THÔNG BÁO

Về việc thay đổi lịch Online giữa kỳ một số môn học

           Kính gửi :      SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA

                                   (học tại Cơ sở đào tạo phía Bắc)

Căn cứ vào thời khóa biểu online của các bạn đã được phát trong thời gian tập trung và tình hình giảng viên các môn học, phòng ĐHTX thông báo lịch đổi giờ online của một số môn học như sau:

      –  Chuyển TOÁN CAO CẤP A1 ngày 13/12/06 sang ngày 20/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển KINH TẾ VI MÔ ngày 27/12/06 sang ngày 22/12/06 ( 14h-17h)

      – Chuyển TIẾNG ANH 1 (01/12/06 ) sang ngày 19/12/06 (14h – 17h)

      – Chuyển LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN (15/12/06 ) sang ngày 19/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (14/12/06 ) sang ngày 18/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển VẬT LÝ A2 (26/12/06 ) sang ngày 25/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (12/12/06) sang ngày 18/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (26/12/06) sang ngày 25/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (28/12/06) sang ngày 27/12/06 (14h-17h)

      Do lịch online có thể bị thay đổi do vậy đề nghị sinh viên thường xuyên đọc thông báo này để nắm được lịch học của lớp mình.

                                                                                        Hà tây, tháng 12  năm 2006

  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA