Hiện nay hệ thống Học online của Học viện đă thay đổi, bạn có thể vào học trực tuyến theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống Học trực tuyến như b́nh thường.

2. Trong cửa sổ hiện ra, chọn mục “Học online” trên menu nằm ngang.

3. Trong cửa sổ hiện ra, chọn Môn cần học trong hộp chọn, sau đó chọn nút Tham gia chat

 

4. Như vậy bạn đă tham gia vào pḥng học, bạn có thể xem và gơ câu hỏi. Chọn Huớng dẫn để xem cách chat và thực hiện các lệnh:

 


5. Lưu ư: Bấm nút Refresh trên tŕnh duyệt để xem các lời thoại mới của pḥng chat.

PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA