Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn họcGo Back   Câu lạc bộ sinh viên > Góc học tập > Quản trị kinh doanh > Quản trị kinh doanh

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-10-2008
tinhnc207qt0168's Avatar
tinhnc207qt0168 tinhnc207qt0168 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 17
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts

Level: 2 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 46
Magic: 5 / 1208
Experience: 86%

Default Chuyên mục thảo luận các tình huống trong kinh doanh

Bắt đầu từ tuần sau,mình sẽ đưa các tình huống kinh doanh,để chúng ta thảo luận,và sau đó làm những bài luận về các tình huống này.

Ngoân ngöõ cô theå noùi leân gì trong giao tieáp kinh doanh?

Söï thaønh coâng cuûa baát cöù cuoäc gaëp gôõ naøo ñeàu baét ñaàu töø cuoäc chaïm maét ñaàu tieân höôùng vaøo baïn.Moät trong nhöõng ñieåm ñaàu tieân maø ngöôøi ngoaøi ñaùnh giaù chính laø phong thaùi toaùt leân töø baïn, moät “töø tröôøng” ñaëc tröng thu huùt cuûa baïn.Neáu baïn laø ngöôøi ñaõ taïo ra töø tröôøng ñoù thì cuõng chính baïn cuõng chaáp nhaän noù nhö moät ngöôøi phieân dòch giôùi thieäu veà baûn thaân mình.Phong thaùi seõ ñi cuøng baïn, thaâm nhaäp vaøo caùc cuoäc ñaøm phaùn vaø ñöa ra tieáng noùi ñaàu tieân tröôùc khi baïn kòp môû lôøi.Ñoù laø taát caû nhöõng gì baïn laøm.
1/ Caùch ñi ñöùng:
Ñaây laø moät trong nhöõng ñieåm ñaùng löu yù quan troïng nhaát maø moïi ngöôøi hay chuù yù nhaát.Caùch baïn ñi vaø giôùi thieäu chính baïn.Baïn coù ñi ñöùng ñaày töï tin nhö ñaõ ñöôïc daïy töø thuôû beù hay khoâng?
Buïng hoùp vaøo.
Öôõn ngöïc.
Vai thaúng.
Ñaàu ngaån cao.
Hay laø caùch baïn ñi ñöùng ruõ röôïi,vai haï xuoáng,ñaàu chuùi veà phía tröôùc,buïn öôõn?Coù phaûi baïn ñang noùi vôùi moïi ngöôøi raèng baïn khoâng töï tin,toû veû phôùt lôø vaø khoâng phaûi laø ngöôøi maø hoï ñang tìm kieám?Baïn coù theå laøm cho moïi ngöôøi traùnh xa baïn, neáu nhö khoâng ñeå yù ñeán chính mình.
Hai chaân cuûa baïn neân caùch nhau khoaûng 15-20 cm vaø moät chaân neân hôi ñaët cheách leân so vôùi chaân coøn laïi.Ñaây laø theá raát vöõng vaø töï nhieân.
Baïn cuõng coù theå môøi moïi ngöôøi noùi chuyeän vôùi baïn baèng chính caùch ñi ñöùng cuûa baïn.Ví duï nhö khi hai ngöôøi ñöùng ñoái maët tröïc dieän vôùi nhau troø chuyeän , coù nghóa laø hai ngöôøi naøy khoâng muoán söï goùp maët cuûa ngöôøi thöù ba.Coøn neáu ñöùng moät chaân hôi cheách ra ngoaøi thì coù nghóa laø baïn muoán môøi nhieàu ngöôøi tham gia cuoäc troø chuyeän naøy.
2/ Baét tay.
Ñieåm heát söùc quan troïng maø baïn caàn chuù yù laø moät caùi baét tay chaéc chaén,chæ vaøi giaây ngaén nguûi ñoù cuõng coù theå ñem laïi hay laáy ñi moät moái quan heä.Ñaøn oâng thöôøng baét tay moät caùch chaéc chaén vaø maïnh meõ.
Tuy nhieân ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø phuï nöõ khoâng caàn quan taâm ñeán moät caùi baét tay ñaày töï tin ñeå taïo öùng töôïng vôùi ñoái taùc.
Theo kieåu muoán kieåm soaùt:
Khi baét tay,coá yù ñeå tay cao hôn phía treân tay cuûa ngöôøi coøn laïi.Trong kinh doanh ngöôøi coù haønh ñoäng baét tay nhö vaäy laø ngöôøi muoán coù moät vò theá quan troïng.
Theo kieåu caù cheát:
Tay baïn thöôøng ñoå moà hoâi thöôøng do hai nguyeân nhaân.Hoaëc do baïn caêng thaúng,hoaëc do baïn bò beänh,…..Tröôùc khi baét tay neân lau ñi moà hoâi tay,coù theå baèng khaên tay, khaên aên , hay caû vaûi quaàn cuûa baïn ( nhöõng caùch laøm naøy neân laøm moät caùch kín ñaùo ).
Caùc ngoùn tay hôi co vaøo trong:
Thöôøng thaáy ñieàu naøy ôû nöõ giôùi.Toát nhaát neân duoãi baøn tay moät caùch thoaûi maùi nhaát.
Ñöøng bao giôø chæ baét tay baèng caùc ngoùn tay,baét tay hôøi hôït,hoaëc co ngoùn tay vaøo trong.
Caùc nhaân toá taïo neân moät caùi baét tay toát ñeïp.
Naém chaëc.
Laéc nheï tay nhau ( toái ña 3 laàn thoâi nheù ),caàm tay ngöôøi ñoái dieän ngang vôùi tay baïn.
Nhìn ngöôøi ñoái dieän trong khi baét tay.
Toaùt ra ñöôïc phong thaùi tích cöïc khi baét tay.

thay đổi nội dung bởi: tinhnc207qt0168, 01-10-2008 lúc 11:14 AM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-10-2008
thanhnh107cn0217's Avatar
thanhnh107cn0217 thanhnh107cn0217 is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 51
Thanks: 9
Thanked 16 Times in 12 Posts

Level: 5 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 124
Magic: 17 / 3080
Experience: 97%

Send a message via Yahoo to thanhnh107cn0217
Default

Bài khá hay! Nhưng mình chịu không đọc được!
Có lẽ bạn đã copy và không sửa font chữ.
Bạn edit lại đi nhé! Để mọi người đọc dễ hơn!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-11-2008
truongnd207qt0401's Avatar
truongnd207qt0401 truongnd207qt0401 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 4
Thanks: 6
Thanked 0 Times in 0 Posts

Level: 1 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 5
Magic: 1 / 134
Experience: 21%

Default

Bài đọc cũng được lắm !
nhưng bạn ơi , có thông tin gì về toán A 1 ko? mình mất hết kiến thức rồi , làm thế nào học lại cho dễ nhỉ ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 01-11-2008
tinhnc207qt0168's Avatar
tinhnc207qt0168 tinhnc207qt0168 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 17
Thanks: 0
Thanked 9 Times in 6 Posts

Level: 2 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 46
Magic: 5 / 1208
Experience: 86%

Default

Mình cũng chẳng biết nữa,hiện tại mình chỉ tập trung vào các môn chuyên ngành quản trị kinh doanh thôi.
Còn nếu muốn học toán A1 thì bạn nên lấy sách giải tích mười 12 học lại thì sẽ dễ dàng hơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 01-26-2008
namlh107qt0185's Avatar
namlh107qt0185 namlh107qt0185 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 767
Thanks: 104
Thanked 207 Times in 138 Posts

Level: 25 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 600
Magic: 255 / 15349
Experience: 0%

Default

bài của bạn dc dấy, rất hay để các bạn qt noi chung và các bạn khác tham khảo.....
Bạn thanhnh107cn0217 ko đọc được có thể là do font chữ máy của bạn thôi.......bạn xem lại một chút nha...........
Trả Lời Với Trích Dẫn
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:32 PM.