TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

(V/v công bố điểm thi và đăng kư sử dụng email e-ptit)

1. Công bố điểm thi:

Điểm thi hết môn học, học phần sẽ được công bố dưới 2 h́nh thức

            Qua Web:

Để xem điểm qua Web, bạn đăng nhập vào hệ thống LMS (www.e-ptit.edu.vn/lms/login.php) bằng tài khoản đă được nhà trường cung cấp, sau đó chọn mục Xem điểm thi.

Điểm thi các lớp khi nào có sẽ được cập nhật thường xuyên và có thông báo trên trang chủ.

Hiện tại đă có điểm các lớp thi đợt 1, bao gồm QT105A1, A2, A3, CN105A1, A2.

            Qua cổng thông tin thoại và sms 19001795:

Hiện tại, Học viện đang thử nghiệm cho xem điểm thi qua nhắn tin sms.

Để xem điểm thi bạn nhắn tin XD <Mã SV> đến số 19001795, bạn sẽ nhận được thông tin về điểm thi của ḿnh (một tin nhắn bạn phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ 1000 VNĐ tính qua cước điện thoai).

Hệ thống đang thử nghiệm, do vậy nếu có vấn đề ǵ, các bạn hăy liên hệ với nhà trường để giải đáp.

2. Đăng ký sử dụng email e-ptit:

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 05 năm 2006 (những người đăng kư trước ngày này phải đăng kư lại), các sinh viên hệ đại học từ xa có nhu cầu sử dụng email e-ptit có thể đăng kư sử dụng bằng cách chọn Đăng kư tại trang chủ của hệ thống mail (mail.e-ptit.edu.vn):

 

Sau đó điền vào form đăng kư trực tuyến để được xem xét việc cấp account mail:

Lưu ư: Việc cấp account mail e-ptit chỉ dành cho các sinh viên hệ đại học từ xa có nhu cầu và tên ḥòm thư phải trùng với tên đăng nhập hệ thống LMS.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA