Học viện yêu cầu sinh viên thông báo Giấy triệu tập (*) này với Cơ quan quản lý của mình (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.

 

 (*) Giấy triệu tập đã được gửi trực tiếp cho sinh viên qua đường Bưu điện.