KẾ HOẠCH TẬP TRUNG CÁC LỚP KHÓA 2 – ĐỢT TUYỂN I

                                                                                        (Cơ sở phía Nam)

 

I/ Kế hoạch phân lớp sinh viên:   

A/  Tổng thể:

Ngành Hệ đào tạo Số lượng

Sinh viên

Số lớp sinh viên Ghi chú
 

Công nghệ thông tin

5 năm 178 3 17 SV ngành QTKD hệ liên thông lên đại học sẽ gọi trong đợt tuyển tháng 10/2006
2,5 năm 73 1
Tổng 251 4
 

Quản trị kinh doanh

5 năm 222 3
2,5 năm 0 0
Tổng 222 3
Điện tử viễn thông 5 năm 159 3
2,5 năm 58 1
Tổng 217 4
Tổng cộng   690 11

 

B/ Phân lớp sinh viên chi tiết:

1/ Hệ 5 năm:

Ngành Mă – Tên lớp Số lượng

sinh viên

Đối tượng sinh viên Số lớp học phần Đợt tập trung kỳ I
 

 

CNTT

CN206A1 79 Bằng PTTH – THCN 1 22/06/06- 25/06/06
CN206A2 79 Bằng PTTH – THCN 1
CN206C1 20 Bằng CĐ- ĐH 1
Tổng 178   3  
 
 

 

ĐTVT

VT206A1 72 Bằng PTTH – THCN 1  

22/06/06- 25/06/06

VT206A2 73 Bằng PTTH – THCN 1
VT206C1 14 Bằng ĐH – CĐ 1
Tổng 159   3
 
 

 

QTKD

QT206A1 90 Bằng PTTH – THCN 1  

26/06/06- 29/06/06

QT206A2 91 Bằng PTTH – THCN 1
QT206C1 41 Bằng ĐH – CĐ 1
Tổng 222   3
 
TỔNG CỘNG 559   9  

 

2/ Hệ 2,5 năm:

Ngành Mă – Tên lớp Số lượng

sinh viên

Đối tượng sinh viên Số lớp sinh viên Đợt tập trung kỳ I
CNTT CN206B1 73 Bằng CĐ chuyên ngành 1 26/06/06- 29/06/06
Tổng 73   1
 
ĐTVT VT206B1 58 Bằng CĐ chuyên ngành 1 26/06/06- 29/06/06
Tổng 58   1
TỔNG CỘNG 131   2  

 

            II/ Kế hoạch gọi khai giảng, nhập học:

            1>. Địa điểm tập trung và học tập:

Hội trường A & pḥng học 1A208, Cơ sở Học viện tại Quận 1

– Số 11 Nguyễn Đ́nh Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh

            2>. Thời gian tập trung: (04 ngày/đợt)

Đợt gọi Thời gian gọi học Số lớp sinh viên Số lượng sinh viên
1. 22/06/2006

→ 25/06/2006

6 337
2. 26/06/2006

→ 29/06/2006

5 353
Tổng cộng: 11 690

            3>. Nội dung thực hiện trong kỳ tập trung học kỳ chính thứ nhất:

    _ Ngày tập trung thứ nhất: Thủ tục nhập học

+ Nộp học phí.

+ Đăng kư nhập học.

+ Nhận: Sổ tay sinh viên, Lịch hướng dẫn học tập, Tài liệu học tập, Kế hoạch học tập toàn khóa.

    _ Sáng ngày tập trung thứ hai: Khai giảng khóa học, học Quy chế/Quy định & nghe hướng dẫn đầu khóa.

    _ Chiều ngày thứ hai và cả ngày thứ ba, thứ tư của kỳ tập trung: sinh viên dự hướng dẫn học tập đầu kỳ (5 môn).

                                                                                                         PH̉NG QLĐT-TTTL