TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I

PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TẬP TRUNG HỌC KỲ 2 – ĐỢT 3 – HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA KHÓA 1

– Thời gian         :   08-19/ 05/2006

                – 4 lớp sinh viên        :  VT105B1; VT105B2; VT105B5; VT105B6.

Thời gian Lớp VT 105 B1 – 79 Học viên

(Pḥng  601- A3)

Lớp VT 105 B2 – 52 Học viên

(Pḥng  501- A1)

Lớp VT 105 B5 – 75 Học viên

(Pḥng  609 – A3)

Lớp VT105B6 – 68 Học viên

(Pḥng  611 – A3)

Ngày 8/ 5  (Thứ 2) Học viên tập trung , làm thủ tục đăng kư học tập học kỳ 2
 
Sáng 9/5 (Thứ 3) Ôn cuối kỳ: Internet và E-Learning Ôn: Triết học Ôn: Vật lư  A2 Ôn: Kinh tế chính trị
Chiều 9/5 Học đầu kỳ: Toán kỹ thuật Học: Lư thuyết thông tin Học: Xác xuất thống kê Học: Xử lư tín hiệu số
 
Sáng 10/5 (Thứ 4) Ôn: Triết học Ôn: Vật lư  A2 Ôn: Kinh tế chính trị Ôn: Internet và E-Learning
Chiều 10/5 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
 
Sáng 11/5 (Thứ 5) Học: Lư thuyết thông tin Học: Xác xuất thống kê Học: Xử lư tín hiệu số Học: Kỹ thuật lập tŕnh
Chiều 11/5 Học: Xác xuất thống kê Học: Xử lư tín hiệu số Học: Kỹ thuật lập tŕnh Học: Toán kỹ thuật
 
Sáng 12/5 (Thứ  6) nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
Chiều 12/ 5 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
 
Sáng 13/5 (Thứ 7) Thi: Internet và E-Learning Thi: Triết học Thi: Vật lư A2 Thi: Kinh tế chính trị
Chiều 13/ 5 Thi: Triết học Thi: Vật lư A2 Thi: Kinh tế chính trị Thi: Internet và E-Learning
 
Sáng 15/5 (Thứ 2) Ôn: Vật lư  A2 Ôn: Kinh tế chính trị Ôn: Internet và E-Learning Ôn: Triết học
Chiều 15/5 Học: Xử lư tín hiệu số Học: Kỹ thuật lập tŕnh Học: Toán kỹ thuật Học: Lư thuyết thông tin
Sáng 16/5 (Thứ 3) Học: Kỹ thuật lập tŕnh Học: Toán kỹ thuật Học: Lư thuyết thông tin Học: Xác xuất thống kê
Chiều 16/5 Ôn: Kinh tế chính trị Ôn: Internet và E-Learning Ôn: Triết học Ôn: Vật lư  A2
 
Sáng 17/ 5 (Thứ 4) nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
Chiều 17/ 5 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
 
Sáng 18/ 5 (Thứ 5) Thi: Vật lư A2 Thi: Kinh tế chính trị Thi: Internet và E-Learning Thi: Triết học
Chiều 18/ 5 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
 
Sáng 19/ 5 (Thứ 6) Thi: Kinh tế chính trị Thi: Internet và E-Learning Thi: Triết học Thi: Vật lư A2
Chiều 19/ 5 Kết thúc đợt tập trung

Ghi chú:

1/ Các buổi ôn các môn cuối kỳ 1, học đầu kỳ 2, thi hết môn Kinh tế chính trị, Triết học, Vật lư A2 tiến hành tại các pḥng học đă quy định:

   Lớp VT105B1: P.601-A3;   VT105B2: P.501-A1;      VT105B5: P.609-A3;     VT105B6: P.611-A3.

2/ Địa điêm  thi  môn Nhập môn internet và E-learning tiến hành tại Pḥng máy 401- nhà A1, Giáo viên chủ nhiệm các lớp chú ư : Chia đôi danh sách lớp thành 2 ca thi .

3/ Thời gian học, ôn tập: Sáng: 8h00 – 11h20, chiều: 13h30 – 16h50;

4/ Thời gian thi:

–         Môn  Kinh tế chính trị, Triết học và Vật lư A2: Sáng bắt đầu từ 8h00, Chiều bắt đầu từ: 13h30;

–         Môn Nhập môn internet : Sáng: Ca 1 từ 8h00-10h00, Ca 2: 10h00- 12h00 ; Chiều:  Ca 1 từ 13h30-15h30, Ca 2: 15h30 – 17h30. 

                                                                                                                                                    PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA