HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA KHÓA II – 2006
(2 đợt: từ 22/06/2006 đến 29/06/2006) 
*  VT206A1, VT206A2 & VT206C1 (pḥng học: 1A208)
Tuần Buổi ST Thứ Năm Thầy/Cô Thứ Sáu Thầy/Cô Thứ Bẩy Thầy/Cô Chủ Nhật Thầy/Cô
22/06 – 25/06 S 4 THỦ TỤC NHẬP HỌC LỄ KHAI GIẢNG 1A001 Tin học đại cương Thưa Triết học Thường
C 4 Internet & E-learning Huy Tiếng Anh 1 Phong/ Liêm Toán A1 Tuấn
T 4
*  CN206A1, CN206A2 & CN206C1 (pḥng học: 1A001/1A201)
Tuần Buổi ST Thứ Năm Thầy/Cô Thứ Sáu Thầy/Cô Thứ Bẩy Thầy/Cô Chủ Nhật Thầy/Cô
22/06 – 25/06 S 4 THỦ TỤC NHẬP HỌC LỄ KHAI GIẢNG 1A001 Tiếng Anh 1 Phong/ Liêm Triết học Thịnh
C 4 NM Internet & E-learning Thanh Tin học đại cương Thưa Toán A1 Hải
T 4
* QT206A1, QT206A2 & QT206C1 (pḥng học: 1A001)
Tuần Buổi ST Thứ Hai Thầy/Cô Thứ Ba Thầy/Cô Thứ Tư Thầy/Cô Thứ Năm Thầy/Cô
26/06 – 29/06 S 4 THỦ TỤC NHẬP HỌC LỄ KHAI GIẢNG 1A001 Tin học đại cương T.Anh Triết học Thường
C 4 NM Internet & E-learning Huy Tiếng Anh 1 Quân/Đức Toán A1 Tuấn
T 4
* VT206B1, CN206B1 (pḥng học: 1A208)
Tuần Buổi ST Thứ Hai Thầy/Cô Thứ Ba Thầy/Cô Thứ Tư Thầy/Cô Thư Năm Thầy/Cô
26/06 – 29/06 S 4 THỦ TỤC NHẬP HỌC LỄ KHAI GIẢNG 1A001 Kinh tế chính trị Viện Triết học Thịnh
C 4 NM Internet & E-learning Thanh Vật lư A2 Nhơn/ Loan
T 4 Xác suất thống kê Thanh
PH̉NG QLĐT-TTTL