Kế hoạch tập trung các lớp khóa 2 – đợt 1 năm 2006

KẾ HOẠCH TẬP TRUNG CÁC LỚP KHÓA 2 – ĐỢT TUYỂN I                                                                                         (Cơ sở phía Nam)   I/ Kế hoạch phân lớp sinh viên:    A/  Tổng thể: Ngành Hệ đào tạo Số lượng Sinh viên Số lớp sinh viên Ghi chú   […]