Căn cứ vào thời khóa biểu online của các bạn đã được phát trong thời gian tập trung và tình hình giảng viên các môn học, phòng ĐHTX thông báo lịch đổi giờ online của một số môn học như sau:

      –  Chuyển TOÁN CAO CẤP A1 ngày 13/12/06 sang ngày 20/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển KINH TẾ VI MÔ ngày 27/12/06 sang ngày 22/12/06 ( 14h-17h)

      – Chuyển TIẾNG ANH 1 (01/12/06 ) sang ngày 19/12/06 (14h – 17h)

      – Chuyển LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN (15/12/06 ) sang ngày 19/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (14/12/06 ) sang ngày 18/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển VẬT LÝ A2 (26/12/06 ) sang ngày 25/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (12/12/06) sang ngày 18/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (26/12/06) sang ngày 25/12/06 (14h-17h)

      – Chuyển CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (28/12/06) sang ngày 27/12/06 (14h-17h)