏng khác nhau có thể được kết hợp và phân tích.
CST EM Studio ™ (CST EMS) là một công cụ dễ sử dụng để phân tích và thiết kế cấu trúc tĩnh và tần số thấp.
CST phân trong Studio ™ (CST PS) để mô phỏng một cách tự do di chuyển của các hạt bị tính phí như súng điện tử, ống tia cực âm, ...

Servise Pack 6 cho Suite CST Studio 2009
Năm: 2009
Phiên bản: 2.009,06 vào ngày 28 tháng tư năm 2009, ông
Phát triển: CST Gmbh
Hệ điều hành: Windows 2000 | XP x86/x64 | Vista | Linux
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Tabletka: Hiện tại

Mô tả: bao gồm những gì các gói dịch vụ (từ các tài liệu hướng dẫn chương trình):
CST MICROWAVE STUDIO
1. Môi trường
Cố định công nhận của các bộ vi xử lý mới nhất từ AMD
Cố định vấn đề với song song dưới Linux
Cố định vấn đề nhập khẩu đường cong với dấu thêm
Giải quyết xử lý để cập nhật thông tin bảng trong cây menu.

2. Tính toán phân tán
Bại của nó kết nối với điều khiển chính khi đóng cửa sổ với bảng xếp hạng
Máy chủ DC không chạy cho các địa chỉ IP 169.xxx
Cố định nguồn rò rỉ trong MainController
Nelder-Mead dừng tối đa sau khi đánh giá cũng với tính toán phân tán.

3. Modeler / Hiển thị cấu trúc / nhập khẩu mặt hàng
Cố định chỉnh sửa trong cửa sổ "Transformation"
Cố định vấn đề với màu mặc định khi nhập khẩu nhiều cấu trúc lớp Gerber
Bây giờ bạn có thể sử dụng một tab trong các tập tin. Mdf để tương thích với phiên bản cũ của ADS
Cố định một vấn đề trên hệ thống 64-bit, khi chọn FSS dự án mẫu

4. Hình chữ nhật (hexahedral) lưới
Cố định xử lý TST lưới các tế bào trên ranh giới phía trên cho một số điều kiện biên.
Cải thiện sự ổn định công cụ «sàng lọc cạnh» sử dụng subgrid.
Cải thiện định nghĩa của các cảng trong sự hiện diện của chiếc máy bay đối xứng

5. Thoáng Solver / Eigenmode Solver
Mới. Thoáng Solver cho cơ hội sử dụng các A40 tốc phần cứng và D40
Giải quyết vấn đề cài đặt tăng tốc phần cứng. Chúng tôi giải quyết vấn đề sai sót giấy phép cho tăng tốc phần cứng
Eigenmode Solver bổ sung vào các giải pháp của một hệ thống thay thế của phương trình, sử dụng ít bộ nhớ

6. Tần số tên miền (FD) giải quyết
Khi xác định một cổng không đối xứng được coi là impedances sai đường truyền cho chế độ không đối xứng
Màn hình từ trường và, theo đó, hiển thị các lĩnh vực mà phụ thuộc vào chúng, được xem là sai vui mừng khi rời cảng phải đối mặt.
CST EM Studio / CST phân trong Studio giải quyết
Chúng tôi giải quyết vấn đề của việc sử dụng các vật liệu có tính chất phi tuyến trong các vấn đề của tĩnh điện và hạt Solver
Cải thiện tính toán của các từ trường gần cathode
Đăng Chế biến / Fields / Farfield
Điều chỉnh các giá trị được hiển thị cho các vùng xa trong một chiều đại diện
Cố định vấn đề khi chạy các lệnh VBA tương ứng renormalization
Cố định tải 3D kết quả cho dự án, được dùng để xác định cơ cấu nhập khẩu thiết kế vi mạch
Điều chỉnh phân công của các tọa độ bằng cách sử dụng «tùy chọn vẽ ở» khối lượng
CST KẾ Studio / CST PCB Studio / CST Cable Studio
Giải quyết vấn đề của extrapolation với các tính toán song song
Cải thiện thông báo xuất hiện khi bạn cố gắng để tính toán mạch với cổng mở
Cố định vấn đề khối nhập khẩu của lò vi sóng phiên bản Studio 2008
Cố định vấn đề với khối trống waveguide
Cố định vấn đề với trở kháng tổng quát của đường truyền
Tăng lên ngưỡng để xác định sự bất ổn định từ 100 kW đến 1 GW
Chúng tôi giải quyết vấn đề truy cập vào các khối Simlab, chứa nguồn kiểm soát
Cố định vấn đề trong phân tích kết nối cho các nhóm thiết bị đầu cuối PEEC.
Cố định phân tích của phím ON / OFF trong Spice-mô hình
Đối với Simlab được điều kiện ban đầu xác định điện áp không đổi
Giới thiệu hysteresis loop cho Spice tắc theo quy định của nhà nước của các tham số ON / OFF
Chúng tôi giải quyết vấn đề của mô hình chỉ chứa một khối duy nhất của S-thông số
Cố định một vấn đề hiếm với suy của một số khối, dựa trên EM 2D
Cố định vấn đề với đầu dò thuộc các khối Design Studio
Giải quyết vấn đề xuất khẩu, các hình học của dòng microstrip trong Studio lò vi sóng
Cố định vấn đề với các thiết bị bán dẫn sử dụng các thiết lập mặc định

binhvt107cn0277 01-02-2010 10:00 PM


Microsoft Windows XP Professional SP3 X86 Toshiba Edition | 636 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22670034/da2344c/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Toshiba_Edition_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/dcc9cm46/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Toshiba_Edition%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329178268/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Toshiba_Edition__links.txt
[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoftMicrosoft Windows XP Professional SP3 X86 HP Edition | 643 MB

No activation needed, all of SATA drivers
No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoftDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/da4761f3/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_HP_Edition%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22671640/5c9bce1/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_HP_Edition_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329184179/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_HP_Edition__links.txt
[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoftWindows 7 Home Premium x86 MSDN ORIGINALS (English)
Bootable | ISO | 32bit | 2.33 GB

This is the official version from Microsoft together with active soft inside! Upload by ME

Windows 7 Home Premium makes it easy to create a home network and share all of your favorite photos, videos, and music. And you can watch shows for free when and where you want with Internet TV on Windows Media Center. Get the best entertainment experience with Windows 7 Home Premium.

Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
MD5: C58BC371C1EE56D0D1E3986D0A2C639E
ISO/CRC: 5DF6DBA0


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/7f9bf6fd/W7.HP.MSDN.x86%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/7f9bf6fd/W7.HP.MSDN.x86%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329186258/W7.HP.MSDN.x86__links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản chính thức từ Microsoft cùng với các bên trong mềm đang hoạt động! Tải lên bởi ME

Windows 7 Home Premium giúp bạn dễ dàng để tạo một mạng gia đình và chia sẻ tất cả các bức ảnh yêu thích, video và âm nhạc. Và bạn có thể xem miễn phí cho thấy khi nào và nơi bạn muốn với Internet TV trên Windows Media Center. Có được kinh nghiệm giải trí tốt nhất với Windows 7 Home Premium.

Windows 7 Home Premium (x86) - DVD (Tiếng Anh)
Tên file: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
MD5: C58BC371C1EE56D0D1E3986D0A2C639E
ISO / CRC: 5DF6DBA0Microsoft Windows XP Professional SP3 X86 Dell Edition | 634 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP

google more about Multilingual User Interface (MUI) Pack installation. (muisetup.exe)Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/2196fm43/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Dell_Edition%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22671295/dff112a/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Dell_Edition_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/329182870/Microsoft_Windows_XP_Professional_With_SP3_X86_Dell_Edition__links.txt
[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoft

PS nó là bình thường trong thủ tục untouched XP

google thêm về Multilingual User Interface (MUI) Pack cài đặt. (muisetup.exe)


Windows 7 Extreme Edition R1 64Bit Edition | 5.16 GB

Changes made from 32bit version:

# Updated all softwares to latest version.
# Updated and added more drivers to latest versions.
# Added new windows updates released.
# Added some new softwares.
# Added new themes,gadgets.
# Minors improvements , tweaks over 32bit.
# Fixed some little issues.

Notes:

# This windows is Based on Windows 7 Ultimate RTM 64bit version.
# This copy will be activated within installation, you can update your windows using ôWindows Updateö without any problem
# Software included are full version and uninstallable, mean you can uninstall it if you donÆt want them. ( donÆt call it bloatware, its not resource hogger ).
# Read description for more detailed info.

Recommended System Requirements :

# 2 GHz CPU ( 800 MHz Minimum )
# 1 GB RAM ( 512 MB Minimum )
# DirectX 9.0C capable graphics Card Which Supports Windows AERO

Installation :

# ISO file size is 5.15GB so you will need DVD9 to burn it.
# You can perform 2 types of installation, either by booting this DVD or by clicking on "setup.exe" ( you must run setup.exe as Administrator or it wont start ). Both ways installation will be
automated.
# Upgrade Option is available, so u can upgrade your previous windows to this version.

Features:

# Advanced bootmenu.
# No Components removed.
# Advanced context menu entries to get quicker access to system functions.
# Changed boot entry specially for this OS to easily select OS if you have multiple versions of Windows 7 installed.
# Based on Windows 7 Ultimate 32bit (RTM).
# Updated with latest hotfixes and patches.
# Patched uxtheme files for 3rd party themes support.
# Enabled Dremescene ( Dreamscene videos not included )
# Included Utilities for troubleshooting purpose.
# Included ESET Smart Security v4 Unlimited trial version which can be updated without any activation or key!
# Automated Setup, just few clicks and your windows will be ready to use after setup!
# Automatic Activation ( Extra activators included if it wont get activated automatically at 1st logon ).
# Whole new look with themes, icons , gadgets , logon screens n more.
# New default theme, plus more 3rd party theme included.
# New useful gadgets
# New Logon screen ( logon changer included in Utilities folder in start menu ).
# New default Icons + many icon packs included to customize as your need.
# Tweaked for better performance and usability.
# Added general applications which mostly users use daily on PC! ( This may not cover apps for particular user ).
# Windows 7 manger included to customize and tweak windows as your way.
# Extra Windows 7 Wallpapers.
# DirectX 9.0C August 2009.
# Special updates like IE8 Feature Pack, Silverlight, Playready and Games for Windows live.
# Integrated all hotfixes upto 20th November 2009 ( check control panel for list ).
# 31 new Themes
# New wallpapers
# 16 Icon packs
# Tweaked OS for faster operations.
# Added Diskeeper for disk management which improves system performance.

Apps Included (All Full versions, Preinstalled) :
Note : All the applications included are uninstallable ( you can uninstall them ) and they wont use any memory resources until you run them! None of the apps configured to run at startup of windows ( except Eset Security ).

# Diskeeper 2009 Pro Premier with Hyperfast û x64 ( improves system performance )
# 7-zip 908A û x64
# CCleaner 2.26
# Nero 9.4.26.0 ( lite version )
# Firefox 3.5.5
# Adobe Reader 9.2
# IconPackager 4.2 + Icon Packs
# Java Runtime 6 Update 17
# Java Runtime 6 Update 17 x64
# Klite Mega Codecs 5.50
# Klite Codecs 3.0 - x64
# Notepad++ 5.5.1
# Opera 10.10
# Microsoft Playready û x64 (Hotfix)
# Microsoft SilverLight (Hotfix, activex control)
# Microsoft Games For Windows Live 3.1 ( Hotfix )
# Microsoft Virtual PC addon ( Windows XP Mode, XP image not included )
# Windows Live Messenger 2009
# Windows Live Messenger Plus 4.83
# Windows 7 Manager 1.1.6 û x64
# Sysinternal Suite for troubleshooting ( see utilities folder in start menu )
# GPU-Z,CPU-Z,HD-Tune tools in control panel
# Locker Hunter 1.6 û x64 ( replacement of unlocker for x64 )
# UltraISO 9.3.5.2716 Premium
# Winrar 3.90 û x64
#Eset Smart Security - Business Edition 4 û x64 ( cracked,unlimited trial, Updatable, included updates till December 2009. )
# Yahoo Messenger 10

Tweaks Included:

# Run command in start menu.
# TestMode is enabled by default, you can install non-signed drivers.
# Faster shutdown.
# Faster startup ( disabled group-policy syncronization on logon )
# Register/unregister context menu entry for dll & OCX files .
# Disabled UAC ( you can enable it from control panel ).
# Show My Computer, Documents & Network icons on Desktop.
# Add Useraccounts 2 on ControlPanel.
# Auto Arrange desktop icons
# Restore opened folders on system reboot.
# Take Ownership" in context menu
# Additional Avlon Effect ( DWM )
# Slow Motion Effect ( DWM )
# PowerOff after shutdown
# Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting ( you can see it on logon screen )
# Added command prompt to right click context menu
# Disabled User Account Control ( UAC) [ you can enable this from control panel later. ]
# Add "Explore from here" context menu while right clicking on folders ( very useful for win7 startmenu )
# Get rid of the Windows Mail splash screen
# Show hidden files & show extensions by default.
# Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
# Enable ClearType Tuning
# Added 'Copy to Folder' and 'Move to Folder' to right click context menu
# Added 'open with notepad' to right context
# Disabled Windows Media Player AutoUpdates
# Added "Advanced System Properties", device manager, services to right-click on Computer
# Faster browsing with IE.
# Makecab and Expand in context menu ( Shift + right click )
# Restore Open folders on reboot.

Integrated Drivers : ( Updated to 13th December 2009.)

# Chipset ( ATI, nVidia 15.51, Intel, Via )
# Display ( ATI 9.11, nVidia 195.62, nVidia notebook 186.81, Intel ,Via, SIS )
# Audio ( realtek, conexant, C-Media, Via, Soundmax )
# LAN ( Atheros, Broadcomm, Intel, Jmicron, Marvell, nVidia, Realtek, Silicon Image, Via )
# Mass Storage ( nVidia, jmicron, SIS, Silicon Image, Via, Highpoint, Intel, Marvell, Microsoft, LSI Logic , Dell, ITE, LSI )
# CardReader ( Alcor, Jmicron, O2micro, Realtek, Ricoh )
# Wireless Lan ( Atheros, Braodcomm, Realtek, Intel, silicon, Via, marvell, Netgear, Lan Express, D-Link, )Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/496c3975/W7EER1x64%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22682670/bb496af/W7EER1x64_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329223798/W7EER1x64__links.txt
[/hide]

Thay đổi từ phiên bản 32 bit:

# Cập nhật tất cả các phần mềm lên phiên bản mới nhất.
# Cập nhật các trình điều khiển và được thêm vào phiên bản mới nhất.
# Nhập cửa sổ mới cập nhật phát hành.
# Nhập một số phần mềm mới.
# Nhập chủ đề mới, tiện ích.
Trẻ vị thành niên # cải tiến, chỉnh hơn 32bit.
# Cố định một số vấn đề nhỏ.

Ghi chú:

# Đây là cửa sổ Dựa trên Windows 7 Ultimate RTM 64bit phiên bản.
# Bản sao này sẽ được kích hoạt trong cài đặt, bạn có thể cập nhật các cửa sổ của bạn bằng cách sử dụng ôWindows Updateö mà không có bất kỳ vấn đề
# Phần mềm có được phiên bản đầy đủ và uninstallable, có nghĩa là bạn có thể gỡ bỏ nó nếu bạn muốn họ donÆt. (DonÆt gọi nó bloatware, không phải của nó hogger nguồn).
# Đọc mô tả cho thông tin chi tiết.

Cấu hình yêu cầu:

# 2 GHz CPU (800 MHz Minimum)
# 1 GB RAM (512 MB Minimum)
# DirectX 9.0C Card đồ họa có khả năng nào Supports Windows AERO

Cài đặt:

# Kích thước tiêu chuẩn ISO là 5.15GB, do đó bạn sẽ cần DVD9 để ghi nó.
# Bạn có thể thực hiện 2 loại cài đặt, hoặc bằng cách khởi động này DVD hoặc bằng cách bấm vào "setup.exe" (bạn phải chạy setup.exe là Administrator hoặc nó bắt đầu wont). Cả hai cách cài đặt sẽ được
tự động.
# Lựa chọn nâng cấp có sẵn, nên u có thể nâng cấp các cửa sổ trước của bạn để phiên bản này.

Các tính năng:

# Nâng cao bootmenu.
# Không có thành phần bỏ đi.
# Nâng cao trình đơn ngữ cảnh mục để có được truy cập nhanh đến các chức năng của hệ thống.
# Mục nhập khởi động thay đổi đặc biệt cho các hệ điều hành này để dễ dàng lựa chọn hệ điều hành nếu bạn có nhiều phiên bản của Windows 7 cài đặt.
# Dựa trên Windows 7 Ultimate 32bit (RTM).
# Cập nhật mới nhất với hotfix và các bản vá lỗi.
# Patched Uxtheme files hỗ trợ cho 3 chủ đề bên.
# Bật Dremescene (Dreamscene video không bao gồm)
# Đã có Tiện ích cho mục đích khắc phục sự cố.
# ESET Smart Security Đã có v4 không giới hạn dùng thử phiên bản có thể được cập nhật mà không có bất kỳ kích hoạt hoặc phím!
# Tự động cài đặt, chỉ cần vài nhấp chuột và cửa sổ của bạn sẽ được sẵn sàng để sử dụng sau khi cài đặt!
# Tự động kích hoạt (bao gồm phụ activators nếu nó wont nhận được kích hoạt tự động đăng nhập vào 1).
# Mới nguyên nhìn với chủ đề, biểu tượng, tiện ích, đăng nhập n màn hình nhiều hơn nữa.
# Theme mặc định mới, cộng với chủ đề bên thêm 3 bao gồm.
# New tiện ích hữu ích
# Mới màn hình Logon (đăng nhập changer Tiện ích bao gồm trong thư mục trong trình đơn bắt đầu).
# Mặc định mới Icons + gói bao gồm nhiều biểu tượng để tuỳ theo nhu cầu của bạn.
# Tweaked cho hiệu suất tốt hơn và khả năng sử dụng.
# Nhập ứng dụng chung mà chủ yếu là người dùng sử dụng hàng ngày trên máy tính! (Điều này có thể không bao gồm các ứng dụng cho người dùng cụ thể).
# Windows 7 manger bao gồm tùy chỉnh và tinh chỉnh các cửa sổ như cách của bạn.
# Extra Windows 7 Wallpapers.
# DirectX 9.0C tháng 8 năm 2009.
# Cập nhật đặc biệt như IE8 Feature Pack, Silverlight, Playready và tầm cho Windows sống.
# Tích hợp tất cả các hotfix HCM, đến 20 tháng 11 năm 2009 (kiểm tra, bảng điều khiển cho danh sách).
# 31 mới Chủ đề
# New wallpapers
# 16 Icon gói
# Tweaked hệ điều hành cho các hoạt động nhanh hơn.
# Nhập Diskeeper cho việc quản lý đĩa đó cải thiện hiệu năng hệ thống.

Apps Included (Tất cả các phiên bản đầy đủ, cài đặt sẵn):
Lưu ý: Tất cả các ứng dụng bao gồm có uninstallable (bạn có thể gỡ bỏ cài đặt chúng) và họ wont sử dụng bất kỳ tài nguyên bộ nhớ cho đến khi bạn chạy chúng! Không có các ứng dụng cấu hình để chạy lúc khởi động của cửa sổ (trừ Eset Security).

# Diskeeper 2009 Pro Premier với Hyperfast û x64 (cải thiện hiệu năng hệ thống)
# 7-zip 908A û x64
# CCleaner 2,26
# Nero 9.4.26.0 (lite version)
# Firefox 3.5.5
# Adobe Reader 9,2
# IconPackager 4,2 + Icon Packs
# Java Runtime 6 Update 17
# Java Runtime 6 Update 17 x64
# Klite Mega Codecs 5,50
# Klite Codecs 3,0 - x64
# Notepad + + 5.5.1
# Opera 10,10
# Microsoft Playready û x64 (Hotfix)
# Microsoft Silverlight (Hotfix, activex kiểm soát)
# Microsoft tầm Đối với Windows Live 3,1 (Hotfix)
# Microsoft Virtual PC addon (Windows XP chế độ, XP hình ảnh không bao gồm)
# Windows Live Messenger 2009
# Windows Live Messenger Plus 4,83
# Windows 7 Manager 1.1.6 û x64
# Sysinternal Suite cho xử lý sự cố (xem các tiện ích trong thư mục bắt đầu trình đơn)
# GPU-Z, CPU-Z, HD-Tune công cụ trong bảng điều khiển
# Locker Hunter 1,6 û x64 (thay thế unlocker cho x64)
# UltraISO 9.3.5.2716 Premium
# Winrar 3,90 û x64
# Eset Smart Security - Business Edition 4 û x64 (nứt, không giới hạn xét xử, Updatable, bao gồm thông tin cập nhật đến tháng 12 năm 2009.)
# 10 Yahoo Messenger

Tweaks có:

# Khởi lệnh trong trình đơn bắt đầu.
# TestMode được bật theo mặc định, bạn có thể cài đặt các trình điều khiển không ký.
# Faster shutdown.
# Khởi động nhanh hơn (vô hiệu hóa nhóm-chính sách syncronization ngày đăng nhập)
# Đăng ký / unregister mục trình đơn ngữ cảnh cho & dll file OCX.
# Disabled UAC (bạn có thể bật nó từ bảng điều khiển).
# Show My Computer, Văn bản & Mạng các biểu tượng trên Desktop.
# Thêm Useraccounts 2 ngày ControlPanel.
# Auto Sắp xếp các biểu tượng máy tính để bàn
# Khôi phục mở thư mục trên khởi động lại hệ thống.
# Hãy sở hữu "trong bối cảnh trình đơn
# Effect Avlon bổ sung (DWM)
# Slow Motion Effect (DWM)
# PowerOff sau khi shutdown
# Windows sẽ cho bạn biết chính xác những gì nó làm khi nó được tắt hoặc khởi động (bạn có thể nhìn thấy nó trên màn hình đăng nhập)
# Nhập lệnh vào dấu nhắc trình đơn ngữ cảnh bên phải bấm vào
# Disabled User Account Control (UAC) [bạn có thể kích hoạt tính năng này từ bảng điều khiển sau này. ]
# Thêm "Khám phá từ đây" trình đơn ngữ cảnh khi phải bấm vào thư mục (rất hữu ích cho Win7 Startmenu)
# Get thoát khỏi màn hình Windows Mail splash
# Show hidden files & mở rộng hiển thị theo mặc định.
# Tải đồng thời tối đa cho IE đến 20 (mặc định là 2)
# Enable ClearType Tuning
# Added 'Copy to Folder' và 'Move to Folder' vào menu ngữ cảnh bên phải bấm vào
# Nhập 'mở với notepad' để ngữ cảnh bên phải
# Disabled Windows Media Player AutoUpdates
# Added "Advanced System Properties", người quản lý thiết bị, dịch vụ cho các nhấp chuột phải vào máy tính
# Duyệt nhanh hơn với IE.
# Makecab và Mở rộng trong menu ngữ cảnh (Shift + click chuột phải)
# Khôi phục thư mục Open ngày khởi động lại.

Tích hợp Trình điều khiển: (Cập nhật vào 13 Tháng 12 năm 2009.)

# Chipset (ATI, nVidia 15,51, Intel, Via)
# Display (9,11 ATI, nVidia 195,62, máy tính xách tay 186,81 nVidia, Intel, Via, SIS)
# Audio (Realtek, Conexant, C-Media, Via, Soundmax)
# LAN (Atheros, Broadcomm, Intel, JMicron, Marvell, nVidia, Realtek, Silicon Image, Qua)
# Mass Storage (nVidia, JMicron, SIS, Silicon Image, Qua, Highpoint, Intel, Marvell, Microsoft, LSI Logic, Dell, ITE, LSI)
# CardReader (Alcor, JMicron, O2micro, Realtek, Ricoh)
# Wireless LAN (Atheros, Braodcomm, Realtek, Intel, silicon, Qua, Marvell, Netgear, Lan Express, D-Link,)Windows 7 Professional x86 | MSDN ORIGINALS (English)
Bootable | ISO | 32bit | 2.33 GB

This is the official version from Microsoft together with active soft inside! Upload by ME

With Windows 7 Professional, fewer walls stand between you and your success. You can run many Windows XP productivity programs in Windows XP Mode and recover data easily with automatic backups to your home or business network. You can also connect to company networks effortlessly and more securely with Domain Join. With all the exciting entertainment features of Windows Home Premium, it’s a great choice for home and for business.

Windows 7 Professional (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
MD5: D8F675AAEB48057452666B0CD686D7F5
ISO/CRC: 578725D1


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/66bbb223/windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22683315/bf6511c/windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804_links.txt.html

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/329226375/windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804__links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản chính thức từ Microsoft cùng với các bên trong mềm đang hoạt động! Tải lên bởi ME

Với Windows 7 chuyên nghiệp, tường ít đứng giữa bạn và thành công của bạn. Bạn có thể chạy nhiều chương trình năng suất Windows XP trong Windows XP Mode và phục hồi dữ liệu một cách dễ dàng với các sao lưu tự động vào nhà của bạn hoặc mạng lưới kinh doanh. Bạn cũng có thể kết nối với mạng lưới công ty dễ dàng và an toàn hơn với tên miền Tham gia. Với tất cả các tính năng giải trí thú vị của Windows Home Premium, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình và cho doanh nghiệp.

Windows 7 chuyên nghiệp (x64) - DVD (Tiếng Anh)
Tên file: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
MD5: D8F675AAEB48057452666B0CD686D7F5
ISO / CRC: 578725D1Windows 7 Ultimate AIO Activated Tested 100% [UPDATE 29.12.2009]| 3.5 GB

Windows 7 is the easiest, fastest, and most engaging version of Windows yet. Better ways to find and manage files, like Jump Lists and improved taskbar previews, help you speed through everyday tasks. Faster and more reliable performance means your PC just works the way you want it to. And great features like HomeGroup and Windows Touch make new things possible. Get to know Windows 7, and see how it can simplify just about everything you do with your PC.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/3a6fa1am/Windows_7_Ultimate_AIO_Activated%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22684095/3ad9f3d/Windows_7_Ultimate_AIO_Activated_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329228521/Windows_7_Ultimate_AIO_Activated__links.txt
[/hide]

Windows 7 là dễ nhất, nhanh nhất, và hấp dẫn nhất phiên bản Windows nào được nêu ra. Tốt hơn cách để tìm kiếm và quản lý tập tin, như Danh sách Bước và xem trước thanh tác vụ được cải thiện, giúp bạn tốc độ thông qua các công việc hàng ngày. Nhanh hơn và đáng tin cậy hơn có nghĩa là hiệu suất máy tính của bạn chỉ làm việc theo cách bạn muốn. Và các tính năng tuyệt vời như HomeGroup và Windows Touch làm cho những điều mới có thể. Nhận biết Windows 7, và xem nó như thế nào có thể đơn giản hóa chỉ là về mọi thứ bạn làm với PC của bạn.


MacOS X Seven | 2.32 GB

MacOS X Seven is based on Microsoft.Windows.7.ULTIMATE.x86.Integrated.Novemb er.2009.OEM.DVD and i changed the visual interface with a MacOS X one.

It has the following programs preinstalled:

uTorrent 1.82
7Zip 4.65
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Reader 9.2 Lite
AIMP 2.6 Beta2
Avast!Antivirus (full)
CCleaner 2.23.999
Daemon Tools Lite 4.3.55
Microsoft Office Professional 2003
Mozilla Firefox 3.5.6 - MacOS X Skin here ===> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7172
Nero 9 Lite
RKLauncher (custom)
Skype 4.1
VLC Media Player 1.0.3
WinRAR 3.9 (full) - MacOS X Skin here ===> http://www.rarlab.com/themes2.htm
Y!Messenger 9.0 MultiY!M (Custom)
Y'z Dock (custom)

In C:windows\resources\themes you will find a nice collection of themepacks. just double click it and it's done.

This version is FULLY activated.
Still: I DO NOT RECOMAND UPDATES!!! It will change all the beautifull stuff inside.
You can use Windows upgrade to download ONLY DRIVERS and LANGUAGE PACKS!!

It's a SFX archive so you just double click on the first one.

This are the changes inside:

[Components]

;# Accessories #

Accessibility
Mobility Center
Snipping Tool
Welcome Center

;# Drivers #

Diva Server

;# Hardware Support #

Floppy Disk Support
Infrared Support
Printer Support
Windows HotStart
XBOX 360 Controller

;# Multimedia #

Intel Indeo
Music and Video samples
Shell event sounds
SideShow
Sound Recorder

;# Network #

File and printer sharing (Server)
Remote Desktop and Assistance
Windows Collaboration

;# Services #

Error Reporting
Offline Files
Quality Windows Audio Video Experience

;# System #

16-bit Support
BitLocker Drive Encryption
Digital Rights Management (DRM)
Disk Quota
Help
Jet Database Engine
Natural Language
Parental Controls
Security Center
Sync Center
User Account Control (UAC)
Windows Defender

[Options]

DEP (Data Execution Prevention) = Disabled (AlwaysOff)
User Account Control (UAC) = Disabled
AntiSpyware Realtime Protection = Disabled
Memory requirement = 256MB
AutoPlay = Disabled
Paging Executive = Disabled
Power scheme = High performance
Power button = Shutdown
Sleep button = Do nothing
Control Panel - Classic View = Default
Show hidden files and folders = No
Show protected operating system files = No
Show extensions for known file types = No
IE Phishing Filter = Disabled
IE Phishing Verification Ballon Tips = Disabled

[Services]

ALG = Disabled
APPMGMT = Disabled
AXINSTSV = Disabled
BDESVC = Disabled
BTHSERV = Disabled
CERTPROPSVC = Disabled
CSCSERVICE = Disabled
EFS = Disabled
FDPHOST = Disabled
FDRESPUB = Disabled
HIDSERV = Disabled
HKMSVC = Disabled
IDSVC = Disabled
IPBUSENUM = Disabled
IPHLPSVC = Disabled
LLTDSVC = Disabled
MPSSVC = Disabled
MSISCSI = Disabled
NAPAGENT = Disabled
NETLOGON = Disabled
P2PIMSVC = Disabled
P2PSVC = Disabled
PCASVC = Disabled
PEERDISTSVC = Disabled
PNRPAUTOREG = Disabled
PNRPSVC = Disabled
QWAVE = Disabled
REMOTEREGISTRY = Disabled
RPCLOCATOR = Disabled
SCARDSVR = Disabled
SCPOLICYSVC = Disabled
SENSRSVC = Disabled
SESSIONENV = Disabled
SNMPTRAP = Disabled
TBS = Disabled
TERMSERVICE = Disabled
TRKWKS = Disabled
UI0DETECT = Disabled
UMRDPSERVICE = Disabled
WBIOSRVC = Disabled
WCNCSVC = Disabled
WCSPLUGINSERVICE = Disabled
WEBCLIENT = Disabled
WERCPLSUPPORT = Disabled
WERSVC = Disabled
WINHTTPAUTOPROXYSVC = Disabled
WINRM = Disabled
WPCSVC = Disabled
WPDBUSENUM = Disabled
WSCSVC = Disabled
WSEARCH = Disabled
WWANSVC = DisabledDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/1a318c39/MacOSX.S%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22669526/9011b65/MacOSX.S_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329175896/MacOSX.S__links.txt
[/hide]

MacOS X Bảy được dựa trên Microsoft.Windows.7.ULTIMATE.x86.Integrated.Novemb er.2009.OEM.DVD và i thay đổi giao diện trực quan với một hệ điều hành MacOS X một.

Nó có cài đặt sẵn các chương trình sau đây:

uTorrent 1,82
7zip 4,65
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Reader 9,2 Lite
AIMP 2,6 Beta2
Avast! Antivirus (đầy đủ)
CCleaner 2.23.999
Daemon Tools Lite 4.3.55
Microsoft Office Professional 2003
Mozilla Firefox 3.5.6 - MacOS X da ở đây ===> https: / / addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/7172
Nero 9 Lite
RKLauncher (tùy chỉnh)
Skype 4,1
VLC Media Player 1.0.3
WinRAR 3,9 (full) - MacOS X da ở đây ===> http://www.rarlab.com/themes2.htm
Y Messenger 9.0 MultiY M (! Tuỳ chỉnh!)
Y'z Dock (tùy chỉnh)

Trong C: Windows \ nguồn \ chủ đề bạn sẽ tìm thấy một bộ sưu tập tốt đẹp của themepacks. chỉ cần nhấp đúp chuột vào nó và nó được thực hiện.

Phiên bản này là FULLY kích hoạt.
Vẫn: Tôi KHÔNG RECOMAND CẬP NHẬT! Nó sẽ thay đổi tất cả những gì đẹp bên trong.
Bạn có thể sử dụng Windows nâng cấp lên DRIVERS ONLY tải và Pack NGÔN NGỮ!!

Đó là một kho lưu trữ SFX vì vậy bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào ngày đầu tiên.

Đây là những thay đổi bên trong:

[Linh]

; # Accessories #

Khả năng tiếp cận
Trung tâm di động
Snipping Tool
Chào mừng đến Trung tâm

; # Drivers #

Diva Server

; # Phần cứng Hỗ trợ #

Ổ đĩa mềm Hỗ trợ
Hỗ trợ hồng ngoại
Hỗ trợ máy in
Windows HotStart
Xbox 360 Controller

; # Multimedia #

Intel Indeo
Âm nhạc và video mẫu
Shell sự kiện âm thanh
Sideshow
Sound Recorder

; # Network #

Chia sẻ tập tin và máy in (Server)
Remote Desktop và Assistance
Windows hợp tác

; # Dịch vụ #

Error Reporting
Offline Files
Quality Windows Audio Video Experience

; Hệ thống # #

16-bit Hỗ trợ
BitLocker Drive Encryption
Digital Rights Management (DRM)
Disk Quota
Giúp đỡ
Cơ sở dữ liệu động cơ máy bay phản lực
Ngôn ngữ tự nhiên
Parental Controls
Trung tâm an ninh
Sync Center
User Account Control (UAC)
Windows Defender

[Lựa chọn]

DEP (Data Execution Prevention) = Disabled (AlwaysOff)
User Account Control (UAC) = Disabled
AntiSpyware Realtime Protection = Disabled
Bộ nhớ yêu cầu = 256MB
AutoPlay = Disabled
Paging Executive = Disabled
Power scheme = High performance
Power button = Shutdown
Ngủ nút = Không làm gì
Control Panel - Classic View = mặc định
Show hidden files and folders = Không có
Hiển thị các hoạt động bảo vệ hệ thống tập tin = Không có
Hiển thị phần mở rộng cho các kiểu tập tin được gọi = Không có
IE Phishing Filter = Disabled
IE Phishing Verification Ballon Tips = Disabled

[Dịch vụ]

ALG = Disabled
APPMGMT = Disabled
AXINSTSV = Disabled
BDESVC = Disabled
BTHSERV = Disabled
CERTPROPSVC = Disabled
CSCSERVICE = Disabled
EFS = Disabled
FDPHOST = Disabled
FDRESPUB = Disabled
HIDSERV = Disabled
HKMSVC = Disabled
IDSVC = Disabled
IPBUSENUM = Disabled
IPHLPSVC = Disabled
LLTDSVC = Disabled
MPSSVC = Disabled
MSISCSI = Disabled
NAPAGENT = Disabled
NETLOGON = Disabled
P2PIMSVC = Disabled
P2PSVC = Disabled
PCASVC = Disabled
PEERDISTSVC = Disabled
PNRPAUTOREG = Disabled
PNRPSVC = Disabled
QWAVE = Disabled
RemoteRegistry = Disabled
RPCLOCATOR = Disabled
SCARDSVR = Disabled
SCPOLICYSVC = Disabled
SENSRSVC = Disabled
SESSIONENV = Disabled
SNMPTRAP = Disabled
TBS = Disabled
TERMSERVICE = Disabled
TRKWKS = Disabled
UI0DETECT = Disabled
UMRDPSERVICE = Disabled
WBIOSRVC = Disabled
WCNCSVC = Disabled
WCSPLUGINSERVICE = Disabled
WebClient = Disabled
WERCPLSUPPORT = Disabled
WERSVC = Disabled
WINHTTPAUTOPROXYSVC = Disabled
WINRM = Disabled
WPCSVC = Disabled
WPDBUSENUM = Disabled
WSCSVC = Disabled
WSEARCH = Disabled
WWANSVC = DisabledWindows XP PRO SP3 VistaVG Black + Blue Ultimate Style | 698 MB

Microsoft Windows XP PRO SP3 Corporate *
- NO CD-KEY needed....already slipstreamed. ***** V2C47 MK7JD 3R89F D2KXW VPK3J *****
- NO ACTIVATION needed...
- NO CRACK needed....
- NO PATCHES needed...


PASSES ALL WGA CHECKS - FULLY UPDATEABLE !!!!!
DO NOT TRY TO UPGRADE YOUR EXISTING OPERATING SYSTEM WITH IT !!!!
A CLEAN INSTALL IS HIGHLY RECOMMENDED TO TAKE ADVANTADGE OF ALL FEATURES AND CONFIGURATIONS.
BURN BOOTABLE .ISO AT VERY SLOW SPEED ... AND INSTALL FROM BOOT (not Desktop) !!!

Changes:
- Based on the Windows XP SP3 RTM (Build 5512)...The untouched ISO straight from MSDN
- Added New Extra Themes (VistaVG Blue & XP Live Blue)
- Added some custom Wallpapers
- Added visual c++ 2005 sp1
- Added visual c++ 2008
- Updated Sata/Raid drivers (MassStorage Driver Pack v.8.05)
- Updated DirectX 9.0c
- Updated Firefox to v.3.0 Final
- Updated CCleaner
- Removed Vista Backgrounds
- Remove Minimize and Maximize windows sound Reg entries (annoying for some ppl)
- Windows Movie Maker....Not Removed !!! ...it's there ;)

==========================
* DriverPack Chipset
* DriverPack MassStorage
* DriverPack LAN
* DriverPack WLAN
==========================

====================
Addons Integrated:
====================
- Vista RTM Boot screen
- VistaVG Ultimate Black Theme ( default )
- Vista Aero Cursors Black ( default )
- Vista Sounds ( default )
- Vista Sidebar
- Vista RTM Fonts
- Vista SceenSavers
- Vista User Accounts pictures
- Custom Welcome/Shut Down screen
- Custom Backgrounds
- ToolBar Styler
- Clear Type Tuning
- LClock
- Image Resizer
- DAMN NFO Viewer
- CCleaner 2.08.588
- Unlocker 1.8.5
- Microsoft Power Toys (Power calculator, SyncToy, TweakUI)
- Right Click Image Converter 2.2.0 ( pre-activated )
- IconPackager 3.2 ( pre-activated )

....YOU CAN CHANGE ICONS AND FOLDERS TO LQQK MORE LIKE VISTA WITH ICONPACKAGER AND THEMES PROVIDED !!!

- WinRAR 3.71 Registered with Vista themes
- Firefox 3 Final
- Internet Explorer 7
- WMP 11.0.5721.5145
- Calculator Plus
- visual c++ 2005 sp1
- visualc++ 2008
- Java Runtime Environment 6 Update 6
- .NET Framework 1.1 + 2.0 + 3.0 + 3.5
- DirectX 9.0c End-User Runtime June 2008
- KB905474 - Windows Genuine Advantage Notificationss ( WGA )

==================
What's removed:
==================
- Games
- Internet Games
- Pinball
- Screensavers
- Display Adapters (old)
- IBM Thinkpad
- Printers
- Scanners
- Images and Backgrounds
- Music Samples
- Old CD Player and Sound Recorder
- Windows Sounds
- MSN Explorer
- Netmeeting
- Windows Messenger
- Windows TourDownload:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/26458bc1/Windows_XP_PRO_SP3_VistaVG_Black__Blue_Ultimate_Style%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329229621/Windows_XP_PRO_SP3_VistaVG_Black__Blue_Ultimate_Style__links.txt
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22684444/a26ab19/Windows_XP_PRO_SP3_VistaVG_Black__Blue_Ultimate_Style_links.txt.html
[/hide]

Microsoft Windows XP Pro SP3 Corporate *
- NO CD-KEY needed .... đã slipstreamed. ***** V2C47 MK7JD 3R89F D2KXW VPK3J *****
- NO ACTIVATION needed ...
- NO CRACK needed ....
- NO PATCHES needed ...


PASSES ALL WGA CHECKS - FULLY UPDATEABLE !!!!!
DON'T TRY TO UPGRADE hiện tại của bạn OPERATING SYSTEM WITH IT!
A CLEAN INSTALL IS HIGHLY RECOMMENDED TO TAKE ADVANTADGE TẤT CẢ TÍNH NĂNG VÀ CONFIGURATIONS.
BURN BOOTABLE ISO. AT VERY SLOW SPEED ... AND INSTALL FROM BOOT (not Desktop)!

Thay đổi:
- Căn cứ vào Windows XP SP3 RTM (Build 5512) ... The untouched ISO trực tiếp từ MSDN
- Added New Extra Themes (VistaVG Blue & XP Live Blue)
- Nhập một số nền tùy chỉnh
- Added visual c + + 2005 sp1
- Added visual c + + 2008
- Updated Sata / Raid drivers (MassStorage Driver Pack v.8.05)
- Cập nhật DirectX 9.0c
- Cập nhật Firefox để v.3.0 Final
- Cập nhật CCleaner
- Removed Vista Backgrounds
- Hủy bỏ Giảm thiểu Tối đa hóa các cửa sổ và âm thanh Reg entries (gây phiền nhiễu cho một số ppl)
- Windows Movie Maker .... Not Removed! ... nó có

==========================
* DriverPack Chipset
* DriverPack MassStorage
* DriverPack LAN
* DriverPack WLAN
==========================

====================
Addons Integrated:
====================
- Vista RTM khởi động màn hình
- VistaVG Ultimate Black Theme (default)
- Vista Aero Cursors Black (default)
- Vista Sounds (default)
- Vista Sidebar
- Vista RTM Fonts
- Vista SceenSavers
- Vista User Accounts hình
- Custom Welcome / Shut Down màn hình
- Custom Backgrounds
- ToolBar Styler
- Clear Type Tuning
- LClock
- Image Resizer
- Damn NFO Viewer
- CCleaner 2.08.588
- Unlocker 1.8.5
- Microsoft Power Toys (Power calculator, SyncToy, TweakUI)
- Right Click Image Converter 2.2.0 (pre-kích hoạt)
- IconPackager 3,2 (pre-kích hoạt)

.... BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI biểu tượng và thư mục TO LQQK MORE LIKE VISTA VỚI Iconpackager ĐỀ VÀ CUNG CẤP!

- WinRAR 3,71 đăng ký với các chủ đề Vista
- Firefox 3 Final
- Internet Explorer 7
- WMP 11.0.5721.5145
- Máy tính Plus
- Visual c + + 2005 sp1
- Visualc + + 2008
- Java Runtime Environment 6 Update 6
- NET Framework 1,1 +. 2,0 + 3,0 + 3,5
- DirectX 9.0c End-User Thời gian chạy tháng 6 năm 2008
- KB905474 - Notificationss Windows Genuine Advantage (WGA)

==================
Có gì gỡ bỏ:
==================
- Trò chơi
- Internet Games
- Pinball
- Screensaver
- Display Adapters (cũ)
- IBM Thinkpad
- Máy In
- Máy quét
- Hình ảnh và Backgrounds
- Music Samples
- Old CD và Sound Recorder
- Windows Sounds
- MSN Explorer
- NetMeeting
- Windows Messenger
- Windows Tour

binhvt107cn0277 01-03-2010 05:33 PM


Adobe After Effects CS4 with Bundle Motion Graphics ANVEL CDs 1-10 | 8.18GB

With Adobe® After Effects® CS4 software, you can create compelling motion graphics and blockbuster visual effects with flexible tools that help save you time and deliver unparalleled creative power.

You can locate project elements instantly
With new QuickSearch, you'll find any element in your project instantly, while nested comp navigation makes even complex projects comprehensible at a glance.

After Effects can import 3D layers from Photoshop
Import 3D models from Adobe Photoshop® CS4 software, and then bring them into After Effects to composite them with other elements, adjust lighting, and more.

After Effects is part of an end-to-end solution
Adobe provides end-to-end software solutions to deliver compelling experiences on film, video, DVD, the web, and mobile devices.

Lang: English
Medicine: Yes

Adobe After Effects Bundle Motion Graphics ANVEL CDs 1-10
Over 100 tutorials and projects for Adobe After Effects archived from ANVEL CDs 1-10

Includes Project Files
Written PDF Step by Step Instructions
All files necessary to complete the lessons…PSDs, MOVs, AIs, AEPs…etc

Project Lesson 1 VIEW VIDEO
=============
1. Composite
2. Chart
3. Holiday ID
4. Show Open
5. Movie Title
6. Emotion
7. Event
8. Company ID

Project Lesson 2 VIEW VIDEO
=============
1. Pixel Background
2. DNA Background
3. Digital Background
4. Scary Background
5. Inside The Mind

Project Lesson 3 VIEW VIDEO
=============
1. BW Web Background
2. Web Background
3. Stroke Line
4. Stroke Transition
5. Spider Walking
6. Logo Build
7. Web Of Deceit Open

Project Lesson 4 VIEW VIDEO
=============
1. Boxes
2. Starfield
3. Shapes
4. Space Shapes
5. Transition
6. Banner
7. Sci Fi 3D
8. Sci Fi Nation LOGO
9. Solo Treated
10. Ring
11. Sci Fi OPEN

Project Lesson 5 VIEW VIDEO
=============
1. Blessed Text
2. Stroke Curves
3. Perfection Text
4. Cursed Text
5. Animal Text
6. Light Wipe
7. Logo Reveal
8. Final Open

Project Lesson 6 VIEW VIDEO
=============
1. Fire Background
2. Lava Background
3. Flower Background
4. Player Track
5. Player Text Resolve
6. Xtransitions
7. Type Stroke
8. Xplosion Logo
9. Final Composite

Project Lesson 7 VIEW VIDEO
=============
1. Clock Work
2. Futuristic Background
3. Green Tunnel
4. Mosaic Man
5. Inside Outside
6. 3D Guy
7. Scene 1
8. Scene 2
9. Logo Resolve
10. Edward Bio Genics Promo

Project Lesson 8 VIEW VIDEO
=============
1. Storm Background
2. Storm Tracker Logo
3. 7 Glow
4. Radar
5. Final Composite

Project Lesson 9 VIEW VIDEO
=============
1. The WereWolf: The Moon, Night Clouds, Final Composite
2. The Monster: Lightning Rod, Electrode, Transformer, Electric Monster, Final Composite
3. The Creature: Bubbles, Kelp Seaweed, The Water, Final Composite
4. Slash Text
5. Lightning Text
6. Bubble Text
7. Dripping Wax Text
8. Smoke Transition
9. Goo Transition
10. Monster Vision

Project Lesson 10 VIEW VIDEO
=============
1. Light Streaks
2. Multi Colored Background
3. Globe Spin
4. World NewsText
5. World News Now OpenDownload:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/dda8258b/AdoAfterEffectsCS4%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://hotfile.com/dl/22755179/545aeac/AdoAfterEffectsCS4_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/329532069/AdoAfterEffectsCS4__links.txt
[/hide]

Với Adobe ® After Effects phần mềm CS4 ®, bạn có thể tạo hấp dẫn chuyển động đồ họa và hiệu ứng thị giác bom tấn với các công cụ linh hoạt giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp năng lượng sáng tạo vô song.

Bạn có thể xác định các yếu tố dự án ngay lập tức
Với QuickSearch mới, bạn sẽ tìm thấy bất kỳ phần trong dự án của bạn ngay lập tức, trong khi chuyển hướng comp lồng nhau làm cho ngay cả comprehensible dự án phức tạp trong nháy mắt.

After Effects có thể nhập khẩu từ các lớp 3D Photoshop
Nhập khẩu các mô hình 3D từ phần mềm Adobe Photoshop CS4 ®, và sau đó đưa chúng vào After Effects để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, điều chỉnh ánh sáng, và nhiều hơn nữa.

After Effects là một phần của một kết thúc-to-end giải pháp
Adobe cung cấp cho end-to-end giải pháp phần mềm để cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn trên phim ảnh, video, DVD, web, và các thiết bị di động.

Lạng: Tiếng Anh
Y học: Có

Adobe After Effects Bundle Motion Graphics ANVEL CD 1-10
Hơn 100 hướng dẫn và các dự án cho Adobe After Effects ANVEL đĩa CD lưu trữ từ 1-10

Dự án bao gồm các tập tin
Người viết: PDF Bước của Bước hướng dẫn
Tất cả các file cần thiết để hoàn thành bài học ... PSDs, MOVs, AIS, AEPs ... vv

Dự án Giáo 1 XEM VIDEO
=============
1. Composite
2. Bảng xếp hạng
3. Holiday ID
4. Show Open
5. Movie Title
6. Cảm xúc
7. Sự kiện
8. Công ty ID

Dự án Học 2 XEM VIDEO
=============
1. Pixel nền
2. DNA nền
3. Bối cảnh kỹ thuật số
4. Scary nền
5. Inside The Mind

Dự án Giáo 3 XEM VIDEO
=============
1. BW nền web
2. Nền web
3. Đường dây đột quỵ
4. Đột quỵ Transition
5. Spider Đi bộ
6. Logo Xây dựng
7. Web Of deceit Mở

Dự án Giáo 4 XEM VIDEO
=============
1. Hộp
2. Starfield
3. Hình dạng
4. Không gian Shapes
5. Chuyển tiếp
6. Bảng quảng cáo
7. Sci Fi 3D
8. Sci Fi Nation LOGO
9. Solo đã xử lý
10. Ring
11. Sci Fi MỞ

Dự án Giáo 5 XEM VIDEO
=============
1. Blessed Text
2. Đột quỵ Curves
3. Hoàn thiện văn bản
4. Văn bản bị nguyền rủa
5. Thú Text
6. Light Wipe
7. Logo Reveal
8. Cuối cùng Mở

Dự án Bài 6 XEM VIDEO
=============
1. Bối cảnh cháy
2. Dung nham nền
3. Hoa nền
4. Player Track
5. Cầu thủ Text Giải Quyết
6. Xtransitions
7. Loại Stroke
8. Xplosion Logo
9. Final Composite

Dự án Giáo 7 XEM VIDEO
=============
1. Làm việc đồng hồ
2. Bối cảnh tương lai
3. Màu xanh lá cây Tunnel
4. Mosaic Man
5. Bên trong Bên ngoài
6. 3D Guy
7. Scene 1
8. Cảnh 2
9. Logo Giải Quyết
10. Edward Bio Genics Promo

Dự án Giáo 8 XEM VIDEO
=============
1. Storm nền
2. Storm Tracker Logo
3. 7 Glow
4. Radar
5. Final Composite

Dự án Giáo 9 XEM VIDEO
=============
1. The Werewolf: The Moon, Night Clouds, Final Composite
2. The Monster: Lightning Rod, Kiềm, biến áp, điện Monster, Final Composite
3. The Creature: Bubbles, rong biển Rong biển, Các nước, Final Composite
4. Slash Text
5. Nội thất văn bản
6. Bubble Text
7. Dripping Wax Text
8. Khói Transition
9. Goo Transition
10. Monster Tầm nhìn

Dự án Giáo 10 XEM VIDEO
=============
1. Vệt sáng
2. Đa màu nền
3. Quả cầu Spin
4. Thế giới NewsText
5. Tin thế giới Now OpenAutodesk Navisworks Manage v2010 (x32/x64) English | 4.13GB

Products Autodesk Navisworks, designed to test the projects are an integral part of building information modeling and design of industrial enterprises. Users are able to visualize in real time, through this project provides verification, simulation and analysis of the construction of operating parameters.Software Solutions Autodesk ® Navisworks ® will improve the effectiveness of joint work of designers and builders, since they both use a single model of a building or industrial enterprise. Participants of the project team ensured a reliable exchange, integration and optimization of the detailed 3D models of any size and format.

Autodesk ® Navisworks ® Manage - a comprehensive solution for testing architectural and construction projects, which provides users with rich capabilities for analysis and prognozirovaniyaTem ensures productivity and quality of the work of specialists. In the product has all the tools necessary for coordinated work on construction projects.

Name of Program: Autodesk Navisworks Manage
Program Version: v2010 (x32/x64)
Language: Eng
Medicne: complete (x32/x64)

System requirements:
Operating system Microsoft ® Windows Vista ® 32-bit or 64-bit (SP1) Enterprise, Business, Ultimate or Home Premium edition, or Microsoft ® Windows ® XP Home Edition, Professional Edition or Professional x64 Edition (SP2 or SP3).
AMD Athlon ® processor with 3 GHz or higher, or Intel ® Pentium ® 4 with 3 GHz or higher (recommended).
512 MB RAM (recommended 2 GB and more).
800 MB of disk space for installation.
VGA monitor with a resolution of 1024 x 768, volume adapter 128 MB of video memory and support for the regime true color; recommended monitor resolution of 1280 x 1024, video volume adapter, 256 MB and 32-bit color palette, the regime of true color.
Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 (SP1 or higher).
Pointing device compatible with the Microsoft Mouse.
DVD-drive (for installation).
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/m4mm8e4a/AutodeskNavisMana2010%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22771883/fb4c842/AutodeskNavisMana2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329595547/AutodeskNavisMana2010__links.txt
[/hide]

Sản phẩm Autodesk Navisworks, được thiết kế để kiểm tra các dự án là một phần không thể thiếu trong xây dựng mô hình thông tin và thiết kế của các doanh nghiệp công nghiệp. Người dùng có thể hình dung trong thời gian thực, thông qua dự án này cung cấp xác minh, mô phỏng và phân tích về việc xây dựng các thông số điều hành.Giải pháp phần mềm Autodesk ® Navisworks ® sẽ cải thiện hiệu quả của công việc chung của các nhà thiết kế và xây dựng, vì chúng đều sử dụng một mô hình duy nhất của một tòa nhà, doanh nghiệp công nghiệp. Những người tham gia của đội dự án đảm bảo một trao đổi đáng tin cậy, hội nhập và tối ưu hóa của các mô hình 3D chi tiết của bất kỳ kích thước và định dạng.

Autodesk ® Navisworks ® Quản lý - một giải pháp toàn diện để thử nghiệm các dự án kiến trúc và xây dựng, trong đó cung cấp cho người dùng với các khả năng phong phú để phân tích và prognozirovaniyaTem bảo đảm năng suất và chất lượng công việc của các chuyên gia. Trong sản phẩm có tất cả các công cụ cần thiết cho công việc phối hợp các dự án xây dựng.

Tên của chương trình: Autodesk Navisworks Quản lý
Chương trình Phiên bản: v2010 (x32/x64)
Ngôn ngữ: Eng
Medicne: hoàn thành (x32/x64)

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành Microsoft ® Windows Vista ® 32-bit hoặc 64-bit (SP1) Doanh nghiệp, kinh doanh, bản Ultimate hoặc Home Premium, hoặc Microsoft ® Windows ® XP Home Edition, Professional Edition hoặc Professional Edition x64 (SP2 hoặc SP3).
AMD Athlon ® xử lý với 3 GHz hoặc cao hơn, hay Intel ® Pentium ® 4 với 3 GHz hoặc cao hơn (recommended).
512 MB RAM (khuyến khích 2 GB và nhiều hơn nữa).
800 MB không gian đĩa để cài đặt.
Màn hình VGA với độ phân giải 1024 x 768, màu sắc đúng adapter khối lượng 128 MB bộ nhớ video và hỗ trợ cho chế độ; đề nghị giám sát, độ phân giải 1280 x 1024, card âm lượng video, 256 MB và 32-bit color palette, chế độ đúng màu sắc.
Microsoft ® Internet Explorer ® 6,0 (SP1 hoặc cao hơn).
Thiết bị trỏ chuột tương thích với Microsoft.
DVD-ổ (để cài đặt).Adobe Photoshop Elements v8.0 Multilingual ESD ISO-CORE | 700 Mb

Adobe® Photoshop® Elements 8 software combines power and simplicity so you can make your photos look extraordinary, share your life stories in unique print creations and web experiences, and easily manage and protect all your photos and video clips.

Perfect lighting is a snap

Automatically create perfectly lit shots that show every detail using new Photomerge® capabilities — just one of the many great new editing options in Photoshop Elements 8.

The ultimate media management hub is here

Easily bring all your photos and video clips together in one convenient place, and then dive in to a full range of creative activities and share virtually everywhere.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/dde169a8/Adobe.Premiere.Elements.v8.0.Multilingual.ESD.ISO-CORE%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22769822/44e1594/Adobe.Premiere.Elements.v8.0.Multilingual.ESD.ISO-CORE_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329587840/Adobe.Premiere.Elements.v8.0.Multilingual.ESD.ISO-CORE__links.txt
[/hide]

Adobe ® Photoshop ® Elements 8 phần mềm kết hợp sức mạnh và đơn giản để bạn có thể làm cho hình ảnh của bạn trông bất thường, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của bạn trong in ấn sáng tạo độc đáo và kinh nghiệm của trang web, và dễ dàng quản lý và bảo vệ tất cả các ảnh và video clip.

Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng là một snap

Chụp tự động tạo ra ánh sáng hoàn hảo đến từng chi tiết bằng cách sử dụng mới Photomerge ® khả năng - chỉ cần một trong các tùy chọn chỉnh sửa rất nhiều mới trong Photoshop Elements 8.

Các phương tiện truyền thông trung tâm quản lý cuối cùng là ở đây

Dễ dàng mang lại cho tất cả các ảnh và video clip với nhau trong một nơi thuận tiện, và sau đó bổ nhào vào đầy đủ các hoạt động sáng tạo và chia sẻ hầu như khắp mọi nơi.
Đóng góp bản dịch hay hơn


Adobe Illustrator CS4 14.0.0 (Eng/Rus) DVD - Black Label | 1.13GB

The program Adobe ® Illustrator ® CS4 is a comprehensive environment to work with vector graphics and has a new transparency in gradients and multiple assembly areas, which allow you to open more effective ways of working.

In one file can contain multiple sites for O
Due to several assembly areas you can manage the entire project in one file. With up to 100 assembly areas of various sizes, elements such as color, font, and symbols can be quickly updated simultaneously in all components of the project.

Faster, more intuitive to work with transparency, gradients
Use the transparent color in the gradients due to new controls applied directly to objects. Dramatically reduces the time required to create and manage these important effects of design, without the need for complex, opaque masks.

Optimization of working with fills, and strokes, effects, and other resources
Now at work on the project do not need to repeatedly switch between the panels and menus. Solve problems twice as fast **, using the palette of "Appearance", which allows to apply all the changes directly to one or more selected vector objects.

Save time and money using a palette Preview color separations "
Now, do not have to repeatedly vyponyat the same job and be unproductive because of such problems with the withdrawal of color as unexpected spot colors, problems with the overlay, etc. Illustrator CS4 allows you to solve problems with separations to output images to print.

Greater efficiency through the use of advanced graphics styles
Mix and match styles to create unique effects and improve efficiency. Thumbnails make it easy to search for the appropriate style, and extensive libraries of built-in styles increase the likelihood of finding already finished style.

Organization of working space by placing the documents in tabs
Focus on design, placing the documents in tabs, which allows to expand the workspace and at the same time maintain convenient access to the content of documents. Now copy and paste are performed quite simply.

Use of "quick guides" to accelerate the scale, placement and alignment of objects
Align, ask intervals, rotate and resize one or more sites more quickly by using dynamic "quick guides". Sami guides, object dimensions, rotation angles, and x and y coordinates appear dynamically, which simplifies deployment of the desired object.

An independent program.
Illustrator CS4 also included in the packages the following versions:
* Design Standard
* Web Premium
* Production Premium
* Master Collection

Program: Adobe Illustrator CS4
Program Version: 14.0.0
Address official website: Adobe
Language: Eng / Rus
Medicine: Yes
Code Name: "Illustrator - Black Label"
DVD version! One installer - EN / RU

System requirements:
* Processor 2 GHz or higher
* Microsoft ® Windows ® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB free hard disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on flash-based storage devices)
* Monitor Resolution 1024x768 (recommended 1280x800) with 16-bit video card
* DVD-ROM drive

1. Assembly based on the trial version (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Removed all languages except English
3. Added Russian language pack.
4. Added avtoran, ie now sufficient to write the image to a DVD and insert it into the drive. In avtorane made menu for easy work. Now do not climb into folders on the drive to seek instructions and supplements, all this can be done from the boot menu.
5. In the distribution of help file in PDF format in English and Russian languages, which also opened from the menu.
Unfortunately, in otlixii of Adobe Photoshop CS4, you can install only what any one language version, as the possibility of changing the interface (as in Photoshop) - a program for it.

A disk image has been laid out only after full verification of its efficiency.
A test installation was carried out from an image using DAEMON Tools Lite v 4.30.4

The fact that the keygen now is like a virus, there is such a thing.
Keygen (already 3 versions - 1.01, 1.02, 1.03) from the well-known hack group CORE programs from Adobe. Keygen exist for quite some time, already half a year, and Kasper on them or how not to react. And that's where it three weeks ago, he began shouting that there is a trojan, and delete keygen. What is it? Casper - Antivir full r **, that so long did not know about the existence of the "Trojan", which is keygen? And if you look at what he yells, will become all clear:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/ae16551e/AIllustrator.CS4.Black.Label%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22771048/3bafa3b/AIllustrator.CS4.Black.Label_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329592721/AIllustrator.CS4.Black.Label__links.txt
[/hide]

Chương trình Adobe ® Illustrator ® CS4 là một môi trường toàn diện để làm việc với đồ họa véc tơ và có minh bạch mới trong gradient và các khu vực lắp ráp nhiều, mà cho phép bạn mở những cách làm việc hiệu quả hơn.

Trong một tập tin có thể chứa nhiều trang web cho O
Do các khu vực lắp ráp một số bạn có thể quản lý toàn bộ dự án trong một tập tin. Với tối đa 100 khu vực lắp ráp các kích cỡ khác nhau, các yếu tố như màu sắc, font chữ, và biểu tượng có thể được cập nhật nhanh chóng đồng thời ở tất cả các thành phần của dự án.

Nhanh hơn, trực giác hơn để làm việc với tính minh bạch, gradient
Sử dụng các màu minh bạch trong gradient do điều khiển mới được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng. Làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để tạo và quản lý những tác động quan trọng của việc thiết kế, mà không cần phức tạp, mặt nạ đục.

Tối ưu hóa làm việc với lấp đầy, và đột quỵ, tác dụng, và các nguồn lực khác
Bây giờ tại nơi làm việc về các dự án không cần phải liên tục chuyển đổi giữa các bảng và thực đơn. Giải quyết vấn đề nhanh gấp hai lần **, bằng cách sử dụng bảng màu của "Bề ngoài", cho phép áp dụng tất cả những thay đổi trực tiếp với một hay nhiều đối tượng vector được chọn.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sử dụng một ly thân bảng màu Xem trước "
Bây giờ, không cần phải liên tục vyponyat công việc cùng và được không sanh sản vì vấn đề như vậy với việc thu hồi màu như màu sắc tại chỗ không mong muốn, vấn đề với các lớp phủ, vv Illustrator CS4 cho phép bạn để giải quyết vấn đề với ly thân với hình ảnh đầu ra để in.

Hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng đồ họa cao cấp phong cách
Trộn và phù hợp với phong cách để tạo ra các hiệu ứng độc đáo và cải thiện hiệu quả. Thumbnail dễ dàng tìm được phong cách phù hợp, và các thư viện rộng lớn của xây dựng trong phong cách tăng khả năng tìm ra phong cách đã được hoàn tất.

Tổ chức không gian làm việc bằng cách đặt các tài liệu trong các thẻ
Tập trung vào việc thiết kế, cách đặt các tài liệu trong các thẻ, cho phép mở rộng không gian làm việc và đồng thời duy trì sự thuận tiện truy cập đến nội dung của văn bản. Bây giờ sao chép và dán được thực hiện khá đơn giản.

Sử dụng "hướng dẫn viên nhanh chóng" để đẩy nhanh quy mô, vị trí và sắp xếp các đối tượng
Căn, đặt khoảng, xoay và thay đổi kích thước một hay nhiều trang web nhanh hơn bằng cách sử dụng năng động "hướng dẫn viên nhanh chóng". Sami hướng dẫn, kích thước đối tượng, góc độ vòng quay, và x và y tọa độ xuất hiện tự động, mà đơn giản hoá việc triển khai của các đối tượng mong muốn.

Một chương trình độc lập.
Illustrator CS4 cũng bao gồm trong các gói các phiên bản sau đây:
* Thiết kế tiêu chuẩn
* Web Premium
* Sản xuất Premium
* Master Collection

Chương trình: Adobe Illustrator CS4
Chương trình Phiên bản: 14.0.0
Địa chỉ trang web chính thức của: Adobe
Ngôn ngữ: Eng / Rus
Y học: Có
Mã số Tên: "Illustrator - Black Label"
DVD phiên bản! Một trong những trình cài đặt - EN / RU

Yêu cầu hệ thống:
* Bộ vi xử lý 2 GHz hoặc cao hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 (Service Pack 3 được đề nghị) hoặc Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service Pack 1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB chỗ trống đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
* Màn hình phân giải 1024x768 (đề nghị 1280x800) với 16-bit video card
* DVD-ROM

1. Hội dựa trên phiên bản dùng thử (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Loại bỏ tất cả ngôn ngữ trừ tiếng Anh
3. Thêm gói ngôn ngữ tiếng Nga.
4. Đăng avtoran, nghĩa là bây giờ đủ để ghi ảnh vào một DVD và chèn nó vào ổ đĩa. Trong menu avtorane làm cho công việc dễ dàng. Bây giờ tôi không lên cao vào các thư mục trên ổ đĩa để tìm kiếm các hướng dẫn, bổ sung, tất cả điều này có thể được thực hiện từ trình đơn khởi động.
5. Trong việc phân phối các tập tin trợ giúp ở định dạng PDF bằng các ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga, mà còn mở từ menu.
Thật không may, trong otlixii của Adobe Photoshop CS4, bạn có thể cài đặt chỉ những gì bất kỳ một ngôn ngữ phiên bản, như khả năng thay đổi giao diện (như trong Photoshop) - một chương trình cho nó.

Một hình ảnh đĩa đã được đặt ra chỉ sau khi xác minh đầy đủ về hiệu quả của nó.
Một cài đặt thử nghiệm đã được thực hiện từ một hình ảnh bằng cách sử dụng DAEMON Tools Lite v 4.30.4

Sự kiện là keygen bây giờ cũng giống như một vi-rút, có một điều như vậy.
Keygen (đã có 3 phiên bản - 1,01, 1,02, 1,03) từ nổi tiếng hack chương trình nhóm Core từ Adobe. Keygen tồn tại cho thời gian khá lâu, đã được nửa năm, và Kasper trên chúng hoặc không làm thế nào để phản ứng. Và đó là nơi ba tuần trước, ông bắt đầu reo hò rằng có một trojan, và xóa các keygen. What is it? Casper - Antivir đầy đủ r **, mà để lâu không biết về sự tồn tại của "Trojan", mà là keygen? Và nếu bạn nhìn vào những gì ông yells, tất cả sẽ trở nên rõ ràng:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0AudioBro LA Scoring Strings KONTAKT DVDR-DYNAMiCS
Samples | PC/MAC | Release: 01 January 2010 | RS & HF | 38.7GB

LA Scoring Strings (LASS) brings a whole new level of expressiveness, realism and real-time playability to sampled strings.

At the heart of its revolutionary sound are Real Legato performance sample patches and a unique “layered ensemble” approach. These ensembles were all recorded individually in a large film scoring studio. LASS also features solo instruments performed by the section leaders. The players are recorded in position on the scoring stage and mixed in the traditional orchestral seating perspective, making it simple to get a magnificent string mix out of the box.

The result is unprecedented control over dynamics, performance, and section size.

Homepage
_http://www.audiobro.com/

Note:
a) You need at minimal NI Kontakt v3.5 for this library to work.
b) You need to install all 5 discs; if you want to delete either the 16 or 24bit versions you can do that after the installation has finished.Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/4m62c2mm/LA_SS_D1%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22772996/9528423/LA_SS_D1_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329600232/LA_SS_D1_links.txt
[/hide]

LA chấm điểm khi Strings (thôn nư) mang đến một mức độ hoàn toàn mới của biểu cảm, chủ nghĩa hiện thực và thời gian thực playability đến chuỗi mẫu.

Trọng tâm của âm thanh cách mạng của nó là bất Legato hiệu suất các bản vá lỗi và một mẫu "duy nhất toàn bộ lớp" phương pháp tiếp cận. Những Ensembles đã được ghi lại tất cả các cá nhân trong một bộ phim lớn ghi studio. Thôn nư cũng có tính năng độc tấu nhạc cụ được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo phần. Các cầu thủ được ghi ở vị trí trên sân khấu và ghi được trộn lẫn trong quan điểm ghế ngồi dàn nhạc truyền thống, làm cho nó đơn giản để có được một kết hợp tuyệt chuỗi ra khỏi hộp.

Kết quả là chưa từng kiểm soát năng động, hiệu suất, và kích thước phần.

Trang chủ
_http: / / www.audiobro.com/

Lưu ý:
a) Bạn cần phải ở tối thiểu NI Liên v3.5 cho thư viện để làm việc.
b) Bạn cần phải cài đặt tất cả 5 đĩa, nếu bạn muốn xóa hoặc các phiên bản 16 hoặc 24bit, bạn có thể làm điều đó sau khi cài đặt kết thúc.Pinnacle Studio HD Ultimate Collection v14.0 MULTiLANGUAGE-CYGiSO | 2.77 Gb

CYGiSO has released newest version of Pinnacle’s Studio HD Ultimate Collection. It’s all-in-one easy solution for video editing.

Description: Boost your story with our top-tier release from the Pinnacle Studio™ Family, Pinnacle Studio Ultimate Collection. The collection includes a complete set of plug-ins and a Chroma-key green screen for advanced effects, editing and production, in addition to feature-rich Studio Ultimate software. With a new, simpler interface, create top-quality movies in high-definition video, include stunning effects, transitions, animation, and incredible Dolby Digital® 5.1 sound, empowered by new tools from Avid’s professional lines of film-editing products. Then, dazzle your audience when you share your sensations in widescreen format. Sharing options are as limitless as your creativity: from Blu-ray and AVCHD to YouTube, iPod, Nintendo Wii, and more.

Features:

* Motion titling, plus exciting new title designs, DVD menus, effects and over 80 Montage templates*
* Stop-motion capture for amazing animations and fast-motion effects*
* Fluid image stabilization technology from Avid used in major motion pictures*
* Dolby Digital® 5.1 sound
* Share straight to Blu-ray, HD DVD, DVD, YouTube (with wide-screen export)*, the web, MP3 sound files and more
* Export movies for Flash, QuickTime, improved AVCHD*, PS3, Nintendo Wii, Xbox and more
* Add Hollywood-style animations, transitions and effects with Pinnacle Studio Ultimate and a complete set of Red Giant plug-ins

Release Name: Pinnacle_Studio_HD_Ultimate_Collection_v14.0_MULTi LANGUAGE-CYGiSO
Size: 2.77 GB
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/df3m6549/cyg-pshd%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22772306/9d66504/cyg-pshd_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329597107/cyg-pshd__links.txt
[/hide]

CYGiSO đã phát hành phiên bản mới nhất của Pinnacle Studio Ultimate HD Bộ sưu tập. Đó là tất cả-trong-một giải pháp dễ dàng để chỉnh sửa video.

Mô tả: Tăng câu chuyện của bạn với đầu phát hành của chúng tôi tier-từ Pinnacle Studio ™ Gia đình, Pinnacle Studio Ultimate Bộ sưu tập. Bộ sưu tập này bao gồm một bộ đầy đủ các plug-in và một Chroma-màn hình màu xanh lá cây chính cho tác dụng cao cấp, chỉnh sửa và sản xuất, ngoài các tính năng phong phú Studio Ultimate phần mềm. Với một giao diện mới đơn giản,, tạo phim chất lượng hàng đầu trong video độ nét cao, bao gồm các tác dụng tuyệt vời, quá trình chuyển đổi, hoạt hình, và Dolby Digital ® âm thanh lạ thường 5.1, trao quyền bởi công cụ mới từ đường dây chuyên nghiệp của Avid phim sản phẩm chỉnh sửa. Sau đó, dazzle đối tượng của bạn khi bạn chia sẻ cảm giác của bạn ở định dạng màn ảnh rộng. Chia sẻ các tùy chọn như vô hạn như sự sáng tạo của bạn: từ đĩa Blu-ray và AVCHD đến YouTube, iPod, Nintendo Wii, và nhiều hơn nữa.

Các tính năng:

* Motion titling, cộng với thiết kế tiêu đề thú vị mới, các menu DVD, hiệu ứng và Montage trên 80 mẫu *
* Stop-motion capture cho hình ảnh động tuyệt vời và hiệu ứng chuyển động nhanh-*
* Fluid công nghệ ổn định hình ảnh từ Avid sử dụng trong các hình ảnh chuyển động chính *
* Dolby Digital ® 5,1 âm thanh
* Chia sẻ thẳng vào đĩa Blu-ray, HD DVD, DVD, YouTube (với xuất khẩu màn hình rộng-) *, trang web, các file âm thanh MP3 và nhiều hơn nữa
Phim xuất khẩu * cho Flash, QuickTime, cải thiện AVCHD *, PS3, Wii, Xbox và nhiều hơn nữa
* Thêm Hollywood-hình động phong cách, chuyển tiếp và hiệu ứng với Pinnacle Studio Ultimate và thiết lập hoàn toàn của một plug-in Red Giant

Release Name: Pinnacle_Studio_HD_Ultimate_Collection_v14.0_MULTi NGÔN NGỮ-CYGiSO
Kích thước: 2,77 GBHi-Definition Reference Disk Home Theater Calibration Audio And Visual | 4.3 GB

High definition reference disc for your hi-vision home theater. Footage compiled by Q-Tech Co. with thorough audio and visual checks for your home system. Check your own Blu-ray and HD DVD players, plasma and LCD displays, projectors, and other AV products with this reference disc. Configure dark levels, color levels, movie resolution details through hi-vision camera footage during the video portion, then configure your audio system via 7.1 channel, Dolby Digital, dts, and linear PCM audio of new recordings from Kosuke Yamashita...


- High quality HDTV check & adjustment software
- Full HD picture 1920x1080 TV-line interlace scan
- Master quality 96kHz 24bit 7.1ch surround music
- Bilingual: English/Japanese

Homepage:http://anonymz.com/?http://www.highdefdiscnews.com
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22772530/14c1a40/HiDef.Reference.Disc_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/db5313f4/HiDef.Reference.Disc%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329598026/HiDef.Reference.Disc__links.txt
[/hide]

High definition tham khảo cho đĩa hi-tầm nhìn của nhà hát. Phông nền biên soạn bởi Q-Tech Co với âm thanh và kiểm tra toàn diện trực quan cho hệ thống của nhà bạn. Kiểm tra của riêng bạn Blu-ray và HD DVD, huyết tương và màn hình LCD, máy chiếu, và AV các sản phẩm khác với đĩa này tham khảo. Cấu hình tối cấp, các cấp độ màu, độ phân giải thông qua các chi tiết phim hi-tầm nhìn cảnh máy ảnh trong phần video, sau đó cấu hình của bạn thông qua hệ thống âm thanh 7.1 kênh, Dolby Digital, dts, và âm thanh PCM tuyến tính của bản thu mới từ Kosuke Yamashita ...


- Kiểm tra chất lượng cao HDTV & phần mềm điều chỉnh
- Full HD 1920x1080 hình ảnh / TV-line interlace quét
- Thạc sĩ chất lượng 96kHz 24bit 7.1ch surround âm nhạc
- Song ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Nhật

Trang chủ: http://anonymz.com/?http://www.highdefdiscnews.comPlugins Collection for Photoshop CS3-CS4 | 8.04 GB

Compilation of old and new plug-ins for Adobe Photoshop CS3-CS4, download all optional, we take all necessary.
At tablets can swear antivirus program, although no viruses in the release.

Contains:
* AKVIS;
* AlienSkin;
* Aurelon PhotoPro Photo Tools and LensTools 3.0;
* AV Bros Puzzle Pro 3.0;
* Beauty Guide 1.2.1 Rus;
* BW Styler 1.03 for Adobe Photoshop;
* Colour Effex Pro 3.0;
* ContrastMaster 1.03 Retail for Adobe Photoshop;
* Digital Film Tools Ozone 2.5.7 for Adobe Photoshop;
* FocalBlade 1.06 for Adobe Photoshop;
* Icon Plugin for PhotoShop 2.1;
* Image Skill;
* Kodak Digital Professional;
* LightMachine 1.03 for Adobe Photoshop;
* LucisArt 3;
* MakeUp Guide 1.0.4;
* onOne Software;
* OptikVerve Labs Virtual Photographer 1.5.6;
* Outliner 2.0 by Image Skill Software;
* Photoshop Designers Pack;
* Topaz;
* Plugins ST;
* PhotoshopPLUGINs.Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22773343/46717b2/P.PS_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/77ee4553/P.PS%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329601533/P.PS_links.txt
[/hide]

Biên soạn in cũ và mới plug-cho Adobe Photoshop CS3-CS4, tải về tất cả các tùy chọn, chúng tôi thực hiện tất cả các cần thiết.
Tại thuốc viên có thể swear chương trình chống virus, mặc dù không có vi-rút trong việc phát hành.

Chứa:
* AKVIS;
* AlienSkin;
* Aurelon PhotoPro Ảnh Tools và LensTools 3,0;
* AV Bros Puzzle Pro 3.0;
* Làm đẹp Hướng dẫn 1.2.1 Rus;
* BW Styler 1,03 cho Adobe Photoshop;
* Color Effex Pro 3.0;
* ContrastMaster 1,03 bán lẻ cho Adobe Photoshop;
* Digital Film Tools Ozone 2.5.7 cho Adobe Photoshop;
* FocalBlade 1,06 cho Adobe Photoshop;
* Icon Plugin cho Photoshop 2,1;
* Hình Kỹ năng;
* Kodak kỹ thuật số chuyên nghiệp;
* LightMachine 1,03 cho Adobe Photoshop;
* LucisArt 3;
* Hướng dẫn Makeup 1.0.4;
* OnOne Software;
* OptikVerve Labs Virtual Photographer 1.5.6;
* Outliner 2.0, đủ kỹ năng mềm;
* Photoshop Designers Pack;
* Topaz;
* Plugins ST;
* PhotoshopPLUGINs.All Adobe Portable Collections - 11in1 | 1.54GB

Why must spend whole time to search on Google and download one by one Version? All the produces of Adobe Photoshop was here!

Includes:
1. Portable Adobe Acrobat Reader 8
2. Portable Adobe After Effects CS3
3. Portable Adobe Audition v3.0
4. Portable Adobe Fireworks CS3
5. Portable Adobe Flash CS3
6. Portable Adobe GoLive CS3
7. Portable Adobe Illustrator CS3
8. Portable Adobe InDesign CS3
9. Portable Adobe Lightroom 1.3
10. Portable Adobe Page Maker v7.01
11. Portable Adobe Photoshop CS3 Extended

Portable Adobe Photoshop CS3 Extended
=================
Photoshop CS3 Extended includes all of the same features as Photoshop CS3 but adds a brand-new set of tools and capabilities for the integration of 3-D models, video and animation, and image measurement and analysis.

Portable Adobe Fireworks CS3
=================
Create and edit vector and bitmap images, and import and edit native AdobeA® PhotoshopA® and Adobe IllustratorA® files.
Image optimization, Optimize graphics for virtually any delivery scenario with preview, cross-platform gamma preview, selective JPEG compression, and a wide range of export controls.

Portable Adobe After Effects CS3
=================
Class Act! It's exciting when the newest version of a product that you've had the pleasure to use has so many tremendous new additions/upgrades to it as Adobe After Effects CS3. It's powerful integration across the board with the different Adobe products makes AE CS3 more exciting and effective. With it's new 2D and 3D compositing features, animating anything and everything is possible. The 3D feature includes moving animation along the X, Y, and Z coordinates.

Portable Adobe Illustrator CS3
=================
Create sophisticated vector artwork for virtually any medium with AdobeA‚A® IllustratorA‚A® CS3 software. Capture your ideas easily with industry-standard drawing tools, and experiment freely with flexible new color controls. Experience tight integration with other Adobe applications, and let improved performance help speed you through creating extraordinary graphics.

Portable Adobe InDesign CS3
=================
All-new AdobeA® InDesignA® CS software takes page design to a new level, combining extraordinary production power and creative freedom with innovative cross-media support. Through its tight integration with Adobe PhotoshopA®, IllustratorA®, and AcrobatA® software, this essential upgrade from InDesign 2.0 helps you produce pages quickly and output them reliably. Separations Preview palette Prevent printing errors by using the Separations Preview palette to preview plates, overprinting, ink limits, and more.

Portable Adobe Audition v3.0
=================
Recording, mixing, editing, and mastering — AdobeA® AuditionA® 3 software is the all-in-one toolset for professional audio production.

Portable Adobe Acrobat Reader 8
=================
Adobe Acrobat Reader is free, and freely distributable, software that lets you view and print Portable Document Format (PDF) files. Acrobat Reader also lets you fill in and submit PDF forms online.

Portable Adobe Document Format
=================
Invented by Adobe Systems and perfected over 15 years, Adobe Portable Document Format (PDF) lets you capture and view robust information — from any application, on any computer system — and share it with anyone around the world.

Portable Adobe Lightroom 1.3
=================
New AdobeA® PhotoshopA® Lightroom™ software is the professional photographer's essential toolbox, providing one easy application for managing, adjusting, and presenting large volumes of digital photographs so you can spend less time in front of the computer and more time behind the lens.

Portable Adobe GoLive CS3
=================
Design websites intuitively. AdobeA® GoLiveA® 9 software allows both web professionals and graphic designers to visually create sophisticated, CSS-based content. Design graphics in other Adobe applications and bring them to the web with ease, using familiar tools and concepts. Then, publish your site to the web with easy-to-use site management tools similar to those found in Adobe Bridge.

Portable Adobe Page Maker v7.01
=================
Portable Adobe PageMaker 7.01 is the ideal page layout program for business, education, and small- and home-office professionals who want to create high-quality publications such as brochures and newsletters. Get started quickly with templates, graphics, and intuitive design tools; work productively across Adobe applications; and easily leverage existing content to create customized communications

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22773534/65f8fca/Por.Adobe.Collections.11in1_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/eam2dd48/Por.Adobe.Collections.11in1%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329602411/Por.Adobe.Collections.11in1_links.txt
[/hide]

Tại sao phải dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm trên Google và một tải bởi một trong Phiên bản? Tất cả các sản xuất của Adobe Photoshop đã ở đây!

Bao gồm:
1. Portable Adobe Acrobat Reader 8
2. Portable Adobe After Effects CS3
3. Portable Adobe Audition v3.0
4. Portable Adobe Fireworks CS3
5. Portable Adobe Flash CS3
6. Portable Adobe GoLive CS3
7. Portable Adobe Illustrator CS3
8. Portable Adobe InDesign CS3
9. Portable Adobe Lightroom 1,3
10. Portable Adobe Page Maker v7.01
11. Portable Adobe Photoshop CS3 Extended

Portable Adobe Photoshop CS3 Extended
=================
Photoshop CS3 Extended bao gồm tất cả các tính năng giống như Photoshop CS3 nhưng thêm một thương hiệu, thiết lập mới các công cụ và khả năng hội nhập của các mô hình 3-D, video và hình ảnh động, và đo lường và phân tích hình ảnh.

Portable Adobe Fireworks CS3
=================
Tạo và chỉnh sửa véc tơ và hình ảnh bitmap, nhập khẩu và chỉnh sửa bản địa AdobeA ® PhotoshopA ® và Adobe ® IllustratorA tập tin.
Hình ảnh tối ưu hóa, Tối ưu hóa đồ họa cho kịch bản hầu như bất kỳ giao hàng với xem trước, qua xem trước gamma nền tảng, nén JPEG chọn lọc, và nhiều kiểm soát xuất khẩu.

Portable Adobe After Effects CS3
=================
Class Act! Đó là thú vị khi phiên bản mới nhất của một sản phẩm mà bạn đã có niềm vui để sử dụng có rất nhiều tranh mới to lớn mới / nâng cấp nó như Adobe After Effects CS3. It's hội nhập mạnh mẽ trên toàn hội đồng quản trị với các sản phẩm khác nhau làm cho AE Adobe CS3 thú vị hơn và hiệu quả. Với nó mới 2D và 3D tính năng hợp lại, Animating bất cứ điều gì và mọi thứ đều có thể. Các tính năng bao gồm các chuyển động hoạt hình 3D dọc theo X, Y, Z và tọa độ.

Portable Adobe Illustrator CS3
=================
Tạo ảnh nghệ thuật tinh vi vector cho vừa với hầu như bất kỳ AdobeA Một IllustratorA ®, A ® CS3 phần mềm. Nắm bắt những ý tưởng của bạn một cách dễ dàng với các ngành công nghiệp-công cụ vẽ tiêu chuẩn, và thử nghiệm miễn phí với các điều khiển màu linh hoạt mới. Kinh nghiệm tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng Adobe, và để cải thiện hiệu suất tốc độ giúp bạn thông qua việc tạo đồ họa bất thường.

Portable Adobe InDesign CS3
=================
Toàn mới AdobeA ® InDesignA ® CS mất phần mềm thiết kế trang đến một cấp độ mới, kết hợp sức mạnh phi thường sản xuất và tự do sáng tạo với cross-hỗ trợ đổi mới phương tiện truyền thông. Thông qua hội nhập chặt chẽ với Adobe ® PhotoshopA, IllustratorA ®, và phần mềm AcrobatA ®, nâng cấp này chủ yếu từ InDesign 2,0 giúp bạn tạo các trang đầu ra cho họ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Ly thân Xem thử bảng Ngăn chặn các lỗi in ấn bằng cách sử dụng ly thân trước tấm bảng để xem trước, overprinting, giới hạn mực, và nhiều hơn nữa.

Portable Adobe Audition v3.0
=================
Ghi âm, trộn, chỉnh sửa và làm chủ - AdobeA ® AuditionA ® 3 phần mềm là all-in-one toolset cho sản xuất âm thanh chuyên nghiệp.

Portable Adobe Acrobat Reader 8
=================
Adobe Acrobat Reader miễn phí, và tự do thể chia, phần mềm cho phép bạn xem và in Portable Document Format (PDF) files. Acrobat Reader cũng cho phép bạn điền và gửi mẫu PDF trực tuyến.

Adobe Portable Document Format
=================
Phát minh bởi Adobe Systems và hoàn thiện hơn 15 năm, Adobe Portable Document Format (PDF) cho phép bạn chụp và xem thông tin mạnh mẽ - từ các ứng dụng nào trên bất kỳ hệ thống máy tính - và chia sẻ nó với bất cứ ai trên thế giới.

Portable Adobe Lightroom 1,3
=================
Mới AdobeA ® PhotoshopA ® Lightroom ™ là phần mềm hộp công cụ thiết yếu của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cung cấp một ứng dụng dễ dàng cho việc quản lý, điều chỉnh, và trình bày khối lượng lớn các bức ảnh kỹ thuật số để bạn có thể dành nhiều thời gian hơn ở phía trước của máy tính và thời gian hơn đằng sau ống kính.

Portable Adobe GoLive CS3
=================
Thiết kế trang web trực giác. AdobeA ® GoLiveA ® 9 phần mềm cho phép các chuyên gia cả hai web và thiết kế đồ họa trực quan để tạo ra tinh vi, CSS dựa trên nội dung. Thiết kế đồ họa trong các ứng dụng Adobe và đưa chúng vào những trang web dễ dàng, sử dụng công cụ quen thuộc và khái niệm. Sau đó, xuất bản trang web của bạn đến các trang web với dễ sử dụng các công cụ quản lý trang web tương tự như các mặt hàng trong Adobe Bridge.

Portable Adobe Page Maker v7.01
=================
Portable Adobe PageMaker 7,01 là trang chương trình bố trí lý tưởng cho các doanh nghiệp, giáo dục, và nhỏ và các nhà-văn phòng chuyên nghiệp những người muốn tạo cao chất lượng các ấn phẩm như tờ rơi và các bản tin. Hãy bắt đầu một cách nhanh chóng với các mẫu, đồ họa, thiết kế và các công cụ trực quan; làm việc trên các ứng dụng Adobe productively; và tận dụng một cách dễ dàng nội dung hiện hành để tạo liên lạc tùy chỉnh
Steinberg Cubase 5 (Dongle emulation) | 6.38 GB

Cubase 5 adds even more creative possibilities and new technologies to the world’s premier music production software developed by Steinberg — providing the finest tools to producers, composers and musicians in any musical genre. VariAudio and PitchCorrect provide integrated intonation editing for monophonic vocal recordings. Groove Agent ONE and Beat Designer change the game for beat creation, while the revolutionary LoopMash seamlessly blends loops, creating unimaginable variations. VST Expression tools for composers combine with the first VST3 convolution reverb and improved automation for more dynamic mixes. And an array of additional enhancements and 64-bit technologies boost performance all designed to inspire further musical creativity and productivity.

OS : Windows only ( Windows XP, Windows Vista and Windows 7 )
Activate : Dongle emulation so no cracks or serials needed

Minimum System Requirements
The minimum system requirements state the minimal specification your computer must have to be able to use the software. A more powerful system may be required for certain tasks or larger projects. You can find more information about computer system specification and setup here.

* Supported operating systems: Windows XP, Windows Vista* and Windows 7*
* 2 GHz CPU (dual core CPU recommended)
* 1024 MB RAM
* Display resolution 1280 x 800 pixels recommended
* Windows DirectX compatible audio hardware (ASIO compatible audio hardware recommended for low-latency performance)
* DVD-ROM drive with dual-layer support
* 4 GB of free HD space
* USB component port for USB-eLicenser/Steinberg Key (copy protection)
* Internet connection for license activation

install :
* Dongle emulation so no cracks or serials for you to mess around with.
* Just follow the instructions in the cmd prompt window and enjoy.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22773842/d14350a/Steinberg2BCubase2B5_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/73c7ec67/Steinberg%25252BCubase%25252B5%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329603565/Steinberg_Cubase_5_links.txt
[/hide]

Cubase 5 cho biết thêm, ngay cả khả năng sáng tạo hơn và các công nghệ mới vào phần mềm hàng đầu thế giới sản xuất âm nhạc được phát triển bởi Steinberg - cung cấp những công cụ tốt nhất để sản xuất, nhà soạn nhạc và nhạc sĩ trong bất kỳ thể loại âm nhạc. VariAudio và PitchCorrect cung cấp tích hợp chỉnh sửa ngữ điệu cho các bản thu âm đơn âm giọng hát. Groove Agent ONE và Designer Beat thay đổi các trò chơi để tạo beat, trong khi LoopMash cách mạng liền mạch vòng pha trộn, tạo ra các biến thể tưởng tượng. VST Expression công cụ cho các nhà soạn nhạc kết hợp với reverb convolution đầu tiên VST3 và tự động hóa cải tiến cho năng động hơn trộn. Và một mảng bổ sung và cải tiến công nghệ 64-bit tăng hiệu suất tất cả các thiết kế để tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo âm nhạc và năng suất.

OS: Windows chỉ (Windows XP, Windows Vista và Windows 7)
Kích hoạt: Dongle thi đua như vậy không có vết nứt hoặc serial cần thiết

Hệ thống tối thiểu
Các yêu cầu hệ thống tối thiểu nhà nước các đặc điểm kỹ thuật tối thiểu máy tính của bạn phải có để có thể sử dụng phần mềm. Một hệ thống mạnh hơn có thể được yêu cầu cho công việc nhất định, dự án lớn hơn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về đặc điểm kỹ thuật hệ thống máy tính và thiết lập ở đây.

* Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista và Windows * 7 *
* 2 GHz CPU (dual core CPU recommended)
* 1024 MB RAM
* Hiển thị độ phân giải 1280 x 800 pixel được đề nghị
* Windows DirectX âm thanh tương thích phần cứng (ASIO audio tương thích phần cứng khuyến khích cho hiệu suất thấp, độ trễ-)
* DVD-ROM với sự hỗ trợ dual-layer
* 4 GB HD Việt
* USB thành phần cổng cho USB-eLicenser/Steinberg Key (bản sao bảo vệ)
* Kết nối Internet để kích hoạt giấy phép

cài đặt:
* Dongle thi đua như vậy không có vết nứt hoặc serial cho bạn để mess xung quanh với.
* Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong cửa sổ nhắc cmd và tận hưởng.

binhvt107cn0277 01-05-2010 12:08 AM


CoPilot Live 8.0.0.444 for Android OS Ships with Compliant Maps of Russia and Europe (2009) | 1.76GB

CoPilot Live - a complete voice GPS navigation on your Android smartphone. Includes all necessary functions: 2D and 3D view maps, online weather information and location of compatible maps of Russia and Europe.Year: 2009
Version: 8.0.0.444
Platform: Android OS
Compatibility with Vista: No
Language: English and Russian

Installation:
1. Set CoPilot_v8.0.0.444.apk
2. Connect your device to your PC
3. Navigate to the folder and copy the copilot pds files to a path / sdcard / copilot / save
4. Start CoPilot, map (Russia) and the voice will be extracted automatically. Map of Europe presented a separate file.

Content maps of Europe:
Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Gibraltar, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, Republic of Ireland, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Albania ( MRC), Belarus (MRC), Bulgaria (MRC), Croatia (CC), Czech Republic (CC), Estonia (CC), Hungary (CC), Latvia (CC), Lithuania (CC), Moldova (MRC), Montenegro (MRC), Poland (CC), Romania (Major cities + MRC), Serbia (MRC), Republic of Moldova (CC), Slovakia (CC), Slovenia (CC), Ukraine (MRC). Note: (MRC = major cities and roads, CC = detailing streets)Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22820425/bfe1f17/CoPilotLive_8.0.0.444.maps.Europe_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/7m8f73cf/CoPilotLive_8.0.0.444.maps.Europe%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329773260/CoPilotLive_8.0.0.444.maps.Europe__links.txt
[/hide]

Copilot Live - một giọng nói hoàn GPS menu trên điện thoại thông minh Android của bạn. Bao gồm tất cả các chức năng cần thiết: 2D và 3D xem bản đồ, trực tuyến thông tin thời tiết và vị trí của bản đồ tương thích của Nga và châu Âu.Năm: 2009
Phiên bản: 8.0.0.444
Hệ điều hành: Android OS
Khả năng tương thích với Vista: Không có
Ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Nga

Cài đặt:
1. Set CoPilot_v8.0.0.444.apk
2. Kết nối điện thoại với máy PC của bạn
3. Điều hướng đến thư mục và sao chép Copilot PDS một đường dẫn đến tập tin / sdcard / Copilot / lưu
4. Bắt đầu Copilot, bản đồ (Nga) và giọng nói sẽ được chiết xuất tự động. Bản đồ của Châu Âu trình bày một tập tin riêng biệt.

Nội dung các bản đồ của Châu Âu:
Andorra, Áo, Bỉ, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Gibraltar, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Cộng hoà Ireland, San Marino, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Albania ( MRC), Belarus (MRC), Bulgaria (MRC), Croatia (CC), Cộng hòa Séc (CC), Estonia (CC), Hungary (CC), Latvia (CC), Lithuania (CC), Moldova (MRC), Montenegro (MRC), Ba Lan (CC), Rumani (Các thành phố lớn + MRC), Serbia (MRC), Republic of Moldova (CC), Slovakia (CC), Slovenia (CC), Ukraina (MRC). Lưu ý: (MRC = thành phố lớn và đường bộ, CC = đường phố chi tiết)Adobe After Effects CS4 (up to 9.0.2) Professional with Video Training Collections | 7.04GB

With Adobe After Effects CS4 software, you can create compelling motion graphics and blockbuster visual effects with flexible tools that help save you time and deliver unparalleled creative power. Design vector graphics, create more organic movements, and expedite delivery with new integration and collaboration features. Use QuickSearch to instantly locate any element or even missing footage in a comp or project; navigate quickly between nested comps using the new Mini-Flowchart. Import 3D models from Adobe Photoshop CS4, and then bring them into After Effects to composite them with other elements, adjust lighting, and more. Adobe provides end-to-end software solutions to deliver compelling experiences on film, video, DVD, the web, and mobile devices. Adobe After Effects CS4 software is a must-have release that helps make you more productive. Searchable timelines and projects, expanded 3D compositing options, included Mocha for Adobe After Effects software, and numerous enhancements streamline almost everything you do.

Bring your vision to life with blockbuster visual effects and compelling motion graphics in Adobe After Effects Professional software. Work with sophisticated tools and enjoy tight integration with Adobe's leading design applications while you deliver stunning work to virtually any media type. Design from scratch or jump-start projects from hundreds of fully customizable presets and templates - all from within a streamlined interface.

• Import of 3D layers from Photoshop
Import 3D models from Adobe Photoshop CS4 into Adobe After Effects CS4 to composite them with other elements, and more.
• Searchable timelines and projects and easier nested comp navigation
Locate any element in a comp or project with the new QuickSearch. Quickly navigate between nested comps with the new Mini-Flowchart.
• Compositions exported as layered projects
Export compositions as layered, XFL format projects that can be opened and edited in Adobe Flash® CS4 Professional software. Many After Effects assets such as text and Adobe Illustrator® artwork are preserved as vectors.
• Integrated workflow for mobile device authoring
Select devices in Adobe Device Central and automatically set up an After Effects project that targets those devices, with settings that match the targeted devices and the Render Queue setup to output to the proper codecs and resolutions.
• Numerous interface and workflow tweaks
Work more efficiently with dozens of user-requested changes, including the new Auto Resolution setting that only renders visible pixels when zooming in and out of a comp view, streamlined memory and multicore processing preferences, and more.
• Dynamic Link between Adobe Premiere Pro, After Effects, and Soundbooth
Using Adobe Creative Suite® 4 Production Premium software, now link Adobe Premiere® Pro sequences to an After Effects composition and After Effects comps to Adobe Soundbooth® with Adobe Dynamic Link.
• Independent keyframing of x, y, z values, plus 3D compositing improvements
Composite in 3D space more easily: Keyframe x, y, and z position values separately, and use the new unified camera, which makes the After Effects camera tool work more like those in 3D modeling applications.
• Cartoon effect
Instantly give live footage the look of cell animation. Stylize video by reducing the color palette of a clip and by emphasizing edges.
• Mocha for Adobe After Effects from Imagineer Systems
Use this powerful 2.5D planar tracking application from Imagineer Systems to track the motion of elements — even in challenging shots where elements move offscreen or where there is motion blur or excessive grain.
• XMP metadata for asset intelligence
Now retain asset metadata while you work in After Effects. Add new project-, comp-, and layer-level metadata to streamline project tracking, and automate asset auditing and many other tasks.

Video Training Collections Content:
Lynda.com - After Effects CS4 New Features
Lynda.com - After Effects CS4 Getting Started
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training Exercise
Lynda.com - After Effects CS4 New Creative Techniques
Lynda.com - After Effects CS4 Tips
Lynda.com - Adobe After Effects CS4 Beyond the Basics
VTC - Adobe After Effects CS4
Total Training - Adobe After Effects CS4 Essentials

Homepage - http://www.adobe.com/products/aftereffects/

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/b5mf3cdc/ADAFEFCS49.0.2PRVTC%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329764666/ADAFEFCS49.0.2PRVTC__links.txt
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22818964/7e3c951/ADAFEFCS49.0.2PRVTC_links.txt.html
[/hide]

Với phần mềm Adobe After Effects CS4, bạn có thể tạo hấp dẫn chuyển động đồ họa và hiệu ứng thị giác bom tấn với các công cụ linh hoạt giúp bạn tiết kiệm thời gian và cung cấp năng lượng sáng tạo vô song. Thiết kế đồ hoạ vector, tạo ra nhiều phong trào hữu cơ, và tiến hành giao hàng với hội nhập mới và các tính năng cộng tác. QuickSearch để sử dụng ngay lập tức xác định vị trí bất cứ phần tử hoặc thậm chí là mất tích trong một cảnh quay comp, dự án; di chuyển nhanh giữa các comps lồng nhau bằng cách sử dụng mới Mini-Flowchart. Nhập khẩu từ các mô hình 3D Adobe Photoshop CS4, và sau đó đưa chúng vào After Effects để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, điều chỉnh ánh sáng, và nhiều hơn nữa. Adobe cung cấp cho end-to-end giải pháp phần mềm để cung cấp những trải nghiệm hấp dẫn trên phim ảnh, video, DVD, web, và các thiết bị di động. Phần mềm Adobe After Effects CS4 là phải có bản phát hành giúp bạn làm cho năng suất cao hơn. Searchable thời hạn và các dự án, mở rộng 3D tuỳ chọn khác hợp lại, bao gồm Mocha cho Adobe After Effects phần mềm, và nhiều cải tiến sắp xếp gần như mọi thứ bạn làm.

Mang theo tầm nhìn của bạn để cuộc sống bom tấn với các hiệu ứng thị giác và hấp dẫn chuyển động đồ họa trong Adobe After Effects chuyên nghiệp phần mềm. Làm việc với các công cụ tinh vi và tận hưởng tích hợp chặt chẽ với các ứng dụng thiết kế hàng đầu của Adobe trong khi bạn giao công việc tuyệt vời để loại hầu như bất cứ phương tiện truyền thông. Thiết kế từ đầu hoặc dự án jump-start từ hàng trăm cài đặt trước hoàn toàn tùy chỉnh và mẫu - tất cả từ bên trong một giao diện được sắp xếp.

• Nhập khẩu 3D lớp từ Photoshop
Nhập khẩu các mô hình 3D từ Adobe Photoshop CS4 vào Adobe After Effects CS4 để hỗn hợp chúng với các yếu tố khác, và nhiều hơn nữa.
• Searchable thời hạn và các dự án và dễ dàng chuyển hướng comp lồng nhau
Xác định vị trí bất kỳ yếu tố trong một comp, dự án với QuickSearch mới. Nhanh chóng điều hướng giữa comps lồng nhau với Mini-Flowchart mới.
• Thành phần xuất khẩu như các dự án lớp
Tác phẩm xuất khẩu như lớp, các dự án định dạng XFL rằng có thể được mở và chỉnh sửa trong phần mềm Adobe Flash ® CS4 Professional. Nhiều After Effects tài sản như văn bản và ảnh nghệ thuật Adobe Illustrator ® được bảo tồn là vectơ.
• Tích hợp công việc cho authoring thiết bị di động
Chọn thiết bị trong Device Central Adobe và tự động thiết lập một After Effects mục tiêu dự án mà các thiết bị, với cài đặt các thiết bị phù hợp với mục tiêu và thiết lập Render xếp hàng để đầu ra cho các codec thích hợp và các nghị quyết.
• Nhiều giao diện và công việc chỉnh
Làm việc hiệu quả hơn với hàng chục người dùng yêu cầu thay đổi, trong đó có Nghị quyết mới tự động cài đặt mà ám chỉ có thể nhìn thấy khi phóng to điểm ảnh trong và ngoài một lần xem comp, bộ nhớ tinh gọn và sở thích chế biến đa lõi, và nhiều hơn nữa.
• Dynamic Link giữa Adobe Premiere Pro, After Effects, và Soundbooth
Sử dụng Adobe Creative Suite ® 4 Production Premium phần mềm, bây giờ liên kết Adobe Premiere ® Pro chuỗi đến một thành phần Effects Sau và After Effects comps để Adobe Soundbooth ® với Adobe Dynamic Link.
• Độc lập keyframing của x, y, z các giá trị, cộng với 3D compositing cải tiến
Composite trong không gian 3D dễ dàng hơn: Keyframe x, y, z các giá trị và vị trí riêng biệt, và sử dụng máy ảnh mới thống nhất, mà làm cho After Effects camera công cụ làm việc giống như những người trong các ứng dụng mô hình 3D.
• Cartoon hiệu lực
Ngay lập tức đưa ra cảnh sống nhìn của hoạt hình tế bào. Gọi tên video bằng cách giảm các bảng màu của clip và bằng cách nhấn mạnh các cạnh.
• Mocha cho Adobe After Effects từ Imagineer Systems
Sử dụng phẳng 2.5D mạnh ứng dụng theo dõi từ Imagineer Hệ thống theo dõi các chuyển động của các yếu tố - thậm chí ở mũi chích ngừa đầy thách thức mà các yếu tố di chuyển offscreen hoặc nơi có chuyển động mờ hoặc hạt quá mức.
• XMP metadata cho tình báo tài sản
Bây giờ giữ lại siêu dữ liệu tài sản trong khi bạn làm việc trong After Effects. Thêm dự án mới, comp-, và lớp siêu dữ liệu cấp độ để sắp xếp theo dõi dự án, kiểm toán tài sản và tự động hoá và nhiệm vụ khác.

Video Đào tạo Bộ sưu tập Nội dung:
Lynda.com - After Effects CS4 New Features
Lynda.com - After Effects CS4 Bắt đầu
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training
Lynda.com - After Effects CS4 Essential Training dục
Lynda.com - After Effects CS4 New Creative Techniques
Lynda.com - After Effects CS4 Mẹo
Lynda.com - Adobe After Effects CS4 Beyond the Basics
VTC - Adobe After Effects CS4
Tổng số Đào tạo - Adobe After Effects CS4 Essentials

Trang chủ - http://www.adobe.com/products/aftereffects/Microsoft Office 2007 Enterprise SP2 and PreSP3 Dream Edition (Updated 31/12/2009) | 2.13 GB

Microsoft Office 2007 Enterprise is the most complete set of tools for collaboration and effective use of information. You can use Office Enterprise 2007 is not just sitting behind a desk, but anywhere, anytime. Based on the solid foundation of Microsoft Office Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 enables people to effectively interact with each other, together creating and using information.

Content on 31.12.2009:
* Microsoft Office 2007 Enterprise SP2 with updates from 08.12.2009;
* NEW! Microsoft Office 2007 Enterprise PreSP3 Dream Edition.

1) Microsoft Office 2007 Enterprise SP2

Year: 2009
Version: 12.0.6425.1000
Developer: Microsoft
Platform: Windows
Compatibility with Vista: complete
Compatible with 7: complete

System requirements:
Microsoft Windows XP SP2
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Processor 500 MHz or more
RAM 256 MB or more
A DVD-ROM drive
HDD 2GB
Screen resolution 800x600 pixels, 1024x768 or higher recommended.

Contents:
* Microsoft Office Excel 2007;
* Microsoft Office Outlook 2007;
* Microsoft Office PowerPoint 2007;
* Microsoft Office Word 2007;
* Microsoft Office Access 2007;
* Microsoft Office InfoPath 2007;
* Microsoft Office Publisher 2007;
* Microsoft Office OneNote 2007;
* Microsoft Office Groove 2007.

Additional Information:
Integrated SP2 and all updates from 08.12.2009.

Content updates:
KB957789
KB963665
KB963669
KB963677
KB963678
KB967642
KB969559
KB969613
KB969693
KB972363
KB972581
KB973593
KB973704
KB973709
KB974234
KB974561
KB976416
KB976884

2) Microsoft Office 2007 Enterprise PreSP3 Dream Edition

Year: 2009
Platform: Windows
Compatibility with Vista: complete

System requirements:
Processor: The frequency of not less than 500 MHz
Memory: 256 MB
Hard disk space: 2 GB
Screen: Resolution of at least 1024x768 pixels
Operating System: Microsoft Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista

Features:
* The distribution is integrated with Service Pack 2 and all that came before 2010, the official update;
* The serial number during installation, you need not!
* When installing invited to select features to install;
* The minimum optimal set of components already selected, but you can change;
* Office can be installed on the operating system, Windows XP, Windows Vista and Windows 7, 32 and 64 bit;
* All files in the original distribution, nothing changed, added only update and serial number.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22821190/a79a783/M.O.E.2007.SP2_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/76m98793/M.O.E.2007.SP2%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/327996491/Office2007ProPreSP3_Dream2010__links.txt
[/hide]

Microsoft Office 2007 Enterprise là tập hợp đầy đủ nhất các công cụ cho nghiên cứu khoa học và hiệu quả sử dụng thông tin. Bạn có thể sử dụng Office Enterprise 2007 không chỉ là ngồi phía sau bàn làm việc, nhưng bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Dựa trên nền tảng vững chắc của Microsoft Office Professional Plus 2007, Office Enterprise 2007 cho phép con người có hiệu quả tương tác với nhau, cùng nhau tạo và sử dụng thông tin.

Nội dung ngày 31 tháng 12 2009:
* Microsoft Office 2007 Enterprise SP2 với cập nhật từ 12 tháng 8 năm 2009;
* NEW! Microsoft Office 2007 Enterprise Edition PreSP3 Dream.

1) Microsoft Office 2007 Enterprise SP2

Năm: 2009
Phiên bản: 12.0.6425.1000
Phát triển: Microsoft
Hệ điều hành: Windows
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Tương thích với 7: hoàn thành

Yêu cầu hệ thống:
Microsoft Windows XP SP2
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Bộ vi xử lý 500 MHz hoặc hơn
RAM 256 MB hoặc nhiều hơn
DVD-ROM
HDD 2GB
Màn hình có độ phân giải 800x600 pixel, 1024x768 hoặc cao hơn được đề nghị.

Nội dung:
* Microsoft Office Excel 2007;
* Microsoft Office Outlook 2007;
* Microsoft Office PowerPoint 2007;
* Microsoft Office Word 2007;
* Microsoft Office Access 2007;
* Microsoft Office InfoPath 2007;
* Microsoft Office Publisher 2007;
* Microsoft Office OneNote 2007;
* Microsoft Office Groove 2007.

Thông tin thêm:
Tích hợp SP2 và tất cả các bản cập nhật từ ngày 12 Tháng Tám năm 2009.

Nội dung cập nhật:
KB957789
KB963665
KB963669
KB963677
KB963678
KB967642
KB969559
KB969613
KB969693
KB972363
KB972581
KB973593
KB973704
KB973709
KB974234
KB974561
KB976416
KB976884

2) Microsoft Office 2007 Enterprise Edition PreSP3 Dream

Năm: 2009
Hệ điều hành: Windows
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành

Yêu cầu hệ thống:
Bộ xử lý: Tần số của không ít hơn 500 MHz
Memory: 256 MB
Hard disk space: 2 GB
Màn hình: Nghị quyết của ít nhất 1024x768 pixel
Hệ điều hành: Microsoft Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP3, Windows Vista

Các tính năng:
* Các phân phối được tích hợp với Service Pack 2 và tất cả những gì đến trước năm 2010, bản cập nhật chính thức;
* Các số nối tiếp trong khi cài đặt, bạn cần không!
* Khi cài đặt mời để chọn các tính năng cài đặt;
* Các tối ưu tối thiểu của các thành phần được chọn, nhưng bạn có thể thay đổi;
* Văn phòng có thể được cài đặt trên hệ điều hành, Windows XP, Windows Vista và Windows 7, 32 và 64-bit;
* Tất cả ảnh trong việc phân phối bản gốc, không có gì thay đổi, bổ sung và cập nhật chỉ số serial.Microsoft Office 2007 with SP2 SELECT EDITION v2 (English) - NHT | 3.39GB

The basis of this assembly taken original image 2007 Microsoft Office System Select Edition. This image is not available on MSDN, produced only for large corporate clients.

Program Name: Microsoft office 2007 with SP2 SELECT EDITION v2 [English]-NHT
Program Version: 2
Language: English

Treatment: not required (the installer is already disinfected)

System requirements:
Operating System: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) or later
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Computer and processor: PC with 500 MHz processor or higher, 256 MB or more RAM drive for DVD-ROM drive, a PC with 1 GHz processor and 512 MB of RAM (or more powerful computer) is required to work with Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
Hard drive: Installation requires 2GB, part of this volume will be freed after installation, when the original installation file will be deleted
Screen resolution: minimum 800x600 pixels, 1024x768 or greater recommended

Description:
The structure of the image includes the following products:
- Microsoft Office Access 2007
- Microsoft Office Enterprise 2007
- Microsoft Office Excel 2007
- Microsoft Office Groove 2007
- Microsoft Office InfoPath 2007
- Microsoft Office OneNote 2007
- Microsoft Office Outlook 2007
- Microsoft Office PowerPoint 2007
- Microsoft Office Project Professional 2007
- Microsoft Office Project Standard 2007
- Microsoft Office Publisher 2007
- Microsoft Office SharePoint Designer 2007
- Microsoft Office Visio Professional 2007
- Microsoft Office Visio Standard 2007
- Microsoft Office Word 2007
- Microsoft Office Professional plus 2007
- Microsoft Office Standard

12.0.6425.1000_OfficeSelectEdition_With_Sp2_x86_en-us_dvd.iso
MD5: 364ba0041b66403c072ee07d0a5268d0
Version 2.0 - 25.12.2009
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22821549/d22d7ab/MO2007P2.SEL.EDI.v2.E.NHT_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/eam25f57/MO2007P2.SEL.EDI.v2.E.NHT%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/329777938/MO2007P2.SEL.EDI.v2.E.NHT__links.txt
[/hide]

Cơ sở lắp ráp này lấy hình ảnh ban đầu 2007 Microsoft Office System Chọn Edition. Hình ảnh này không có sẵn trên MSDN, sản xuất chỉ dành cho khách hàng lớn của công ty.

Tên chương trình: Microsoft office 2007 SP2 SELECT Edition v2 [Tiếng Anh]-NHT
Chương trình Phiên bản: 2
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Điều trị: không cần thiết (trình cài đặt đã được khử trùng)

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hoặc mới hơn
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008
Máy tính và bộ vi xử lý: PC với bộ vi xử lý 500 MHz hoặc cao hơn, 256 MB RAM hoặc ổ đĩa DVD-ROM, một máy tính với bộ xử lý 1 GHz và 512 MB RAM (hoặc mạnh hơn máy tính) là cần thiết để làm việc với Microsoft Office Outlook 2007 Liên hệ với doanh nghiệp quản lý
Ổ cứng: Cài đặt yêu cầu 2GB, một phần của khối này sẽ được giải phóng sau khi cài đặt, khi các tập tin cài đặt gốc sẽ bị xóa
Màn hình có độ phân giải: tối thiểu 800x600 pixel, 1024x768 hoặc cao hơn nên

Mô tả:
Cấu trúc của hình ảnh bao gồm các sản phẩm sau:
- Microsoft Office Access 2007
- Microsoft Office Enterprise 2007
- Microsoft Office Excel 2007
- Microsoft Office Groove 2007
- Microsoft Office InfoPath 2007
- Microsoft Office OneNote 2007
- Microsoft Office Outlook 2007
- Microsoft Office PowerPoint 2007
- Microsoft Office Project Professional 2007
- Microsoft Office Project Standard 2007
- Microsoft Office Publisher 2007
- Microsoft Office SharePoint Designer 2007
- Microsoft Office Visio Professional 2007
- Microsoft Office Visio Standard 2007
- Microsoft Office Word 2007
- Microsoft Office Professional cộng thêm 2.007
- Microsoft Office Standard

12.0.6425.1000_OfficeSelectEdition_With_Sp2_x86_en-us_dvd.iso
MD5: 364ba0041b66403c072ee07d0a5268d0
Phiên bản 2.0 - 25 Tháng Mười Hai năm 2009Windows Xp Professional SP3 Original [IE7 + WMP11 + SATA] | 642 MB

Windows Xp Professional SP3 Original CD now included:

* Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
* Code65536 FontReg 2.1.1
* Microsoft European Union Expansion Font Update 1.2
* Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
* Microsoft Update 7.2.6001.788
* MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
* MSXML 6.0 (Includes KB954459 Hotfix)
* Microsoft Internet Explorer 7
* Microsoft Windows Media Player 11.0.5721.5230
* Windows Genuine Advantage Notifications 1.8.31.9


Miscellaneous Tweaks:

* KB873374 - Microsoft GDI+ Detection Tool Registry Entry
* KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2.5
* Windows XP SP3 WBEM Fix


Support SATA & MassStorage:

* 3ware Escalade 6000 Storage Switch
* AEC6897 4-Channel IDE ULTRA 133 RAID Adapter for Windows 2000/XP/2003
* AEC6897 RAID Processor
* AEC6898 4-Channel SERIAL ATA RAID Adapter for Windows 2000/XP/2003
* AEC6898 RAID Processor
* ACARD AEC6210UF UltraDMA33 Controller
* ACARD AEC6260 UltraDMA-66 Controller
* ACARD AEC6290 Serial ATA Controller
* ACARD AEC6280 ULTRA ATA133 IDE Controller
* ACARD AEC-6885/6895/6896 PCI 4 Channel RAID Controller
* ACARD RAID PROCESSOR
* ACARD AEC-6880/6890 Ultra ATA133 / Serial ATA RAID Controller
* ACARD RAID PROCESSOR
* ACARD AEC67160 PCI Ultra160 LVD/SE SCSI Adapter
* ACARD AEC6710 Series PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710D PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710S/6712S/TS PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6712U/TU PCI Ultra SCSI Controller
* ACARD AEC6712UW PCI Ultra/W SCSI Controller
* Adaptec 2000S Ultra3
* Adaptec 2005S Ultra3
* Adaptec 2010S Ultra320
* Adaptec 2015S Ultra320
* Adaptec 2100S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 2110S Ultra3
* Adaptec 2400A UDMA Four Channel
* Adaptec 2405SA SATA Four Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Four Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM1564U3 Ultra3 Dual Channel
* PM1564U3 Ultra3 Single Channel
* PM1654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2664U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2664U3 Ultra3 Single Channel
* PM2865U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2865U3 Ultra3 Single Channel
* PM3754U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3755F Fibre Channel (NON ACPI)
* PM3755U2B Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3757U2 Ultra2 Dual Channel
* PM3757U2 Ultra2 Single Channel
* Adaptec ASE-335 SAS Backplane Device
* Adaptec S50 SAS Backplane Device
* Adaptec Virtual SGPIO 0 Device
* Adaptec Virtual SGPIO 1 Device
* Adaptec Virtual SGPIO 2 Device
* Adaptec Virtual SGPIO 3 Device
* Newisys S50 SAS Backplane Device
* 64-Bit/66MHz Dual Channel Wide Ultra3 SCSI Adapter
* 64-Bit/66MHz Wide Ultra3 SCSI Adapter
* Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller
* Adaptec AIC-7892 - Ultra160 SCSI
* Adaptec AIC-7899 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 19160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160 Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160LP Low Profile Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160N - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39160/3960D - Ultra160 SCSI
* Adaptec ATA RAID 1200A Controller
* Adaptec RCM Device
* Adaptec AAR-1420SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1430SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec Processor Device (Pseudo)
* Adaptec RAID Management Device
* Adaptec SCSI RAID 5400S Controller
* Adaptec SCSI RAID Controller
* Adaptec Serial ATA HostRAID driver
* Adaptec HostRAID Management Processor Device
* Adaptec Management Processor Device
* Adaptec AIC-7901 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902B - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320ALP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LPE - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320D - Ultra320 SCSI
* Adaptec HostRAID Management Processor Device
* Adaptec AIC-7901 HostRAID driver
* Adaptec AIC-7901A HostRAID driver
* Adaptec AIC-7902 HostRAID driver
* Adaptec AIC-7902B HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320 HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320A HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320ALP HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320B HostRAID driver
* Adaptec ASC-29320LP HostRAID driver
* Adaptec ASC-39320 HostRAID driver
* Adaptec ASC-39320A HostRAID driver
* Adaptec ASC-39320D HostRAID driver
* Adaptec Array1000U160 PCI RAID Controller for Windows2000
* Adaptec Memory Controller / XOR Engine
* Adaptec AAR-1220SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1225SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec Processor Device (Pseudo)
* Adaptec RAID Management Device
* Adaptec RAID 3085
* Adaptec RAID 31205
* Adaptec RAID 31605
* Adaptec RAID 3405
* Adaptec RAID 3805
* Adaptec RAID 4000
* Adaptec RAID 5085
* Adaptec RAID 51205
* Adaptec RAID 51245
* Adaptec RAID 51605
* Adaptec RAID 51645
* Adaptec RAID 52445
* Adaptec RAID 5405
* Adaptec RAID 5445
* Adaptec RAID 5805
* Adaptec SAS RAID 4800SAS Controller
* Adaptec SAS RAID 4805SAS Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2420SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2620SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2820SA Controller
* AOC-USAS-S4i RAID Controller
* AOC-USAS-S4iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8i RAID Controller
* AOC-USAS-S8i-LP RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR-LP RAID Controller
* IBM ServeRAID 8i Controller
* IBM ServeRAID 8k/8k-l Controller
* IBM ServeRAID 8s Controller
* ICP SAS RAID ICP5085BR Controller
* ICP SAS RAID ICP9085LI Controller
* ICP SATA RAID ICP9047MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9067MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9087MA Controller
* ICP5045BL
* ICP5085BL
* ICP5085SL
* ICP5125BR
* ICP5125SL
* ICP5165BR
* ICP5165SL
* ICP5445SL
* ICP5805BL
* ICP5805SL
* Sun STK RAID EM
* Sun STK RAID EXT
* Sun STK RAID INT
* Sun STK RAID REM
* Adaptec RAID 1800
* Adaptec RAID 2400
* Adaptec RAID 3400
* Adaptec RAID 3800
* Adaptec RAID 3805
* Adaptec RAID ARK-1000/8 Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AL Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5085AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5445AU Controller
* Adaptec SAS RAID Management Device
* Adaptec AIC-9405 SAS/SATA Controller
* Adaptec AIC-9410w SAS/SATA Controller
* Adaptec ASC-44300 SAS/SATA Controller
* Adaptec ASC-48300 SAS/SATA Host Adapter
* Adaptec ASC-58300 SAS/SATA Controller
* Adaptec COMSTOCK SAS/SATA Controller
* Adaptec Processor Device (Pseudo)
* Compaq PCI-X 133MHz 2CH U320 SCSI Adapter
* DELL CERC SATA 1.5/6ch RAID Controller
* DELL CERC SATA 1.5/6ch RAID Management Device
* EuroLogic 200 SAF-TE Processor Device
* EuroLogic 205 SAF-TE Processor Device
* EuroLogic 206 SAF-TE Processor Device
* AMD-756 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-766 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-768 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-8111 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* Primary AMD IDE Channel
* ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
* ALi SATA/RAID Controller (M5281/M5283)
* ALi ATA/RAID Controller
* ARECA (X86-32-SCSIPORT) SAS RAID Host Adapter (RAID6-ENGINE Inside)
* ARECA (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter
* ARECA (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter (RAID6-ENGINE Inside)
* Areca VIRTUAL SCSI RAID Device
* ATI IDE Controller
* ATI AHCI Compatible RAID Controller
* ATI RAID Console
* ATI IDE Controller
* CMD PCI-0649 Ultra100 IDE Raid Controller
* Compaq 32-Bit Fast SCSI Controller /P
* Compaq 32-Bit Fast SCSI-2/E Controller
* Compaq 32-Bit Fast Wide SCSI Controller /E
* Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI Controller /P
* Compaq 32-Bit Ultra SCSI Controller /P
* Compaq 32-Bit Ultra2 SCSI Controller /P
* Compaq 64-Bit Ultra2 SCSI Controller /P
* Compaq Integrated Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller
* Compaq Integrated Wide Ultra2 SCSI Adapter
* Compaq Integrated Smart Array Controller
* Compaq RAID LC2 Controller
* Compaq Smart Array 4200 Controller
* Compaq Smart Array 4250ES Controller
* Compaq Smart Array 431 Controller
* Dell SAS 5/E Adapter Controller
* Dell SAS 5/i Integrated Controller
* Dell SAS 5/iR Adapter Controller
* Dell SAS 5/iR Integrated Controller
* Dell SAS 6/iR Adapter Controller
* Dell SAS 6/iR Integrated Blades Controller
* Dell SAS 6/iR Integrated Controller
* Dell SAS 6/iR Integrated Workstation Controller
* Emulex PLUS
* Emulex LightPulse HBA - Storport Miniport Driver
* Highpoint Technology Inc. Hpt366 Ultra DMA 66 Controller
* HighPoint HPT3xx ATA RAID Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 174x SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 3220 SATA Controller
* RocketRAID 3320 SATA Controller
* RocketRAID 3410 SATA Controller
* RocketRAID 3510 SATA Controller
* RocketRAID 3511 SATA Controller
* RocketRAID 3520 SATA Controller
* RocketRAID 3521 SATA Controller
* RocketRAID 3522 SATA Controller
* RocketRAID 3540 SATA Controller
* RocketRAID 4320 SAS Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* HighPoint RCM Device
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 154x/1640 Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 222x SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* IBM ServeRAID 4L Controller
* IBM ServeRAID 4Lx Controller
* IBM ServeRAID 4M Controller
* IBM ServeRAID 4Mx Controller
* IBM ServeRAID 5i Controller
* IBM ServeRAID 6i Controller
* IBM ServeRAID 6M Controller
* IBM ServeRAID 7k Controller
* GDT4x13RZ Disk Array Controller
* GDT4x23RZ Disk Array Controller
* GDT6000/6020/6050 Disk Array Controller
* GDT6000B/6010 Disk Array Controller
* GDT6110/6510 Disk Array Controller
* GDT6115/6515 Disk Array Controller
* GDT6117/6517 Disk Array Controller
* GDT6120/6520 Disk Array Controller
* GDT6125/6525 Disk Array Controller
* GDT6127/6527 Disk Array Controller
* GDT6530 Disk Array Controller
* GDT6535 Disk Array Controller
* GDT6537 Disk Array Controller
* GDT6550 Disk Array Controller
* GDT6555 Disk Array Controller
* GDT6557 Disk Array Controller
* GDT6x11RD Disk Array Controller
* GDT6x11RP Disk Array Controller
* GDT6x13RS Disk Array Controller
* GDT6x17RD Disk Array Controller
* GDT6x17RP Disk Array Controller
* GDT6x18RD Disk Array Controller
* GDT6x18RS Disk Array Controller
* GDT6x19RD Disk Array Controller
* GDT6x21RD Disk Array Controller
* GDT6x21RP Disk Array Controller
* GDT6x23RS Disk Array Controller
* GDT6x27RD Disk Array Controller
* GDT6x27RP Disk Array Controller
* GDT6x28RD Disk Array Controller
* GDT6x28RS Disk Array Controller
* GDT6x29RD Disk Array Controller
* GDT6x33RS Disk Array Controller
* GDT6x37RD Disk Array Controller
* GDT6x37RP Disk Array Controller
* GDT6x38RD Disk Array Controller
* GDT6x38RS Disk Array Controller
* GDT6x43RS Disk Array Controller
* GDT6x53RS Disk Array Controller
* GDT6x57RD Disk Array Controller
* GDT6x57RP Disk Array Controller
* GDT6x58RD Disk Array Controller
* GDT6x58RS Disk Array Controller
* GDT6x63RS Disk Array Controller
* GDT7x13RN Disk Array Controller
* GDT7x18RN Disk Array Controller
* GDT7x19RN Disk Array Controller
* GDT7x23RN Disk Array Controller
* GDT7x28RN Disk Array Controller
* GDT7x29RN Disk Array Controller
* GDT7x33RN Disk Array Controller
* GDT7x38RN Disk Array Controller
* GDT7x43RN Disk Array Controller
* GDT7x53RN Disk Array Controller
* GDT7x58RN Disk Array Controller
* GDT7x63RN Disk Array Controller
* GDT8x13RZ Disk Array Controller
* GDT8x22RZ Disk Array Controller
* GDT8x23RZ Disk Array Controller
* GDT8x33RZ Disk Array Controller
* GDT8x43RZ Disk Array Controller
* GDT8x53RZ Disk Array Controller
* GDT8x63RZ Disk Array Controller
* ICP vortex GDT RAID Controller
* RAID Controller
* Cluster Controller Management Device
* Controller Management Device
* ITE IT8212 ATA RAID Controller
* LSI Logic Corporation.
* Integrated Ultra ATA-100 Dual Channel Controller
* Integrated Ultra ATA-100 IDE RAID Controller
* LSI Logic CSB-6 IDE 100 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID IDE 100 Driver For MAGNIA Z500
* LSI MegaRAID IDE 100/MAGNIA Z3x0 Controller
* LSI MegaRAID IDE 133 Controller
* LSI MegaRAID Serial ATA Controller
* RAID Virtual Device
* LSI Logic MegaRAID Elite 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Elite 1650/1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1400 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1500 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 3000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 500/500LC RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4 IDE RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4133 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID RAID Controller RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-4 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-6 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-4X RAID Controller
* AMI MegaProcessor SCSI Processor Device
* AMI SATA 523 SAF-TE Processor Device
* AMI Series 906 SCSI Processor Device
* LSI IDE SAF-TE -AMI SCSI Processor Device
* LSI Logic MegaRAID Controller Component
* LSI Logic MegaRAID Virtual Device
* LSI MegaProcessor SCSI Processor Device
* LSI MegaRAID 320-2X SCSI Processor Device
* LSI MegaRAID 320-4X SCSI Processor Device
* LSI SCSI 320-2 Processor Device
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 40919 with 919
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 44929, G2 with 929
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 7102 with 919X
* LSI Adapter, 2Gb FC, models 7202,7402 with 929X
* LSI Adapter, 4Gb FC, models 7104,7204,7404 with 949E
* LSI Adapter, 4Gb FC, models 7104,7204,7404 with 949X
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E
* LSI Adapter, SAS RAID-on-Chip, 8-port with 1078
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI 2000 series, w/1020/1030
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI RAID series, w/1035
* LSI Pseudo Device
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064 -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066 -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port with 1066E -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068 -StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port with 1068E -StorPort
* Marvell 61xx RAID Controller
* Marvell Serial ATA PCI-X Adapter
* Marvell 64xx/63xx SAS Controller
* Mylex eXtremeRAID 3000 Disk Array Controller
* Mylex DAC1164P Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 170 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller
* Mylex eXtremeRAID 2000 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 352 Disk Array Controller
* Mylex DAC960PG/PJ/PR/PT/PTL1/PRL Series Disk Array Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP04 ADMA Controller
* NVIDIA MCP04 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 ADMA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA MCP55 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA nForce4 Intel® Edition Serial ATA RAID Controller
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce(tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce2 ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Serial ATA Compatible Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 Intel® Edition Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Intel® Edition Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
* WinXP Promise FastTrak 376 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise FastTrak TX (tm) Controller (PDC20275)
* WinXP Promise FastTrak TX (tm) Controller (PDC20276)
* WinXP Promise FastTrak TX (tm) Controller (PDC20277)
* WinXP Promise FastTrak TX/LP (tm) Series Controller
* WinXP Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak100 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak100 (tm) Controller (PDC20265)
* WinXP Promise FastTrak100 (tm) Controller (PDC20267)
* WinXP Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* WinXP Promise MBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* WinXP Promise Raid Console SCSI Processor Device
* WinXP Promise SBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak100 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win2000 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak100 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 Promise FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win.Net Server 2003 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* WinXP Promise FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak TX4000 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Win Server 2003 Promise FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win Server 2003 Promise FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win Server 2003 Promise FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win Server 2003 Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Win2000 Promise FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win2000 Promise FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win2000 Promise RAID Console SCSI Processor Device
* Windows XP Promise API Console SCSI Processor Device
* Windows XP Promise SATAII150 SX8 (tm) Controller
* WinXP Promise FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* WinXP Promise RAID Console
* Win2000 Promise FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Win2000 Promise RAID Console
* Windows 2003 Promise FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Windows2003 Server Promise RAID Console
* WinXP Promise SuperTrak SX6000 (tm) IDE RAID Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265)
* WinXP Promise Ultra100 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra133 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra33 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra66 (tm) IDE Controller
* Win XP Promise FastTrak 620 (tm) Controller
* Win XP Promise FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Win200x Promise FastTrak 620 (tm) Controller
* Win200x Promise FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2000 Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* Win2000 Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win2000 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2003 Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* Win SERVER 2003 Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win SERVER 2003 Promise Raid Console SCSI Processor Device
* QLogic QLA2000/QLA2100 PCI Fibre Channel Adapter
* QLogic QLA2200 PCI Fibre Channel Adapter
* QLogic QLA23xx PCI Fibre Channel Adapter
* QLogic QLA12160, 64 bit PCI DUAL 160M SCSI HBA
* Adaptec Serial ATA 1205SA Host Controller
* Silicon Image SiI 3512 SATALink Controller
* Silicon Image SiI 0680 ATA/133 Controller
* Silicon Image SiI 0680 Ultra-133 Medley ATA Raid Controller
* Silicon Images Pseudo Processor Device
* SiS 180/181 RAID Controller
* SiS 182 RAID Controller
* SiS 180 RAID Controller
* SiS 0182/1182 RAID Controller
* SiS 1184 RAID/AHCI Controller
* SiS 1185 AHCI Controller
* ULi SATA/RAID Controller (M1573)
* ULi SATA/RAID Controller (M1575/M1697)
* ULi SATA/RAID Controller (M1689/M1567)
* VIA AHCI Controller - 6287
* VIA MSP RAID Controller - 0581
* VIA MSP RAID Controller - 7353
* VIA RAID Controller - 0591
* VIA RAID Controller - 3149
* VIA RAID Controller - 3164
* VIA RAID Controller - 3249
* VIA RAID Controller - 3349
* VIA RAID Controller - 7372
* VIA ATA/ATAPI Host Controller
* VMware SCSI Controller


Windows XP Hotfixes:

* KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) uses cached credentials incorrectly
* KB898461 - Permanent copy of the Package Installer for Windows version 6.3.13.0
* KB909520 - Software update for Base Smart Card Cryptographic Service Provider
* KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
* KB922120 - Network Map in Windows Vista does not display computers that are running Windows XP
* KB931125 - Microsoft Root Certificates Update (November 2008)
* KB932578 - Event ID 55 may be logged in the System log when creating many files on an NTFS partition
* KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) update
* KB938759 - Cannot distribute or install a software package if the software package contains a very large signed file
* KB940648 - "You might not have permission to use this network resource" error when trying to open My Documents folder after resuming from hibernation
* KB942213 - The MMC.exe program randomly becomes unresponsive when the user clicks OK or Cancel several times to close a Windows form
* KB942288 - Windows Installer 4.5
* KB943232 - An application that uses Sxs.dll crashes when running the application
* KB943729 - New Group Policy preferences in Windows Server 2008
* KB944043 - Windows Server 2008 read-only domain controller compatibility pack
* KB945015 - An extra forward slash mark is appended to the query path of a WebDAV PROPFIND request when visiting a SharePoint Portal Server site
* KB946648 - Security update for Windows Messenger 4.7
* KB947460 - ": is not accessible" error when trying to open a mapped DFS folder after coming out of standby
* KB948046 - A Word document is not printed as expected after installing the Windows European Union Expansion Font pack
* KB948101 - USB keyboard does not work after restarting a computer that has an NVIDIA 680i motherboard
* KB948720 - Cannot install device drivers in a Windows Server 2008 cluster environment if the drivers contain LZ-compressed files
* KB949033 - Severe video degradation and a Stop error when connecting a USB Webcam to the computer
* KB949127 - Cannot establish a wireless connection using EAP authentication if the Service Set Identifier (SSID) includes a comma
* KB949764 - A USB device no longer works after resuming computer from hibernation (S4)
* KB949900 - The RunOnce.exe process may stop responding during the driver installation process
* KB950234 - " is not accessible. Access is denied" error when trying to open a shared file in Windows Explorer
* KB950312 - "The application failed to initialize properly (0xC0000142)" error when trying to start a console-based application
* KB950616 - An audio application that uses the Portcls.sys file may stop responding
* KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) could allow denial of service
* KB950974 - Vulnerability in Event System could allow remote code execution
* KB951066 - Security update for Outlook Express
* KB951126 - Multiprocessor computer stops responding on a black screen after resuming from hibernation
* KB951163 - When trying to connect to the local computer using the MSTSC command, a black screen may appear for several minutes
* KB951376 - Vulnerability in Bluetooth stack could allow remote code execution
* KB951531 - The W32Time service does not synchronize the CMOS clock time to the Internet time after the W32Time service stops
* KB951618 - A black screen occurs when upgrading the operating system on a computer that has Onekey Recovery 5.0 installed
* KB951624 - A 30-second delay occurs during the initialization of some network-based applications
* KB951698 - Vulnerabilities in DirectX could allow remote code execution
* KB951709 - Event ID 26 when attaching two IDE ATA/ATAPI devices as master and subordinate IDE devices
* KB951978 - Script output is not displayed as expected when running VBScript or JScript scripts
* KB952069 - Security update for Windows Media Format Runtime and Media Foundation
* KB952206 - Printer-driver upgrade fails on printer clients when multiple printer queues are upgraded at the same time
* KB952287 - An application that uses the ADO interface may malfunction or data loss may occur when the application connects to SQL Server
* KB952954 - Vulnerabilities in Microsoft Windows Image Color Management could allow remote code execution
* KB953024 - Rich Text Format (.rtf) files may not print correctly when using an application that uses the RichEdit control
* KB953028 - An application experiences an access violation and then crashes if the computer has more than four cores or more than four logical processors
* KB953155 - Vulnerability in Windows Internet Printing service could allow remote code execution
* KB953609 - "At least one of your changes was not applied successfully to the wireless configuration" error when adding a wireless network
* KB953761 - Some DHCP Options are not recognized when the DHCP server offer includes option 43
* KB954193 - Jet 4.0 Database Engine cumulative hotfix package: July 2, 2008
* KB954232 - On-Screen Keyboard behavior does not mimic the physical keyboard behavior in certain scenarios
* KB954459 - Security update for XML Core Services 6.0
* KB954600 - Security update for Windows Media Player 6.4
* KB954708 - Update to add support for the serialization of complex Extensible Metadata Platform (XMP) data types in the Windows Imaging Component
* KB954879 - The LSASS.exe process crashes and the computer restarts when trying to start the Network Access Protection Agent service
* KB954920 - Various error messages when an application requests a result set from new SQL Server 2008 collations
* KB955043 - A memory leak may occur when running an application that uses the DHTML Edit control
* KB955069 - Security update for XML Core Services 3.0
* KB955109 - 0xC0000005 (Access Violation) error when running an application that uses the Application Desktop Toolbar (AppBar) component
* KB955417 - Protected storage (PStore) uses a lower-quality cryptographic function when the system locale is set to French (France)
* KB955567 - Data corruption may occur when trying to append data to a FILESTREAM varbinary (max) column in SQL Server 2008
* KB955576 - TAPI-based applications stop responding, and you cannot disconnect telephone calls on a Windows XP-based telephony server
* KB955832 - SSL connection may fail when using Internet Explorer to make an SSL connection to an HTTPS Web site that is certified by a DSS certificate
* KB955839 - Cumulative time zone update (December, 2008)
* KB955843 - An ADO-based application may stop responding when it uses the adAsyncExecute option to open a Recordset object
* KB955988 - The Win32_Environment WMI class doesn't return the value of the PATH environment variable if it contains more than 1,024 characters
* KB956072 - Terminal server does not allow RDP connections whose encryption level is set to Low
* KB956391 - Cumulative security update for ActiveX (October, 2008)
* KB956625 - Computer becomes unstable or crashes after running Internet Explorer 7 for a long time
* KB956802 - Vulnerabilities in GDI could allow remote code execution
* KB956807 - The Unicode hyphen character (U+2010) is not drawn when using an application that uses GDI+ API functions
* KB956841 - Vulnerability in Virtual Address Descriptor manipulation could allow elevation of privilege
* KB957095 - Vulnerability in SMB could allow remote code execution
* KB957097 - Vulnerability in SMB could allow remote code execution
* KB957263 - Changes to the custom properties of a program that supports custom properties may not be saved
* KB958106 - Some components of an application not displayed correctly in a Terminal Services session
* KB958149 - Performance decreases when streaming isochronous data on a computer that has a TI IEEE1394 host controller
* KB958215 - Cumulative security update for Internet Explorer (December, 2008)
* KB958244 - System may stop responding when restarting a multicore computer
* KB958282 - 0x00000050 stop error when an application calls the NtGdiRectInRegion function
* KB958347 - Device that is connected through a 1394 FireWire hub is still present in system after hot unplugging it
* KB958644 - Vulnerability in Server service could allow remote code execution
* KB958655 - "API call rejected - No actions in Context" error when installing multiple MSI packages
* KB958752 - Application compatibility issue with the version of AFD.sys that is released with MS08-037 and MS08-066 security updates
* KB958817 - Automatic Update window may stop responding when using a WSUS server to deploy updates
* KB959267 - After repeatedly docking and undocking a portable computer, unable to change state of attached network device
* KB960714 - Security update for Internet Explorer


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22920509/8310fd4/SP3_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330200017/SP3__links.txt
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/9cm5m9cb/SP3%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Windows XP Professional SP3 Original CD nay bao gồm:

* Adobe Flash Player 10.0.12.36 ActiveX Control
* Code65536 FontReg 2.1.1
* Microsoft Liên Minh Châu Âu mở rộng chữ nhật 1,2
* Microsoft Qfecheck 6.2.29.0
* Microsoft Update 7.2.6001.788
* MSXML 4.0 SP2 (Includes KB954430 Hotfix)
* MSXML 6,0 (Includes KB954459 Hotfix)
* Microsoft Internet Explorer 7
* Microsoft Windows Media Player 11.0.5721.5230
* Windows Genuine Advantage 1.8.31.9


Miscellaneous Tweaks:

* KB873374 - Microsoft GDI + Detection Tool Registry Entry
* KB890830 - Microsoft Malicious Software Removal Tool 2,5
* Windows XP SP3 WBEM Fix


Hỗ trợ SATA & MassStorage:

* 3ware Escalade 6.000 Storage Switch
* AEC6897 4-Channel IDE ULTRA 133 RAID Adapter cho Windows 2000/XP/2003
* AEC6897 RAID Processor
* AEC6898 4-Channel Serial ATA RAID for Windows 2000/XP/2003
* AEC6898 RAID Processor
* ACARD AEC6210UF UltraDMA33 Controller
* ACARD AEC6260 UltraDMA-66 Controller
* ACARD AEC6290 Serial ATA Controller
* ACARD AEC6280 Ultra ATA133 IDE Controller
* ACARD AEC-6885/6895/6896 PCI 4 Channel RAID Controller
* ACARD RAID Processor
* ACARD AEC-6880/6890 Ultra ATA133 / Serial ATA RAID Controller
* ACARD RAID Processor
* ACARD AEC67160 PCI Ultra160 LVD / SE SCSI Adapter
* ACARD AEC6710 Series PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710D PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6710S/6712S/TS PCI SCSI Controller
* ACARD AEC6712U/TU PCI Ultra SCSI Controller
* ACARD AEC6712UW PCI Ultra / W SCSI Controller
* Adaptec 2000S Ultra3
* Adaptec 2005S Ultra3
* Adaptec 2010 Ultra320
* Adaptec 2015S Ultra320
* Adaptec 2100S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 2110S Ultra3
* Adaptec 2400A UDMA Four Channel
* Adaptec 2405SA SATA Four Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3000S Ultra3 Single Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Dual Channel
* Adaptec 3010S Ultra3 Four Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel
* PM1554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM1564U3 Ultra3 Dual Channel
* PM1564U3 Ultra3 Single Channel
* PM1654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel
* PM2554U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel
* PM2654U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM2664U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2664U3 Ultra3 Single Channel
* PM2865U3 Ultra3 Dual Channel
* PM2865U3 Ultra3 Single Channel
* PM3754U2 Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3755F Fibre Channel (NON ACPI)
* PM3755U2B Ultra2 Single Channel (NON ACPI)
* PM3757U2 Ultra2 Dual Channel
* PM3757U2 Ultra2 Single Channel
* Adaptec ASE-335 SAS Backplane thiết bị
* Adaptec S50 SAS Backplane thiết bị
* Adaptec ảo SGPIO 0 Device
* Adaptec ảo SGPIO 1 thiết bị
* Adaptec ảo SGPIO 2 thiết bị
* Adaptec ảo SGPIO 3 thiết bị
* Newisys S50 SAS Backplane thiết bị
* 64-Bit/66MHz Dual Channel Wide Ultra3 SCSI Adapter
* 64-Bit/66MHz Wide Ultra3 SCSI Adapter
* Adaptec 2915/2930LP PCI SCSI Controller
* Adaptec AIC-7892 - Ultra160 SCSI
* Adaptec AIC-7899 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 19.160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29.160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29.160 Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160LP Low Profile Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29160N - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39.160 - Ultra160 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39160/3960D - Ultra160 SCSI
* Adaptec ATA RAID 1200A Controller
* Adaptec RCM thiết bị
* Adaptec AAR-1420SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1430SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec xử lý thiết bị (Pseudo)
* Adaptec RAID Quản lý thiết bị
* Adaptec SCSI RAID 5400S Controller
* Adaptec SCSI RAID Controller
* Adaptec Serial ATA HostRAID lái xe
* Adaptec HostRAID Quản lý thiết bị xử lý
* Adaptec Quản lý thiết bị xử lý
* Adaptec AIC-7901 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902 - Ultra320 SCSI
* Adaptec AIC-7902B - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29.320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320ALP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LP - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 29320LPE - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39.320 - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320A - Ultra320 SCSI
* Adaptec SCSI Card 39320D - Ultra320 SCSI
* Adaptec HostRAID Quản lý thiết bị xử lý
* Adaptec AIC-7901 HostRAID lái xe
* Adaptec AIC-7901A HostRAID lái xe
* Adaptec AIC-7902 HostRAID lái xe
* Adaptec AIC-7902B HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320 HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320A HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320ALP HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320B HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-29320LP HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-39320 HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-39320A HostRAID lái xe
* Adaptec ASC-39320D HostRAID lái xe
* Adaptec Array1000U160 PCI RAID Controller cho Windows2000
* Adaptec Memory Controller / XOR Engine
* Adaptec AAR-1220SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec AAR-1225SA Serial ATA HostRAID Controller
* Adaptec xử lý thiết bị (Pseudo)
* Adaptec RAID Quản lý thiết bị
* Adaptec RAID 3.085
* Adaptec RAID 31.205
* Adaptec RAID 31.605
* Adaptec RAID 3.405
* Adaptec RAID 3.805
* Adaptec RAID 4.000
* Adaptec RAID 5.085
* Adaptec RAID 51.205
* Adaptec RAID 51.245
* Adaptec RAID 51.605
* Adaptec RAID 51.645
* Adaptec RAID 52.445
* Adaptec RAID 5.405
* Adaptec RAID 5.445
* Adaptec RAID 5.805
* Adaptec SAS RAID 4800SAS Controller
* Adaptec SAS RAID 4805SAS Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2420SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2620SA Controller
* Adaptec SATA RAID AAR-2820SA Controller
* AOC-USAS-S4i RAID Controller
* AOC-USAS-S4iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8i RAID Controller
* AOC-USAS-S8i-LP RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR RAID Controller
* AOC-USAS-S8iR-LP RAID Controller
* IBM ServeRAID 8i Controller
* IBM ServeRAID 8k/8k-l Controller
* IBM ServeRAID 8s Controller
* ICP SAS RAID ICP5085BR Controller
* ICP SAS RAID ICP9085LI Controller
* ICP SATA RAID ICP9047MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9067MA Controller
* ICP SATA RAID ICP9087MA Controller
* ICP5045BL
* ICP5085BL
* ICP5085SL
* ICP5125BR
* ICP5125SL
* ICP5165BR
* ICP5165SL
* ICP5445SL
* ICP5805BL
* ICP5805SL
* Sun STK RAID EM
* Sun STK RAID EXT
* Sun STK RAID INT
* Sun STK RAID REM
* Adaptec RAID 1800
* Adaptec RAID 2400
* Adaptec RAID 3.400
* Adaptec RAID 3.800
* Adaptec RAID 3.805
* Adaptec RAID ARK-1000 / 8 Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AL Controller
* ICP SAS RAID ICP5045AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5085AU Controller
* ICP SAS RAID ICP5445AU Controller
* Adaptec SAS RAID Quản lý thiết bị
* Adaptec AIC-9405 SAS / SATA Controller
* Adaptec AIC-9410w SAS / SATA Controller
* Adaptec ASC-44300 SAS / SATA Controller
* Adaptec ASC-48300 SAS / SATA Host Adapter
* Adaptec ASC-58300 SAS / SATA Controller
* Adaptec Comstock SAS / SATA Controller
* Adaptec xử lý thiết bị (Pseudo)
* Compaq PCI-X 133MHz 2CH U320 SCSI Adapter
* Dell CERC 1.5/6ch SATA RAID Controller
* Dell CERC SATA RAID 1.5/6ch Quản lý thiết bị
* EuroLogic 200 SAF-TE thiết bị xử lý
* EuroLogic 205 SAF-TE thiết bị xử lý
* EuroLogic 206 SAF-TE thiết bị xử lý
* AMD-756 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-766 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-768 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* AMD-8111 PCI Bus Master IDE Controller V8.2.8
* Chính AMD IDE Channel
* ALi M5229 PCI Bus Master IDE Controller
* ALi SATA / RAID Controller (M5281/M5283)
* ALi ATA / RAID Controller
* Areca (X86-32-SCSIPORT) SAS RAID Host Adapter (RAID6-Engine Inside)
* Areca (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter
* Areca (X86-32-SCSIPORT) SATA RAID Host Adapter (RAID6-Engine Inside)
* Areca ẢO SCSI RAID Device
* ATI IDE Controller
* ATI AHCI Compatible RAID Controller
* ATI RAID Console
* ATI IDE Controller
* CMD PCI-0649 Ultra100 IDE Raid Controller
* Compaq 32-Bit Fast SCSI Controller / P
* Compaq 32-Bit Fast SCSI-2 / E Controller
* Compaq 32-Bit Fast Wide SCSI Controller / E
* Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI Controller / P
* Compaq 32-Bit Ultra SCSI Controller / P
* Compaq 32-Bit Ultra2 SCSI Controller / P
* Compaq 64-Bit Ultra2 SCSI Controller / P
* Compaq Integrated Dual Channel Wide Ultra2 SCSI Controller
* Compaq tích hợp Wide Ultra2 SCSI Adapter
* Compaq Integrated Smart Array Controller
* Compaq RAID LC2 Controller
* Compaq Smart Array 4.200 Controller
* Compaq Smart Array Controller 4250ES
* Compaq Smart Array 431 Controller
* Dell SAS 5 / E adapter Controller
* Dell SAS 5 / i Integrated Controller
* Dell 5/iR Adapter SAS Controller
* Dell 5/iR Integrated SAS Controller
* Dell 6/iR Adapter SAS Controller
* Dell SAS 6/iR tích hợp Blades Controller
* Dell 6/iR Integrated SAS Controller
* Dell SAS 6/iR tích hợp máy trạm điều khiển
* Emulex PLUS
* Emulex LightPulse HBA - Storport Miniport Driver
* Công nghệ Highpoint Inc Hpt366 Ultra DMA 66 Controller
* Highpoint HPT3xx ATA RAID Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 174x SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 3.220 SATA Controller
* RocketRAID 3.320 SATA Controller
* RocketRAID 3.410 SATA Controller
* RocketRAID 3.510 SATA Controller
* RocketRAID 3.511 SATA Controller
* RocketRAID 3.520 SATA Controller
* RocketRAID 3.521 SATA Controller
* RocketRAID 3.522 SATA Controller
* RocketRAID 3.540 SATA Controller
* RocketRAID 4.320 SAS Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* Highpoint RCM thiết bị
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 174x SATA Controller
* RocketRAID 154x/1640 Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 182x/181x SATA Controller
* RocketRAID 222x SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2320 SATA Controller
* RocketRAID 2322 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 2340 SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 230x SATA Controller
* RocketRAID 231x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* RocketRAID 172x SATA Controller
* IBM ServeRAID 4L Controller
* IBM ServeRAID 4Lx Controller
* IBM ServeRAID 4M Controller
* IBM ServeRAID 4MX Controller
* IBM ServeRAID 5i Controller
* IBM ServeRAID 6I Controller
* IBM ServeRAID 6M Controller
* IBM ServeRAID 7k Controller
* GDT4x13RZ Disk Array Controller
* GDT4x23RZ Disk Array Controller
* GDT6000/6020/6050 Disk Array Controller
* GDT6000B/6010 Disk Array Controller
* GDT6110/6510 Disk Array Controller
* GDT6115/6515 Disk Array Controller
* GDT6117/6517 Disk Array Controller
* GDT6120/6520 Disk Array Controller
* GDT6125/6525 Disk Array Controller
* GDT6127/6527 Disk Array Controller
* GDT6530 Disk Array Controller
* GDT6535 Disk Array Controller
* GDT6537 Disk Array Controller
* GDT6550 Disk Array Controller
* GDT6555 Disk Array Controller
* GDT6557 Disk Array Controller
* GDT6x11RD Disk Array Controller
* GDT6x11RP Disk Array Controller
* GDT6x13RS Disk Array Controller
* GDT6x17RD Disk Array Controller
* GDT6x17RP Disk Array Controller
* GDT6x18RD Disk Array Controller
* GDT6x18RS Disk Array Controller
* GDT6x19RD Disk Array Controller
* GDT6x21RD Disk Array Controller
* GDT6x21RP Disk Array Controller
* GDT6x23RS Disk Array Controller
* GDT6x27RD Disk Array Controller
* GDT6x27RP Disk Array Controller
* GDT6x28RD Disk Array Controller
* GDT6x28RS Disk Array Controller
* GDT6x29RD Disk Array Controller
* GDT6x33RS Disk Array Controller
* GDT6x37RD Disk Array Controller
* GDT6x37RP Disk Array Controller
* GDT6x38RD Disk Array Controller
* GDT6x38RS Disk Array Controller
* GDT6x43RS Disk Array Controller
* GDT6x53RS Disk Array Controller
* GDT6x57RD Disk Array Controller
* GDT6x57RP Disk Array Controller
* GDT6x58RD Disk Array Controller
* GDT6x58RS Disk Array Controller
* GDT6x63RS Disk Array Controller
* GDT7x13RN Disk Array Controller
* GDT7x18RN Disk Array Controller
* GDT7x19RN Disk Array Controller
* GDT7x23RN Disk Array Controller
* GDT7x28RN Disk Array Controller
* GDT7x29RN Disk Array Controller
* GDT7x33RN Disk Array Controller
* GDT7x38RN Disk Array Controller
* GDT7x43RN Disk Array Controller
* GDT7x53RN Disk Array Controller
* GDT7x58RN Disk Array Controller
* GDT7x63RN Disk Array Controller
* GDT8x13RZ Disk Array Controller
* GDT8x22RZ Disk Array Controller
* GDT8x23RZ Disk Array Controller
* GDT8x33RZ Disk Array Controller
* GDT8x43RZ Disk Array Controller
* GDT8x53RZ Disk Array Controller
* GDT8x63RZ Disk Array Controller
* ICP xoáy GDT RAID Controller
* RAID Controller
* Cluster Controller Quản lý thiết bị
* Điều khiển Quản lý thiết bị
* ITE IT8212 ATA RAID Controller
* LSI Logic Corporation.
* Integrated Ultra ATA-100 Dual Channel Controller
* Integrated Ultra ATA-100 IDE RAID Controller
* LSI Logic CSB-6 IDE 100 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID IDE 100 Driver cho MAGNIA Z500
* LSI MegaRAID IDE 100/MAGNIA Z3x0 Controller
* LSI MegaRAID IDE 133 Controller
* LSI MegaRAID Serial ATA Controller
* RAID ảo Device
* LSI Logic MegaRAID Elite 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Elite 1650/1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1400 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1500 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1600 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 1700 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Enterprise 3.000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 000 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 200 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 300 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID Express 500/500LC RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4 IDE RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID i4133 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID RAID Controller RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-4 RAID Controller
* LSI Logic MegaRAID SATA 150-6 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-0X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-1E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2 RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2E RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-2X RAID Controller
* MegaRAID SCSI 320-4X RAID Controller
* AMI MegaProcessor SCSI thiết bị xử lý
* AMI SATA 523 SAF-TE thiết bị xử lý
* AMI Series 906 SCSI thiết bị xử lý
* LSI IDE SAF-TE-AMI SCSI thiết bị xử lý
* LSI Logic MegaRAID Controller Component
* LSI Logic MegaRAID thiết bị ảo
* LSI MegaProcessor SCSI thiết bị xử lý
* LSI MegaRAID 320-2X SCSI thiết bị xử lý
* LSI MegaRAID SCSI 320-4X thiết bị xử lý
* LSI SCSI 320-2 thiết bị xử lý
* LSI Adapter, FC 2Gb, 40.919 với các mô hình 919
* LSI Adapter, FC 2Gb, các mô hình 44.929, G2 với 929
* LSI Adapter, FC 2Gb, 7.102 mô hình với 919X
* LSI Adapter, FC 2Gb, các mô hình 7202,7402 với 929X
* LSI Adapter, FC 4Gb, các mô hình 7104,7204,7404 với 949E
* LSI Adapter, FC 4Gb, các mô hình 7104,7204,7404 với 949X
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066E
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068E
* LSI Adapter, SAS RAID-on-chip, 8-port với 1078
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI 2000 series, w/1020/1030
* LSI Adapter, Ultra320 SCSI RAID series, w/1035
* LSI Pseudo thiết bị
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port với 1064E-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 6-port với 1066E-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068-StorPort
* LSI Adapter, SAS 3000 series, 8-port với 1068E-StorPort
* Marvell 61xx RAID Controller
* Marvell Serial ATA PCI-X Adapter
* Marvell 64xx/63xx SAS Controller
* Mylex eXtremeRAID 3.000 Disk Array Controller
* Mylex DAC1164P Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 170 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 160 Disk Array Controller
* Mylex eXtremeRAID 2000 Disk Array Controller
* Mylex AcceleRAID 352 Disk Array Controller
* Mylex DAC960PG/PJ/PR/PT/PTL1/PRL Series Disk Array Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP04 ADMA Controller
* NVIDIA MCP04 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 ADMA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA MCP55 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA nForce4 Intel ® Edition Serial ATA RAID Controller
* NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce RAID Controller
* NVIDIA nForce RAID Device
* NVIDIA nForce Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Controller
* NVIDIA nForce (tm) RAID Class Device
* NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce2 ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce2 Serial ATA tương thích Controller
* NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce3 Parallel-Serial ATA Bridged Controller
* NVIDIA nForce4 Intel ® Edition Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Intel ® Edition Serial ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
* NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
* WinXP hứa FastTrak 376 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak 378 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID SCSI điều khiển thiết bị xử lý
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* WinXP hứa FastTrak TX (tm) Controller (PDC20275)
* WinXP hứa FastTrak TX (tm) Controller (PDC20276)
* WinXP hứa FastTrak TX (tm) Controller (PDC20277)
* WinXP hứa FastTrak TX / LP (tm) Series Controller
* WinXP hứa FastTrak TX2000 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak100 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak100 (tm) Controller (PDC20265)
* WinXP hứa FastTrak100 (tm) Controller (PDC20267)
* WinXP hứa FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* WinXP hứa MBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* WinXP Promise Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* WinXP hứa SBFastTrak133 Lite (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak100 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win2000 Promise Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak TX2000 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak100 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak100 TX2/TX4 (tm) Controller
* Win.Net Server 2003 hứa FastTrak66 (tm) Controller (PDC20262)
* Win.Net Server 2003 hứa Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* WinXP hứa FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak TX4000 (tm) Controller
* WinXP Promise RAID SCSI điều khiển thiết bị xử lý
* Win Server 2003 hứa FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa RAID Console SCSI thiết bị xử lý
* Win2000 hứa FastTrak S150 TX2plus (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak S150 TX4 (tm) Controller
* Win2000 hứa FastTrak TX4000 (tm) Controller
* Win2000 Promise RAID SCSI điều khiển thiết bị xử lý
* Windows XP Promise API Console SCSI thiết bị xử lý
* Windows XP Promise SATAII150 SX8 (tm) Controller
* WinXP hứa FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* WinXP Promise RAID Console
* Win2000 hứa FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Win2000 Promise RAID Console
* Windows 2003 hứa FastTrak S150 SX4/SX4000 Series
* Windows2003 Server Promise RAID Console
* WinXP hứa SuperTrak SX6000 (tm) IDE RAID Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* WinXP Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra100 (tm) IDE Controller (PDC20265)
* WinXP Promise Ultra100 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP Promise Ultra133 TX2 (tm) IDE Controller
* WinXP hứa Ultra33 (tm) IDE Controller
* WinXP hứa Ultra66 (tm) IDE Controller
* Win XP Promise FastTrak 620 (tm) Controller
* Win XP Promise FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Win200x hứa FastTrak 620 (tm) Controller
* Win200x hứa FastTrak S150 SX4 Lite (tm) Controller
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2000 Promise SATA378 (tm) IDE Controller
* Win2000 hứa FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win2000 Promise Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* Promise SATA Console SCSI Processor
* Win2003 Promise SATA150 TX Series (tm) IDE Controller
* Win Server 2003 hứa FastTrak 376/378 (tm) Controller
* Win Server 2003 hứa Raid Console SCSI thiết bị xử lý
* Qlogic QLA2000/QLA2100 PCI Fibre Channel Adapter
* Qlogic QLA2200 PCI Fibre Channel Adapter
* Qlogic QLA23xx PCI Fibre Channel Adapter
* Qlogic QLA12160, 64 bit PCI DUAL 160M SCSI HBA
* Adaptec Serial ATA 1205SA Host Controller
* Silicon Image SiI 3.512 SATALink Controller
* Silicon Image SiI 0.680 ATA/133 Controller
* Silicon Image SiI 0.680 Ultra-133 Medley ATA Raid Controller
* Hình ảnh Pseudo Silicon thiết bị xử lý
* SiS 180/181 RAID Controller
* SiS 182 RAID Controller
* SiS 180 RAID Controller
* SiS 0182/1182 RAID Controller
* SiS 1184 RAID / AHCI Controller
* SiS 1185 AHCI Controller
* ULi SATA / RAID Controller (M1573)
* ULi SATA / RAID Controller (M1575/M1697)
* ULi SATA / RAID Controller (M1689/M1567)
* VIA AHCI Controller - 6.287
* VIA MSP RAID Controller - 0.581
* VIA MSP RAID Controller - 7.353
* VIA RAID Controller - 0.591
* VIA RAID Controller - 3.149
* VIA RAID Controller - 3.164
* VIA RAID Controller - 3.249
* VIA RAID Controller - 3.349
* VIA RAID Controller - 7.372
* VIA ATA / ATAPI Host Controller
* VMware SCSI Controller


Windows XP Hotfixes:

* KB887606 - Microsoft XML Parser (MSXML) sử dụng cache chứng sai
* KB898461 - Bản sao của trình cài đặt trọn gói cho các phiên bản Windows 6.3.13.0
* KB909520 - Phần mềm cập nhật cho Base Smart Card Cryptographic Service Provider
* KB917275 - Windows Rights Management Services for Windows XP
* KB922120 - Network Map trong Windows Vista không hiển thị các máy tính đang chạy Windows XP
* KB931125 - Microsoft Root Giấy chứng nhận Cập nhật (Tháng 11 năm 2008)
* KB932578 - Event ID 55 có thể được ghi trong nhật ký hệ thống khi tạo nhiều tập tin trên một phân vùng NTFS
* KB932716 - Image Mastering API v2.0 (IMAPIv2.0) cập nhật
* KB938759 - Không thể phân phối hoặc cài đặt một gói phần mềm nếu phần mềm có chứa một tập tin đã ký kết rất lớn
* KB940648 - "Bạn có thể không được phép sử dụng nguồn tài nguyên mạng" lỗi khi cố gắng để mở thư mục My Documents sau khi nối lại từ ngủ đông
* KB942213 - Chương trình MMC.exe ngẫu nhiên trở nên không đáp ứng khi người dùng nhấn OK hoặc huỷ bỏ nhiều lần để đóng một hình thức Windows
* KB942288 - Windows Installer 4,5
* KB943232 - Một ứng dụng có sử dụng Sxs.dll treo khi chạy các ứng dụng
* KB943729 - New Group Chính sách ưu đãi trong Windows Server 2008
* KB944043 - Windows Server 2008 chỉ đọc tên miền của bộ điều khiển tương thích gói
* KB945015 - An thêm dấu gạch chéo là dấu nối vào đường dẫn truy vấn của một yêu cầu WebDAV PROPFIND khi đến thăm một trang web SharePoint Portal Server
* KB946648 - Security update for Windows Messenger 4,7
* KB947460 - ": không thể truy cập được" lỗi khi cố gắng để mở một thư mục DFS ánh xạ sau khi vừa thoát khỏi chế độ chờ
* KB948046 - Một tài liệu Word không được in như mong đợi sau khi cài đặt Windows European Union Expansion Font pack
* KB948101 - USB bàn phím không hoạt động sau khi khởi động lại một máy tính có một bo mạch chủ NVIDIA 680i
* KB948720 - Không thể cài đặt các trình điều khiển thiết bị trong một môi trường cụm Windows Server 2008 nếu các trình điều khiển chứa LZ-nén tập tin
* KB949033 - Severe video xuống cấp và lỗi một Ngưng một webcam khi kết nối USB vào máy tính
* KB949127 - Không thể thiết lập kết nối không dây bằng cách sử dụng EAP xác thực nếu Dịch vụ Set Identifier (SSID) bao gồm một dấu phẩy
* KB949764 - Một thiết bị USB không còn hoạt động sau khi nối lại máy tính từ hibernation (S4)
* KB949900 - Quá trình RunOnce.exe có thể ngừng đáp ứng trong quá trình cài đặt trình điều khiển
* KB950234 - "không thể truy cập truy cập bị từ chối" lỗi khi đang cố gắng mở một tập tin được chia sẻ trong Windows Explorer.
* KB950312 - "Ứng dụng không thể khởi động đúng (0xC0000142)" lỗi khi đang cố gắng để bắt đầu một giao diện điều khiển ứng dụng dựa trên
* KB950616 - Một ứng dụng âm thanh có sử dụng các tập tin Portcls.sys có thể ngừng đáp ứng
* KB950762 - Vulnerabilities in Pragmatic General Multicast (PGM) có thể cho phép từ chối dịch vụ
* KB950974 - Vulnerability trong hệ thống tổ chức sự kiện có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB951066 - Security update for Outlook Express
* KB951126 - Multiprocessor máy tính ngừng đáp ứng trên màn hình màu đen sau khi nối lại từ ngủ đông
* KB951163 - Khi đang cố gắng kết nối với máy tính bằng lệnh mstsc, màn hình màu đen có thể xuất hiện cho vài phút
* KB951376 - Vulnerability trong ngăn xếp Bluetooth có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB951531 - The W32Time dịch vụ không đồng bộ hóa trong thời gian đồng hồ CMOS đến thời Internet sau khi dịch vụ dừng W32Time
* KB951618 - Một màn hình màu đen xuất hiện khi nâng cấp hệ điều hành trên một máy tính có cài đặt Onekey Recovery 5.0
* KB951624 - A 30-thứ hai xảy ra trong thời gian trì hoãn khởi của mạng một số ứng dụng dựa trên
* KB951698 - Vulnerabilities in DirectX có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB951709 - Event ID 26 khi gắn hai IDE ATA / ATAPI thiết bị như tổng thể và cấp dưới thiết bị IDE
* KB951978 - Script sản lượng không được hiển thị như mong đợi khi chạy VBScript hoặc JScript script
* KB952069 - An ninh cập nhật mới cho Windows Media Format Thời gian chạy và Truyền thông Foundation
* KB952206 - Printer-driver nâng cấp không thành công trên máy in khách hàng khi hàng đợi nhiều máy in được nâng cấp cùng một lúc
* KB952287 - Một ứng dụng có sử dụng giao diện ADO có thể hoạt động sai lệch hoặc mất mát dữ liệu có thể xảy ra khi áp dụng các kết nối đến SQL Server
* KB952954 - Vulnerabilities trong Microsoft Windows Image Color Management có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB953024 - Rich Text Format (. Rtf) tập tin có thể không in đúng khi sử dụng một ứng dụng có sử dụng điều khiển RichEdit
* KB953028 - An ứng dụng kinh nghiệm của một hành vi vi phạm truy cập và sau đó bị treo nếu máy tính có hơn bốn lõi hoặc nhiều hơn bốn bộ vi xử lý hợp lý
* KB953155 - Vulnerability trong Windows dịch vụ Internet Printing có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB953609 - "Ít nhất một trong những thay đổi của bạn đã không được áp dụng thành công để cấu hình không dây" lỗi khi thêm một mạng không dây
* KB953761 - Một số Tùy chọn DHCP không được công nhận khi cung cấp máy chủ DHCP bao gồm các tùy chọn 43
* KB954193 - 4,0 Jet Database Engine tích lũy hotfix gói: Ngày 02 Tháng Bảy 2008
* KB954232 - On-Screen Keyboard hành vi không bắt chước các hành vi bàn phím vật lý trong các tình huống nhất định
* KB954459 - An ninh cập nhật cho XML Core Services 6,0
* KB954600 - An ninh cập nhật mới cho Windows Media Player 6,4
* KB954708 - Cập nhật thêm hỗ trợ cho các serialization của phức tạp Extensible Metadata Platform (XMP) các loại dữ liệu trong Windows Imaging Component
* KB954879 - Quá trình lsass.exe treo và khởi động lại máy tính khi cố gắng bắt đầu dịch vụ Network Access Protection Agent
* KB954920 - thông báo lỗi khác nhau khi một ứng dụng yêu cầu một kết quả thiết lập từ mới SQL Server 2008 collations
* KB955043 - Một rò rỉ bộ nhớ có thể xảy ra khi chạy một ứng dụng có sử dụng DHTML chỉnh kiểm soát
* KB955069 - An ninh cập nhật cho XML Core Services 3.0
* KB955109 - 0xc0000005 (Access Violation) lỗi khi chạy một ứng dụng có sử dụng các ứng dụng máy tính để bàn Thanh công cụ (AppBar) thành phần
* KB955417 - Được bảo vệ lưu trữ (PStore) sử dụng một chức năng mật mã chất lượng thấp hơn khi các miền địa phương hệ thống được thiết lập để Pháp (Pháp)
* KB955567 - liệu tham nhũng có thể xảy ra khi cố gắng nối thêm dữ liệu vào một varbinary FileStream (tối đa) cột trong SQL Server 2008
* KB955576 - TAPI-ứng dụng dựa ngừng đáp ứng, và bạn không thể ngắt kết nối cuộc gọi điện thoại trên Windows XP trên máy điện thoại
* KB955832 - SSL kết nối có thể thất bại khi sử dụng Internet Explorer để tạo một kết nối SSL để một trang web HTTPS web được chứng nhận bởi một giấy chứng nhận DSS
* KB955839 - Tích lũy múi giờ cập nhật (mười hai, 2008)
* KB955843 - An ADO dựa trên ứng dụng có thể ngừng đáp ứng khi nó sử dụng tùy chọn adAsyncExecute để mở một đối tượng Recordset
* KB955988 - The Win32_Environment WMI lớp không trả về giá trị của biến môi trường PATH nếu nó chứa hơn 1.024 ký tự
* KB956072 - Terminal server không cho phép kết nối RDP cấp mã hóa mà được thiết lập để Low
* KB956391 - Tích lũy bảo mật cập nhật cho ActiveX (mười, 2008)
* KB956625 - Computer trở nên không ổn định hoặc bị treo sau khi chạy trình duyệt Internet Explorer 7 trong một thời gian dài
* KB956802 - Vulnerabilities in GDI có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB956807 - Các ký tự gạch nối Unicode (U +2010) không phải là rút ra khi sử dụng một ứng dụng có sử dụng GDI + API chức năng
* KB956841 - Vulnerability tại ảo thao tác Địa chỉ Descriptor có thể cho phép độ cao của các đặc quyền
* KB957095 - Vulnerability trong SMB có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB957097 - Vulnerability trong SMB có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB957263 - Thay đổi các thuộc tính tùy chỉnh của một chương trình hỗ trợ các thuộc tính tùy chỉnh có thể không được lưu
* KB958106 - Một số thành phần của một ứng dụng không hiển thị đúng trong một phiên Terminal Services
* KB958149 - Hiệu suất giảm khi luồng dữ liệu isochronous trên một máy tính có một bộ điều khiển máy chủ TI IEEE1394
* KB958215 - Tích lũy cập nhật bảo mật cho Internet Explorer (mười hai, 2008)
* KB958244 - Hệ thống có thể ngừng đáp ứng khi khởi động lại máy tính đa lõi
* KB958282 - 0x00000050 stop lỗi khi áp dụng một cuộc gọi chức năng NtGdiRectInRegion
* KB958347 - thiết bị được kết nối thông qua một trung tâm FireWire 1394 vẫn còn hiện diện trong hệ thống sau khi rút nóng nó
* KB958644 - Vulnerability tại máy chủ dịch vụ có thể cho phép thực thi mã từ xa
* KB958655 - "API từ chối cuộc gọi - Không có hành động trong ngữ cảnh" lỗi khi cài đặt nhiều gói MSI
* KB958752 - vấn đề tương thích ứng dụng với các phiên bản của AFD.sys được phát hành với MS08-037 và MS08-066 cập nhật bảo mật
* KB958817 - Tự động cập nhật cửa sổ có thể ngừng đáp ứng khi sử dụng một máy chủ WSUS để triển khai cập nhật
* KB959267 - Sau nhiều lần lắp ghép và undocking một máy tính xách tay, không thể thay đổi trạng thái của thiết bị mạng thuộc
* KB960714 - An ninh cập nhật cho Internet Explorer

binhvt107cn0277 01-06-2010 12:06 AM


Adobe Illustrator CS4 14.0.0 DVD with Lynda One-on-One Tutorial Collections | 6.14GB
Mastery | Advanced | Fundamentals

The program Adobe ® Illustrator ® CS4 is a comprehensive environment to work with vector graphics and has a new transparency in gradients and multiple assembly areas, which allow you to open more effective ways of working.

In one file can contain multiple sites for O
Due to several assembly areas you can manage the entire project in one file. With up to 100 assembly areas of various sizes, elements such as color, font, and symbols can be quickly updated simultaneously in all components of the project.

Faster, more intuitive to work with transparency, gradients
Use the transparent color in the gradients due to new controls applied directly to objects. Dramatically reduces the time required to create and manage these important effects of design, without the need for complex, opaque masks.

Optimization of working with fills, and strokes, effects, and other resources
Now at work on the project do not need to repeatedly switch between the panels and menus. Solve problems twice as fast **, using the palette of "Appearance", which allows to apply all the changes directly to one or more selected vector objects.

Save time and money using a palette Preview color separations "
Now, do not have to repeatedly vyponyat the same job and be unproductive because of such problems with the withdrawal of color as unexpected spot colors, problems with the overlay, etc. Illustrator CS4 allows you to solve problems with separations to output images to print.

Greater efficiency through the use of advanced graphics styles
Mix and match styles to create unique effects and improve efficiency. Thumbnails make it easy to search for the appropriate style, and extensive libraries of built-in styles increase the likelihood of finding already finished style.

Organization of working space by placing the documents in tabs
Focus on design, placing the documents in tabs, which allows to expand the workspace and at the same time maintain convenient access to the content of documents. Now copy and paste are performed quite simply.

Use of "quick guides" to accelerate the scale, placement and alignment of objects
Align, ask intervals, rotate and resize one or more sites more quickly by using dynamic "quick guides". Sami guides, object dimensions, rotation angles, and x and y coordinates appear dynamically, which simplifies deployment of the desired object.

An independent program.
Illustrator CS4 also included in the packages the following versions:
* Design Standard
* Web Premium
* Production Premium
* Master Collection

Program: Adobe Illustrator CS4
Program Version: 14.0.0
Address official website: Adobe
Language: Eng / Rus
Medicine: Yes
Code Name: "Illustrator - Black Label"
DVD version! One installer - EN / RU

System requirements:
* Processor 2 GHz or higher
* Microsoft ® Windows ® XP with Service Pack 2 (Service Pack 3 recommended) or Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with Service Pack 1 (certified for 32-bit Windows XP and Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB free hard disk space for installation; additional free space required during installation (can not install on flash-based storage devices)
* Monitor Resolution 1024x768 (recommended 1280x800) with 16-bit video card
* DVD-ROM drive

1. Assembly based on the trial version (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Removed all languages except English
3. Added Russian language pack.
4. Added avtoran, ie now sufficient to write the image to a DVD and insert it into the drive. In avtorane made menu for easy work. Now do not climb into folders on the drive to seek instructions and supplements, all this can be done from the boot menu.
5. In the distribution of help file in PDF format in English and Russian languages, which also opened from the menu.
Unfortunately, in otlixii of Adobe Photoshop CS4, you can install only what any one language version, as the possibility of changing the interface (as in Photoshop) - a program for it.

A disk image has been laid out only after full verification of its efficiency.
A test installation was carried out from an image using DAEMON Tools Lite v 4.30.4

The fact that the keygen now is like a virus, there is such a thing.
=============================================
Keygen (already 3 versions - 1.01, 1.02, 1.03) from the well-known hack group CORE programs from Adobe. Keygen exist for quite some time, already half a year, and Kasper on them or how not to react. And that's where it three weeks ago, he began shouting that there is a trojan, and delete keygen. What is it? Casper - Antivir full r **, that so long did not know about the existence of the "Trojan", which is keygen? And if you look at what he yells, will become all clear:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0

Lynda.com Illustrator CS4 One On One Tutorial Collections
Lynda.com - Illustrator CS4 One on One Mastery DVD
Lynda.com Illustrator CS4 One on One Advanced DVD
Lynda.com Illustrator CS4 One On One Fundamentals DVD

Lynda.com - Illustrator CS4 One on One Mastery DVD
In Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, the third and final part of the comprehensive One-on-One series, author and industry expert Deke McClelland teaches how to take advantage of the wide array of dynamic effects in Illustrator CS4. Deke explores Live Trace, which converts imported images into vectors, and Live Paint, which defines interlocking shapes. Deke also
covers the liquify tools, envelope-style distortions, kuler and Live Color, symbols, and 3D effects. And for the first time, Deke addresses two of Illustrator's least-known features, pictographs and actions. Exercise files accompany the course.

Lynda.com Illustrator CS4 One on One Advanced DVD
After learning the fundamentals of drawing and reshaping paths in Adobe Illustrator CS4, the fun really begins. In Illustrator CS4 One-on-One: Advanced, the second installment in the popular One-on-One series, computer graphics expert Deke McClelland explores some of Illustrator's most powerful and least understood features. He shows how to merge simple shapes to create complex ones with the Pathfinder palette and how to align paths to create schematic illustrations. Deke explains how to paint fluid, multicolor fills with blends, Gradient Mesh, and the new and improved gradient tools. He also explores seamlessly repeating tile patterns, blobs and brushes, and imported images. He wraps things up with a look at one of the deepest features in Illustrator, transparency. Exercise files accompany the training.
Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals is a recommended prerequisite for this course. Look for the third part in the series, Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, later this year.

Lynda.com Illustrator CS4 One On One Fundamentals DVD
Adobe Illustrator has long been a popular vector–based drawing program, but for many the learning curve is steep. In Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals, author and leading industry expert Deke McClelland shows users how to get in to the Illustrator mindset and overcome this learning curve. He covers the application's key features in a new way, making it simple and easy to master Illustrator. Deke teaches viewers how to use the core drawing and shape tools, the transformation and reshaping features, text, and the Pen tool. He also explains how to export and print. Even if learning Illustrator has been a struggle in the past, this training can help make sense of it. Exercise files accompany the course.

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22995630/395ec65/Adobe.Illustrator.CS4.14_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/ac47mc76/Adobe.Illustrator.CS4.14%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330527243/Adobe.Illustrator.CS4.14__links.txt
[/hide]

Chương trình Adobe ® Illustrator ® CS4 là một môi trường toàn diện để làm việc với đồ họa véc tơ và có minh bạch mới trong gradient và các khu vực lắp ráp nhiều, mà cho phép bạn mở những cách làm việc hiệu quả hơn.

Trong một tập tin có thể chứa nhiều trang web cho O
Do các khu vực lắp ráp một số bạn có thể quản lý toàn bộ dự án trong một tập tin. Với tối đa 100 khu vực lắp ráp các kích cỡ khác nhau, các yếu tố như màu sắc, font chữ, và biểu tượng có thể được cập nhật nhanh chóng đồng thời ở tất cả các thành phần của dự án.

Nhanh hơn, trực giác hơn để làm việc với tính minh bạch, gradient
Sử dụng các màu minh bạch trong gradient do điều khiển mới được áp dụng trực tiếp cho các đối tượng. Làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để tạo và quản lý những tác động quan trọng của việc thiết kế, mà không cần phức tạp, mặt nạ đục.

Tối ưu hóa làm việc với lấp đầy, và đột quỵ, tác dụng, và các nguồn lực khác
Bây giờ tại nơi làm việc về các dự án không cần phải liên tục chuyển đổi giữa các bảng và thực đơn. Giải quyết vấn đề nhanh gấp hai lần **, bằng cách sử dụng bảng màu của "Bề ngoài", cho phép áp dụng tất cả những thay đổi trực tiếp với một hay nhiều đối tượng vector được chọn.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách sử dụng một ly thân bảng màu Xem trước "
Bây giờ, không cần phải liên tục vyponyat công việc cùng và được không sanh sản vì vấn đề như vậy với việc thu hồi màu như màu sắc tại chỗ không mong muốn, vấn đề với các lớp phủ, vv Illustrator CS4 cho phép bạn để giải quyết vấn đề với ly thân với hình ảnh đầu ra để in.

Hiệu quả hơn thông qua việc sử dụng đồ họa cao cấp phong cách
Trộn và phù hợp với phong cách để tạo ra các hiệu ứng độc đáo và cải thiện hiệu quả. Thumbnail dễ dàng tìm được phong cách phù hợp, và các thư viện rộng lớn của xây dựng trong phong cách tăng khả năng tìm ra phong cách đã được hoàn tất.

Tổ chức không gian làm việc bằng cách đặt các tài liệu trong các thẻ
Tập trung vào việc thiết kế, cách đặt các tài liệu trong các thẻ, cho phép mở rộng không gian làm việc và đồng thời duy trì sự thuận tiện truy cập đến nội dung của văn bản. Bây giờ sao chép và dán được thực hiện khá đơn giản.

Sử dụng "hướng dẫn viên nhanh chóng" để đẩy nhanh quy mô, vị trí và sắp xếp các đối tượng
Căn, đặt khoảng, xoay và thay đổi kích thước một hay nhiều trang web nhanh hơn bằng cách sử dụng năng động "hướng dẫn viên nhanh chóng". Sami hướng dẫn, kích thước đối tượng, góc độ vòng quay, và x và y tọa độ xuất hiện tự động, mà đơn giản hoá việc triển khai của các đối tượng mong muốn.

Một chương trình độc lập.
Illustrator CS4 cũng bao gồm trong các gói các phiên bản sau đây:
* Thiết kế tiêu chuẩn
* Web Premium
* Sản xuất Premium
* Master Collection

Chương trình: Adobe Illustrator CS4
Chương trình Phiên bản: 14.0.0
Địa chỉ trang web chính thức của: Adobe
Ngôn ngữ: Eng / Rus
Y học: Có
Mã số Tên: "Illustrator - Black Label"
DVD phiên bản! Một trong những trình cài đặt - EN / RU

Yêu cầu hệ thống:
* Bộ vi xử lý 2 GHz hoặc cao hơn
* Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 (Service Pack 3 được đề nghị) hoặc Windows Vista ® Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise Service Pack 1 (chứng nhận cho 32-bit Windows XP và Windows Vista)
* 512 MB RAM (1 GB recommended)
* 2 GB chỗ trống đĩa cứng để cài đặt; thêm miễn phí không gian cài đặt (không thể cài đặt trên flash dựa trên thiết bị lưu trữ)
* Màn hình phân giải 1024x768 (đề nghị 1280x800) với 16-bit video card
* DVD-ROM

1. Hội dựa trên phiên bản dùng thử (ADBEILSTCS4_LS1)
2. Loại bỏ tất cả ngôn ngữ trừ tiếng Anh
3. Thêm gói ngôn ngữ tiếng Nga.
4. Đăng avtoran, nghĩa là bây giờ đủ để ghi ảnh vào một DVD và chèn nó vào ổ đĩa. Trong menu avtorane làm cho công việc dễ dàng. Bây giờ tôi không lên cao vào các thư mục trên ổ đĩa để tìm kiếm các hướng dẫn, bổ sung, tất cả điều này có thể được thực hiện từ trình đơn khởi động.
5. Trong việc phân phối các tập tin trợ giúp ở định dạng PDF bằng các ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga, mà còn mở từ menu.
Thật không may, trong otlixii của Adobe Photoshop CS4, bạn có thể cài đặt chỉ những gì bất kỳ một ngôn ngữ phiên bản, như khả năng thay đổi giao diện (như trong Photoshop) - một chương trình cho nó.

Một hình ảnh đĩa đã được đặt ra chỉ sau khi xác minh đầy đủ về hiệu quả của nó.
Một cài đặt thử nghiệm đã được thực hiện từ một hình ảnh bằng cách sử dụng DAEMON Tools Lite v 4.30.4

Sự kiện là keygen bây giờ cũng giống như một vi-rút, có một điều như vậy.
=============================================
Keygen (đã có 3 phiên bản - 1,01, 1,02, 1,03) từ nổi tiếng hack chương trình nhóm Core từ Adobe. Keygen tồn tại cho thời gian khá lâu, đã được nửa năm, và Kasper trên chúng hoặc không làm thế nào để phản ứng. Và đó là nơi ba tuần trước, ông bắt đầu reo hò rằng có một trojan, và xóa các keygen. What is it? Casper - Antivir đầy đủ r **, mà để lâu không biết về sự tồn tại của "Trojan", mà là keygen? Và nếu bạn nhìn vào những gì ông yells, tất cả sẽ trở nên rõ ràng:

CRC32: 4471C97D
MD5: F753916DA6F3D6B7BD7C022D2BF194E7
SHA-1: 8F65B1CEFCC90DE24452D88AC083D4C08AC20BB0

Lynda.com Illustrator CS4 Một Ngày Một bộ sưu tập Hướng dẫn
Lynda.com - Illustrator CS4 Một ngày Một Mastery DVD
Lynda.com Illustrator CS4 Một ngày một nâng cao DVD
Lynda.com Illustrator CS4 Một Ngày Một Fundamentals DVD

Lynda.com - Illustrator CS4 Một ngày Một Mastery DVD
Trong Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, phần thứ ba và cuối cùng của toàn diện One-on-Một loạt, tác giả và công nghiệp chuyên gia Deke McClelland dạy làm thế nào để tận dụng lợi thế của mảng rộng các hiệu ứng năng động trong Illustrator CS4. Deke khám phá Live Trace, nhập khẩu mà chuyển đổi hình ảnh thành vector, và Live Sơn, trong đó xác định hình dạng lồng vào nhau. Deke cũng
bao gồm các công cụ Liquify, phong bì-biến dạng kuler phong cách, và Live màu, ký hiệu, và hiệu ứng 3D. Và lần đầu tiên, Deke hai địa chỉ của các tính năng của Illustrator ít nhất là nổi tiếng, pictographs và hành động. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học.

Lynda.com Illustrator CS4 Một ngày một nâng cao DVD
Sau khi học căn bản và bản vẽ và reshaping đường dẫn trong Adobe Illustrator CS4, những niềm vui thực sự bắt đầu. Trong Illustrator CS4 One-on-One: Nâng cao, việc lắp đặt thứ hai trong phổ biến One-on-Một loạt, máy tính đồ họa chuyên gia Deke McClelland khám phá một số Illustrator's mạnh nhất và hiểu nhất các tính năng. Ông đã cho thấy làm thế nào để nhập hình dạng đơn giản để tạo ra những phức tạp với bảng Pathfinder và làm thế nào để align đường dẫn để tạo giản đồ minh họa. Deke giải thích cách sơn chất lỏng, lấp đầy với nhiều màu pha trộn, Gradient Mesh, và mới và cải tiến công cụ gradient. Ông cũng khám phá liên tục lặp lại các mẫu gạch, blobs và bàn chải, và hình ảnh nhập khẩu. Ông đã kết thúc tốt đẹp với những điều xem là một trong những tính năng sâu nhất trong Illustrator, minh bạch. Tập thể dục tập tin đi kèm đào tạo.
Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals là một điều kiện tiên quyết được đề nghị cho các khóa học này. Hãy tìm một phần ba trong series, Illustrator CS4 One-on-One: Mastery, vào cuối năm nay.

Lynda.com Illustrator CS4 Một Ngày Một Fundamentals DVD
Adobe Illustrator từ lâu đã được phổ biến một vector chương trình dựa trên bản vẽ, nhưng đối với những đường cong học hỏi nhiều là dốc. Trong Illustrator CS4 One-on-One: Fundamentals, tác giả và các chuyên gia công nghiệp hàng đầu Deke McClelland cho thấy người sử dụng như thế nào để có được vào nhận thức Illustrator và khắc phục đường cong học tập. Ông đã bao gồm tính năng chính của ứng dụng một cách mới, làm cho nó đơn giản và dễ dàng để làm chủ Illustrator. Deke dạy cho người xem làm thế nào để sử dụng lõi và các công cụ vẽ hình, chuyển đổi và các tính năng reshaping, văn bản, và công cụ Pen. Ông cũng giải thích làm thế nào để xuất khẩu và in. Thậm chí nếu học Illustrator là một cuộc đấu tranh trong quá khứ, đào tạo này có thể giúp làm cho tinh thần của nó. Tập thể dục đi kèm tập tin khóa học.Windows 7 Ultimate Dell 32bit OEM
DVD | ISO | English | Bootable | 64bit | 2.95 GB

Windows 7 Ultimate is the nonplus ultra edition of the Windows 7 operating system as it is the only edition of Windows 7 that is feature complete. All other editions – with the exception of Windows 7 Enterprise which is Windows 7 Ultimate branded differently – lack features that are included in Windows 7 Ultimate. It combines remarkable ease-of-use with the entertainment features of Home Premium and the business capabilities of Professional, including the ability to run many Windows XP productivity programs in Windows XP Mode. For added security, you can encrypt your data with BitLocker and BitLocker To Go. And for extra flexibility, you can work in any of 35 languages. Get it all with Windows 7 Ultimate.Download:(Rapidshare & HotFile & Turbobit & sharingmatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22920741/0848b5d/Win7-Dell-OEM_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/330201142/Win7-Dell-OEM__links.txt
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/2fa8f15c/Win7-Dell-OEM%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Windows 7 Ultimate là phiên bản siêu tình cảnh khó khăn của hệ điều hành Windows 7 khi nó chỉ là phiên bản của Windows 7 đó là tính năng hoàn thành. Tất cả các phiên bản - với ngoại lệ của Windows 7 doanh nghiệp mà là Windows 7 Ultimate mang nhãn hiệu khác nhau - tính năng thiếu được bao gồm trong Windows 7 Ultimate. Nó kết hợp dễ dàng vượt trội-of-sử dụng với các tính năng giải trí của Home Premium và khả năng kinh doanh của các chuyên nghiệp, bao gồm khả năng chạy nhiều chương trình năng suất Windows XP trong Windows XP Mode. Để bảo mật nhất, bạn có thể mã hóa dữ liệu của bạn với BitLocker và BitLocker To Go. Và cho thêm tính linh hoạt, bạn có thể làm việc trong bất kỳ của 35 ngôn ngữ. Làm cho nó tất cả với Windows 7 Ultimate.


Windows 7 Professional x64 MSDN ORIGINALS (English)
Bootable | ISO | 32bit | 3.01 GB

This is the official version from Microsoft together with active soft inside! Upload by Huayting

With Windows 7 Professional, fewer walls stand between you and your success. You can run many Windows XP productivity programs in Windows XP Mode and recover data easily with automatic backups to your home or business network. You can also connect to company networks effortlessly and more securely with Domain Join. With all the exciting entertainment features of Windows Home Premium, it’s a great choice for home and for business.Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22921033/25bde29/WINDOWS.7.PROFESSIONAL.RTM.X64.OEM.ENGLISH_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/5f9ma977/WINDOWS.7.PROFESSIONAL.RTM.X64.OEM.ENGLISH%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330202500/WINDOWS.7.PROFESSIONAL.RTM.X64.OEM.ENGLISH__links.txt
[/hide]

Đây là phiên bản chính thức từ Microsoft cùng với các bên trong mềm đang hoạt động! Tải lên bởi Huayting

Với Windows 7 chuyên nghiệp, tường ít đứng giữa bạn và thành công của bạn. Bạn có thể chạy nhiều chương trình năng suất Windows XP trong Windows XP Mode và phục hồi dữ liệu một cách dễ dàng với các sao lưu tự động vào nhà của bạn hoặc mạng lưới kinh doanh. Bạn cũng có thể kết nối với mạng lưới công ty dễ dàng và an toàn hơn với tên miền Tham gia. Với tất cả các tính năng giải trí thú vị của Windows Home Premium, đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình và cho doanh nghiệp.Windows Se7en Eternity Edition 2009 x86 and x64 (Ultimate & Home Premium Edition) | 4.04 GB

WINDOWS ACTIVATION:

For Activation, Purchase a Genuine key directly from Microsoft.

Note : THIS IS NOT A PIRATED WINDOWS 7 OPERATING SYSTEM. (i.e NO PATCHES OR CRACKS OR KEYS INCLUDED IN THE DVD)

Minimum System Requirements:
· 512MB RAM (Recommended 1GB RAM)
· 15 GB of HDD space
· 128 MB Graphics Memory (Capable to run Aero)
· 17’ inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM or DVD-RAM
· Pixel Shader 2.0
· Dual Core Processors with 64 Bit OS Capable
. Active Internet Connection

Note: Start a fresh installation from the BIOS and install it in a separate partition. Format the selected drive for installation before proceeding the other steps. Dont try to install this Windows 7 Eternity in Non-supportive
Features,overview and updates of Windows Seven® Eternity Edition 2009:

* New Windows Sounds
* 7-zip for extraction purpose.
* All the latest updates are patched Manually.
* Adobe Flash Player plugin
* Rocket Dock
* Black Background Shells
* Codings and scripts are updated from previous Ultimate Versions (This option is available only in Rockers Team Customized windows and not available in any other customized OS)
* More Stable and Reliable
* UAC Disabled
* New Look for Windows Media Player
* New Shortcut Arrows
* Show extensions for known file types
* Enabled IE Phishing Filter
* User Account 2 on Control Panel
* Low Memory consumption
* Enabled Glass Effect without a supported card
* Windows will tell you exactly what it is doing when it is shutting down or is booting
* Added command prompt to right click context menu
* Enabled addition Avalon effects
* Disabled Tool Tips
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder' , 'Move to Folder' , 'Open with Notepad' to right click context
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Menu bars and window frames opaque
* Enabled slow-motion window effects
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Faster browsing with IE
* DEP execution is set to Default
* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp
* Disabled kernel paging
* Both 32 and 64 Bit Integrated
* All Latest Drivers Integrated
* 7-zip for extraction purpose.
* Adobe Flash Player plugin
* Adobe Flash Player ActiveX
* Orbit Downloader
* K-Lite Mega Codec Pack
* ImgBurn
* Notepad 5.1++
* CCleaner
* Added Group policy and Registry editor to control panel
* Updated DirectX to August 2009
* Mozilla Firefox
* Low Memory consumption
* Turned off system beeps
* Stopped caching negative responses
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Fully Automated setup you need to choose language and partition only.
* Patched uxtheme files to use 3rd party themes.
* Faster Shutdown ( 3 seconds services kill timeout.)
* Fast Booting Time
* Add Useraccounts 2 on ControlPanel.
* PowerOff after shutdown
* New High quality Icons
* Changed command line text color to white
* Set mouse pointer speed to maximum
* Removed the annoying clicking sound
* Disabled automatic restart in the event of a blue screen
* Tweaked up shell response
* Hibernation is Disabled.
* Added "Advanced System Properties" in my Computer
* Added Control Panel to my Computer
* Added Administrative Tools to my Computer
* Added Internet Explorer to my Computer
* Added Network Connections to my Computer
* Added Search to my Computer
* Added Printers to my Computer
* Added Run and Windows Flip Switcher to my Computer
* Removed warning about showing hidden system folders
* Shutdown when you click power Button on start Menu
* Maximum simultaneous downloads for IE to 20 ( default is 2 )
* New look for Windows Media Center
* New Explorer View
* Allow renaming and removing of Recycle Bin
* Makes a right click option for unknown files
* Notepad saves window position
* Opens 16-bit apps in a separate memory space. This increases stability when dealing with 16-bit apps.
* Enabled Word wrap in Notepad
* Enabled Status Bar in all windows
* ATI and NVIDIA Drivers Added
* New Themes
* 255 Sidebar Gadgets
* Enabled search system folders in Search
* System Files are boosted upto maximum Performance
* Removed Old Default Graphics card drivers
* Faster Application load Time
* Improved the performance and reliability
* Disabled the NTFS Last Access Time Stamp
* Disabled kernel paging
* Windows Update service disabled
* Turned off system beeps
* Stopped caching negative responses
* Take Ownership, Device manager, Group policy, Registry Editor in the right click
* Specifies the time, following user input, during which the system keeps apps from moving into the foreground.


Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & Turbobit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22919820/35a4dab/Seven_Eternity_H_U_x86x64_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/b64md839/Seven_Eternity_H_U_x86x64%2B%2Blinks.txt/

Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/330196762/Seven_Eternity_H_U_x86x64__links.txt
[/hide]

WINDOWS ACTIVATION:

Để kích hoạt, mua một khoá chính hãng trực tiếp từ Microsoft.

Lưu ý: Đây không phải Một lậu WINDOWS 7 OPERATING SYSTEM. (nghĩa là patch HAY KHÔNG CRACKS OR KEYS INCLUDED TRONG DVD)

Hệ thống tối thiểu:
· 512MB RAM (khuyến nghị 1GB RAM)
· 15 GB HDD không gian
· 128 MB Graphics Memory (Có khả năng chạy hàng không)
· 17 'inch Monitor (1024 x 768)
· DVD-ROM hay DVD-RAM
· Pixel Shader 2.0
· Dual Core bộ xử lý với 64 Bit OS Có khả năng
. Active Internet Connection

Lưu ý: Bắt đầu một tươi cài đặt từ BIOS và cài đặt nó vào một phân vùng riêng biệt. Format ổ đĩa đã chọn để cài đặt trước khi tiến hành các bước khác. Dont thử cài đặt này trong Windows 7 Eternity không hỗ trợ
Tính năng, tổng quan và cập nhật của Windows Seven ® Eternity Edition 2009:

* New Windows Sounds
* 7-zip cho mục đích khai thác.
* Tất cả những cập nhật mới nhất được đắp vá bằng tay.
* Adobe Flash Player plugin
* Rocket Dock
* Nền Đen Thuyền
* Mã khác và các kịch bản được cập nhật từ trước Ultimate Phiên Bản (Tùy chọn này chỉ có sẵn tại cửa sổ Tùy chỉnh Rockers đội và không có trong bất kỳ hệ điều hành tùy biến khác)
* Các ổn định và đáng tin cậy
* UAC Disabled
* New Look cho Windows Media Player
* Mới Shortcut Arrows
* Hiển thị phần mở rộng cho các kiểu tập tin được biết đến
* Enabled IE Phishing Filter
* User Account Control Panel 2 ngày
* Low Memory tiêu thụ
* Bật Glass Effect mà không có thẻ hỗ trợ
* Windows sẽ cho bạn biết chính xác những gì nó làm khi nó được tắt hoặc khởi động
* Added command prompt vào menu ngữ cảnh bên phải bấm vào
* Bật Ngoài ra hiệu ứng Avalon
* Đình chỉ cụ Mẹo
* Enabled ClearType Tuning
* Added 'Copy to Folder', 'Move to Folder', 'Open with Notepad' click chuột phải vào bối cảnh
* Disabled Windows Media Player AutoUpdates
* Menu bar và các khung cửa sổ mờ
* Bật chậm hiệu ứng chuyển động cửa sổ
* Added "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi
* Nhập Control Panel để máy tính của tôi
* Duyệt nhanh hơn với trình duyệt IE
* Thực hiện DEP được thiết lập để mặc định
* Đình chỉ NTFS Last Access Time Stamp
* Đình chỉ hạt nhân phân trang
* Cả hai 32 và 64 Bit Integrated
* Tất cả mới nhất Drivers tích hợp
* 7-zip cho mục đích khai thác.
* Adobe Flash Player plugin
* Adobe Flash Player ActiveX
* Orbit Downloader
* K-Lite Codec Pack
* ImgBurn
* Notepad 5,1 + +
* CCleaner
* Nhập nhóm chính sách và biên tập Registry để kiểm soát bảng
* Cập nhật DirectX cho Tháng Tám 2009
* Mozilla Firefox
* Low Memory tiêu thụ
* Bắt đầu chơi hệ thống giảm tiếng bíp
* Stopped caching phản ứng tiêu cực
* Hãy sở hữu, thiết bị quản lý, tập đoàn chính sách, Registry Editor trong click chuột phải
* Hoàn toàn tự động thiết lập bạn cần phải chọn ngôn ngữ và chỉ phân vùng.
* Patched Uxtheme file để sử dụng 3 chủ đề bên.
* Faster Shutdown (3 giây dịch vụ giết thời gian chờ.)
* Khởi động nhanh Thời gian
* Thêm Useraccounts 2 ngày ControlPanel.
* PowerOff sau khi shutdown
* Mới chất lượng cao Icons
* Thay đổi dòng lệnh văn bản màu trắng
* Đặt con trỏ chuột đến tốc độ tối đa
* Đã ra những âm thanh cách nhấp gây phiền nhiễu
* Đình chỉ tự động khởi động lại trong trường hợp một màn hình màu xanh
* Tweaked lên phản ứng vỏ
* Ngủ đông là người khuyết tật.
* Added "Advanced System Properties" trong máy tính của tôi
* Nhập Control Panel để máy tính của tôi
* Nhập Administrative Tools vào máy tính của tôi
* Added Internet Explorer để máy tính của tôi
* Nhập Network Connections vào máy tính của tôi
* Nhập tìm kiếm tới máy tính của tôi
* Máy in nhập vào máy tính của tôi
* Nhập Run và Windows Flip Switcher vào máy tính của tôi
* Removed cảnh báo về hệ thống hiển thị thư mục ẩn
* Shutdown khi bạn bấm vào nút trên điện bắt đầu Menu
* Tối đa tải đồng thời cho IE đến 20 (mặc định là 2)
* Mới tìm Windows Media Center
* New Explorer View
* Cho phép đổi tên và loại bỏ của Recycle Bin
* Làm một lựa chọn click chuột phải cho các tập tin không rõ
* Notepad vị trí cửa sổ tiết kiệm
* Mở các ứng dụng 16-bit, bộ nhớ trong một không gian riêng biệt. Điều này làm tăng tính ổn định khi đối xử với các ứng dụng 16-bit.
* Bật từ bọc trong Notepad
* Bật Status Bar trong tất cả các cửa sổ
* ATI và NVIDIA Drivers nhập
* Chủ đề mới
* 255 Sidebar Gadgets
* Bật tìm kiếm thư mục trong hệ thống tìm kiếm
* Hệ thống tập tin được thúc đẩy mạnh mẽ tối đa hiệu suất tối đa
* Removed Old Default Graphics card driver
* Thời gian nạp ứng dụng nhanh hơn
* Cải thiện hiệu suất và độ tin cậy
* Đình chỉ NTFS Last Access Time Stamp
* Đình chỉ hạt nhân phân trang
* Windows Update bị vô hiệu hoá dịch vụ
* Bắt đầu chơi hệ thống giảm tiếng bíp
* Stopped caching phản ứng tiêu cực
* Hãy sở hữu, thiết bị quản lý, tập đoàn chính sách, Registry Editor trong click chuột phải
* Chỉ định thời gian, sau đầu vào người sử dụng, trong khi đó hệ thống sẽ giữ cho các ứng dụng từ di chuyển vào tiền cảnh này.Atelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D2 SCD-AMPLiFYiSO | 1.98GB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/m938b539/ATLRBNTDRKMFDVDRD2SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23007980/30f2906/ATLRBNTDRKMFDVDRD2SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330573321/ATLRBNTDRKMFDVDRD2SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/ReFX Nexus (AiR) 2.2 English | 3.20GB

Nexus 2 - is a long-awaited rompler from the company ReFX. Nexus 2 is far ahead of the first version version of the tool. Sorry to which many banks of sounds produced graded on stylistic criteria. There will be banks almost all occasions. All the sounds of the highest quality, but the possibility of their editing leaves much to be desired, as in other matters in almost any instrument based on the sound library. But overall an excellent tool for professionals and for those who do not particularly want to bother and just wants to get a tasty and ready to use sound. Nexus 2 differs sufficiently low resource intensive PC.Program Title: Nexux 2 (AiR)
Program Version: 2.2
The latest version: 2.2
Language: English
Medicine: Not required

System requirements:
Pentium III 800 Mhz
512 MB RAM
Windows XP/Vista/7
VST 2.0 or RTAS compliant host

ReFX.Nexus.v2.2.VSTi.RTAS.DVDR-AiRISO

Download:(Rapidshare & HotFile & Uploading & TurboBit & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/49aafb53/Nexus.v2.2.AiRISO%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/22916348/caebe0f/Nexus.v2.2.AiRISO_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330180838/Nexus.v2.2.AiRISO__links.txt
[/hide]

Nexus 2 - là một dài chờ đợi rompler từ ReFX công ty. Nexus 2 là đến nay các phiên bản trước phiên bản đầu tiên của công cụ. Xin lỗi mà nhiều ngân hàng của các âm thanh được sản xuất trên các tiêu chí phân loại phong cách. Sẽ có các ngân hàng gần như tất cả các dịp. Tất cả các âm thanh chất lượng cao nhất, nhưng khả năng chỉnh sửa của họ nhiều lá để được mong muốn, như trong các vấn đề khác trong văn kiện nào gần như dựa trên các thư viện âm thanh. Nhưng nói chung là một công cụ tuyệt vời cho các chuyên gia và cho những người không muốn bận tâm đặc biệt và chỉ muốn có được một hương vị thơm ngon và sẵn sàng sử dụng âm thanh. Nexus 2 khác với đầy đủ tài nguyên máy tính chuyên sâu thấp.Chương trình Title: Nexux 2 (Air)
Chương trình Phiên bản: 2.2
Phiên bản mới nhất: 2.2
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Y học: Không yêu cầu

Yêu cầu hệ thống:
Pentium III 800 MHz
512 MB RAM
Windows XP/Vista/7
VST 2.0 hoặc RTAs tuân thủ chủ nhà

ReFX.Nexus.v2.2.VSTi.RTAS.DVDR-AiRISOAtelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D5 SCD-AMPLiFYiSO | 978MB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & SharingMatrix & Uploading)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23008823/b8c7150/ATLRBNTDRKMFDVDRD5SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/928feaf8/ATLRBNTDRKMFDVDRD5SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330576157/ATLRBNTDRKMFDVDRD5SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/Atelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D4 SCD-AMPLiFYiSO | 1.87GB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23008576/207bcb9/ATLRBNTDRKMFDVDRD4SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/c6723552/ATLRBNTDRKMFDVDRD4SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330575236/ATLRBNTDRKMFDVDRD4SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/Atelier Robin Natural Drum Kit MULTiFORMAT DVDR D3 SCD-AMPLiFYiSO | 1.96GB

Would you like to own the most extensively sampled acoustic instrument ever created? With over 20GB of data totalling around 22,000 samples, NDK is just that. NDK ( formely known as ns_kit7 )is a multi-gigabyte single-strike drum and cymbal sample library with highly extensive velocity layering and articulation options, allowing for the ultimate in realism and performance.

We recommend using NDK in conjunction with Native Instruments' Kontakt 2 or Steinberg's HALion 3 soft-sampler. Extensive presets for both formats are included, allowing users to take advantage of such features as random-robin triggering, on the fly stick and snare-wire changes, direct-from-disk streaming, multiple outputs, individual drum/cymbal panning & velocity, the ability to mix-and-match your own kits and loads more.

If you don't already own one of these soft-samplers (and don't plan on investing in one any time soon) a cheap alternative is HALion Player – for the average user, this is ideal and won't break the bank.

The samples in this library are not embedded or locked in any way. This allows the user to create custom presets in the sampler format of their choice. To make this as easy as possible, the files have all been named in a logical way to make mapping a breeze.

The NDK sample library has been 2 years in the making and was recorded over several months by Douglas Whates in his studio in Glasgow, Scotland. Douglas hand edited around half a million start points, end points and fades, and manually bounced down around 22,000 sound files. Many of our single kits (6 piece shell pack, snare, hi-hat and cymbals) have more individual hits, as a direct by-product of the sheer number of articulations and velocity layers, than any other sampled acoustic instrument currently on the market.

"the ultimate sampled acoustic drum kit ... awesome stuff ... " - awarded 9/10, Computer Music, 2006.

Features at a glance :
* 20 GB of uncompressed data
* 21,000 samples
* 48KHz/24bit
* Over 300 presets for Kontakt 2 and HALion 3
* 9 snares
* 4 sets of toms
* 5 kicks
* 3 rides, 3 crashes, 2 splashes, 2 hi-hats and a china
* 2 cowbells, tambourine and a bonus set of congas
* click here for detailed instrument list
* Performed with sticks, mallets, brushes and hands/fingers, all with both left and right hands
* Snares on or off.
* Extensive articulation options, including rim-shots, hit-and-grabs, rolls, rims etc.
* access to the naturaldrum.com member area
* If it's possible on a real kit, it's possible on NDK!

iNSTALL nOTES
1. Unpack
2. Use

Homepage: http://www.naturaldrum.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23008407/2d98e1a/ATLRBNTDRKMFDVDRD3SCDAP_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/a92f57e1/ATLRBNTDRKMFDVDRD3SCDAP%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330574487/ATLRBNTDRKMFDVDRD3SCDAP_links.txt
[/hide]

Bạn có muốn sở hữu dụng cụ lấy mẫu âm thanh rộng rãi nhất từng được tạo ra? Với hơn 20GB dữ liệu tổng cộng khoảng 22.000 mẫu, NDK được điều đó. NDK (formely được biết đến như ns_kit7) là một multi-gigabyte đơn đình công trống và thư viện lớp mẫu Cymbal với vận tốc cao rộng và tùy chọn cách phát âm, cho phép cuối cùng trong hiện thực và hiệu quả.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng NDK kết hợp với Liên Native Instruments '2 hoặc 3 Steinberg's HALion mềm sampler. Cài đặt trước trên diện rộng cho cả hai định dạng được bao gồm, cho phép người dùng tận dụng các tính năng như ngẫu nhiên chòe làm hiển thị, trên thanh bay và Snare-thay đổi dây, trực tiếp từ các ổ đĩa trực tuyến, kết quả đầu ra nhiều, cá nhân trống / Cymbal panning & vận tốc, khả năng mix-and-phù hợp túi riêng của bạn và tải nhiều hơn nữa.

Nếu bạn không đã sở hữu một trong những-Samplers mềm (và không có kế hoạch đầu tư vào bất kỳ thời gian sớm nhất) là một lựa chọn rẻ HALion cầu - cho người dùng trung bình, điều này là lý tưởng và sẽ không phá vỡ ngân hàng.

Các mẫu trong thư viện này không được nhúng hoặc bị khóa bất kỳ cách nào. Điều này cho phép người sử dụng để tạo ra cài đặt trước tùy chỉnh trong các định dạng sampler của sự lựa chọn của họ. Để thực hiện điều này dễ dàng như có thể, các tập tin có tất cả được đặt tên theo một cách hợp lý để thực hiện một bản đồ khoe.

Thư viện mẫu NDK đã được 2 năm trong thực hiện và đã được ghi lại qua nhiều tháng của Douglas Whates trong studio của ông tại Glasgow, Scotland. Douglas tay edited khoảng nửa triệu khởi điểm, điểm kết thúc và mất dần, và tay bị trả xuống khoảng 22.000 file âm thanh. Nhiều bộ dụng cụ duy nhất của chúng tôi (6 gói mảnh vỏ, Snare, hi-hat và Cymbals) có số truy cập nhiều cá nhân, như là một chỉ đạo của sản phẩm của các số tuyệt của articulations và lớp vận tốc, hơn bất kỳ nhạc cụ khác âm thanh mẫu hiện tại trên thị trường .

"các mẫu âm thanh trống kit cuối cùng ... awesome stuff ..." - trao tặng 9 / 10, máy tính Âm nhạc, 2006.

Nét đặc trưng trong nháy mắt:
* 20 GB dữ liệu không nén
* 21.000 mẫu
* 48KHz/24bit
* Hơn 300 cài đặt trước cho Liên 2 và HALion 3
* 9 snares
* 4 bộ Toms
* 5 đá
* 3 rides, 3 tai nạn, 2 splashes, 2 hi-nón và china một
* 2 cowbells, Tambourine và tiền thưởng một bộ congas
* Bấm vào đây để có danh sách cụ kiến
* Hiện được với thanh, mallets, bàn chải và bàn tay / ngón tay, tất cả đều có cả hai tay trái và phải
* Snares hoặc tắt.
* Lựa chọn cách phát âm sâu rộng, bao gồm rim-shots, hit-and-grabs, cuộn, rims vv
* Truy cập vào các khu vực thành viên naturaldrum.com
* Nếu nó có thể có trên một bộ thực sự, có thể trên NDK!

Install Notes
1. Mở hộp
2. Sử dụng

Trang chủ: http://www.naturaldrum.com/PTC PRO Engineer Wildfire v3.0 M230 x86 - SHooTERS | 1.51GB

Integrated 3D CAD/CAM/CAE Solutions for Any Size Design Challenge

Customer requirements may change and time pressures may continue to mount, but your product design needs remain the same. Regardless of your project's scope, you need a powerful, easy-to-use, affordable solution.

Pro/ENGINEER is the standard in 3D product design, featuring industry-leading productivity tools that promote best practices in design while ensuring compliance with your industry and company standards. Integrated, parametric, 3D CAD/CAM/CAE solutions allow you to design faster than ever, while maximizing innovation and quality to ultimately create exceptional products.

Powerful, parametric design capabilities allow superior product differentiation and manufacturability Fully integrated applications allow you to develop everything from concept to manufacturing within one application Automatic propagation of design changes to all downstream deliverables allows you to design with confidence.
Complete virtual simulation capabilities enable you to improve product performance and exceed product quality goals.
Automated generation of associative tooling design and manufacturing deliverables.

Features & Benefits
* Powerful, parametric design capabilities allow superior product differentiation and manufacturability
* Fully integrated applications allow you to develop everything from concept to manufacturing within one application
* Automatic propagation of design changes to all downstream deliverables allows you to design with confidence
* Complete virtual simulation capabilities enable you to improve product performance and exceed product quality goals
* Automated generation of associative tooling design and manufacturing deliverables

Install
1.) unpack the files
2.) burn or mount the image
3.) install
4.) Check Readme.txt into Shooters Dir

Homepage: http://www.ptc.com/products/proengineer/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23009531/23177e7/PTCPROEGNWF3.0M23032ST_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/2d1d8ab6/PTCPROEGNWF3.0M23032ST%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330578777/PTCPROEGNWF3.0M23032ST__links.txt
[/hide]

Tích hợp 3D CAD / CAM / CAE Giải pháp cho Bất kỳ thiết kế Kích thước Challenge

Khách hàng có thể yêu cầu thay đổi và áp lực thời gian có thể tiếp tục gắn kết, nhưng nhu cầu sản phẩm thiết kế của bạn vẫn như cũ. Bất kể phạm vi dự án của bạn, bạn cần một mạnh mẽ, dễ sử dụng, giá cả phải chăng, giải pháp.

Pro / ENGINEER là chuẩn trong 3D thiết kế sản phẩm, tác với ngành công nghiệp-công cụ năng suất hàng đầu là đẩy mạnh thực hành tốt nhất trong thiết kế đồng thời đảm bảo việc tuân thủ công nghiệp của bạn và các tiêu chuẩn công ty. Tích hợp, tham số, 3D CAD / CAM / CAE giải pháp cho phép bạn thiết kế nhanh hơn bao giờ hết, trong khi tối đa hóa sự sáng tạo và chất lượng để tạo ra sản phẩm cuối cùng đặc biệt.

Mạnh mẽ, năng lực thiết kế tham số cho phép cấp trên sản phẩm khác biệt và manufacturability ứng dụng tích hợp hoàn toàn cho phép bạn để phát triển mọi thứ, từ khái niệm đến sản xuất trong vòng một ứng dụng tự động tuyên truyền về thay đổi thiết kế cho tất cả các phân phôi hạ nguồn cho phép bạn thiết kế với sự tự tin.
Hoàn chỉnh các khả năng mô phỏng ảo cho phép bạn cải thiện hiệu suất sản phẩm và vượt quá mục tiêu chất lượng sản phẩm.
Tự động thế hệ thiết kế dụng cụ kết hợp và phân phôi sản xuất.

Tính năng & Lợi ích
* Mạnh mẽ, năng lực thiết kế tham số cho phép cấp trên sản phẩm khác biệt và manufacturability
* Ứng dụng tích hợp hoàn toàn cho phép bạn để phát triển mọi thứ, từ khái niệm đến sản xuất trong vòng một ứng dụng
* Tự động tuyên truyền về thay đổi thiết kế cho tất cả các phân phôi hạ nguồn cho phép bạn thiết kế với sự tự tin
* Hoàn thành các khả năng mô phỏng ảo cho phép bạn cải thiện hiệu suất sản phẩm và vượt quá mục tiêu chất lượng sản phẩm
* Tự động thế hệ dụng cụ kết hợp thiết kế và sản xuất phân phôi

Cài đặt
1.) Giải nén tập tin
2.) Đốt hoặc gắn kết ảnh
3.) Cài đặt
4) Kiểm tra Readme.txt vào Shooters Dir.

Trang chủ: http://www.ptc.com/products/proengineer/

binhvt107cn0277 01-06-2010 08:57 PM


Longman Dictionary Of Contemporary English 5th Edition | 3.7 Gb

Fully updated for 2009, and with a brand-new, user-friendly design, this edition is full of exciting new features to help learners become fluent in English, including cutting-edge software to build vocabulary faster.

The Longman Dictionary of Contemporary English provides the ultimate active learning tool – and is now available in a format to suit everyone. Whether in print, on DVD-ROM, online or via a PDA or mobile phone, you can access the best language support whenever and wherever you want – simply no other learners’ dictionary compares.

* 230,000 words, phrases and meanings – more than any other advanced learner’s dictionary
* 165,000 examples based on real, natural English from the Longman Corpus Network an additional 1 million corpus examples on the DVD-ROM.
* Clear definitions written using only 2,000 common words.
* Over 18,000 synonyms, antonyms and related words an additional 30,000 on the DVD-ROM.
* Over 65,000 collocations an additional 82,000 on the DVD-ROM.
* The top 3,000 most frequent words in spoken and written English are highlighted to show which are the most important to know.
* NEW Integrated Collocations Dictionary. Over 65,000 collocations will improve students’ fluency.
* NEW Integrated Thesaurus. Over 18,000 synonyms, antonyms and related words will improve vocabulary range.
* NEW Register Notes focus on the differences between spoken and written English.
* Academic Word List highlighted.
* Grammar and warning notes ensure that students avoid common errors.
* NEW text design ensures students can find information fast.

PLUS...
The Longman Vocabulary Trainer tests your knowledge of a word – its meaning, grammar, collocation and usage – then remembers how well you know that word. The word is then recycled and retested at different intervals so the word is never forgotten!
You can download the Longman Vocabulary Trainer to your mobile phone to make the most of learning on the go!

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/51mf77m6/LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edition.DVD-ROM%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23009048/fc8f446/LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edition.DVD-ROM_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330577040/LONGMAN.Dictionary.of.Contemporary.English.5th.Edition.DVD-ROM_links.txt
[/hide]

Cập nhật đầy đủ cho năm 2009, và với một thương hiệu, người sử dụng, mới thiết kế thân thiện, đây là phiên bản đầy đủ các tính năng thú vị mới để giúp người học trở thành thạo tiếng Anh, bao gồm cắt-cạnh phần mềm để xây dựng vốn từ vựng nhanh hơn.

Các từ điển tiếng Anh Longman đương đại cung cấp công cụ cuối cùng hoạt động học tập - và bây giờ đã có trong một định dạng để phù hợp với tất cả mọi người. Cho dù trong in ấn, trên DVD-ROM, trực tuyến hoặc thông qua một PDA hoặc điện thoại di động, bạn có thể truy cập vào các hỗ trợ ngôn ngữ tốt nhất bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn - chỉ đơn giản là không có học viên khác từ điển so sánh.

* 230.000 từ, cụm từ và ý nghĩa - nhiều hơn bất kỳ người học nâng cao khác của từ điển
* 165.000 ví dụ dựa trên thực tế, tự nhiên từ tiếng Anh Longman Corpus một mạng 1.000.000 corpus thêm các ví dụ trên đĩa DVD-ROM.
* Định nghĩa Clear bằng văn bản chỉ sử dụng 2.000 từ phổ biến.
* Hơn 18.000 từ đồng nghĩa, antonyms và các từ có liên quan là một bổ sung 30.000 trên đĩa DVD-ROM.
* Hơn 65.000 collocations một bổ sung 82.000 trên đĩa DVD-ROM.
* Các trang 3.000 thường xuyên nhất từ trong nói và viết tiếng Anh được đánh dấu để hiển thị mà đó là quan trọng nhất để biết.
* NEW Integrated collocations điển. Hơn 65.000 collocations sẽ cải thiện trôi chảy của học sinh.
* NEW Integrated Thesaurus. Hơn 18.000 đồng nghĩa, antonyms và các từ có liên quan sẽ cải thiện phạm vi từ vựng.
* NEW Đăng ký Ghi chú tập trung vào những khác biệt giữa nói và viết tiếng Anh.
* Học Word List đậm.
* Ngữ pháp và ghi chú cảnh báo đảm bảo rằng học sinh tránh những lỗi thường gặp.
* Thiết kế văn bản New đảm bảo học sinh có thể tìm kiếm thông tin nhanh.

Plus ...
The Longman Vocabulary Trainer xét nghiệm kiến thức của bạn với một từ - ý nghĩa, ngữ pháp của nó, collocation và cách sử dụng - sau đó ghi nhớ tốt như thế nào bạn biết rằng từ. Từ này sau đó được tái chế và thi lại theo chu kỳ khác nhau để từ đó là không bao giờ quên!
Bạn có thể tải về từ vựng Longman huấn luyện về điện thoại di động của bạn để làm cho hầu hết học này!Makemusic Finale 2010 Collections for Windows/MacOSX HAPPY NEW YEAR | 1.77GB

Finale 2010, The best tools are designed by the people who use them. Introducing Finale 2010 – the world’s most powerful music notation software. Compose, arrange, notate, and print engraver-quality sheet music.

Finale, PrintMusic, Finale SongWriter offer a full range of power and price to suit your notation needs. And best of all, you'll never outgrow the Finale family.

Finale
Finale® is the ultimate music notation program giving you complete control over every aspect of the printed page while providing full MIDI capabilities and unparalleled audio output. At $600/$350*, Finale provides unmatched power and flexibility. (*Academic and Theological pricing)

PrintMusic PrintMusic
PrintMusic PrintMusic Designed for educators, worship directors, performing musicians, composers and arrangers who don’t require the advanced features in Finale or Allegro. PrintMusic is easy to use and fun to learn. Create sheet music up to 24 staves. No other software with scanning capabilities provides output of such exceptional quality for only $99.95.

SongWriter Finale SongWriter
SongWriter Finale SongWriter Designed specifically for songwriters, is the fast, easy way to create and print professional-quality sheet music. Import and export MIDI files, enter music with your mouse, computer keyboard or MIDI device to create music with up to 8 staves for the low price of $49.95.

NotePad
Finale NotePad, is an introduction to notation software that allows users to click notes onto up to 8 staves or import MIDI and MusicXML files to create great-looking sheet music for the low price of $9.95.

Content:
1. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0
2. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0 INTEL MACOSX
3. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Update
4. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Update MacOSX
5. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1
6. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1 MacOSX
7. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1
8. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1 MacOSX
9. MakeMusic Finale SongWriter 2010 v15.0 r2
10. MakeMusic Finale SongWriter 2010 v15.0 r2 MacOSX

Homepage: http://www.finalemusic.com/
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/2f89b46c/MKMSFIN2010CLHNY%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23009294/eed23c8/MKMSFIN2010CLHNY_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330577870/MKMSFIN2010CLHNY_links.txt
[/hide]

Finale 2010, Các công cụ tốt nhất được thiết kế bởi những người sử dụng chúng. Giới thiệu các Finale 2010 - phần mềm mạnh nhất trên thế giới ký hiệu âm nhạc. Soạn thư, sắp xếp, notate, và khắc in-chất lượng tờ âm nhạc.

Finale, PrintMusic, Finale nhạc sĩ cung cấp đầy đủ quyền lực và giá cả phù hợp với nhu cầu ký hiệu của bạn. Và nhất là, bạn sẽ không bao giờ trội hơn các gia đình Finale.

Finale
Finale ® là chương trình âm nhạc ký hiệu cuối cùng cho bạn toàn quyền điều khiển mọi khía cạnh của trang in MIDI, trong khi cung cấp đầy đủ các khả năng và sản lượng âm thanh tuyệt vời. At $ 600 / $ 350 *, Finale cung cấp năng lượng và tính linh hoạt chưa từng có. (* Học thuật và giá cả Theological)

PrintMusic PrintMusic
PrintMusic PrintMusic Được thiết kế cho giáo dục, tôn thờ đạo diễn, biểu diễn các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc và arrangers người không yêu cầu các tính năng tiên tiến trong Finale hoặc Allegro. PrintMusic là dễ sử dụng và thú vị để tìm hiểu. Tạo nhạc tờ lên đến 24 Cán bộ. Không có phần mềm khác có khả năng quét cung cấp, sản lượng chất lượng vượt trội như vậy chỉ $ 99,95.

Finale nhạc sĩ sáng tác bài hát
Finale nhạc sĩ sáng tác bài hát Thiết kế đặc biệt cho các nhạc sĩ, là, cách dễ dàng nhanh chóng tạo và in âm nhạc chuyên nghiệp-sheet chất lượng. Nhập khẩu và xuất khẩu các tập tin MIDI, nhập âm nhạc bằng chuột, bàn phím máy tính hoặc thiết bị MIDI để tạo ra âm nhạc với 8 Cán bộ với mức giá thấp $ 49,95.

NotePad
Finale NotePad, là một giới thiệu về phần mềm ký hiệu cho phép người dùng bấm vào các ghi chú lên tới 8 Cán bộ, nhập khẩu MIDI và MusicXML tập tin để tạo ra âm nhạc tuyệt vời-sheet tim giá thấp $ 9,95.

Nội dung:
1. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0
2. Makemusic Finale 2010 v15.0.0.0 Intel MacOSX
3. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Cập nhật
4. Makemusic Finale 2010b v15.2 r1 Cập nhật MacOSX
5. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1
6. MakeMusic Finale NotePad 2010 v15.0 r1 MacOSX
7. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1
8. MakeMusic Finale PrintMusic 2010 v15.0 r1 MacOSX
9. MakeMusic Finale 2010 nhạc sĩ v15.0 r2
10. MakeMusic Finale 2010 nhạc sĩ v15.0 r2 MacOSX

Trang chủ: http://www.finalemusic.com/Sonart Audio - Venice Deluxe Sounds: Jazz Deluxe Collection MULTIFORMAT
SamplesCD | MULTIFORMAT | PC/MAC | Rapidshare | 23.2Gb

Featuring over 115,150 24bit samples & 1400 Patches! More than 60.4 Gb of New Jazz Instruments!

Contents :
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v1 Flugel Horn MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v2 Flugel Horn Section MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v3 French Horn MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v4 Saxophone MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v5 Saxophone Section MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v6 Trombone MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v7 Trombone Section MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v8 Trumpet MULTIFORMAT-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v9 Trumpet Section MULTIFORMAT-AudioP2P

MULTIFORMAT
NI Kontakt 2.3+KSP
EXS 24
GIGA
WAV
Halion
SF2

Minimum Requirements:
1.3Ghz CPU Pentium 4 or equivalent
512 Mb RAM
60.4 GB free hard drive space

Recommended Requirements:
2Ghz CPU Pentium 4 or equivalent
1GB RAM
60.4 GB free hard drive space

Homepage:
_http://sonart.cc/shop/product_info.php?cPath=33&products_id=185Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23010064/5257eb8/SA_JPBH_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/6b3a321b/SA_JPBH%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330580914/SA_JPBH__links.txt
[/hide]

Gồm có trên 115.150 24bit mẫu & 1400 Patches! Hơn 60,4 Gb của cụ Jazz New!

Nội dung:
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v1 Flugel Horn Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v2 Flugel Horn Phần Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v3 Pháp Horn Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v4 Saxophone Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v5 Saxophone Phần Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v6 Trombone Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v7 Trombone Phần Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v8 Trumpet Multiformat-AudioP2P
Sonart Audio Jazz Pop Brass Horns v9 Trumpet Phần Multiformat-AudioP2P

Multiformat
NI Kontakt 2,3 + KSP
EXS 24
GIGA
WAV
Halion
SF2

Yêu cầu tối thiểu:
1.3Ghz CPU Pentium 4 hoặc tương đương
512 MB RAM
60,4 GB đĩa cứng trống

Được giới thiệu Yêu cầu:
2Ghz CPU Pentium 4 hoặc tương đương
1GB RAM
60,4 GB đĩa cứng trống

Trang chủ:
_http: / / sonart.cc / shop / product_info.php? cPath = 33 & products_id = 185VMware ESX Server v3.5 with Train Signal Training Videos | 997 MB

Build the Foundation of a Responsive Data Center Create the foundation for building a dynamic, self-optimizing data center with VMware ESX Server. ESX Server abstracts processor, memory, storage and networking resources into multiple virtual machines, giving you greater hardware utilization and flexibility. Production-proven at thousands of customers of all sizes, ESX Server delivers the highest levels of performance, scalability and flexibility.

Start Achieving the Benefits of Virtualization
* ESX Server installs on the “bare metal” and allows multiple unmodified operating systems and their applications to run in virtual machines that share physical resources.
* Each virtual machine represents a complete system, with processors, memory, networking, storage and BIOS.
* Advanced resource allocation policies for virtual machines allow you to guarantee resources to even your most resource-intensive applications.

Benefits of Virtualization:
* Realize production server consolidation and containment by running software applications on fewer servers.
* Provide advanced business continuity protection at lower cost and deliver high availability for critical applications.
* Streamline software test and development by consolidating disparate development, testing, and staging environments with multiple operating systems on the same hardware.
* Re-host legacy applications on new hardware for improved reliability.

Leverage the Most Advanced Server, Storage and Networking Virtualization Platform. Improve service levels to even the most resource-intensive applications with advanced resource management, high availability and security features.

* Virtualize any environment, from the corporate data center to the branch office, with a compatibility list that includes more than 200 server and storage systems. Run unmodified Windows, Linux, Solaris, and NetWare operating systems in virtual machines.
* Leverage high performance shared storage for greater manageability, flexibility and availability with VMware VMFS.
* Run even the most resource intensive enterprise applications in virtual machines with expanded processor, memory and storage limits. Enable a single virtual machine to use up to four physical processors with VMware Virtual SMP.
* Optimize virtual machine resource allocation with minimum, maximum and proportional resource sharing for CPU, memory, disk and network bandwidth.
* Achieve data center-class high availability with shared storage, SAN transparency, built-in storage access multipathing and support for Microsoft Clustering Services.
* Enhance IT infrastructure security with LUN zoning and masking, VLAN traffic tagging and filtering, and enforcing security at the Ethernet layer.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23010818/d4f1b41/VMEs.35_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/637d8d21/VMEs.35%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330583728/VMEs.35__links.txt
[/hide]

Build the Foundation of a Responsive Data Center Create the foundation for building a dynamic, self-optimizing data center with VMware ESX Server. ESX Server abstracts processor, memory, storage and networking resources into multiple virtual machines, giving you greater hardware utilization and flexibility. Production-proven at thousands of customers of all sizes, ESX Server delivers the highest levels of performance, scalability and flexibility.

Start Achieving the Benefits of Virtualization
* ESX Server installs on the “bare metal” and allows multiple unmodified operating systems and their applications to run in virtual machines that share physical resources.
* Each virtual machine represents a complete system, with processors, memory, networking, storage and BIOS.
* Advanced resource allocation policies for virtual machines allow you to guarantee resources to even your most resource-intensive applications.

Benefits of Virtualization:
* Realize production server consolidation and containment by running software applications on fewer servers.
* Provide advanced business continuity protection at lower cost and deliver high availability for critical applications.
* Streamline software test and development by consolidating disparate development, testing, and staging environments with multiple operating systems on the same hardware.
* Re-host legacy applications on new hardware for improved reliability.

Leverage the Most Advanced Server, Storage and Networking Virtualization Platform. Improve service levels to even the most resource-intensive applications with advanced resource management, high availability and security features.

* Virtualize any environment, from the corporate data center to the branch office, with a compatibility list that includes more than 200 server and storage systems. Run unmodified Windows, Linux, Solaris, and NetWare operating systems in virtual machines.
* Leverage high performance shared storage for greater manageability, flexibility and availability with VMware VMFS.
* Run even the most resource intensive enterprise applications in virtual machines with expanded processor, memory and storage limits. Enable a single virtual machine to use up to four physical processors with VMware Virtual SMP.
* Optimize virtual machine resource allocation with minimum, maximum and proportional resource sharing for CPU, memory, disk and network bandwidth.
* Achieve data center-class high availability with shared storage, SAN transparency, built-in storage access multipathing and support for Microsoft Clustering Services.
* Enhance IT infrastructure security with LUN zoning and masking, VLAN traffic tagging and filtering, and enforcing security at the Ethernet layer.
DSS SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 & Win64 Full Multilanguage Editions Add Add-ons and App (Update 02.01.2010) | 15.4GB

SolidWorks - computer-aided design, engineering analysis and manufacture of products of any complexity and purpose. SolidWorks is the core of an integrated set of enterprise automation, through which the support of the product life cycle, in accordance with the concept of CALS-technologies, including bi-directional data exchange with other Windows-based applications and the creation of online documentation.

As part of the version and add-ons:
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win64 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks Enterprise PDM 2010
- IMOLD V9 for SolidWorks
- LogoPress 3 2010 SP0.3 for SolidWorks 2010 SP1.0
- SWR Toolbox GOST for SolidWorks 2010 (added - 02/01/2010)
- HSMworks for SolidWorks (added - 02/01/2010)

At SolidWorks, we’re 100% focused on helping our customers work faster, be more efficient, and focus on design. Our products are sold in over 100 countries, serving the design community in fields ranging from machinery to electrical to education. Our products combine ease of use with advanced 2D and 3D design tools, helping you unleash your design creativity while completing more work in less time. SolidWorks software reduces CAD overhead because it’s simple to deploy, simple to use, and simple to maintain. SolidWorks lets you design the way you want. SolidWorks 2010 improves depth and performance by extending the DS SolidWorks tradition of including hundreds of new enhancements specifically requested by customers. It’s designed to provide every design team with an improved work experience that can bring you to new levels of success, regardless of industry.
SolidWorks 2010 SP1.0 is the latest generation of the world's best 3D-CAD solution. The new SolidWorks offers many improvememts and cool ideas like:

- Multibody for sheet metal parts
- Event-based motion simulation
- Improved configuration support in SW Enterprise PDM
- Rapid Dimension for Drawing Detailing
- Rapid Dimension for Drawing Detailing
... and many more!

Year: 2009
Version: 2010 SP1.0 (Update)
Developer: DSS SolidWorks Corp
Platform: Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64
Compatibility with Vista: complete
Lang: Multilanguage
Medicine: Yes (Team SolidSQUAD-SSQ)

Install Notes
1. Inatall SP1.0 Updates
2. Apply cracks from archives
3. Enjoy! SolidSQUAD

SolidWorks Enterprise PDM 2010
Year: 2009
Version: 2010 (10.0)
Developer: Dassault Systemes SolidWorks
Platform: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32 + x64
Compatibility with Vista: complete
System requirements: for a server - a computer with Microsoft SQL Server 2005 or higher
client - configuration for SolidWorks 2010.
Language: English + Russian
Medicine: Yes

SolidWorks Enterprise PDM 2010 - a software solution for safe storage, management and access to project data, enabling you to create new products faster and with better quality. It is specially optimized for companies with geographically extensive network of offices, subcontractors and suppliers. DBMS is based on technology Microsoft SQL Server. Being fully integrated with Microsoft Windows Explorer, system SolidWorks Enterprise PDM 2009 can be implemented in the workplace for a very short time with minimum staff training.

IMOLD V9 for SolidWorks
Year: 2008
Version: V9
Developer: Manusoft Technologies
Platform: Windows XP x86, Windows Vista x86
Compatibility with Vista: complete
Language: English only
Medicine: Present

At the disposal of designers molds, using SolidWorks, there are enough who help them in specialized applications, including a library of blocks and other components of molds included with SolidWorks. Nevertheless, Singapore company Manusoft Technologies Pte. Ltd. offers perhaps the most complete package for the design of the mold, both for users SolidWorks, and other MCAD-systems of different levels. Package called IMOLD consists of a series of interconnected modules that help users at all stages of designing the mold, step by

LogoPress 3 2010 SP0.3 for SolidWorks 2010 SP1.0
Logopress3 3D Die Design Software includes an unbending/flattening feature, strip layout, strip layout with round draw, die design with customizable die sets and standard components,
punch assistant and intelligent animation with interference and collision detection and a hole chart feature with a specific and customizable BOM.
Logopress3 2010 SP0.3: is certified with SolidWorks 2009 & SolidWorks 2010 SP1.0

SWR Toolbox GOST for SolidWorks 2010
Year: 2009
Platform: Windows XP, Server 2003, Vista x32, x64
Compatibility with Vista: Yes
Language: Language SolidWorks parts
Medicne: Not required

SolidWork Toolbox 2010. Toolbox library of standard products are used at work in the context of the assembly SolidWorks. Provides automatic pairing of standard products, when inserted in the assembly, the possibility of group operations. Toolbox allows designing calculations of beams and bearings. Library Toolbox edited and configured for specific tasks of any enterprise.

Extras. Information:
Copy the folder "SolidWorks Data" in the installation location Toolbox (by default "C: SolidWorks Data"), overwrite the file SWBrowser.mdb (having made an advance copy of rezevnuyu home base).
Start the Solidworks, connect the Toolbox (if not connected). Work.

HSMworks for SolidWorks
Year: 2008, 2009
Developer: HSMWorks ApS
Compatibility with Vista: Yes
System requirements:
Operating System MS Windows XP / Vista - 32bit
Graphics 1024x768 resolution with minimum 32768 colours
Disk Space 1GB free
Memory 1GB + RAM (2GB recommended)
Language: Multi
Medicine: Present

HSMworks (High Speed Machining) - high-speed processing module for SolidWorks.
The theoretical justification for high-speed processing is the so-called curves of Solomon, which showed lower cutting forces in a certain range of speeds. But the most important factor here is the redistribution of heat in the cutting zone. For small sections cut in the speed range most of the heat is concentrated in the chip, without having to go into the workpiece. That is what allows the processing of hardened steel, without fear leave the surface layer. Hence the basic principle of VSO: a small section of a cut taken from the high-speed cutting, and therefore high speed spindle and high minute presentation. There is even a recommendation that the depth of cut should not exceed 10% of the diameter cutters. But with the development of new mnogozubyh cutters for roughing hardened steels, tool manufacturers recommend the traditional depth of cut while maintaining the small steps. In this case we can speak of thin sections cut.


Download:(Rapidshare & HotFile & TurboBit & Uploading & SharingMatrix)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23010576/0a4f8c5/SolidWorks2010SP1.0.full.02.01.2010_links.txt.html
Mirror:
Code:

http://uploading.com/files/71d1e755/SolidWorks2010SP1.0.full.02.01.2010%2B%2Blinks.txt/
Mirror:
Code:

http://rapidshare.com/files/330582998/SolidWorks2010SP1.0.full.02.01.2010__links.txt
[/hide]

SolidWorks - máy tính hỗ trợ thiết kế, phân tích kỹ thuật và sản xuất các sản phẩm của bất kỳ phức tạp và mục đích. SolidWorks là cốt lõi của một tập hợp của tự động hóa doanh nghiệp, qua đó sự hỗ trợ của vòng đời sản phẩm, phù hợp với các khái niệm về CALS-công nghệ, bao gồm cả bi-trao đổi dữ liệu hướng với Windows khác các ứng dụng và việc tạo ra các tài liệu trực tuyến .

Là một phần của phiên bản và các tiện ích:
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win32 Full Multilanguage Editions
- SolidWorks 2010 SP1.0 Win64 Full Multilanguage Editions
- Doanh nghiệp SolidWorks PDM 2010
- IMOLD V9 cho SolidWorks
- LogoPress 3 2010 SP0.3 cho SolidWorks 2010 SP1.0
- SWR quan GOST cho SolidWorks 2010 (được gửi - 02/01/2010)
- HSMworks cho SolidWorks (nhất - 02/01/2010)

Tại SolidWorks, chúng tôi đang 100% tập trung vào việc giúp các khách hàng của chúng tôi làm việc nhanh hơn, có hiệu quả hơn, và tập trung vào thiết kế. Sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia, phục vụ cộng đồng thiết kế trong các lĩnh vực khác nhau, từ máy móc đến điện để giáo dục. Sản phẩm của chúng tôi kết hợp dễ sử dụng với 2D và 3D tiên tiến công cụ thiết kế, giúp bạn mở sáng tạo thiết kế của bạn trong khi hoàn thành công việc nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Phần mềm SolidWorks CAD trên không làm giảm bởi vì nó đơn giản để triển khai, dễ sử dụng, và đơn giản để duy trì. SolidWorks cho phép bạn thiết kế theo cách bạn muốn. SolidWorks 2010 cải thiện chiều sâu và hiệu suất bằng cách mở rộng các DS SolidWorks truyền thống bao gồm hàng trăm cải tiến mới yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nó được thiết kế để cung cấp cho mỗi đội ngũ thiết kế với một kinh nghiệm làm việc cải thiện mà có thể đưa bạn tới cấp độ mới của sự thành công, bất kể của ngành công nghiệp.
SolidWorks 2010 SP1.0 là thế hệ mới nhất của giải pháp tốt nhất của thế giới 3D-CAD. Các SolidWorks mới cung cấp improvememts nhiều ý tưởng và mát mẻ như:

- Multibody cho phần kim loại tấm
- Sự kiện dựa trên chuyển động mô phỏng
- Cải thiện cấu hình hỗ trợ doanh nghiệp trong SW PDM
- Rapid Kích thước cho Vẽ chi tiết
- Rapid Kích thước cho Vẽ chi tiết
... và nhiều hơn nữa!

Năm: 2009
Phiên bản: 2010 SP1.0 (Update)
Phát triển: DSS SolidWorks Corp
Hệ điều hành: Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Lang: Multilanguage
Y học: Có (Team SolidSQUAD-SSQ)

Cài đặt Ghi chú
1. Inatall SP1.0 cập nhật
2. Áp dụng vết nứt từ kho lưu trữ
3. Thưởng thức! SolidSQUAD

SolidWorks Doanh nghiệp PDM 2010
Năm: 2009
Phiên bản: 2010 (10,0)
Phát triển: Dassault Systemes SolidWorks
Hệ điều hành: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32 + x64
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Yêu cầu hệ thống: cho một máy chủ - một máy tính với Microsoft SQL Server 2005 hoặc cao hơn
khách hàng - cấu hình cho SolidWorks 2010.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Y học: Có

SolidWorks Doanh nghiệp PDM 2010 - một giải pháp phần mềm cho lưu trữ an toàn, quản lý và truy cập vào dữ liệu dự án, cho phép bạn tạo ra sản phẩm mới nhanh hơn và với chất lượng tốt hơn. Đó là đặc biệt tối ưu cho các công ty có mạng lưới rộng lớn về mặt địa lý của các văn phòng, nhà thầu phụ và nhà cung cấp. DBMS là dựa trên công nghệ của Microsoft SQL Server. Đang được tích hợp hoàn toàn với Microsoft Windows Explorer, hệ thống SolidWorks PDM 2.009 doanh nghiệp có thể được thực hiện tại nơi làm việc trong một thời gian rất ngắn với đào tạo đội ngũ nhân viên tối thiểu.

IMOLD V9 cho SolidWorks
Năm: 2008
Phiên bản: V9
Phát triển: Manusoft Technologies
Hệ điều hành: Windows XP x86, Windows Vista x86
Khả năng tương thích với Vista: hoàn thành
Ngôn ngữ: Tiếng Anh chỉ
Y học: Hiện tại

Tại xử lý khuôn mẫu thiết kế, sử dụng SolidWorks, có đủ người giúp đỡ họ trong các ứng dụng chuyên biệt, bao gồm một thư viện các khối và các thành phần khác của khuôn kèm với SolidWorks. Tuy nhiên, công ty Singapore Manusoft Technologies Pte. Ltd cung cấp có lẽ các gói hoàn chỉnh nhất cho việc thiết kế các mốc, cả hai cho người sử dụng SolidWorks, và MCAD khác hệ thống các cấp độ khác nhau. IMOLD gọi là gói bao gồm một loạt các mô-đun kết nối giúp người sử dụng ở tất cả các giai đoạn thiết kế khuôn, từng

LogoPress 3 2010 SP0.3 cho SolidWorks 2010 SP1.0
3D Logopress3 Die Thiết kế phần mềm bao gồm một không thể uốn / dẹt tính năng, dải bố trí, bố trí với dải vòng vẽ, thiết kế với bộ chết chết tùy biến và các thành phần tiêu chuẩn,
punch trợ lý và hoạt hình minh với nhiễu và phát hiện va chạm và biểu đồ lỗ một tính năng với một HĐQT cụ thể và tùy chỉnh.
Logopress3 2010 SP0.3: được chứng nhận với SolidWorks 2009 & SolidWorks 2010 SP1.0

SWR quan GOST cho SolidWorks 2010
Năm: 2009
Hệ điều hành: Windows XP, Server 2003, Windows Vista x32, x64
Khả năng tương thích với Vista: Có
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ SolidWorks phần
Medicne: Không yêu cầu

SolidWork quan năm 2010. Hộp thư viện của các sản phẩm tiêu chuẩn được sử dụng tại nơi làm việc trong bối cảnh của SolidWorks lắp ráp. Cung cấp tự động kết nối của các sản phẩm tiêu chuẩn, khi lắp vào lắp ráp này, khả năng hoạt động nhóm. Hộp công cụ cho phép tính toán thiết kế của dầm và vòng bi. Thư viện edited Hộp công cụ và cấu hình cho nhiệm vụ cụ thể của doanh nghiệp nào.

Extras. Thông tin:
Sao chép thư mục "SolidWorks liệu" ở vị trí lắp đặt quan (theo mặc định "C: SolidWorks liệu"), ghi đè lên tập tin SWBrowser.mdb (có được một bản sao tạm ứng cơ sở nhà rezevnuyu).
Xem "Solidworks, kết nối quan (nếu không kết nối). Công việc.

HSMworks cho SolidWorks
Năm: 2008, 2009
Phát triển: HSMWorks APS
Khả năng tương thích với Vista: Có
Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành MS Windows XP / Vista - 32bit
Đồ họa độ phân giải 1024x768 với tối thiểu 32.768 màu
Disk Space 1GB miễn phí
+ Bộ nhớ 1GB RAM (2GB recommended)
Ngôn ngữ: Multi
Y học: Hiện tại

HSMworks (High Speed Machining) - cao tốc độ xử lý mô-đun cho SolidWorks.
Các lý thuyết biện minh cho chế biến tốc độ cao là đường cong cái gọi là của Solomon, trong đó cho thấy, cắt giảm lực lượng trong một phạm vi nhất định của tốc độ. Nhưng yếu tố quan trọng nhất ở đây là phân phối lại sức nóng trong khu vực cắt. Đối với các phần nhỏ cắt trong khoảng nhiệt độ nhất là tập trung trong chip, mà không cần phải đi vào các phôi. Đó là những gì cho phép chế biến thép cứng, không để lại sợ lớp bề mặt. Do đó các nguyên tắc cơ bản của VSO: một phần nhỏ của một cắt lấy từ cắt tốc độ cao, và do đó trục tốc độ cao và trình bày phút cao. Có thậm chí là một khuyến cáo rằng độ sâu của cắt giảm không được vượt quá 10% tổng số máy cắt, đường kính. Nhưng với sự phát triển của máy cắt mới mnogozubyh cho roughing thép cứng, các nhà sản xuất đề nghị các công cụ truyền thống cắt giảm sâu trong khi duy trì các bước nhỏ. Trong trường hợp này chúng ta có thể nói về phần mỏng cắt.Sample Magic Ships Sunset Sessions Sample Collection | MULTIFORMAT | 1.24 GB

The sunkissed sounds of balmy nights and summer breezes, smoky lounges and sandy beaches are bought together in Sunset Sessions, the biggest Sample Magic release to date.

Boasting over 2,500 samples, this huge 3GB collection features:

* Drums: 200+ crusty old-school beats, lazy chillout grooves, fills and masses of percussion loops at 80, 90 and 100bpm
* Keys: Dusty Rhodes Mk II and silky-smooth grand piano licks - captured through the finest mics and preamps.
* Music loops: Lushly orchestrated musical building blocks, 100% copyright-free to slot into your productions.
* Pads and textures: Beautifully detailed evolving soundscapes from analogue pinoeer Ian Boddy and dance veterans Eat Static.
* Live instruments: Sultry trombone, woody double bass, flutes, xylophone, jazzy bass and guitar - all engineered to fit your mix and key/tempo labelled for your convenience.
* And more: Spacey FX, sparkling vocoders, analogue bleeps, synth washes, glitches, a bumper choice of drum hits, 200+ chords, producer's tips and more...

Formats:

3.32GB CD/DVD multipack (2,954 files), includes Audio, 24-Bit Wavs (1.78GB, 1,516 files), Rex files (579MB, 621 files), Apple Loops (946MB, 625 files) plus EXS24, Reason, Kontakt and Halion patches (20+ of each).Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/22920242/554bc98/smsnstsssnwvrs_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/6bm99ded/smsnstsssnwvrs%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330197836/smsnstsssnwvrs__links.txt
[/hide]

Sunkissed các âm thanh của đêm dịu và gió mùa hè, chờ khói và những bãi biển cát được mua lại với nhau tại phiên mặt trời lặn, những mẫu lớn nhất Magic phát hành cho đến nay.

Boasting trên 2.500 mẫu, tính năng này 3GB bộ sưu tập lớn:

* Drums: 200 + nhịp đập trường cũ hay quạu, rãnh chillout lười biếng, điền vào và khối lượng của các vòng percussion lúc 80, 90 và 100bpm
* Keys: Dusty Rhodes Mk-II và mịn mượt licks piano grand - chiếm được thông qua mics tốt nhất và Preamps.
* Nhạc vòng: khối xây dựng Lushly sắp âm nhạc, 100% bản quyền miễn phí để khe vào sản phẩm của bạn.
* Pads và kết cấu: Beautifully kiến phát triển soundscapes từ tương tự pinoeer Ian Boddy và cựu chiến binh nhảy Ăn tĩnh.
* Cụ Live: sultry trombone, gỗ đôi bass, sáo, xylophone, bass jazzy và guitar - tất cả các thiết kế để phù hợp với hỗn hợp của bạn và khóa / dán nhãn tiến độ thuận tiện cho bạn.
* Và thêm: Spacey FX, vocoders lấp lánh, bleeps tương tự, rửa synth, ổn định, một sự lựa chọn của trống bội số truy cập, 200 + Chords, nhà sản xuất của các mẹo và nhiều hơn nữa ...

Định dạng:

3.32GB đĩa CD / DVD MULTIPACK (2.954 tập tin), bao gồm Audio, 24-Bit Wavs (1.78GB, 1.516 tập tin), Rex file (579MB, 621 tập), Apple Loops (946MB, 625 tập) cộng với EXS24, Lý, Liên lạc và Halion bản vá lỗi (20 + của mỗi).Ableton Suite 8.11 | 1.5 GB

Ableton Suite Ableton Live and the XL version. Suite 8 audio features, plus all the Live 8, a radically new library and a wealth of beautiful tone provides useful resources SIZE. Suite 8 a sampler synths, electric and acoustic drums, Mallets are many examples of tools and new, including the operator 10 again includesAbleton instruments. Two completely new instruments, Collision and Latin percussion, set off the tour. Ableton Suite 8 full package: tools and high quality.

Features
Multitrack recording up to 32-bit/192kHz
Back with unlimited editing
Powerful and creative software and hardware MIDI instruments ranking
Real-time-stretching and AIFF, WAV, Ogg Vorbis, FLAC and MP3 files Warping, for improvisation and instant remix
Sound effects, creative delays, filters, distortions, studio compressors and a host EQs, including an extensive selection to internal
Built-in software instruments: for creative sample-based simple synthesis, Impulse for drum was sampled
Truck, Drum, creating installations and complex performance management, drum kits and multi-effects for the Effects Racks
VST and AU effects and instruments support; automatic delay plug compensation
REX file support and native sliced audio file creation
Video import and export file or a music score for the picture Warping
Only a real-time MIDI control with MIDI control of parameters for this map or instant maps to select from a list of popular supported controllers
Full support
Single user interface for simple, creativity-focused operation
Quick support

New features and improvements
»New grooves engine
»New Warping engine
»Looper
»New five strong effects
»Work Flow equipment
»World class library
»New Collision and Latin percussion instruments
»More Operator, more power
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23041002/4d7f9da/aBLSTe.Up.By.KnowN_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330698625/aBLSTe.Up.By.KnowN__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Ableton Suite Ableton Live và phiên bản XL. Suite 8 tính năng âm thanh, cộng với tất cả các thư viện Live 8, một căn mới và sự giàu có của một giai điệu đẹp cung cấp các nguồn tài nguyên hữu ích size. Suite 8 một synths III, trống điện và âm thanh, Mallets rất nhiều ví dụ các công cụ và mới, trong đó có 10 nhà điều hành một lần nữa cụ includesAbleton. Hai dụng cụ hoàn toàn mới, Collision và bộ gõ tiếng Latin, đặt ra chương trình. Ableton Suite 8 đầy đủ các gói: công cụ và chất lượng cao.

Những đặc tính
Multitrack ghi âm lên đến 32-bit/192kHz
Quay lại với biên tập không giới hạn
Mạnh mẽ và sáng tạo phần mềm và phần cứng MIDI cụ xếp hạng
Real-time-căng và AIFF, WAV, Ogg Vorbis, FLAC và MP3 tập tin bị cong vênh, cho hứng và tức thì remix
Hiệu ứng âm thanh, sự chậm trễ sáng tạo, bộ lọc, biến dạng, máy nén EQs studio và một máy chủ lưu trữ, bao gồm một lựa chọn để mở rộng nội bộ
Built-in cụ phần mềm: cho mẫu sáng tạo dựa trên tổng hợp đơn giản, xung được lấy mẫu để trống
Xe tải, Trống, tạo bản cài đặt và quản lý hiệu năng phức tạp, trống bộ dụng cụ và nhiều hiệu ứng cho Racks Effects
VST và AU tác và hỗ trợ cụ; tự động chậm trễ cắm bồi thường
REX tập tin hỗ trợ và tạo ra nguồn gốc thái lát tập tin âm thanh
Video nhập khẩu và xuất khẩu tập tin hoặc một số điểm âm nhạc cho hình ảnh bị cong vênh
Chỉ một thời gian thực với điều khiển MIDI MIDI kiểm soát của tham số cho bản đồ này hoặc bản đồ tức thì để lựa chọn từ một danh sách các bộ điều khiển phổ biến được hỗ trợ
Hỗ trợ đầy đủ
Duy nhất cho người sử dụng giao diện đơn giản, sáng tạo, tập trung vào hoạt động
Nhanh chóng hỗ trợ

Các tính năng mới và cải tiến
»New rãnh động cơ
»New động cơ bị cong vênh
»Looper
»New năm mạnh hiệu ứng
»Work Flow thiết bị
»Thế giới lớp học thư việnAltium Designer Summer 09 Build 9.2.0.18802 | 1.7 GB

Altium Designer Summer brings significant new and enhanced features to unify the design process, make project management easier, expand access to FPGAs and improve design productivity - helping you create a return on your innovation and stay ahead of today's complexity with the latest technology. Design Insight, for example, makes project navigation through complicated design projects faster, easier and more intuitive. Automatic previews and context-sensitive navigation allows you to preview documents and trace nets without having to physically open multiple schematic, PCB, or text documents - a real convenience and timesaver! More flexible generation of output files and documentation allows better data management and design collaboration for your projects with Multiple Output Publishing.

That’s what Altium Designer is all about – freeing you from the constraints of traditional design limitations and the old "divide and conquer" approach. Altium Designer provides one single unified solution for the entire design process. It allows you to explore and do more, do it in new ways, and design things that haven’t even been thought of yet. Think and design beyond the confines of the device itself and start designing your customer's total product experience.

New in Summer 09: http://www.altium.com/products/altiu...tures_home.cfmDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://rapidshare.com/files/330704932/ADS.9.2.0.18802__links.txt
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23042544/8d4a648/ADS.9.2.0.18802_links.txt.html
Mirror link:

[/hide]

Altium Designer Mùa hè mang lại ý nghĩa mới và nâng cao tính năng thống nhất trong quá trình thiết kế, thực hiện dự án quản lý dễ dàng hơn, mở rộng truy cập FPGAs và nâng cao năng suất thiết kế - giúp bạn tạo ra một sự đổi mới của bạn trở về và ở lại trước phức tạp hiện nay với công nghệ mới nhất. Thiết kế Insight, ví dụ, làm cho chuyển hướng thiết kế dự án thông qua các dự án phức tạp, nhanh hơn, dễ dàng và trực quan hơn. Xem trước tự động và bối cảnh nhạy cảm chuyển hướng cho phép bạn xem trước tài liệu và dấu vết lưới mà không cần phải mở nhiều tài liệu về thể chất schematic, PCB, hoặc văn bản - một thực tế và tiện lợi timesaver! Linh hoạt hơn thế hệ của các tập tin đầu ra và các tài liệu hướng tốt hơn cho phép quản lý dữ liệu và cộng tác thiết kế cho các dự án của bạn với các xuất bản ra nhiều.

Đó là những gì Altium Designer là tất cả về - giải phóng bạn khỏi các khó khăn của các giới hạn thiết kế truyền thống và sự phân chia "cũ và chinh phục" phương pháp tiếp cận. Altium Designer cung cấp một giải pháp đơn thống nhất cho toàn bộ quá trình thiết kế. Nó cho phép bạn khám phá và làm nhiều hơn nữa, làm theo những cách mới, và điều đó có thiết kế thậm chí không được nghĩ ra được nêu ra. Hãy suy nghĩ và thiết kế ngoài sự hạn chế của thiết bị chính nó và bắt đầu thiết kế các sản phẩm kinh nghiệm tổng số khách hàng của bạn.

Mới trong mùa hè 09: http://www.altium.com/products/altiu...tures_home.cfm
Đóng góp bản dịch hay hơn


Microsoft Office 2010 Activated | 797MB

It is unclear if the leak TP1 Office Building 2010 will be the version which will be officially released by Microsoft in July. And it is still not clear whether Microsoft will make available to the public for Office 2010 beta downloads, what is said, will have 2 beta - Beta 1 in July 2009 and another Beta 2 in November 2009. The beta is said to be different from Technical Preview, where TP is simply designed as a step in the engineering development of Office 2010 and related products that leader who reaches RTM in July 2009, according to the Office 2010 It Blog. Office 2010 is RTM and released as final product in March 2010, with the exception of Exchange Server 2010, Exchange Server 2010 where beta is already available from official download links.

Homepage :
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspx
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23043042/b2c8f27/Microsoft_Office_2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330707015/Microsoft_Office_2010__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Đó là chưa rõ ràng nếu rò rỉ TP1 ốc văn phòng năm 2010 sẽ là phiên bản mà sẽ được chính thức phát hành bởi Microsoft vào tháng Bảy. Và nó vẫn không rõ liệu Microsoft sẽ làm cho có sẵn cho công chúng cho Office 2010 tải phiên bản beta, những gì được nói, sẽ có 2 phiên bản beta - Beta 1 trong tháng 7 năm 2009 và một bản Beta 2 trong tháng 11 2009. Bản beta này được gọi là kỹ thuật khác nhau từ trước, trong đó TP chỉ đơn giản là thiết kế như là một bước trong việc phát triển kỹ thuật của Office 2010 và các sản phẩm liên quan có RTM đạt đến những người lãnh đạo trong tháng bảy năm 2009, theo Văn phòng 2.010 It Blog. Văn phòng năm 2010 là RTM và phát hành như sản phẩm cuối cùng tháng 3 năm 2010, với ngoại lệ của Exchange 2010 Server, Exchange Server 2010 beta là nơi đã có sẵn từ các liên kết chính thức tải về.

Trang chủ:
http://office.microsoft.com/en-us/default.aspxCakewalk SONAR 8.5 Producer Full (4 DVD Set) 8.5.2.222 | 18.0GB

Cakewalk SONAR 8.5 Producer - is a popular choice for people who work under Windows and want to do everything that can make traditional DAW. At the same time, Sonar involved in hardened combat applications such as Ableton Live and Reaper. Community Sonar publish wish lists for the entire network, so we think that it was ideal - just make the changes we had hoped for users. These changes look just as many wanted, in fact, better than any previous upgrade Sonar. Made some long overdue changes in the workflow, improved engine performance and added new instruments and effects. Adding plug-ins from Cakewalk is especially pleased because, unlike many other vendors (Steinberg, Apple, Ableton, etc.) - plug-ins from Cakewalk will work on any host, which only want to install them.In distributing images of original discs:
DVD 1 - Cakewalk Sonar 8 Producer
DVD 2 - Cakwalk Beatscape
DVD 3 - Cakewalk Dimension Pro
DVD 4 - Additional materials

Additional Information:
I made my own distribution recompiling the original disk from 8.0, based on apgreyder 8.5, only now made its installed without the need for the old version, plus serial and avtovvod avtoaktivatsiya (by some manipulation of the roster, and I've found). Installation is due under the old disk avtorana sonar (tamed him and to the new version). just replace the files readme and Hyde on the program for the new (downloaded under 8.5). "refreshed" the other set of wheels to bring them in order, removing unnecessary duplicate files, added the latest updates. that's turned out, we can say, prepared by an independent distribution 8.5.

The procedure for treatment:
Proper installation and avtoaktivatsiya SONAR is possible only through file Autorun.exe (start it manually if not automatically be loaded) in the root disk image program.
other serial are in readme.txt file in the root disk image of each program package (where necessary).

Program Title: Cakewalk SONAR 8.5 Producer FULL (4 DVD set)
Program Version: 8.5.2.222
The latest version: 8.5.2.222
Address official site: Cakewalk
Language: En

Treatment: not required (the installer is already disinfected)
Type of medicine: the script

System requirements:
Windows XP SP3, Windows Vista SP2 (32 and 64-bit), or Windows 7 (32 and 64-bit)
Intel Core 2 Quad Core Q8400 Yorkfield 2.66GHz or AMD Phenom Quad Core 9750 2.4GHz or higher


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23043596/f12def0/SONAR8.5ProFull4DVD_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330709606/SONAR8.5ProFull4DVD__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Cakewalk SONAR 8,5 sản xuất - là một lựa chọn phổ biến cho những người làm việc dưới Windows và muốn làm mọi thứ có thể làm cho DAW truyền thống. Đồng thời, Sonar tham gia chiến đấu trong các ứng dụng cứng như Ableton Live và Reaper. Cộng đồng Sonar bố danh sách mong muốn cho toàn bộ mạng, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đó là lý tưởng - chỉ cần thực hiện những thay đổi, chúng tôi đã hy vọng cho người dùng. Những thay đổi này trông giống như nhiều người muốn, trong thực tế, tốt hơn so với bất kỳ nâng cấp trang trước Sonar. Thực hiện một số thay đổi quá hạn kéo dài trong các công việc, cải thiện hiệu suất động cơ và tạo dụng cụ mới và hiệu quả. Cách thêm plug-in từ Cakewalk đặc biệt hài lòng bởi vì, không giống như nhiều nhà sản xuất khác (Steinberg, Apple, Ableton, vv) - plug-in từ Cakewalk sẽ làm việc trên bất kỳ máy chủ, mà chỉ muốn cài đặt chúng.Trong phân phối những hình ảnh của đĩa gốc:
DVD 1 - Cakewalk Sonar 8 sản xuất
DVD 2 - Cakwalk Beatscape
DVD 3 - Cakewalk Dimension Pro
DVD 4 - vật liệu bổ sung

Thông tin thêm:
Tôi đã phân phối của chính tôi biên dịch lại những đĩa gốc từ 8,0, dựa trên apgreyder 8.5, bây giờ chỉ được thực hiện của nó được cài đặt mà không cần phải dành cho phiên bản cũ, cộng thêm avtoaktivatsiya nối tiếp và avtovvod (theo một số thao tác của danh sách này, và tôi đã tìm thấy). Cài đặt là do theo sonar avtorana đĩa cũ (tamed anh ta và với phiên bản mới). chỉ cần thay thế các tập tin và readme Hyde về chương trình cho các mới (tải xuống dưới 8,5). "làm mới" các thiết lập khác của bánh xe để đưa chúng vào trật tự, gỡ bỏ tập tin không cần thiết lặp lại, thêm vào các bản cập nhật mới nhất. đó là bật ra, chúng tôi có thể nói, chuẩn bị của một phân phối độc lập 8.5.

Thủ tục điều trị:
Đúng cài đặt và SONAR avtoaktivatsiya có thể chỉ thông qua các tập tin Autorun.exe (bắt đầu nó bằng tay nếu không tự động được nạp) trong chương trình gốc hình ảnh đĩa.
khác nối tiếp có trong tập tin readme.txt trong ảnh đĩa gốc của mỗi gói chương trình (khi cần).

Chương trình Tiêu đề: Cakewalk SONAR Producer 8,5 Full (4 DVD)
Chương trình Phiên bản: 8.5.2.222
Phiên bản mới nhất: 8.5.2.222
Địa chỉ trang web chính thức của: Cakewalk
Ngôn ngữ: En

Điều trị: không cần thiết (trình cài đặt đã được khử trùng)
Loại thuốc: kịch bản

Yêu cầu hệ thống:
Windows XP SP3, Windows Vista SP2 (32 và 64-bit), hoặc Windows 7 (32 và 64-bit)
Intel Core 2 Quad Core Q8400 Yorkfield 2.66GHz hay AMD Phenom Quad Core 2.4GHz hoặc cao hơn 9.750Black Rodger Multi Flash (Live) on 01/01/2010 [RUS/ENG] | 2.36 GB

Boot flash assembly, founded in Grub4Dos, to test and restore the PC. File system on the flash to be sure any FAT not NTFS!!! (in the case with NTFS does not work to switch between the downloadable Windows Live CD and change the menu).

Assembly contains (in order of the menu):

1. Menu tools:
- Utilities for work with sections of the HDD (Windows):
---- A disk image with Akronisami (Acronis BootCD Reanimator v6.2009)
---- Paragon HDD Manager 2009
Utility for working with partitions HDD (Linux):
---- Gparted Live v.0.4.6-1
---- Easeus Partition Manager v.4.1.1
---- Easeus Disk Copy v.2.3
---- Easeus Todo Backup v.1.1
- Recovery Console NT/2K/XP
- Disk Recovery Vista
- Hiren's BootCD v10.1 on 21.11.2009 (from Lexpass) + Fix
- Utility diagnosing iron QuickTech Pro v.5.8
- Utility diagnosing memory MemTest v.2.11
- Utility diagnostics HDD - Victoria v.3.52

2. Menu antivirus Live CD
- Avira Antivir Rescue CD (base on 31.12.2009).
- Dr.Web Live CD (v.5.0.1.091222)
- Kaspersky RescueCD v. 8.8.1.35 (base on 31.12.2009)

3. Download Windows Live CD:
- Alkid Live CD & USB Full (assembly of 21.12.2009g)
- Recovery BartPE Live BootCD by Vincome (Build 10.11.2009)
- Nerv OS RC6 (build from 16.01.2008g.)
- RusLive Ram Mini (Build 21.10.2009)

4. Download Linux Live:
- Puppy Linux v.4.2.0
- Slax 6 (v.6.1.1)
- GeeXbox (sharing multimedia Linux) (v.1.2.3)

5. DOS (all with poderzhkoy NTFS):
- DOS boot disk with a set of utilities (Super Dos)
- Universallnaya boot floppy (v.3.7)
- Dos c utilities and file manager
- Nero Dos

6. Loaders
- Plop (iso, bin, img) (v.5.0.6)
- BootManager Vista
- Other download options
- Command line Grub4Dos

7. Changing themes Grub
menu made in Russian and English version.

What could be useful and what is not in the menu:
- Lies at the root of flash drives I've found autostop.2.4.exe - to protect the flash drive boot virus
- Lies at the root of flash drives I've found MobaLiveUSB.exe - it emulates booting from a flash under Windows.

Installing assembly on flash drive
For a more convenient installation of the assembly at the flash drive made installer (archive) - setup.exe. With installer you can prepare the flash and decompress the assembly.

In general, the order ustavnovki is as follows:
Run the installer, at the moment of choice is already checked for the preparation of a flash (formatted as USB-HDD and install the bootloader Grub).
Utilities formatting and Grub installation is already included in the installer.
If you want to decompress the archive building was made in the automatic mode, to leave the daw. If the archive building is in the same place where the installer is run, will be asked to unpack it, or you can independently specify the archive file.

Revised: After installing and unpacking the assembly at the flash drive to go to the flash drive in the folder \ GEEXBOX \ reuuid and run the solution I've found uuid.bat. - It is necessary in order to GeexBox friends with your flash drive, or do not want to work.

Update assemblies Windows Live CD and ISO disc images:
Update assemblies (with the release of new versions of software) is as follows:
for Alkid Live CD & USB:
1. Removes the folder MININF (version full) all the files except setupldr.bin
2. You copy files from the I386 iso-image in a folder Alkid MININF (again not touching setupldr.bin)
3. Folder PROGF (if it does not, then the folder PROGRAMS) delete all files.
4. Of the iso-image Alkid Full, from the Programs folder, copy everything in the folder PROGF (if it does not, then in the folder PROGRAMS).
for Recovery BartPE Live BootCD by Vincome
1. Removes all of the folders MININT.
2. You copy files from the I386 iso-image BartPE folder MININT.
3. Folder PROGT (if it does not, then the folder PROGRAMS) delete all files.
4. Of the iso-image of BartPE, from the Programs folder, copy everything in the folder PROGT (if it does not, then in the folder PROGRAMS)
for Nerv OS:
Unfortunately until the updates do not see, but if you will, everything is done similarly Alkid, ie:
1. Removes the folder MININN all files except setupldr.bin
2. You copy files from the I386 iso-image in a folder NervOS MININN (again not touching setupldr.bin)
3. Folder PROGN (if it does not, then the folder PROGRAMS) delete all files.
4. Of the iso-image NervOS, from the Programs folder, copy everything in the folder PROGN (if it does not, then in the folder PROGRAMS).

For all programs that run from the disk image (iso, in the folder \ Boot \ Iso):
1. We take an updated image, rename to what it is called on flash drive
2. Substitute for a file on the flash drive.
In the ISO folder based on the following images:
Acronis.iso - Acronis BootCD Reanimator
HBCD.iso - Hiren's BootCD
paragonhdm.iso - Paragon HDD Manager 2009
qtpro.iso - QuickTech Pro
RusLive_Ram_Mini.iso - RusLive Ram Mini
Vista_Recovery_Disc.iso - Vista Recovery Disc
Similarly, updated Plop Boot Manager - he is in the folder \ BOOT \ Plop

Themes:
In the assembly added to my theme. They lie in the directory / BOOT / Tems.Ya broken threads suspended in 17 types:
3D - the theme with 3D graphics (all small animals)
3DFON - the same as 3D - only with the background pattern;
3DHUM - same as above but with a humorous slant;
FANTAS - Fantasy
FRAKTL - all shapes
GIRL - girls but
GIRLHR - «horrible" girl
GIRLVM - vamp-woman
HORROR - horror
HUMOUR - yumornye pictures
LOVE - all hearts, and love bias
NATURE - Nature
NATURN - nocturnal nature
ROBOT - Robots
SEA - Sea Pictures
WINDOW - a window
WORLD - images of the world well, and "razmyshlencheskie"
MYTEM - a folder for the collection of its themes

Checksum archive:
MD59A0DDD3492C7B25E6973E423101C636C

Information about the program:
Year: 2010
Version: 01.01.2010
Platform: Dos & Win & Linux
Compatibility with Vista: unknown
System requirements: PC with support for booting from USB stick
Language: English + Russian
Tabletka: Not required

Screenshot


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23042771/e10bc93/Black.Rodger.Multi.Flash.Live_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://www.downarchive.com/software/operating/75431-black-rodger-multi-flash-live-on-01012010.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/330705942/Black.Rodger.Multi.Flash.Live__links.txt
[/hide]

Lắp ráp khởi động đèn flash, thành lập năm Grub4Dos, để kiểm tra và khôi phục lại máy tính. Hệ thống tập tin trên flash để đảm bảo FAT nào không NTFS! (trong trường hợp với NTFS không làm việc để chuyển đổi giữa các tải về Windows Live CD và thay đổi trình đơn).

Hội chứa (theo thứ tự menu):

1. Menu công cụ:
- Các tiện ích cho công việc với các bộ phận của HDD (Windows):
---- Hình ảnh của một đĩa với Akronisami (Acronis BootCD Reanimator v6.2009)
---- Paragon HDD Manager 2009
Hữu ích cho làm việc với các phân vùng ổ cứng (Linux):
---- Gparted Live v.0.4.6-1
---- EASEUS Partition Manager v.4.1.1
---- EASEUS Disk Copy v.2.3
---- EASEUS Todo Backup v.1.1
- Recovery Console NT/2K/XP
- Disk Recovery Vista
- Hiren's BootCD v10.1 ngày 21.11.2009 (từ Lexpass) + Fix
- Tiện ích chẩn đoán sắt QuickTech Pro v.5.8
- Tiện ích chẩn đoán bộ nhớ MemTest v.2.11
- Tiện ích chẩn đoán HDD - Victoria v.3.52

2. Menu antivirus Live CD
- Avira Antivir Rescue CD (căn cứ vào 31.12.2009).
- Dr.Web Live CD (v.5.0.1.091222)
- Kaspersky RescueCD v. 8.8.1.35 (căn cứ vào 31.12.2009)

3. Download Windows Live CD:
- Alkid Live CD & USB đầy đủ (lắp ráp 21.12.2009g)
- Phục hồi BartPE Live BootCD bởi Vincome (Build 10.11.2009)
- Nerv OS RC6 (xây dựng từ 16.01.2008g.)
- RusLive Ram Mini (Build 21.10.2009)

4. Tải về Linux Live:
- Puppy Linux v.4.2.0
- SLAX 6 (v.6.1.1)
- GeeXbox (chia sẻ đa phương tiện Linux) (v.1.2.3)

5. DOS (tất cả với NTFS poderzhkoy):
- DOS đĩa khởi động với một tập các tiện ích (Super Dos)
- Universallnaya đĩa mềm khởi động (v.3.7)
- Dos c và các tiện ích quản lý tập tin
- Nero Dos

6. Loaders
- Tiếng tom (iso, bin, img) (v.5.0.6)
- Chọn xong Vista
- Các tải về các tùy chọn
- Command line Grub4Dos

7. Thay đổi chủ đề Grub
đơn được thực hiện trong phiên bản tiếng Nga và tiếng Anh.

Điều gì có thể hữu ích và những gì không trong menu:
- Lies tại gốc của ổ đĩa flash tôi đã tìm thấy autostop.2.4.exe - để bảo vệ các vi rút ổ đĩa flash khởi động
- Lies tại gốc của ổ đĩa flash tôi đã tìm thấy MobaLiveUSB.exe - nó giả lập khởi động từ một đèn flash trên Windows.

Cài đặt lắp ráp trên ổ đĩa flash
Để có một cài đặt thuận tiện hơn trong lắp ráp tại ổ đĩa flash được cài đặt (archive) - setup.exe. Với trình cài đặt, bạn có thể chuẩn bị đèn flash và giải nén các lắp ráp.

Nhìn chung, ustavnovki tự như sau:
Khởi động trình cài đặt, tại thời điểm được lựa chọn đã được kiểm tra để chuẩn bị một đèn flash (định dạng như USB-HDD và cài đặt bộ tải khởi động Grub).
Tiện ích định dạng và cài đặt GRUB đã được bao gồm trong trình cài đặt.
Nếu bạn muốn giải nén xây dựng kho lưu trữ đã được thực hiện ở chế độ tự động, để lại những Daw. Nếu việc xây dựng kho lưu trữ trong cùng một vị trí nơi trình cài đặt là chạy, sẽ được yêu cầu giải nén nó, hoặc bạn có thể chỉ định một cách độc lập các tập tin lưu trữ.

Revised: Sau khi cài đặt và giải nén lắp ráp tại ổ đĩa flash để vào ổ đĩa flash trong thư mục \ GEEXBOX \ reuuid và chạy các giải pháp uuid.bat tôi đã tìm thấy. - Đó là cần thiết để bạn bè GeexBox với ổ đĩa flash của bạn, hoặc không muốn làm việc.

Cập nhật hội đồng Windows Live CD và đĩa hình ảnh ISO:
Cập nhật hội đồng (với việc phát hành phiên bản mới của phần mềm) là như sau:
cho Alkid Live CD & USB:
1. Loại bỏ các thư mục MININF (phiên bản đầy đủ) tất cả các file trừ setupldr.bin
2. Bạn chép file từ iso I386-Alkid hình ảnh trong một thư mục MININF (một lần nữa không chạm vào setupldr.bin)
3. PROGF thư mục (nếu không, sau đó là các chương trình thư mục) xóa tất cả các file.
4. Của iso-Alkid hình ảnh đầy đủ, từ thư mục chương trình, sao chép tất cả mọi thứ trong PROGF thư mục (nếu không, sau đó trong các chương trình thư mục).
Phục hồi cho BartPE Live BootCD bởi Vincome
1. Loại bỏ tất cả các MININT thư mục.
2. Bạn chép file từ iso I386-MININT hình ảnh thư mục BartPE.
3. PROGT thư mục (nếu không, sau đó là các chương trình thư mục) xóa tất cả các file.
4. Của iso-hình ảnh của BartPE, từ thư mục chương trình, sao chép tất cả mọi thứ trong PROGT thư mục (nếu không, sau đó trong thư mục CHƯƠNG TRÌNH)
cho Nerv Hệ điều hành:
Thật không may cho đến khi cập nhật không thấy, nhưng nếu bạn sẽ, mọi thứ được thực hiện tương tự Alkid, nghĩa là:
1. Loại bỏ các thư mục MININN tất cả các file trừ setupldr.bin
2. Bạn chép file từ iso I386-NervOS hình ảnh trong một thư mục MININN (một lần nữa không chạm vào setupldr.bin)
3. PROGN thư mục (nếu không, sau đó là các chương trình thư mục) xóa tất cả các file.
4. Của iso-NervOS hình ảnh, từ thư mục chương trình, sao chép tất cả mọi thứ trong PROGN thư mục (nếu không, sau đó trong các chương trình thư mục).

Đối với tất cả các chương trình chạy từ ảnh đĩa (iso, trong thư mục \ Boot \ ISO):
1. Chúng tôi có một hình ảnh cập nhật, đổi tên cho những gì nó được gọi là trên ổ đĩa flash
2. Thay thế cho một tập tin trên ổ đĩa flash.
Trong thư mục ISO dựa trên những hình ảnh sau đây:
Acronis.iso - Acronis BootCD Reanimator
HBCD.iso - Hiren's BootCD
paragonhdm.iso - Paragon HDD Manager 2009
qtpro.iso - QuickTech Pro
RusLive_Ram_Mini.iso - RusLive Ram Mini
Vista_Recovery_Disc.iso - Vista Recovery Disc
Tương tự, cập nhật tiếng tom quản lý khởi động - ông là trong thư mục \ BOOT \ tiếng tom

Chủ đề:
Trong các hội đồng được gửi đến chủ đề của tôi. Họ nằm trong thư mục / boot / Tems.Ya đề hỏng bị đình chỉ trong 17 loại:
3D - chủ đề với đồ họa 3D (tất cả các loài động vật nhỏ)
3DFON - giống như 3D - chỉ với mô hình nền;
3DHUM - như trên, nhưng với một xiên hài hước;
FANTAS - Ảo
FRAKTL - tất cả các hình dạng
Girl - cô gái nhưng
GIRLHR - «khủng khiếp" girl
GIRLVM - vamp-người phụ nữ
HORROR - kinh dị
Humour - hình ảnh yumornye
LOVE - tất cả trái tim, và tình yêu thiên vị
THIÊN NHIÊN - Thiên nhiên
NATURN - đêm thiên nhiên
ROBOT - Robot
SEA - Sea Pictures
Window - một cửa sổ
THẾ GIỚI - hình ảnh của thế giới tốt, và razmyshlencheskie ""
MYTEM - một thư mục cho các bộ sưu tập các chủ đề của nó

Checksum lưu trữ:
MD59A0DDD3492C7B25E6973E423101C636C

Thông tin về chương trình:
Năm: 2010
Phiên bản: ngày 01 tháng 1 năm 2010
Hệ điều hành: Dos & Win & Linux
Khả năng tương thích với Vista: không rõ
Yêu cầu hệ thống: PC với hỗ trợ khả năng khởi động từ USB
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Tabletka: Không yêu cầu

Ảnh chụp màn hìnhMicrosoft Windows XP Professional With SP3 X86 Acer Edition | 634 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23133454/cc7e886/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Acer_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331096671/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Acer__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoft

PS nó là bình thường trong thủ tục untouched XP

binhvt107cn0277 01-06-2010 11:28 PM


Windows XP Professional with Service Pack 3 Build 5512 VL CD (x86) - MSDN/TechNet | 589 MB

* Version of Windows XP SP3 Retail full volume with copyright released for customers who register for the long term for MSDN / TechNet Plus
Microsoft to announce that version of Windows XP SP3 integrated with retail volume for the right customers longer register for MSDN and TechNet Plus for class. This version supports the languages: Chinese (simplified), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese (Brazil) and Spanish. The language of the will soon be released.
* Please see the MSDN Subscriber Downloads or TechNet Plus Subscriber Downloads to download. The main TechNet resource page for Windows XP SP3 update this information.
* We recently discovered a compatibility issue between Windows XP SP3 and Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS). Microsoft Dynamics RMS customers not install Windows XP SP3 until a patch is complete and checked release. In addition, Windows XP SP3 will soon be updated automatically via Windows Update and Microsoft Download Center.
* Original ISO file from MSDN
* Thestangkid: yes, you will need some rights to use the volume version, or a certain type of crack. This is the ISO disk image files from the original MS not only with serial or crack. I myself have been waiting for this version, so I wanted to share with everyone when this version was released. I think many people also have more access to the leakage of copyright on account from an MSDN

D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23134404/6374a16/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331099891/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-73974__links.txt
Mirror link:

[/hide]

* Phiên bản của Windows XP SP3 bán lẻ với khối lượng đầy đủ bản quyền phát hành cho những khách hàng đăng ký dự dài hạn cho MSDN / TechNet Plus
Microsoft thông báo rằng phiên bản Windows XP SP3 tích hợp với khối lượng bán lẻ cho các khách hàng còn phải đăng ký MSDN và TechNet Plus cho lớp. Phiên bản này hỗ trợ các ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc (giản thể), Tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha (Brazil) và tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ của sẽ sớm được phát hành.
* Xin xem MSDN Subscriber Downloads hoặc TechNet Plus Subscriber Downloads để tải về. Các trang tài nguyên TechNet chính cho Windows XP SP3 cập nhật thông tin này.
* Chúng tôi vừa mới phát hiện ra một vấn đề tương thích giữa Windows XP SP3 và Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS). Microsoft Dynamics RMS khách hàng không cài đặt Windows XP SP3 cho đến khi một bản vá được hoàn tất và được kiểm tra phát hành. Ngoài ra, Windows XP SP3 sẽ sớm được cập nhật tự động qua Windows Update và Microsoft Download Center.
* Original file ISO từ MSDN
* Thestangkid: có, bạn sẽ cần một số quyền sử dụng các phiên bản âm lượng, hoặc một loại nhất định crack. Đây là tập tin ảnh đĩa ISO từ MS ban đầu không chỉ với nối tiếp hoặc crack. Bản thân tôi đã chờ đợi cho phiên bản này, do đó, tôi muốn chia sẻ với mọi người khi phiên bản này đã được phát hành. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng có thể truy cập nhiều đến rò rỉ về bản quyền trên tài khoản từ một MSDN

D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGMMicrosoft Windows XP Professional With SP3 X86 Sony Edition | 636 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23133994/6782dc3/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Sony_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331098439/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_Sony__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Không kích hoạt cần thiết, tất cả các trình điều khiển SATA
Làm thế nào để sử dụng
1.unrar
2.use UltraISO để mở file iso
3.burn với tốc độ chậm (1x - 10x)
4.go để bios và khởi động nắm tay chọn là CD / DVD phần cứng
5.boot từ dos và cài đặt
6.enjoy
-----------------------
nếu phiên bản này không phải là tiếng Anh,
bạn có thể thay đổi sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của bạn:

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh hoặc tiếng anh để thay đổi ngôn ngữ của bạn
nhấp vào bắt đầu
nhấp vào bảng điều khiển
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
nếu trong xem cổ điển
bấm vào ngày, giờ, khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
bấm vào khu vực và tùy chọn ngôn ngữ (toàn cầu có hình biểu tượng)
thay đổi cả địa chỉ quán bar sang tiếng Anh
nhấp ok
không mà có thể bạn có thể tải các tập tin ngôn ngữ tiếng anh từ microsoft

PS nó là bình thường trong thủ tục untouched XPMicrosoft Windows XP Professional With SP3 X86 IBM Edition | 630 MB

No activation needed, all of SATA drivers
How to use
1.unrar
2.use ultraiso to open iso files
3.burn with slow speed ( 1x - 10x)
4.go to bios and select fist boot is Cd/DVD drive hardware
5.boot from dos and install
6.enjoy
-----------------------
if this version not is english ,
you can change to English or your language :

How to change Language to English or change english to your language
click start
click control panel
click region and language options (globe shaped icon)
if in classic view
click date, time,region and language options (globe shaped icon)
click region and language options (globe shaped icon)
change both address bars to english
click ok
failing that you might be able to download the english language files from microsoft

PS it is usual procedure in untouched XP
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23135871/2067fad/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86__cd_IBM_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331104896/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86__cd_IBM__links.txt
Mirror link:

[/hide]Mac OS Snow Leopard 10.6.2 Retail (ENG/2009) | RapidShare | RAR 7.2 Gb

Mac OS X system is known for its simplicity, reliability and ease of use. Therefore, when the idea of development Snow Leopard, Apple's engineers have set themselves only one goal: to make a good system even better.

They noted the area in which you can improve, accelerate and simplify the system - from the extraction of foreign carriers to its installation. And in many ways they have done an excellent excellent. Here are just a few examples of how the OS was upgraded the Mac.

Extras. Information:
Full disk image of the native Boot Camp partition

Year: 2009
Version: 10S540
Developer: Apple
Platform: Intel only
System Requirements: Mac with an Intel SSSE3
Language: English
Tabletka: Not required
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23136414/801870c/M-OS-Leo-Retail_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331106545/M-OS-Leo-Retail__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Hệ thống điều hành Mac OS X được biết đến vì đơn giản, độ tin cậy và dễ sử dụng. Vì vậy, khi phát triển ý tưởng của Snow Leopard, kỹ sư của Apple đã đặt mình chỉ có một mục tiêu: để tạo ra một hệ thống tốt, ngay cả tốt hơn.

Họ chú ý là lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện, đẩy nhanh và đơn giản hóa hệ thống - từ chiết xuất của các hãng nước ngoài để cài đặt nó. Và trong nhiều cách mà họ đã làm được một xuất sắc tuyệt vời. Đây chỉ là một vài ví dụ như thế nào đã được nâng cấp hệ điều hành Mac.

Extras. Thông tin:
Họ và đĩa hình ảnh của phân vùng khởi động bản địa Camp

Năm: 2009
Phiên bản: 10S540
Phát triển: Apple
Hệ điều hành: Intel chỉ
Yêu cầu hệ thống: Mac với một SSSE3 Intel
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tabletka: Không yêu cầuVMware OS Collection Win3.1/95/98/2000/XP/MacOSX | 10 GB

VMware Workstation - a program that is designed for workstations, enables a computer to emulate a standalone working environment of the operating system and work with him as with the conventional system. Using this method you can install different operating systems and applications for them, go online and engage in daily tasks, but with somewhat slower speeds. The benefit of this method is the ability to test various software under various operating systems, without adversely harm the current system, installed on my main computer, as well as some test hardware solutions. It can make life easier for developers to significantly cross-platform applications and lovers to work with the new OS.

This includes the latest version of vmware also.
If you got a good machine and can handle running them all at once its awsome.

Also, this includes the Latest version of vmware-workstation-full-7.0.0-203739
Heres a list of whats included
Windows 3.1
Windows 95
Windows 98
Windows 2000 Pro
Windows xp Pro
Mac OSX 10.5.1

I tested all these and there all updates as up 1/1/2010
There all activated
Macosx runs flawlessy
Mac osx version is 10.5.5
Tested on 64-bit windows7 dualcore 1000mhz ram 3500mhz proc. e5200, p5n-e sli
Enjoy:)


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23137440/6d4700d/Vmware.OS.Collection.Incl.Vmware.7_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331109874/Vmware.OS.Collection.Incl.Vmware.7__links.txt
Mirror link:

[/hide]

VMware Workstation - một chương trình được thiết kế cho các máy trạm, cho phép một máy tính để giả lập một môi trường làm việc độc lập của hệ điều hành và làm việc với ông là với hệ thống truyền thống. Sử dụng phương pháp này bạn có thể cài đặt hệ điều hành khác nhau và các ứng dụng cho họ, lên mạng và tham gia vào công việc hàng ngày, nhưng với tốc độ hơi chậm. Lợi ích của phương pháp này là khả năng để kiểm tra phần mềm khác nhau theo hệ điều hành khác nhau, mà không có bất lợi hại của hệ thống hiện tại, cài đặt trên máy tính chính của tôi, cũng như một số giải pháp phần cứng thử nghiệm. Nó có thể làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho các nhà phát triển đáng kể qua các ứng dụng nền tảng và những người yêu thích làm việc với các hệ điều hành mới.

Điều này bao gồm phiên bản mới nhất của vmware cũng.
Nếu bạn có một máy tốt và có thể xử lý chạy chúng cùng một lúc của nó awsome.

Ngoài ra, điều này bao gồm phiên bản mới nhất của vmware-workstation-toàn-7.0.0-203739
Heres một danh sách gồm whats
Windows 3.1
Windows 95
Windows 98
Windows 2000 Pro
Windows xp Pro
Mac OSX 10.5.1

Tôi kiểm tra tất cả những điều này và có tất cả các bản cập nhật như lên Ngày 1 tháng 1 năm 2010
Hiện tất cả các kích hoạt
Macosx chạy flawlessy
Mac OSX là phiên bản 10.5.5
Thử nghiệm trên 64-bit, windows7 Dualcore 1000MHz ram 3500mhz proc. E5200, P5N-E SLI
Thưởng thứcMicrosoft Office Professional Plus 2007 SP2 Integrated January 2010 Multilingual | 1.02 GB
This is the Final Version of MS Office 200 Integrate SP2 with all Updates Released Until January 2010. Fully Automatic Installation.

Installation:
1. UnRar
2. Burn or mount the image.
3. Set.
4. Activate with serial numbers in the file NFO.

System Requirements:
»Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) or later or Microsoft Windows Server 2003 or later
"PC with a processor 500 MHz or faster, 256 MB or more RAM drive for DVD-ROM drive, a PC with 1 GHz processor and 512 MB of RAM (or more powerful computer) is required to work with Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
"Installation requires 2GB of hard disk space; part of this volume will be freed after installation, when the original installation file will be deleted
"Screen resolution at least 800x600 pixels, 1024x768 or greater recommended
"To download and activate the product will need a broadband Internet connection at speeds of 128 kbit / s and above
»Microsoft Internet Explorer 6.0 with Service Pack for Outlook 2007 users will need Microsoft Exchange Server 2000 or laterDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23132303/5440993/0ffice07_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331092324/0ffice07__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Đây là phiên bản cuối cùng của MS Office 200 Tích hợp SP2 với tất cả các cập nhật Phát hành Cho đến tháng 1 năm 2010. Cài đặt tự động đầy đủ.

Cài đặt:
1. Unrar
2. Burn hoặc gắn kết ảnh.
3. Đặt.
4. Kích hoạt với số serial trong NFO file.

Yêu cầu hệ thống:
»Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) hoặc sau này hoặc Microsoft Windows Server 2003 hay sau đó
"PC với một bộ xử lý 500 MHz hoặc nhanh hơn, 256 MB RAM hoặc ổ đĩa DVD-ROM, một máy tính với bộ xử lý 1 GHz và 512 MB RAM (hoặc mạnh hơn máy tính) là cần thiết để làm việc với Microsoft Office Outlook 2007 với kinh doanh liên hệ với Quản lý
"Cài đặt cần 2GB dung lượng đĩa cứng; một phần của khối này sẽ được giải phóng sau khi cài đặt, khi các tập tin cài đặt gốc sẽ bị xóa
"Màn hình có độ phân giải ít nhất là 800x600 pixel, 1024x768 hoặc cao hơn nên
"Để tải về và kích hoạt sản phẩm sẽ cần một kết nối Internet băng thông rộng ở tốc độ 128 kbit / s và ở trên
»Microsoft Internet Explorer 6.0 với Service Pack cho người dùng Outlook 2007 sẽ cần Microsoft Exchange Server 2000 hoặc sau nàyWindows 7 26in1 AIO (2010/RUS/ENG) | 4.13 GB

Your attention is invited Windows7-26in1 - disk, combining all the known version of Windows 7.

Year: 2010
Version: 03.01.10 (7600.16385.090713-1255)
Platform: x86/x64
Language: Russian + English
Tabletka: Present on the disk in a folder _Soft (manual installation)
Size: 4,13 GB

System requirements:
Any computer that supports Windows 7:
• Central processor x86 or x86-64 with a 1 GHz;
• RAM 1 GB;
• Hard Drive Space 16 GB (minimum space for installation - 10.5 GB);
• A graphics processor that supports DirectX 9 and 128 MB of memory. Recommended WDDM drivers version 1.0 and above
• CD-ROM or DVD-ROM drive;
• Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device.

Were based on the following images and files
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x86.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x86.cab

Language can be made before starting the installation or after installation in the usual way.
Finally got the disc containing the following redkatsii:Windows 7 Home, Home Basic, Expanded Home, Professional, Maximum - Editorial from images GRMCUL (X) FREO (Licensing Program - OEM / Retail)
Windows 7 Professionalnaya2 - Revision of the images GRMCPR (X) VOL (Licensing Program - VL)
Windows 7 Enterprise - the editors of the images GRMCEN (X) VOL (Licensing Program - VL)

In the images do not dobavlyalost party, does not change anything - all options by default!

To burn the disc need only Nero6, UltraISO. Do not use mini-programs for recording. When an error occurs, write down the image using a program different from that which squandered the previous time

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23137718/6d7fd06/Win7_26in1_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331110813/Win7_26in1__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Sự chú ý của bạn được mời Windows7-26in1 - đĩa, kết hợp tất cả các phiên bản được biết đến của Windows 7.

Năm: 2010
Phiên bản: 03.01.10 (7600.16385.090713-1255)
Hệ điều hành: x86/x64
Ngôn ngữ: Tiếng Nga + Tiếng Anh
Tabletka: Hiện tại trên đĩa trong một thư mục _Soft (hướng dẫn sử dụng cài đặt)
Kích thước: 4,13 GB

Yêu cầu hệ thống:
Bất kỳ máy tính nào hỗ trợ Windows 7:
• Trung tâm xử lý x86 hay x86-64 với 1 GHz;
• RAM 1 GB;
• Hard Drive Space 16 GB (tối thiểu không gian để cài đặt - 10,5 GB);
• Một bộ xử lý đồ họa có hỗ trợ DirectX 9 và bộ nhớ 128 MB. Được giới thiệu WDDM trình điều khiển phiên bản 1.0 và cao hơn
• CD-ROM hay DVD-ROM;
• Bàn phím và chuột Microsoft hoặc thiết bị trỏ tương thích.

Được dựa trên những hình ảnh sau đây và các tập tin
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x64fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRXVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_en-us_OEM_Ultimate-GRMCULFREO_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_enterprise_en-us_VL_OEM_Enterprise-GRMCENVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_x86fre_professional_en-us_VL_OEM_Professional-GRMCPRVOL_EN_DVD.iso
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_LocalPack-RU_x86.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x64.cab
- 7600.16385.090713-1255_win7_lp-RU_x86.cab

Ngôn ngữ có thể được thực hiện trước khi bắt đầu quá trình cài đặt hoặc sau khi cài đặt theo cách thông thường.
Cuối cùng có đĩa chứa redkatsii sau đây:Windows 7 Home, Home Basic, mở rộng chủ, chuyên nghiệp, tối đa - Biên tập từ ảnh GRMCUL (X) FREO (Chương trình cấp phép - OEM / Retail)
Windows 7 Professionalnaya2 - Sửa đổi những hình ảnh GRMCPR (X) VOL (Chương trình cấp phép - VL)
Windows 7 doanh nghiệp - các biên tập viên của hình ảnh GRMCEN (X) VOL (Chương trình cấp phép - VL)

Trong những hình ảnh không dobavlyalost bên, không thay đổi bất cứ điều gì - tất cả tùy chọn mặc định!

Để ghi đĩa chỉ cần Nero6, UltraISO. Không sử dụng chương trình mini-ghi. Khi một lỗi xảy ra, ghi hình ảnh bằng cách sử dụng một chương trình khác nhau từ đó mà squandered thời gian trước đóWindows Vista Fatality 2009 X64 | 3.50 GB

Changes:
- New Theme
- New Icons
- New Cursor Color
- Fatality Orb
- New Windows Sound
- Turbo Boost Registry Tweaks
- Enhanced Services Tweaks
- Low Memory Consumption
- Faster Data Processing
- Increased Boot Time Speed
- Tweaked for the Best Gaming Performance
- DirectX Updated

Application Installed:
- imgburn
- 7-Zip
- CCleaner
- Notepad 5.1++
- Adobe Flash Player ActiveX
- Firefox
- K-lite

Windows Vista Fatality Extras:
-------
1.Xtreme-G ATi 9.8 Vista 64bit
2.XTreme-G Nvidia 190.62 Vista 64bit
3.PhysX 9.09.0814
4.RivaTuner224c
5.daemon tools 4304-liteDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23137053/b892fa8/Vista_Fatality_x64_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331108588/Vista_Fatality_x64__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Thay đổi:
- New Theme
- New Icons
- New Cursor màu
- Tử vong Orb
- New Windows Sound
- Turbo Boost Registry Tweaks
- Tăng cường dịch vụ Tweaks
- Low Memory tiêu thụ
- Xử lý dữ liệu nhanh hơn
- Tăng tốc độ khởi động Thời gian
- Tweaked cho Hiệu suất Gaming hay nhất
- DirectX Cập nhật

Ứng dụng cài đặt:
- ImgBurn
- 7-Zip
- CCleaner
- Notepad 5,1 + +
- Adobe Flash Player ActiveX
- Firefox
- K-lite

Windows Vista tử vong Extras:
-------
1.Xtreme-G ATi 9,8 Vista 64bit
2.XTreme-G Nvidia 190,62 Vista 64bit
3.PhysX 9.09.0814
4.RivaTuner224c
5.daemon công cụ 4304-liteWindows XP Professional Pirated (x64 & x86) | 692.34 Mb

Description: This is a universal means to activate any version of Windows XP (x64 & x86), installed on desktops, laptops, notebooks proivoditeley OEM machines. Used mainly in enterprises to enable fleet.

Mount image. Avtoran do everything myself, simply choose a new key and click Update. You can also use the files from the iso image to install from a USB device.

Notes:
This was created for factories or business's where they fix
multiple PC's from different manufacturer's Dell, HP,
Toshiba, etc. This version of the disk is the MOST COMPLETE
COLLECTION OF OEM MANUFACTURER KEYS TO DATE.

Just burn the. Iso image and pop in any Windows XP machine.
The Autorun will automatically take care of everything, just
select your new key and hit update. If starting manually is
your thing, then navigate to the XPLIC2, and double click it.

You may also take the files from this. Iso and put them on a
USB drive for more portability. Just note you will need to
navigate to the XPLIC2 file to use it from a thumb drive.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23137903/5709c4e/XPLIC2_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331111479/XPLIC2__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Mô tả: Đây là một phương tiện phổ quát để kích hoạt bất kỳ phiên bản của Windows XP (x64 & x86), cài đặt trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính xách tay proivoditeley OEM máy. Được sử dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp để kích hạm đội.

Núi hình ảnh. Avtoran làm tất cả bản thân mình, chỉ cần chọn một khóa mới và nhấp vào Cập nhật. Bạn cũng có thể sử dụng các tập tin từ ảnh ISO cài đặt từ một thiết bị USB.

Ghi chú:
Điều này đã được tạo ra cho các nhà máy sản xuất hoặc kinh doanh của nơi họ sửa chữa
nhiều máy tính của từ Dell khác nhau của nhà sản xuất, HP,
Toshiba, vv Đây là phiên bản của đĩa là ÑIEÀN NHẤT
THU CỦA SẢN XUẤT OEM KEYS TO DATE.

Chỉ cần bỏng này. Iso hình ảnh và nhạc pop trong bất kỳ máy tính Windows XP.
Các Autorun sẽ tự động chăm sóc của tất cả mọi thứ, chỉ cần
chọn khóa mới của bạn và cập nhật hit. Nếu bắt đầu bằng tay là
điều bạn, sau đó điều hướng đến XPLIC2, và nhấp đúp chuột vào nó.

Bạn cũng có thể mất các tập tin từ này. Iso và đặt chúng vào một
Ổ đĩa USB cho di hơn. Chỉ cần lưu ý bạn sẽ cần phải
điều hướng đến các tập tin XPLIC2 để sử dụng nó từ một ổ USB.Microsoft Windows XP Elshrouk 2010 | 692 MB

Version features:
1_ the first thing of course, and the most important thing that he built with updates from Microsoft
Updates and other Alservs Pak
2_ version constant, the speed advantage of
3_-ROM version internet explorer 8
As well as windows media player 11
4_ and add programs important and necessary to version
(And existing forms of programs in the images coming out)


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23138092/53e74fa/xp_elshrouk_2010_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331112110/xp_elshrouk_2010_links.txt
Mirror link:

[/hide]

Phiên bản tính năng:
1_ việc đầu tiên của khóa học, và điều quan trọng nhất mà ông đã xây dựng với bản cập nhật từ Microsoft
Cập nhật và Alservs Pak khác
2_ phiên liên tục, lợi thế tốc độ của
3_-ROM phiên bản internet explorer 8
Cũng như các cửa sổ media player 11
4_ và thêm các chương trình quan trọng và cần thiết về phiên bản
(Và hiện các hình thức của các chương trình trong những hình ảnh sắp ra)Ford VCM v64 (DVD) | 3.09GB

Dealer program to work with cars, Ford and Mazda, as well as some production engines Caterpillar, Navistar, Cummins, Isuzu.
Extras. information: first, calibration, then the IDS (they were so advised).

Year: 2009
Version: 64, 11-2009
Platform: WinXX
Compatibility with Vista: No
Language: English + Russian
Description: Year: 2009Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23136730/5150aa6/V2009.11-64_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331107786/V2009.11-64__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Đại lý chương trình làm việc với xe hơi, Ford và Mazda, cũng như các công cụ sản xuất một số Caterpillar, Navistar, Cummins, Isuzu.
Extras. thông tin: đầu tiên, hiệu chuẩn, thì IDS (họ đã được như vậy nên).

Năm: 2009
Phiên bản: 64, 11-2.009
Hệ điều hành: WinXX
Khả năng tương thích với Vista: Không có
Ngôn ngữ: Tiếng Anh + Nga
Mô tả: Year: 2009

binhvt107cn0277 01-07-2010 05:02 PM


Adobe CS4 Master Collection -Direct download From Adobe | 5 GB

Adobe CS4 Master Collection -Direct download From Adobe Works 100% XP, Vista & Windows 7 With License life time and capability to update
Firstly, to those of you that had CRC error messages from my previous upload please accept my sincere apologies., over half failed. We have treble checked this one before uploading and its 100%. Once again, my appologies to everyone...
Creative Suite 4 Master Collection includes:
“ • Adobe InDesign® CS4
• Adobe Photoshop® CS4 Extended
• Adobe Illustrator® CS4
• Adobe Acrobat® 9 Pro
• Adobe Flash® CS4 Professional
• Adobe Dreamweaver® CS4
• Adobe Fireworks® CS4
• Adobe Contribute® CS4
• Adobe After Effects® CS4
• Adobe Premiere® Pro CS4
• Adobe Soundbooth® CS4
• Adobe OnLocation™ CS4
• Adobe Encore® CS4
• Adobe Bridge CS4
• Adobe Dynamic Link
• Adobe Media Player
And more ... ”


OS : Works 100% XP, Vista & Windows 7.

•••How to install•••

•••IMPORTANT•••!
•You must add the line
•127.0.0.1 activate.adobe.com
to your HOSTS file before installing .
•Watch this instructional youtube Video if you don't know how.
http://www.youtube.com/watch?v=U-N9cryU_fQ
•After editing the HOSTS file it helps to mark it as read only.
•UnRAR "Adobe CS4 Master Collection - Shadeyman.7z" to your desktop. This is highly compressed and may take some time, please be patient.
•Run KeyGen.
•Run CS4 setup.
•Use the KeyGen to generate key code when needed.
•After install completes select Register Later.
•Exit CS4 setup.
•This will Update perfectly, currently around 1GB will be downloaded and installed..
•EnjoyDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23250584/47952b0/Adobe2BCS42BMaster2BCollection2B-2BFixed_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/58m6c3cd/Adobe%25252BCS4%25252BMaster%25252BCollection%25252B-%25252BFixed%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331583776/Adobe_CS4_Master_Collection_-_Fixed_links.txt
[/hide]

Adobe CS4 Master Collection-Direct download từ Adobe Works 100% XP, Vista và Windows 7 Với thời gian cuộc sống Giấy phép và khả năng để cập nhật
Thứ nhất, để những người bạn đó đã có thông báo lỗi CRC từ tải lên trước đây của tôi xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi, hơn. Nửa thất bại. Chúng ta có treble kiểm tra này trước khi tải lên và 100% của nó. Một lần nữa, lời xin lỗi của tôi để tất cả mọi người ...
Creative Suite 4 Master Collection bao gồm:
"• Adobe InDesign ® CS4
• Adobe Photoshop ® CS4 Extended
• Adobe Illustrator ® CS4
• Adobe Acrobat ® 9 Pro
• Adobe Flash ® CS4 Professional
• Adobe Dreamweaver ® CS4
• Adobe ® Fireworks CS4
• Adobe Contribute ® CS4
• Adobe After Effects ® CS4
• Adobe Premiere ® Pro CS4
• Adobe Soundbooth ® CS4
• Adobe OnLocation ™ CS4
• Adobe Encore ® CS4
• Adobe Bridge CS4
• Adobe Dynamic Link
• Adobe Media Player
Và nhiều hơn nữa ... "


Hệ điều hành: Công trình 100% XP, Vista và Windows 7.

• • • Làm thế nào để cài đặt • • •

• • • • • • QUAN TRỌNG!
• Bạn phải thêm dòng
• 127.0.0.1 activate.adobe.com
để tập tin HOSTS của bạn trước khi cài đặt.
• Watch this youtube video hướng dẫn nếu bạn không biết làm thế nào.
http://www.youtube.com/watch?v=U-N9cryU_fQ
• Sau khi chỉnh sửa file HOSTS nó giúp để đánh dấu nó như là chỉ đọc.
• unrar "Adobe CS4 Master Collection - Shadeyman.7z" vào màn hình của bạn. Điều này là rất nén và có thể mất một thời gian, hãy kiên nhẫn.
• Khởi KeyGen.
• Khởi động cài đặt CS4.
• Sử dụng KeyGen để tạo mã khóa khi cần thiết.
• Sau khi cài đặt hoàn tất chọn đăng ký sau này.
• Thoát CS4 thiết lập.
• Điều này sẽ cập nhật một cách hoàn hảo, hiện nay khoảng 1GB sẽ được tải về và cài đặt ..
• Thưởng thứcAdobe Fireworks CS4 v10 with Lynda Essential Training | 1.75 GB

Rapidly prototype websites and application interfaces with Adobe® Fireworks® CS4 software. Create and optimize images for the web more quickly and accurately than ever before with an enhanced toolset. Fireworks CS4 enables you to export a clickable prototype as an interactive PDF file, so you can easily collect comments from reviewers and demo your designs. Generate high-fidelity PDF documents from your Fireworks design comps to improve communication with your clients. Apply lighting and shadow effects, styles, and blend modes, including seven new Adobe Photoshop® blend modes, to add depth and character to text and symbols.

Adobe® Fireworks® CS4 software brings web designers improved Live Styles, Smart Guides, and CSS export. Adobe Flex® and Adobe AIR™ application prototyping are fully supported, along with high-fidelity Adobe PDF output and Adobe ConnectNow live meetings.

Accelerate web design and development with Adobe® Fireworks® CS4 software, the ideal tool for creating and optimizing images for the web and rapidly prototyping websites and web applications. Fireworks offers the flexibility to edit both vector and bitmap images, a common library of prebuilt assets, and timesaving integration with Adobe Photoshop®, Adobe Illustrator®, Adobe Dreamweaver®, and Adobe Flash® software. Mock up designs quickly in Fireworks, or leverage other assets from Illustrator, Photoshop, and Flash. Then move directly into Dreamweaver for easy development and deployment.

TOP FEATURES:

• Adobe AIR authoring
Create your Adobe® AIR™ prototype directly within Adobe Fireworks®, ready to be deployed to HTML and CSS, Adobe Flex®, or SWF. Easily convert your click-through mock-up.

• PDF export
Generate high-fidelity, protected PDF documents from your Fireworks comps for client communication. Help safeguard your designs with password protection — separate passwords can be created for viewing and other tasks such as printing, copying, and commenting.

• Customizable and reusable assets
Jump-start your design process with the Common Library, a repository of graphic symbols, form elements, text symbols, and animations frequently used in web and software applications, interfaces, and websites. Expand your collection with your own custom symbols and styles for continued rapid design.

• Improved performance
Work faster and smarter with overall performance enhancements, from file opening and saving to symbol updates and intensive bitmap and vector operations.

• New user interface
Easily switch from other Adobe Creative Suite® 4 components — such as Adobe Photoshop® CS4, Illustrator® CS4, and Flash® CS4 Professional software — thanks to a universal user interface design.

• Enhanced type handling
Produce exceptional type designs with the enhanced typesetting capabilities of the Adobe text engine. Import or copy/paste double-byte characters from Illustrator (CS3 or CS4) and Photoshop (CS3 or CS4) without loss of fidelity. Float text inside a path for high-impact logos.

• CSS export
Design complete web pages in a robust graphic environment and then export standards-compliant, CSS-based layouts, complete with external style sheets, in one step. Integrate foreground and background graphics with new slice types.

• Styles panel upgrades
Work more efficiently with the enhanced Styles panel. With the click of an icon, choose between default Fireworks styles, current document styles, or styles from other libraries. Multiple style sets can easily be accessed.

• Workspace improvements
Quickly place Smart Guides on your canvas for swift, accurate positioning and measurement of guides and elements. Edit symbols in place for precise symbol refinement in context with the rest of your design.

• Adobe Kuler integration
Access the latest color themes from the Adobe Kuler™ web-hosted service right in Fireworks to sample and apply to your web designs. Craft color harmonies for your own use or to upload to Kuler.

• Adobe ConnectNow integration
Connect client to designer for a real-time online meeting with full-screen sharing across platforms and the country with the Adobe ConnectNow service.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/7bd932cb/AF.10%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23250895/38e6582/AF.10_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331585238/AF.10__links.txt
[/hide]

Nhanh chóng chế tạo thử nghiệm giao diện trang web và các ứng dụng với phần mềm Adobe ® Fireworks CS4 ®. Tạo ra và tối ưu hóa hình ảnh cho trang web nhanh hơn và chính xác hơn bao giờ hết với một toolset nâng cao. Fireworks CS4 cho phép bạn xuất khẩu một nguyên mẫu nhấp như là một tập tin PDF tương tác, do đó bạn có thể dễ dàng thu thập ý kiến từ người nhận xét và giới thiệu mẫu thiết kế của bạn. Tạo cao độ trung thực các tài liệu PDF từ Fireworks comps thiết kế của bạn để cải thiện giao tiếp với khách hàng của bạn. Áp dụng hiệu ứng ánh sáng và bóng tối, phong cách, và phương thức pha trộn, bao gồm bảy mới phương thức pha trộn Adobe Photoshop ®, để thêm chiều sâu và ký tự văn bản và biểu tượng.

Adobe ® Fireworks ® CS4 phần mềm thiết kế web mang lại cải thiện Live Styles, Smart Guides, CSS và xuất khẩu. Adobe Flex ® và ứng dụng Adobe AIR ™ prototyping được hỗ trợ đầy đủ, cùng với sản lượng độ trung thực cao, Adobe PDF và Adobe ConnectNow cuộc họp trực tiếp.

Đẩy nhanh thiết kế web và phát triển với phần mềm Adobe ® Fireworks CS4 ®, công cụ lý tưởng cho việc tạo ra và tối ưu hóa hình ảnh cho web và nhanh chóng prototyping trang web và các ứng dụng web. Pháo hoa cung cấp tính linh hoạt để sửa cả hai véc tơ và hình ảnh bitmap, một thư viện chung của tài sản dựng sẵn, và hội nhập với timesaving Adobe Photoshop ®, Adobe Illustrator ®, Adobe Dreamweaver ®, và phần mềm Adobe Flash ®. Giả lập thiết kế một cách nhanh chóng trong Fireworks, hoặc tận dụng các tài sản từ Illustrator, Photoshop, và Flash. Sau đó di chuyển trực tiếp vào Dreamweaver cho sự phát triển và triển khai dễ dàng.

TOP FEATURES:

• Adobe AIR authoring
Tạo Adobe ® AIR ™ mẫu thử nghiệm của bạn trực tiếp trong Adobe Fireworks ®, sẵn sàng để được triển khai tới HTML và CSS, Adobe Flex ®, hoặc SWF. Dễ dàng chuyển đổi kích của bạn thông qua mô hình.

• PDF xuất khẩu
Tạo cao độ trung thực, bảo vệ các tài liệu PDF từ Fireworks comps của bạn cho giao tiếp khách hàng. Trợ giúp bảo vệ các thiết kế của bạn với bảo vệ mật khẩu - mật khẩu riêng biệt có thể được tạo ra cho xem và nhiệm vụ khác như in ấn, sao chép, và cho ý kiến.

• thể tùy chỉnh và sử dụng lại tài sản
Bước-bắt đầu quá trình thiết kế của bạn với Thư viện thường, một kho lưu trữ của các biểu tượng đồ họa, các yếu tố hình thức, biểu tượng văn bản, và hình ảnh động thường xuyên được sử dụng trong các trang web và các ứng dụng phần mềm, giao diện, và trang web. Mở rộng các bộ sưu tập của bạn với các biểu tượng và phong cách riêng của bạn cho thiết kế nhanh chóng tiếp tục.

• Cải thiện hiệu suất
Làm việc nhanh hơn và thông minh hơn với các cải tiến hiệu suất tổng thể, từ tập tin mở và tiết kiệm để cập nhật biểu tượng và bitmap chuyên sâu và hoạt động của véc tơ.

• Giao diện người dùng mới
Dễ dàng chuyển đổi từ khác Adobe Creative Suite ® 4 thành phần - chẳng hạn như Adobe Photoshop ® CS4, Illustrator ® CS4, và phần mềm Flash ® CS4 Professional - nhờ một thiết kế giao diện người dùng phổ thông.

• Tăng cường xử lý các loại
Sản xuất thiết kế kiểu sắp chữ đặc biệt với khả năng nâng cao của các công cụ văn bản Adobe. Nhập khẩu hoặc sao chép / dán double-byte ký tự từ Illustrator (CS3 hay CS4) và Photoshop (CS3 hay CS4) mà không mất đi độ trung thực. Float văn bản bên trong một đường dẫn cho biểu tượng tác động cao.

• CSS xuất khẩu
Thiết kế hoàn chỉnh trang web trong một môi trường đồ họa mạnh mẽ và sau đó xuất khẩu tiêu chuẩn, CSS-compliant bố trí trụ sở, hoàn chỉnh với style sheets bên ngoài, trong một bước. Tiền cảnh và đồ họa tích hợp với các kiểu lát nền mới.

• Styles bảng nâng cấp
Làm việc hiệu quả hơn với bảng Styles nâng cao. Với việc bấm vào các biểu tượng, mặc định lựa chọn giữa phong cách Fireworks, phong cách văn bản hiện hành, hoặc các phong cách từ các thư viện khác. Tập hợp nhiều phong cách có thể dễ dàng được truy cập.

• Khu làm việc cải tiến
Nhanh chóng ra thông minh dẫn trên vải của bạn để nhanh chóng, chính xác định vị và đo lường của hướng dẫn viên và các yếu tố. Hiệu chỉnh các biểu tượng ở nơi để sàng lọc biểu tượng chính xác trong ngữ cảnh với phần còn lại của thiết kế của bạn.

• Adobe kuler hội nhập
Truy cập vào các chủ đề màu sắc mới nhất từ web Adobe kuler ™-lưu trữ quyền dịch vụ ở Fireworks để lấy mẫu và áp dụng để thiết kế web của bạn. Craft màu sắc hòa âm cho việc sử dụng của riêng bạn hoặc để tải lên để kuler.

• Adobe ConnectNow hội nhập
Kết nối máy khách để thiết kế cho một cuộc họp trực tuyến thời gian thực với việc chia sẻ toàn màn hình trên nền tảng và đất nước với dịch vụ Adobe ConnectNow.iGo My Way 2009 Europe Edition v1.1.1 for iPhone | 1.45GB

The latest version of the navigation application iGO My way 2009 for iPhone. This application, developed by a leading supplier of custom navigation software, has earned recognition as a competitive navigation product for the iPhone in North America and Europe. This version provides a display of true 3D-maps and 3D-landmarks.

After downloading the application iGO My way is required only to receive signals GPS. Since the maps are stored on the device, users do not depend on the coverage of cellular networks. At the same time, the most current maps available through regular free updates, which always guarantees the achievement of outstanding results. This eliminates "blind" zone, even in remote and mountainous areas.

"By providing an integrated set of functions, including voice instructions, large buttons and icons for optimal use in the car, the routes of several items and the QWERTY-keyboard, the application iGO My way 2009 sets a new benchmark in quality and functionality of navigation solutions for the iPhone», - said Tamas Val (Tamás Vahl), executive director of NNG Global Services

Release supports voice instructions in 17 languages. It also implemented the following functions:
* Navigate to a contact's address iPhone;
* Play music in the operational menu;
* Guidance on the movement of bands and information about pointers;
* 3D-models of machines;
* Various versions of routes: a fast, short, simple and economical;
* Automatic selection of portrait and landscape images on the screen.

New in this version:
* Added full maps of Montenegro and Albania, a new map of Serbia;
* Browse the contacts from Address Book;
* Search POI;
* Support for multipoint route;
* Fixed bugs.

Developer: Nav N Go
Platform: iPhone/iPod Touch
System requirements: iPhoneOS 3.0 or higher

Homepage: http://www.igomyway.com/iphone/en/

ScreenShot:

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/d21c1em5/IGMWY2009EUE1.1.14IP%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23252904/c011bd3/IGMWY2009EUE1.1.14IP_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331593782/IGMWY2009EUE1.1.14IP__links.txt
[/hide]

Phiên bản mới nhất của ứng dụng chuyển hướng bởi iGO cách của tôi 2009 cho iPhone. Ứng dụng này, được phát triển bởi một nhà cung cấp phần mềm hàng đầu của menu tùy chỉnh, đã giành được sự công nhận như là một sản phẩm chuyển hướng cạnh tranh cho iPhone tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Phiên bản này cung cấp một hiển thị của 3D thật sự, bản đồ và 3D-mốc.

Sau khi tải về ứng dụng bởi iGO cách của tôi là yêu cầu duy nhất để nhận được tín hiệu GPS. Kể từ khi bản đồ được lưu trữ trên thiết bị, người dùng không phụ thuộc vào vùng phủ sóng của mạng di động. Đồng thời, các bản đồ mới nhất có sẵn thông qua cập nhật thường xuyên Việt, mà luôn luôn đảm bảo đạt được các kết quả nổi bật. Điều này giúp loại bỏ "khu" mù, ngay cả ở những vùng xa, miền núi.

"Bằng cách cung cấp một tập hợp các chức năng, bao gồm cả hướng dẫn bằng giọng nói, nút bấm lớn và các biểu tượng để sử dụng tối ưu trong xe, các tuyến đường của một số mặt hàng và các bàn phím QWERTY, ứng dụng bởi iGO cách của tôi 2009 lập một chuẩn mực mới về chất lượng và chức năng của các giải pháp điều hướng cho iPhone », - nói Tamas Val (Tamas Vahl), giám đốc điều hành của NNG dịch vụ toàn cầu

Hỗ trợ phát hành hướng dẫn bằng giọng nói trong 17 ngôn ngữ. Nó cũng thực hiện những chức năng sau:
* Điều hướng đến địa chỉ của iPhone liên lạc;
* Nghe nhạc trong menu hoạt động;
* Hướng dẫn các phong trào của các ban nhạc và thông tin về con trỏ;
* 3D-các mô hình của máy;
* Các phiên bản khác nhau của các tuyến đường: một, nhanh, ngắn gọn, đơn giản và kinh tế;
* Tự động lựa chọn các gương điển hình phong cảnh và hình ảnh trên màn hình.

Mới trong phiên bản này:
* Nhập bản đồ đầy đủ của Montenegro và Albania, một bản đồ mới của Serbia;
* Trình duyệt các địa chỉ liên lạc từ Sổ Địa chỉ;
* Tìm kiếm POI;
* Hỗ trợ cho tuyến đường đa;
* Cố định lỗi.

Phát triển: Nav N Go
Hệ điều hành: iPhone / iPod Touch
Yêu cầu hệ thống: iPhoneOS 3,0 hoặc cao hơn

Trang chủ: http://www.igomyway.com/iphone/en/

Screenshot:FP SoftPack 9 Ultimate 2 DVD (2010/RUS) | 8.57 GB

The new version builds software from Fsoft Production on two DVD discs. This version in their development stepped far enough on their predecessors and has shown excellent results in testing. In this version of a new technology and interfaces are synchronized disks, which increases ease of use drives for users, and improved and the interface itself breaking the main page content on pages, caching, etc. Also improved the look of desktop menu.

Year: 2010
Version: 9.0
By assembling: Fsoft Production
Language: Russian
Platform: Windows XP, Vista, 7 (x86/x64)
File size: 4.28/4.29 GB
Activation / Reg.kod / Tabletka: not required / present

From the author builds:

Compiling software from Fsoft Production on two DVD discs.
This assembly is designed to provide the most complete set of programs to best match comfort reliability. In this updated version of many programs. All programs tested and working. For each program in addition to the installation program provides a short description, a screenshot (if any), and crack (if required). Most of the programs are compatible with Windows 7, but if the program does have compatibility problems, it is mentioned in the description. In this version have been fixed all known bugs and bugs have been fixed descriptions and pictures of many programs, optimized code, added a lot of programs. Also developed a referral system that can provide answers to any questions related to the FP SoftPack. Assembly neodnorazovo tested on different builds of Windows, was corrected a lot of errors that were found, were interviewed about the software itself, resulting in assembly was possible quality. The idea of FP SoftPack provides a semi-automatic installation mode, which also is one of the advantages of FP SoftPack. During installation in no way violated the original algorithms for the installation, which minimizes the risk of failure. Certainly, many had ever encountered a situation when installations WPI just hangs. Agree, the phenomenon is not a pleasant ... It is for such cases and developed by FP SoftPack.

Features:
- Semi-automatic or manual installation
- An installation does not have analogues
- Simplified installation programs with a complex installation
- Beautiful design
- High speed
- Improved user interface
- Nenavyaschivaya background music
- Preservation marks

Changes in this version:
- Added the grouping programs
- Added tooltips to the main page
- Refined description of programs
- Added function to change
- Improved user interface
- Significantly improved performance
- Advanced Wizard
- Updated design wizard
- Updated descriptions of programs
- Fixed screenshots software
- Optimizovany algorithms installation of many programs
- Added new program
- Updated many programs
- Added in help

List of software in the assembly:

1000 Gadgets (XP, Vista, 7)
7Zip 4.65 (Ru)
7Tweak 1.4.1 Pro (En)
ABBYY Fine Reader 9.0 Pro (Ru)
ACDSee 10.0.238 (Ru)
Adobe Audition 3 (Ru)
Adobe Reader (En)
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Adobe FlashPalyer 10
Adobe Photoshop CS4 (Ru)
Adobe Premiere PRO CS3 (Ru)
AIMP 2.60 (Ru)
AkelPad 4.3.5 (Ru)
Alcohol 120% (Ru)
Alcor MP 08.04.24 (En)
All Radio 3.02 (En)
All to ringT converter 1.6.3 (En)
Altdo Video Converter Diamond 7.8 (E. ..
AntiPorn 12.3.6.23 (En)
AntiVir Task Manager 5.6 (Ru)
AnyReader v1.9.55 (Ru)
Art Money Pro7.28 (Ru)
Auslogics BoostSpeed 4.1 (Ru)
AutoPlay Media Studio v7 (En)
Autoruns 9.56 (En)
AV Voice 6.0 (En)
Avast 4.8 (Ru)
Avira Premium Security Suite 2009 (R. ..
Batch Watermarker 6.6.1 (En)
BitTorrent 6.2 (Ru)
BootSkin 1.0 (En)
Bred 3.0.3 (Ru)
Bumptop (En)
Ccleaner 2.02 (Ru)
CheMax 9.2 (Ru)
Corel DRAW X3 (Ru)
Corel DRAW X4 (Ru)
CPUZ 1.52 (Ru)
CubeDesktop 1.3.1 (En)
Cute FTP 8 Pro (En)
CyberLink PowerDVD Ultra 9.0 (Ru)
Cyberlink YouCam v3.0 (En)
Daemon Tools 4.30 Lite (Ru)
Deposit Files manager 0.9.9 (Ru)
Dev C + + 4.9.9.1 (Ru)
Digalo 2000 (En)
DirectX 10.0
DirectX 9.0
Diskeeper 2010 Pro 14.0.897 (Ru)
DjVu Reader 2.0.0.26 (En)
Download Master 5.5 (Ru)
Dr. Web 5.0 (Ru)
Dream Aquarium 1.214 (En)
Driver Genius Pro 8.0 (En)
DVD Lab 2.51 PRO (Ru)
DVD Styler 1.7.4 (Ru)
DVD X Player Pro 4.1 (Ru)
EasyBCD 1.7.1.6 (En)
eMule 0.49 (Ru)
Errorka 1.0 (Ru)
ESET NOD32 (Ru)
Everest 4.60 Ultimate (Ru)
Exif wMaker 1.4 (En)
FastStone Image Viewer 4.0 (Ru)
FastStone Photo Resizer 2.9 (En)
FeedDaemon 3.0 (En)
FileImaging 2.0 (En)
FileZilla 3.3 (Ru)
FL Studio 9 (En)
Folder Lock 6.3.1 (Ru)
FolderGuard 7.92 Pro (Ru)
FolderNotify 1.0 (En)
Foxit PDF Creator 2.0.0.725 (En)
Foxit PDF Editor 2.1.0 (En)
Foxit reader 3.0 (En)
FP FlashPack
FP FontPack
FP FontPack 2
FP FontPack 3
FP ScreenPack
FP Soft (Ru)
FP ThemePack
FP Vista Wall Pack
FP Wallpaper Pack
FP Win 7 Wall
Fraps 2.9.8 (En)
GIMP 2.6 (Ru)
GOM Player 2.1 (En)
Google Chrome 3.0 (Ru)
Google Earth 4.3 (Ru)
GPUZ 0.3.7 (En)
Handy Recovery 4.0 (Ru)
HashTab 3.0 (Ru)
Htm2chm 3.0.9 (En)
HTML Reader 1.7 (Ru)
HyperCam 2.14 (En)
ICQ 6.5 (Ru)
IMANDIX Cover Professional 0.9.2.1 (...
Inno setup 5 (En)
Internet Explorer 8 (Ru)
iSendSMS 2.0 (Ru)
IsoBuster Pro 2.5 (Ru)
iTunes 9 (Ru)
JetAudio 7.0.5 (En)
JkDefrag 3.36 (En)
jv16 PowerTools 2009 (Ru)
KLite Mega Codec Pack 5.1 (En)
Kaspersky AntiVirus 2009 (Ru)
Kaspersky AntiVirus 2010 (Ru)
Key Remapper 1.03 (En)
KMPlayer 2.9 (En)
Light Alloy 4.1 (En)
LikeRus XP 5.5 (Ru)
Lingvo 10 (Ru)
Macromedia Dreamweaver 8.0.1 (Ru)
Macromedia Flash 8 (En)
Macromedia Flash Player 8.5 (Ru)
Mail.ru Agent 5.5 (Ru)
Maxthoon 2.5.10 (Ru)
Media Coder 0.7.2 (En)
Microsoft Silverlight 3
Mmetro 2.20 (Ru)
MobiMB 3.5 (En)
Motorola Phone Tools 4.3.6 (En)
Mouse Offroad 2.17 (En)
Mozilla Firefox 3.5.6 (Ru)
Mozilla Thunderbird 3.0 (Ru)
Muvee AutoProducer v6 (En)
Muvee Reveal 7.0 (Ru)
Nero 9 (Ru)
Net. Framework 3.5
Netchart Filter 3.50 (Ru)
Nokia PC Suite 7.1.30.9 (Ru)
Norton AntiVirus 2010 (En)
Nvidia PhysX 9.09 (En)
Office 2003 (Ru)
OpenOffice.org 3.1.1 (Ru)
Opera 10.01 (Ru)
Paint.NET 3.36 (Ru)
pdfFactory pro 3.40 (En)
Phone Remote Control 5.2 (En)
PhotoEffectsStudio2.35 (En)
PhotoLine 32 v.10, 52 (En)
Pivot 3.1 (En)
PIXresizer 2.0.4 (En)
Process Killer 1.4.1 (En)
Punto Switcher 3.1.1 (Ru)
QIP 8095 (Ru)
QIP Infium 9030 (Ru)
QuickTime 7 (Ru)
R & Q 1109 (Ru)
RStudio 4.5 (En)
Rainy Screensaver 2.2.17 (En)
RAR Repair Tool 4.0.1
ReadManiac 2.5.2 (Ru)
Real Desktop 1.42 (En)
RegCleaner 4.3 (Ru)
Registry Repair Wizard 2009 (En)
Restorator 2007 (Ru)
RightClick image converter 2.2 (En)
S40 ThemeStudio 2.2 (Ru)
S60 Theme Studio (En)
Samsung PC Studio 3.2.1 (En)
ScreenShot creator 1.4 (Ru)
SE Themes Creator 4.07 (En)
Se7en Transformation Pack 3.0 (En)
ShutDown 1.17
Skype 4.1 (Ru)
Socrat Personal v4.1 (Ru)
Sony Ericsson PC Suite 6.0 (En)
Spyware Doctor 6.0.0.362 (En)
Stellarium 0.9.1 (Ru)
StyleBuilder v2.021 (En)
Sun Java 6
SUPER converter 2008 (En)
TeamViewer 5 (Ru)
Teleport 1.56 (En)
The Bat! 4.0.38 (Ru)
Thinstall Virtualization Suite 3.358 ...
TopStyle Lite 3.5 (En)
Total Commander 7.02 (Ru)
Total Video Converter 3.10 (Ru)
TS Widi Pro 4.0 (Ru)
Tunatic (En)
TuneUp 2008 (Ru)
TuneUp 2010 (Ru)
Ulead GIF animator 5.05 (Ru)
9 UltraISO Premium (Ru)
Unlocker 1.8.8 (Ru)
USB Disk Security 5.2 (Ru)
USB Format Tool (En)
USB Safely Remove 4.2 (Ru)
Utorrent 1.8.4 (Ru)
Verypdf PDF2Word 3.0 (En)
ViK 0.95 (Ru)
Virtual CD v.10 (En)
Virtual DJ v6.0.2 (En)
VirtualBox 3.0.12 (Ru)
VirtualDub 1.8.1 (Ru)
Vista Cursors
Vista Sidebar (Ru)
Vista Transform Pack 9.0 (En)
VK Paint 1.25 (Ru)
VKLife 1.9 (Ru)
VKMusic 3.20 (Ru)
VKpicture 1.2.1 (Ru)
VLC Media Player 1.0.2 (Ru)
VolumeControl 2.1 (Ru)
WebcamMax 5.4.0.8 (Ru)
Win 7 Logon changer (En)
Winamp 5.56 (Ru)
Windows 7 Manager v1.1.5 (En)
Windows Media Player plugin
WinRar 3.71 (Ru)
XnView 1.97 (Ru)
XP Tweaker 1.5.3 (Ru)
Xtreme Theme Pack
Xtreme WallpaperPack
YarMap 11.2009 Kiev (Uk)
YarMap Russia (Ru)
Your Uninstaller 2008 (Ru)
Your Uninstaller 2009 (En)
Agent Vkontakte 1.22 (Ru)
Base 09 CIS 2009 (Ru)
Base GAI 2005 Kyiv (Ru)
Chatterbox 3.0 (Ru)
Vrazvedke 1.0.1 (En)
Sounds Windows Vista
Translation of Java games (Ru)

In the creation of the assembly was attended by:
- Dr. Failov (soft, idea, development)
- Koosss (Cover, soft, ideas)
- Lola (idea, design)
- Jambo (idea)
- TT (soft, idea)
- Phoenix85 (soft)
- QWERTY-Boy (soft)

Checksums:
DVD 1 SHA1: 35876F8525543AF5A3181CD45CED7BD99AF593CA
DVD 1 MD5: 961B269B458876B033AC02B402A73380
DVD 1 CRC32: 1B6A6035

DVD 2 SHA1: 768897C330E0B8B06064B185B24AE8365ADFDC0E
DVD 2 MD5: 27032C56C412FEC71F547A11610D5578
DVD 2 CRC32: 62BA2524

Easy to use:
- Emulate the image in Daemon Tools (new version)
- You can also burn to disc using Nero (Lite) Ideal - double-sided DVD
- Select and install like the program and applications
- Enjoy lifeDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://uploading.com/files/ab17c79d/FPS9%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://hotfile.com/dl/23252482/793210f/FPS9_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331592135/FPS9__links.txt
[/hide]

Các phiên bản mới xây dựng phần mềm từ FSOFT sản xuất trên hai đĩa DVD. Phiên bản này trong sự phát triển của họ bước xa đủ tiền nhiệm của họ và cho thấy kết quả xuất sắc trong các thử nghiệm. Trong phiên bản này của một công nghệ mới và giao diện được đồng bộ hóa các ổ đĩa, trong đó tăng tính dễ sử dụng cho người dùng ổ đĩa, và được cải tiến và giao diện chính nó phá vỡ các nội dung trang chính trên các trang web, bộ nhớ đệm, vv Ngoài ra cải tiến giao diện của trình đơn để bàn.

Năm: 2010
Phiên bản: 9.0
Bởi lắp ráp: FSOFT sản xuất
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7 (x86/x64)
Kích thước: 4.28/4.29 GB
Kích hoạt / Reg.kod / Tabletka: không cần thiết / nay

Từ tác giả xây dựng:

Biên dịch phần mềm từ FSOFT sản xuất trên hai đĩa DVD.
Lắp ráp này được thiết kế để cung cấp các thiết lập hoàn thiện nhất của chương trình để hợp nhất với độ tin cậy thoải mái. Trong phiên bản cập nhật của nhiều chương trình. Tất cả các chương trình thử nghiệm và làm việc. Đối với mỗi chương trình, thêm vào chương trình cài đặt cung cấp một mô tả ngắn, ảnh chụp màn hình (nếu có), và crack (nếu cần). Hầu hết các chương trình tương thích với Windows 7, nhưng nếu chương trình nào có vấn đề về tính tương thích, nó được đề cập trong các mô tả. Trong phiên bản này đã được cố định tất cả đã biết lỗi và lỗi đã được cố định các mô tả và hình ảnh của nhiều chương trình, tối ưu hóa mã, thêm nhiều chương trình. Cũng phát triển một hệ thống giới thiệu mà có thể cung cấp cho câu trả lời cho bất cứ câu hỏi liên quan đến SoftPack FP. Neodnorazovo hội được thử nghiệm về xây dựng của Windows khác nhau, đã được sửa chữa rất nhiều lỗi được tìm thấy, đã được phỏng vấn về những phần mềm tự, kết quả đã được lắp ráp có thể có chất lượng. Ý tưởng của FP SoftPack cung cấp bán tự động cài đặt chế độ, mà cũng là một trong những ưu điểm của FP SoftPack. Trong khi cài đặt theo cách không vi phạm các thuật toán ban đầu cho quá trình cài đặt, mà giảm thiểu nguy cơ thất bại. Chắc chắn, nhiều người đã bao giờ gặp phải một tình huống khi cài đặt WPi chỉ treo cứng. Đồng ý, hiện tượng này không phải là dễ chịu ... Đó là trường hợp như vậy và phát triển bởi FP SoftPack.

Các tính năng:
- Bán tự động hoặc hướng dẫn sử dụng cài đặt
- Một cài đặt này không có tương tự
- Giản thể cài đặt các chương trình với một tiến trình cài đặt phức tạp
- Beautiful thiết kế
- Tốc độ cao
- Cải thiện giao diện người dùng
- Nenavyaschivaya nền âm nhạc
- Bảo quản nhãn hiệu

Thay đổi trong phiên bản này:
- Nhập các chương trình nhóm
- Added tooltips đến trang chính
- Tinh mô tả của chương trình
- Nhập chức năng để thay đổi
- Cải thiện giao diện người dùng
- Cải thiện đáng kể hiệu suất
- Nâng cao Wizard
- Cập nhật thiết kế wizard
- Cập nhật các mô tả của các chương trình
- Cố định ảnh chụp màn hình phần mềm
- Optimizovany thuật toán cài đặt nhiều chương trình
- Nhập chương trình mới
- Cập nhật nhiều chương trình
- Nhập vào giúp đỡ

Danh sách các phần mềm trong việc lắp ráp:

1000 Tiện ích (XP, Vista, 7)
7zip 4,65 (Ru)
7Tweak 1.4.1 Pro (En)
ABBYY Fine Reader 9.0 Pro (Ru)
ACDSee 10.0.238 (Ru)
Adobe Audition 3 (Ru)
Adobe Reader (En)
Adobe Flash Player 9 ActiveX
Adobe FlashPalyer 10
Adobe Photoshop CS4 (Ru)
Adobe Premiere Pro CS3 (Ru)
AIMP 2,60 (Ru)
AkelPad 4.3.5 (Ru)
Alcohol 120% (Ru)
Alcor MP 08.04.24 (En)
Mọi Radio 3,02 (En)
Tất cả để chuyển đổi ringT 1.6.3 (En)
Altdo Video Converter Diamond 7,8 (E. ..
AntiPorn 12.3.6.23 (En)
AntiVir Task Manager 5,6 (Ru)
AnyReader v1.9.55 (Ru)
Nghệ thuật Tiền Pro7.28 (Ru)
Auslogics BoostSpeed 4,1 (Ru)
AutoPlay Media Studio v7 (En)
Autoruns 9,56 (En)
AV Voice 6,0 (En)
Avast 4,8 (Ru)
Avira Premium Security Suite 2009 (R. ..
Batch Watermarker 6.6.1 (En)
BitTorrent 6,2 (Ru)
BootSkin 1,0 (En)
Bred 3.0.3 (Ru)
Bumptop (En)
CCleaner 2,02 (Ru)
CheMax 9,2 (Ru)
Corel DRAW X3 (Ru)
Corel DRAW X4 (Ru)
CPUZ 1,52 (Ru)
CubeDesktop 1.3.1 (En)
Cute FTP 8 Pro (En)
CyberLink PowerDVD Ultra 9,0 (Ru)
CyberLink YouCam v3.0 (En)
Daemon Tools Lite 4,30 (Ru)
Tiền gửi tập tin quản lý 0.9.9 (Ru)
Dev C + + 4.9.9.1 (Ru)
Digalo 2000 (En)
DirectX 10.0
DirectX 9.0
Diskeeper 2010 Pro 14.0.897 (Ru)
DjVu Reader 2.0.0.26 (En)
Download Master 5,5 (Ru)
Dr web 5,0 (Ru)
Dream Aquarium 1,214 (En)
Driver Genius Pro 8.0 (En)
DVD Lab 2,51 CHUYÊN NGHIỆP (Ru)
DVD Styler 1.7.4 (Ru)
DVD X Player 4,1 (Ru)
EasyBCD 1.7.1.6 (En)
eMule 0,49 (Ru)
Errorka 1,0 (Ru)
ESET NOD32 (Ru)
Everest 4,60 Ultimate (Ru)
Exif wMaker 1,4 (En)
FastStone Image Viewer 4,0 (Ru)
FastStone Photo Resizer 2,9 (En)
FeedDaemon 3,0 (En)
FileImaging 2,0 (En)
FileZilla 3,3 (Ru)
FL Studio 9 (En)
Folder Lock 6.3.1 (Ru)
FolderGuard 7,92 Pro (Ru)
FolderNotify 1,0 (En)
Foxit PDF Creator 2.0.0.725 (En)
Foxit PDF Editor 2.1.0 (En)
Foxit Reader 3,0 (En)
FP FlashPack
FP FontPack
FP FontPack 2
FP FontPack 3
FP ScreenPack
FP Soft (Ru)
FP ThemePack
FP Vista Wall Pack
FP Wallpaper Pack
FP Win 7 Wall
Fraps 2.9.8 (En)
GIMP 2,6 (Ru)
GOM Player 2,1 (En)
Google Chrome 3,0 (Ru)
Google Earth 4,3 (Ru)
GPUZ 0.3.7 (En)
Handy Recovery 4,0 (Ru)
HashTab 3,0 (Ru)
Htm2chm 3.0.9 (En)
HTML Reader 1,7 (Ru)
HyperCam 2,14 (En)
ICQ 6,5 (Ru)
IMANDIX Cover Professional 0.9.2.1 (...
Inno setup 5 (En)
Internet Explorer 8 (Ru)
iSendSMS 2,0 (Ru)
IsoBuster Pro 2.5 (Ru)
iTunes 9 (Ru)
JetAudio 7.0.5 (En)
JkDefrag 3,36 (En)
jv16 PowerTools 2009 (Ru)
Klite Codec Pack 5,1 (En)
Kaspersky Antivirus 2009 (Ru)
Kaspersky Antivirus 2010 (Ru)
Key Remapper 1,03 (En)
KMPlayer 2,9 (En)
Hợp kim nhẹ 4,1 (En)
LikeRus XP 5,5 (Ru)
Lingvo 10 (Ru)
Macromedia Dreamweaver 8.0.1 (Ru)
Macromedia Flash 8 (En)
Macromedia Flash Player 8,5 (Ru)
Mail.ru Agent 5,5 (Ru)
Maxthoon 2.5.10 (Ru)
Media Coder 0.7.2 (En)
Microsoft Silverlight 3
Mmetro 2,20 (Ru)
MobiMB 3.5 (En)
Motorola Phone Tools 4.3.6 (En)
Chuột Offroad 2,17 (En)
Mozilla Firefox 3.5.6 (Ru)
Mozilla Thunderbird 3,0 (Ru)
Muvee autoProducer v6 (En)
Muvee Reveal 7,0 (Ru)
Nero 9 (Ru)
Net. Framework 3.5
Netchart lọc 3,50 (Ru)
Nokia PC Suite 7.1.30.9 (Ru)
Norton AntiVirus 2010 (En)
Nvidia PhysX 9,09 (En)
Office 2003 (Ru)
OpenOffice.org 3.1.1 (Ru)
Opera 10,01 (Ru)
Paint.NET 3,36 (Ru)
pdfFactory pro 3,40 (En)
Điện thoại Remote Control 5,2 (En)
PhotoEffectsStudio2.35 (En)
PhotoLine 32 v.10, 52 (En)
Pivot 3,1 (En)
PIXresizer 2.0.4 (En)
Quy trình Killer 1.4.1 (En)
Punto Switcher 3.1.1 (Ru)
QIP 8095 (Ru)
QIP Infium 9030 (Ru)
QuickTime 7 (Ru)
R & Q 1109 (Ru)
RStudio 4,5 (En)
Rainy Screensaver 2.2.17 (En)
RAR Repair Tool 4.0.1
ReadManiac 2.5.2 (Ru)
Real Desktop 1,42 (En)
RegCleaner 4,3 (Ru)
Registry Repair Wizard 2009 (En)
Restorator 2007 (Ru)
RightClick hình ảnh chuyển đổi 2,2 (En)
S40 ThemeStudio 2,2 (Ru)
S60 Theme Studio (En)
Samsung PC Studio 3.2.1 (En)
Screenshot tạo 1,4 (Ru)
SE Chủ đề Creator 4,07 (En)
Se7en Transformation Pack 3,0 (En)
ShutDown 1,17
Skype 4,1 (Ru)
Socrat Personal v4.1 (Ru)
Sony Ericsson PC Suite 6,0 (En)
Spyware Doctor 6.0.0.362 (En)
Stellarium 0.9.1 (Ru)
StyleBuilder v2.021 (En)
Sun Java 6
Super Converter 2008 (En)
TeamViewer 5 (Ru)
Teleport 1,56 (En)
The Bat! 4.0.38 (Ru)
Thinstall Virtualization Suite 3,358 ...
TopStyle Lite 3.5 (En)
Tổng tư lệnh 7,02 (Ru)
Total Video Converter 3,10 (Ru)
TS Widi Pro 4,0 (Ru)
Tunatic (En)
TuneUp 2008 (Ru)
TuneUp 2010 (Ru)
Ulead GIF phim hoạt hình 5,05 (Ru)
9 UltraISO Premium (Ru)
Unlocker 1.8.8 (Ru)
USB Disk Security 5,2 (Ru)
USB Format Tool (En)
USB Safely Remove 4,2 (Ru)
Utorrent 1.8.4 (Ru)
VeryPDF PDF2Word 3,0 (En)
Vik 0,95 (Ru)
Virtual CD v.10 (En)
Virtual DJ v6.0.2 (En)
VirtualBox 3.0.12 (Ru)
VirtualDub 1.8.1 (Ru)
Vista Cursors
Vista Sidebar (Ru)
Vista Transform Pack 9,0 (En)
VK Sơn 1,25 (Ru)
VKLife 1,9 (Ru)
VKMusic 3,20 (Ru)
VKpicture 1.2.1 (Ru)
VLC Media Player 1.0.2 (Ru)
VolumeControl 2,1 (Ru)
WebcamMax 5.4.0.8 (Ru)
Win 7 Logon changer (En)
Winamp 5,56 (Ru)
Windows 7 Manager v1.1.5 (En)
Windows Media Player plugin
WinRar 3,71 (Ru)
XnView 1,97 (Ru)
XP Tweaker 1.5.3 (Ru)
Xtreme Theme Pack
Xtreme WallpaperPack
YarMap 11,2009 Kiev (Uk)
YarMap Nga (Ru)
Uninstaller 2008 (Ru của bạn)
Uninstaller 2009 (En của bạn)
Đại lý Vkontakte 1,22 (Ru)
Base 09 CIS 2009 (Ru)
Base GAI 2005 Kyiv (Ru)
Chatterbox 3,0 (Ru)
Vrazvedke 1.0.1 (En)
Âm thanh Windows Vista
Bản dịch của trò chơi Java (Ru)

Trong việc tạo ra lắp ráp đã được tham dự của:
- Tiến sĩ Failov (mềm, ý tưởng, phát triển)
- Koosss (cover, mềm, ý tưởng)
- Lola (ý tưởng, thiết kế)
- Jambo (ý tưởng)
- TT (mềm, ý tưởng)
- Phoenix85 (mềm)
- QWERTY-Boy (mềm)

Checksums:
DVD 1 SHA1: 35876F8525543AF5A3181CD45CED7BD99AF593CA
DVD 1 MD5: 961B269B458876B033AC02B402A73380
DVD 1 CRC32: 1B6A6035

DVD 2 SHA1: 768897C330E0B8B06064B185B24AE8365ADFDC0E
DVD 2 MD5: 27032C56C412FEC71F547A11610D5578
DVD 2 CRC32: 62BA2524

Dễ sử dụng:
- Thi đua những hình ảnh trong Daemon Tools (phiên bản mới)
- Bạn cũng có thể ghi ra đĩa bằng cách sử dụng Nero (Lite) Lý tưởng - hai mặt DVD
- Chọn và cài đặt như các chương trình và ứng dụng
- Hãy tận hưởng cuộc sốngGraphisoft Archicad 13 International with Training Guide | 1.7 GB

ArchiCAD 13 continues the trend of delivering mission critical productivity improvements in each major release. In this latest version, important global and local user requirements have been fulfilled to further improve ArchiCAD’s workflow. The impressive list of productivity improvements in ArchiCAD 13 includes 64-bit support on the PC platform which, combined with Multiprocessor support, makes ArchiCAD 13 the most powerful BIM solution in the architectural space. The main benefits of productivity improvements in ArchiCAD 13 include:

Modeling:
· Improved object handling (model view options, embedded objects)
· Data exchange with engineers (load bearing “tag”, standard steel structures)
· Improved Curtain Wall editing (reference line editing, element height editing)
· Slab/Roof edge modeling options (slant angle, custom material)

Documentation:
· Annotated schedule drawings (associative dimensions, text, etc.)
· Intelligent “Soft” insulation (improved drafting quality)
· DWG interface (cleaner import / export)
· Enhanced Automatic Dimensioning (refined configuration of openings)

Interactions:
· “Ruler” (easier editing and layout creation)
· Oriented views (more efficient design environment)
· Dynamic “Fit in Window” (predefined views)
· 64-bit on Windows (no physical limit, more stability with large project)Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23251459/120fc92/Arch.13_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/7fceb386/Arch.13%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331586792/Arch.13__links.txt
[/hide]

ArchiCAD 13 vẫn tiếp tục xu hướng cung cấp nhiệm vụ cải thiện năng suất quan trọng trong mỗi bản phát hành chính. Trong phiên bản mới nhất, quan trọng yêu cầu người dùng toàn cầu và địa phương đã được thực hiện để cải thiện hơn nữa công việc của ArchiCAD. Danh sách đầy ấn tượng của cải thiện năng suất trong ArchiCAD 13 bao gồm hỗ trợ 64-bit trên nền tảng máy tính đó, kết hợp với Multiprocessor hỗ trợ, làm cho ArchiCAD 13 giải pháp BIM mạnh nhất trong không gian kiến trúc. Những lợi ích chính của cải thiện năng suất trong ArchiCAD 13 bao gồm:

Làm mẫu:
· Cải tiến đối tượng xử lý (mô hình lựa chọn xem, nhúng đối tượng)
· Liệu trao đổi với kỹ sư (tải mang "tag", kết cấu thép tiêu chuẩn)
· Cải tiến Curtain Wall chỉnh sửa (tham khảo dòng chỉnh sửa, yếu tố chiều cao chỉnh sửa)
· Sàn / Roof cạnh tùy chọn làm mẫu (góc nghiêng, tùy chỉnh vật liệu)

Tài liệu:
· Annotated lịch bản vẽ (kết hợp kích thước, văn bản, vv)
· Minh "mềm" cách điện (cải thiện chất lượng soạn thảo)
· DWG giao diện (sạch xuất nhập khẩu)
· Enhanced tự động Dimensioning (tinh chỉnh cấu hình của openings)

Tương tác thuốc:
· "Thước" (dễ dàng chỉnh sửa và tạo bố trí)
· Hướng xem (hiệu quả hơn thiết kế môi trường)
§ Năng động "Fit trong cửa sổ" (được xác định trước lượt xem)
· 64-bit trên Windows (không có giới hạn vật lý, ổn định hơn với các dự án lớn)Cadence SPB / OrCad v.16.3 - SHooTERS
Rls.Date: 2010/01/01 | ISO | 1,75 Gb

Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 is a comprehensive package of design of electronic circuits, analog and digital simulation, IC design of programmable logic and custom circuits, as well as the development and preparation for the production of printed circuit boards.

This release combines previously unreleased separate products from Cadence - Allegro SPB and OrCAD. When you install you must install one of the Cadence SPB 16.3 ticks or Cadence OrCAD 16.3. Package OrCAD is a subset of SPB. So if you want to set the maximum option - select the SPB and do not choose OrCAD. Choice of two options will not add additional programs or Fitch.

System requirements:
Operating system: Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, all Service Packs (only 32-bit); Windows XP Professional; Windows Vista (32 and 64 bit) except Home Basic.
CPU: Intel IA-32 compatible (including Intel P4 EMT and AMD OpteronTM); 1.2 GHz minimum, recommended 2.4 GHz or more.
Memory: At least 1 GB of physical RAM, 2 GB recommended
Virtual memory: at least twice the available physical memory.
Disk space: minimum of 10 GB, 50 GB recommended
Display: 1024x768 @ 64000 colors recommended 1280x1024 @ 32-bit color

Year/Date: 2010/01/01
Developer: Cadence
Platform: Windows
Language: English
Size: 1,75 Gb
Homepage: http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx

Install:
1.) unpack the files
2.) burn or mount the image
3.) begin install
4.) Check Readme.txt into "Shooters" DirDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23253753/cd55b48/Or.C.a.D.163_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331597250/Or.C.a.D.163__links.txt
Mirror link:
Code:

http://uploading.com/files/39786f1m/Or.C.a.D.163%2B%2Blinks.txt/
[/hide]

Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 là gói toàn diện về thiết kế của các mạch điện tử, mô phỏng analog và kỹ thuật số, thiết kế vi mạch của logic lập trình và mạch tuỳ chỉnh, cũng như sự phát triển và chuẩn bị cho việc sản xuất bo mạch in.

Bản phát hành trước đó kết hợp thoát sản phẩm riêng biệt từ Cadence - Allegro SPB và OrCAD. Khi bạn cài đặt bạn phải cài đặt một trong những SPB Cadence 16,3 bọ ve hoặc Cadence OrCAD 16,3. Đóng gói OrCAD là một tập hợp con của SPB. Vì vậy, nếu bạn muốn thiết lập các tùy chọn tối đa - chọn SPB và không chọn OrCAD. Lựa chọn hai lựa chọn sẽ không bổ sung thêm các chương trình hay Fitch.

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành: Windows Server 2008, Windows Server 2003, tất cả các Gói dịch vụ (chỉ có 32-bit), Windows XP Professional; Windows Vista (32 và 64 bit), ngoại trừ Home Basic.
CPU: Intel IA-32 tương thích (bao gồm cả Intel và AMD P4 EMT OpteronTM); 1,2 GHz tối thiểu, đề nghị 2.4 GHz hoặc hơn.
Bộ nhớ: Có ít nhất 1 GB RAM vật lý, 2 GB recommended
Bộ nhớ ảo: ít nhất hai lần có sẵn bộ nhớ vật lý.
Disk space: tối thiểu là 10 GB, 50 GB recommended
Hiển thị: 1024x768 @ 64.000 màu sắc được đề nghị 1280x1024 @ 32-bit màu

Năm / Ngày: 2010/01/01
Phát triển: Cadence
Hệ điều hành: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Kích thước: 1,75 Gb
Trang chủ: http://www.cadence.com/products/orca...s/default.aspx

Cài đặt:
1.) Giải nén tập tin
2.) Đốt hoặc gắn kết ảnh
3.) Bắt đầu cài đặt
4) Kiểm tra Readme.txt vào. "Shooters" Dir

binhvt107cn0277 01-09-2010 12:05 AM


Adorage Swipes v31 My Valentine | 1.10GB

The package includes plug-ins for video editing--transitions and effects of follwing software

- Adobe Premiere
- Avid Liquid
- Sony Vegas
- Sony Movie Studio
- Ulead Mediastudio
- Rex Edit
- Lets Edit
- Canopus Edius

Platform: Windows XP, Vista,W7
Developers: DigitalJuice, ProDAD, Johan
Implementation of certain themes Swipes! in plugin Adorage.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23298778/1ad1e1f/AdorageMyValentine_links.txt.html
Mirror link:
Code:

http://rapidshare.com/files/331774753/AdorageMyValentine__links.txt
Mirror link:

[/hide]

Gói này bao gồm các plug-in để chỉnh sửa video - quá trình chuyển đổi và ảnh hưởng của phần mềm follwing

- Adobe Premiere
- Avid Liquid
- Sony Vegas
- Sony Movie Studio
- Ulead MediaStudio
- Rex chỉnh
- Cho phép chỉnh
- Canopus EDIUS

Hệ điều hành: Windows XP, Vista, W7
Nhà phát triển: DigitalJuice, proDAD, Johan
Thực hiện các chủ đề nhất định Swipes! trong Adorage plugin.
Đóng góp bản dịch hay hơn


Adobe ColdFusion 9 & ColdFusion Builder Beta 2 (Eng) add Lynda Training Video Course | 1.42GB

Software Adobe ColdFusion enables developers to rapidly create, deploy and maintain secure web applications for corporate use. With the latest software version, ColdFusion 9, developers can reduce the number of lines of code required to represent complex business logic. Also now on the website of Adobe Labs available software ColdFusion Builder, is an integrated development environment based on Eclipse, providing effective management of application development ColdFusion, ranging from concept and finishing with deploying the finished product. These two applications form an integrated set of tools and services for creating rich, reliable Internet applications.

Content:
* Adobe ColdFusion 9 English;
* Adobe ColdFusion Builder Beta 2;
* Training video course from Lynda.com. Adobe ColdFusion 9 Essential Training.

1. Adobe ColdFusion 9 English. Adobe ColdFusion Builder Beta 2:

Year: 2009
Program Version: 9
Language: English
Medicine: Is present

System requirements:
* Intel Pentium 4 or AMD Athlon processor;
* Microsoft Windows Server 2003 Web, Standard, or Enterprise Edition with Service Pack 1, R2 and Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows XP Professional or Home Edition; or Windows Vista (Windows 7 not supported);
* 512MB of RAM (1GB recommended);
* 500MB of available hard-disk space.

New features in ColdFusion 9:

Interoperability office documents
Easily create office documents for reporting, decision-making demonstrations and presentations. Develop, review and update spreadsheets using the new tag CFSPREADSHEET. Programmatically create PDF files from Microsoft PowerPoint files and Word. Right on the server to dynamically create HTML and SWF presentation based on presentations PowerPoint.

Tight integration with ColdFusion Builder
Effectively use the software features Adobe ColdFusion Builder, is an integrated development environment based on Eclipse ™ with the power of settings, enabling developers to create applications much faster than ColdFusion.

Object-relational projection
Create applications that are not tied to specific databases, using object-relational projection (object-relational mapping, ORM) based on the library Hibernate open source software. Reduce development time and control logic and database connection without creating queries SQL. Use master ORM Application Wizard Application ColdFusion Builder to create components ColdFusion (CFC, ColdFusion Component), implementing the logic and the database connection, without having to write code.

Integration with Microsoft Office SharePoint
Present data Web services Microsoft Office SharePoint in a ColdFusion application using the new tag CFSHAREPOINT. In addition, use a single sign-SharePoint to display the ColdFusion application as a Web component in SharePoint site without having to repeatedly enter their user credentials.

2. Training video course from Lynda.com. Adobe ColdFusion 9 Essential Training:

Release Date: 10/05/2009
Author: Lynda.com
Language: English
Video codec: H.246
Video: QuickTime (. MOV), 960 x 600
Audio: MPEG-4 AAC, 48000Hz 96 kb / s, mono (1 / 0)
Duration: 7:21

ColdFusion 9 Essential Training is a detailed overview of this newest version of ColdFusion, demonstrating each of the components and tools necessary to create dynamic web sites and web applications. Author and web developer David Gassner starts this course at the very beginning: how to set up a ColdFusion application server in both the Windows and Mac OS X operating systems. Using the new ColdFusion Builder, David explains the data types and code necessary to build and deploy dynamic web pages. Throughout the course, he shows how to build web pages and forms and populate these containers with dynamic data using ColdFusion ORM (Object Relational Mapping), a new feature of ColdFusion 9. Exercise files accompany this course.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & -Uploading & TurboBit)
[hide]Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:

http://hotfile.com/dl/23298018/10f128a/AdobeColdFusion9.Lynda_links.txt.html
Mirror link:
Code: